3

1“Saib maj, kuv tso kuv tug tubkhai moog npaaj kev rua tom kuv hauv ntej, hab tug Tswv kws mej nrhav yuav lug rua huv nwg lub tuam tsev taamswm. Tug tubkhai kws yuav qha tej lug cog tseg kws mej txaus sab hov nwg saamswm lug.” Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav ntaag.
2Leejtwg yuav thev tau nub kws nwg lug, hab leejtwg yuav sawv khov kho rua thaus nwg tshwm plawg lug? Tsua qhov nwg zoo yaam nkaus le cub thee kws nchuav nyaj hab zoo le kua tshuaj ntxhua khaubduag. 3Nwg yuav nyob tsawg yaam le tug kws nchuav thawj tom hab nchuav kuas tau cov tseem nyaj. Nwg yuav ntxuav Levi caaj ceg kuas dawb huv hab muab puab nchuav ib yaam le nchuav nyaj nchuav kub, moog txug thaus puab coj tej kws raug cai tuaj xyeem rua Yawmsaub. 4Thaus hov tej kws cov Yuta hab Yeluxalee muab xyeem yuav txaus Yawmsaub lub sab ib yaam le yaav thau u hab yaam le xyoo kws dhau lug.
5“Kuv yuav lug ze mej hab txav txem. Kuv yuav ua timkhawv sai kawg kom cov txwv neeb txwv yaig hab cov kws ua nkauj ua nraug hab cov kws twv tsawm daag hab cov kws sej cov tub zug nqe zug, hab cov kws quab yuam cov puj ntsuag hab cov mivnyuas kws tsw muaj txwv, hab cov kws thawb pis ntag lwm haiv tuabneeg tswv tsw pub muaj cai, hab cov kws tsw paub ntshai kuv.” Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav ntaag.

Them ib feem kaum

6“Kuv yog Yawmsaub kws tsw txawj txawv txaav. Yakhauj caaj ceg 'e, vem le nuav mej txhad tsw raug puam tsuaj taag. 7Mej tig hlo ntawm kuv tej kaab ke hab tsw ua lawv le ntawd txwj thaus mej tej laug lug lawm. Mej ca le rov lug cuag kuv, kuv yuav rov lug cuag mej.” Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav ntaag. “Tassws mej has tas, ‘Peb yuav rov lug cuag koj le caag?’
8“Tuabneeg yuav qee Vaajtswv tug lov? Mej saamswm qee kuv, tassws mej has tas, ‘Peb qee koj le caag?’ Kuj yog qee ib feem kaum hab tej kws muab xyeem ntaag. 9Mej raug tsawm foom lawm, tsua qhov taag nrho mej haiv tuabneeg suavdawg qee kuv.” 10Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has tas, “Ca le coj ib feem kaum puv npo tuaj rua huv lub txhaab, sub txhad le muaj zaub mov rua huv kuv lub tuam tsev. Ca le swm kuv qhov nuav saib kuv yuav qheb qhov rais sau ntuj rua mej hab hliv moov zoo phwj yog ndwg quas lawg rua mej. 11Kuv yuav txwv tej kaab tej kooj kuas tsw xob ua rua mej tej qoob loos puam tsuaj taag. Hab tej txwv maab huv teb txw txwv tsw tu ncua.” Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav ntaag. 12“Ib tsoom tebchaws suavdawg yuav hu mej tas mej yog cov kws tau moov zoo, tsua qhov mej yuav ua lub tebchaws kws ntxwm sab heev.” Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav ntaag.

Vaajtswv cog lug rua nwg haiv tuabneeg

13Yawmsaub has tas, “Mej ab ham kuv, los mej tseed has tas ‘Peb ab ham koj le caag?’ 14Mej tub has tas, ‘Qhov kws ua koom rua Vaajtswv tsw muaj qaabhau. Qhov kws tuav rawv nwg tej lug nkaw lossws ua lub neej yaam le cov tuabneeg quaj ntsuag rua ntawm Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus lub xubndag yuav tau qhov zoo le caag? 15Nwgnuav peb suav tas cov tuabneeg khaav theeb kuj nyob kaaj sab lug. Cov tuabneeg ua phem tsw yog vaam meej xwb, thaus puab swm Vaajtswv lawm los puab kuj dim hab.’ ”
16Cov tuabneeg kws fwm hab paub ntshai Yawmsaub kuj sws thaam. Yawmsaub kuj noog hab nov, hab muaj ib phoo ntawv sau nyob ntawm nwg lub xubndag, yog sau cov kws paub ntshai Yawmsaub hab saib taug nwg lub npe tej npe ca rua huv.
17Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has tas, “Puab yuav ua kuv le, yuav ua kuv teej kuv tug kws tswm txaj kawg rua nub kws kuv teem txem, hab kuv yuav tseg puab txujsa ib yaam le leej txwv tseg nwg cov tub kws ua koom rua nwg txujsa. 18Mas mej yuav rov qaab pum tas tug kws ncaaj nceeg hab tug kws limham txawv le caag, hab tug kws ua koom rua Vaajtswv hab tug kws tsw ua koom rua nwg txawv le caag.”