2

Tơlơi Ƀuăh Pơkra Ƀing Khua Ngă Yang

1Yahweh Dưi Kơtang pơhiăp kơ ƀing khua ngă yang tui anai, “Tơlơi phiăn anai jing kơ ƀing gih: 2Ƀing gih khŏm pơpŭ kơ Kâo hăng abih tơlơi ƀing gih ngă. Tơdah ƀing gih ƀu či hơmư̆ ôh kơ hơget tơlơi Kâo pơtô laĭ, tui anŭn Kâo či brơi tơlơi hơtŏm păh kơ ƀing gih yơh. Kâo či pioh tơlơi hơtŏm păh ƀơi khul gơnam djru mơyŭn hiam kơ ƀing gih jing gơnam ƀing gih či tŭ mă. Biă mă ñu, Kâo hơmâo pioh laih tơlơi hơtŏm păh ƀơi khul gơnam anŭn, yuakơ ƀing gih ƀu tŏng ten ngă tui ôh tơlơi phiăn Kâo. 3Lăng bĕ, Kâo či pơkơhma̱l ƀing ană tơčô gih laih anŭn pik mia hơdôm ƀô̆ mơta gih hăng kơmơ̆k hlô mơnơ̆ng anŭn ƀing gih pơyơr hơmâo pơtơbiă laih, laih anŭn arăng či ba ƀing gih nao ƀơi khul kơmơ̆k hlô mơnơ̆ng anŭn yơh. 4Giŏng anŭn, ƀing gih či thâo krăn Kâo hơmâo brơi laih kơ ƀing gih tơlơi phiăn anai, tui anŭn tơlơi pơgop Kâo hăng ƀing khua ngă yang, jing ƀing kơnung djuai Lêwi, ƀu či răm rai hĭ ôh.
5“Amăng tơlơi pơgop Kâo anŭn, Kâo hơmâo ƀuăn brơi laih kơ ƀing gơñu tơlơi hơdip rơnŭk rơnua laih anŭn tơlơi hiam drơi jan, anŭn yơh jing tơlơi Kâo brơi laih kơ ƀing gơñu; tui anŭn yơh ƀing gơñu či pơpŭ kơ Kâo. Amăng khul hrơi anŭn, ƀing gơñu pơpŭ pơyom hăng huĭ pơpŭ laih kơ Kâo. 6Ƀing gơñu pơtô laih hơdôm tơlơi djơ̆, ƀu djơ̆ tơlơi soh ôh. Ƀing gơñu hơdip tơpă hơnơ̆ng laih anŭn rơnŭk rơnua hăng Kâo; ƀing gơñu ƀu djơ̆ kơnơ̆ng ngă hơget tơlơi djơ̆ lăp kơ gơñu pô đôč ôh, samơ̆ ƀing gơñu ăt djru brơi lu ƀing pơkŏn pơdơi hĭ amăng tơlơi ngă sat ƀai anŭn mơ̆n. 7Anŭn jing bruă jao kơ ƀing khua ngă yang kiăng pơtô tơlơi thâo hluh sĭt kơ Ơi Adai yơh. Ƀing mơnuih či khŏm nao pơ ƀing gơñu kiăng hrăm kơ tơlơi Kâo kiăng, yuakơ ƀing gơñu jing ƀing ding kơna Yahweh Dưi Kơtang yơh.
8“Samơ̆ ră anai, ƀing gih jing ƀing khua ngă yang hơmâo đuaĭ ataih hĭ laih mơ̆ng jơlan tơpă. Tơlơi pơtô ƀing gih hơmâo dui ba lu mơnuih ngă soh. Ƀing gih hơmâo ngă răm hĭ laih tơlơi pơgop Kâo hơmâo pơjing laih hăng ƀing Lêwi. 9Hơnŭn yơh, kơđai glaĭ kơ tơlơi anŭn, Kâo či ngă brơi ƀing Israel djik djak kơ ƀing gih yuakơ ƀing gih pơtô kơ ană plei Kâo, ƀing gih ƀu pơtô ƀing gơñu dưm kơnar ôh.”

Tơlơi Ƀu Tŏng Ten Ƀing Israel Hăng Ơi Adai

10Abih bang ƀing ta ƀu hơmâo hrŏm sa čô Ama ôh hă? Ƀu djơ̆ kơnơ̆ng hơjăn Ơi Adai jing Pô hrih pơjing kơ abih bang ƀing ta ôh hă? Tui anŭn, yua hơget ƀing ta ƀu tŏng ten ôh hăng tơlơi ƀing ta ƀuăn kơ tơdruă lĕ? Laih anŭn yua hơget ƀing ta djik djak kơ tơlơi pơgop Ơi Adai hơmâo pơjing laih hăng ƀing ơi adon ta lĕ? 11Ƀing Yudah hơmâo pơrơngiă hĭ laih tơlơi tŏng ten gơñu hăng Ơi Adai laih anŭn ngă sa tơlơi ƀrưh ƀai amăng plei prŏng Yerusalaim wơ̆t hăng ƀơi abih bang anih amăng lŏn čar. Ƀing gơñu hơmâo pơgrĭ hĭ laih Sang Yang jing anih Yahweh khăp. Ƀing đah rơkơi dŏ bơnai ană tuai jing ƀing kơkuh kơ yang rơba̱ng. 12Rơkâo Ơi Adai puh pơđuaĭ hĭ ƀing hlơi pô ngă hơdôm tơlơi anŭn mơ̆ng kơnung djuai Israel, laih anŭn ƀu brơi ƀing gơñu pơgop hrŏm amăng bruă kơnung djuai ta juăt pơyơr khul gơnam ngă yang kơ Yahweh Dưi Kơtang dơ̆ng tah.
13Anai jing tơlơi pơkŏn dơ̆ng ƀing gih ngă. Ƀing gih ngă mơsăh hĭ kơnưl kơƀa̱ng Yahweh hăng ia mơta, čŏk hia laih anŭn pơkrao yuakơ Ñu ƀu či tŭ mă dơ̆ng tah khul gơnam ngă yang ƀing gih pơyơr kơ Ñu. 14Ƀing gih tơña yua hơget Ñu ƀu tŭ mă gơnam ngă yang dơ̆ng tah. Tơlơi anai jing Ñu thâo ih hơmâo pơrơngiă hĭ laih tơlơi ƀuăn rơ̆ng ih hăng bơnai ih hlak ih dŏ kơ gơ̆ tơdang amăng thŭn hlak ai. Gơ̆ yơh jing gơyut gơyâo ih laih anŭn ih hơmâo khăt hĭ laih tơlơi ƀuăn rơ̆ng ih hăng gơ̆, laih dơ̆ng ih ăt ƀuăn laih mơ̆n ƀơi anăp Ơi Adai ih či dŏ tŏng ten hăng gơ̆. 15Ơi Adai ƀu hơmâo pơjing kơ ih sa drơi jan sa bơngăt hăng gơ̆ ôh hă? Hơget tơlơi Ơi Adai kiăng amăng tơlơi anai lĕ? Anŭn jing tơlơi ih či dưi hơmâo ană bă jing hĭ ƀing ană plei sĭt kơ Ơi Adai yơh. Tui anŭn, khŏm pơñen bĕ, anăm hơmâo hlơi pô pơrơngiă hĭ ôh tơlơi ñu ƀuăn rơ̆ng hăng bơnai ñu. 16Yahweh Ơi Adai Israel laĭ tui anai, “Kâo hil kơ tơlơi pơlui rơkơi bơnai, Kâo hil biă mă tơdang sa čô amăng ƀing gih ngă tơlơi kar hăng anŭn kơ bơnai ñu. Khŏm pơrơđah bĕ tơlơi ih anăm pơrơngiă hĭ ôh tơlơi ƀuăn rơ̆ng ih či dŏ tŏng ten hăng bơnai ih anŭn.”

Hrơi Phat Kơđi Jĕ Laih

17Ƀing gih hơmâo pơgleh hĭ laih Yahweh hăng tơlơi ƀing gih pơhiăp. Samơ̆ ƀing gih tơña tui anai, “Hiư̆m pă ƀing gơmơi hơmâo pơgleh hĭ laih Ñu lĕ?” Laih anŭn pơhiăp tui anai dơ̆ng, “Yahweh Dưi Kơtang pơmĭn kơ abih bang ƀing ngă sat ƀai jing hiam laih anŭn Ñu khăp kơ ƀing anŭn.” Ƀôdah tơña kar hăng anai, “Pơpă Ơi Adai jing Pô tơpă hơnơ̆ng lĕ?”