2

Kuinx Sai Mienh

1“O zuangx sai mienh aah! Yie ih zanc hnangv naaiv nor hatc meih mbuo.” 2Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv, “Se gorngv meih mbuo maiv muangx, yaac maiv longc hnyouv taaih yie nyei mbuox nor, yie oix bun meih mbuo zuqc zioux aqv. Yie yaac bun meih mbuo duqv daaih nyei fuqv zuqc zioux. Yie zungv bun meih mbuo nyei fuqv zuqc zioux aqv, weic zuqc meih mbuo maiv longc hnyouv taaih yie.
3“Mangc maah! Yie oix hemx meih mbuo nyei fun-faqv, yaac zorqv meih mbuo ziec bun yie wuov deix saeng-kuv nyei nqaiv nzaatv meih mbuo nyei hmien, zunc meih mbuo biaux nqoi, maiv bun yiem yie nyei nza'hmien.” 4Nernh Jiex nyei Ziouv aengx gorngv, “Wuov zanc meih mbuo ziouc hiuv duqv yie jiu naaiv deix hatc nyei waac bun meih mbuo weic bun yie caux Lewi Fingx liepc nyei ngaengc waac yiem jienv. 5Yie caux ninh mbuo liepc ngaengc waac oix bun ninh mbuo siouc nyuonh ndaauv, maaih baengh orn. Yie bun naaiv deix en ninh mbuo, weic oix ninh mbuo taaih yie. Ninh mbuo ziouc taaih yie, yaac gamh nziex yie nyei mbuox.
6“Ninh mbuo nyei nzuih kungx njaaux zien leiz. Ninh mbuo nyei nzuih meix yaac maiv gorngv haaix nyungc jaav. Ninh mbuo caux yie maaih jiu tong yaac ziepc zuoqv nyei gan longx yie. Ninh mbuo yaac dorh mienh camv goiv hnyouv guangc zuiz.
7“Sai mienh oix zuqc beu jienv Tin-Hungh nyei zien leiz. Baamh mienh oix zuqc lorz ninh njaaux nyei waac, weic zuqc ninh zoux Nernh Jiex nyei Ziouv nyei douc fienx mienh. 8Mv baac daaux nzuonx meih mbuo guangc zoux horpc nyei jauv. Meih mbuo njaaux nyei waac yaac bun mienh camv zoux dorngc.” Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv, “Meih mbuo guangc nzengc Lewi Fingx laengz nyei ngaengc waac mi'aqv. 9Yie ziouc bun meih mbuo zuqc zuangx mienh mangc piex, yaac bun meih mbuo zuqc baaic hmien, weic zuqc meih mbuo maiv gan yie nyei jauv. Njaaux nyei ziangh hoc meih mbuo yaac maiv baengh fim nyei dorh mienh.”

Yu^ndaa Mienh Maiv Ziepc Zuoqv

10“Yie mbuo dauh dauh mienh maaih nduqc dauh Die maiv zeiz? Nduqc dauh Tin-Hungh zeix mbuo daaih, maiv zeiz fai? Wuov nyungc mbuo gorqv-mienh weic haaix diuc laanh maiv ziepc zuoqv nyei zoux bun laanh ziouc mangc piex yie mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv laengz jiex nyei ngaengc waac?
11“Yu^ndaa Mienh maiv ziepc zuoqv nyei gan laengz nyei ngaengc waac. Yiem I^saa^laa^en Deic-Bung caux Ye^lu^saa^lem Zingh maaih waaic haic nyei sic cuotv daaih weic zuqc Yu^ndaa Mienh zoux bun Ziouv hnamv nyei singx dinc maaih uix. Ninh mbuo longc baaix ganh fingx mienh nyei zienh wuov deix sieqv zoux auv. 12Da'faanh zoux naaiv nyungc sic nyei mienh tov Ziouv pai guangc, maiv bun ninh mbuo yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx, maiv gunv ninh dorh ga'naaiv daaih fongc horc bun Nernh Jiex nyei Ziouv.
13“Meih mbuo yaac hnangv naaiv nor zoux. Meih mbuo wuom-mueic liouc njiec yiemx Ziouv nyei ziec-dorngh. Meih mbuo nzauh haic, qaqv nyiemv, weic zuqc ninh maiv mangc yaac maiv buangv hnyouv zipv meih mbuo nyei buoz fongc horc nyei ga'naaiv. 14Meih mbuo naaic gaax, ‘Ziouv weic haaix diuc maiv zipv?’ Se weic zuqc Ziouv yiem meih caux meih hnyangx-jeiv lunx duqv daaih nyei auv mbu'ndongx zoux zorng-zengx. Ninh zoux meih nyei cai-doix, caux meih ⟨laengz jiex ngaengc waac,⟩ meih corc maiv ziepc zuoqv nyei zoux bun ninh.
15“Se maiv zeiz wuov dauh nduqc dauh Tin-Hungh bun ninh mbuo benx yietc dauh fai? Liemh sin liemh hnyouv yaac ninh nyei maiv zeiz? Ninh weic haaix diuc bun ninh mbuo benx yietc dauh? Weic zuqc ninh oix ninh mbuo maaih gan longx Tin-Hungh nyei naamh nyouz. Weic naaiv oix zuqc faix fim gunv jienv meih mbuo nyei hnyouv. Maiv dungx bun haaix dauh maiv ziepc zuoqv nyei zoux bun dongh hnyangx-jeiv lunx nyei ziangh hoc duqv daaih nyei auv.”
16Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, gorngv, “Yie nzorng haic leih cai-doix nyei sic, yaac nzorng mienh zeix ganh nyei auv.” Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv nor gorngv.
 “Weic naaiv meih mbuo oix zuqc faix fim, gunv jienv meih mbuo nyei hnyouv. Maiv dungx zoux maiv ziepc zuoqv nyei sic.

Siemv Zuiz Nyei Hnoi Taux Fatv Aqv

17“Laaix meih mbuo gorngv nyei waac, meih mbuo zoux bun Ziouv youx haic.
 “Meih mbuo corc gorngv, ‘Yie mbuo hnangv haaix nor zoux bun Ziouv youx laeh?’
 “Meih mbuo gorngv, ‘Ei Ziouv mangc, da'faanh zoux orqv nyei mienh se kuv mienh. Ziouv yaac a'hneiv ninh mbuo.’ Fai meih mbuo naaic, ‘Baengh fim nyei Tin-Hungh yiem haaix?’+”