3

1Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus teb hais tias, “Kuv yuav txib kuv ib tug tubtxib ua ntej mus kho kev tos kuv. Thaum ntawd tus TSWV uas nej niaj hnub tos yuav los rau hauv nws lub Tuamtsev. Tus tubtxib uas nej xav pom los ntev lawm, yuav los thiab tshaj tawm kuv tej lus cog tseg.”
2Tiamsis hnub uas nws los, leejtwg yuav muaj cuabkav fim taus nws? Thaum nws tshwm plaws los, leejtwg tseem yuav muaj sia nyob thiab? Nws yuav zoo ib yam li cov tshuaj zawv khaubncaws uas muaj zog, thiab zoo ib yam li cov nplaim taws uas cig hauv lub yeejvub nchuav hlau. 3Nws yuav los txiav txim ib yam li tus neeg nchuav nyiaj, nws muab nyiaj nchuav kom tau cov tseem nyiaj. Tus TSWV tus tubtxib yuav los muab cov povthawj ntxuav kom dawbhuv ib yam li tej nyiaj tej kub uas tus nchuav nyiaj twb muab nchuav tau lawm. Yog li ntawd, lawv thiaj yuav coj tej khoom uas haum tus TSWV siab tuaj fij rau nws. 4Yog li ntawd, tej khoom uas cov Yudas thiab cov neeg hauv Yeluxalees coj tuaj fij rau tus TSWV thiaj yuav txaus nws siab ib yam li thaum ub lawv ibtxwm ua los lawm.
5Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Kuv yuav los xyuas nej thiab txiav txim rau sawvdaws, thiab kuv yuav nthuav sawvdaws tej kev txhaum, tsis hais cov neeg uas txawj ua yeessiv, cov neeg uas deev luag pojniam luag txiv, cov neeg uas ua timkhawv tsis tseeb, cov neeg uas dag nws tej tubzog tej nyiaj yuav, thiab cov neeg uas txhav cov pojntsuam, tej menyuam ntsuag, thiab cov neeg txawv tebchaws tug noj, thiab txhua tus uas tsis hwm kuv.

Muab Ib Feem Kaum

6“Kuv yog tus TSWV, kuv yeej tsis hloov li; yog li ntawd nej cov uas yog Yakhauj cov xeebntxwv tseem tsis tau tunoob. 7Nej zoo ib yam li nej cov yawgkoob uas nyob ua ntej nej lawm thiab ntag, nej tau tso kuv tej kevcai tseg thiab tsis ua raws li tej kevcai ntawd. Nej cia li tig rov los cuag kuv, kuv thiaj yuav tig los cuag nej. Tiamsis nej nug hais tias, ‘Peb yuav ua li cas thiaj tig tau rov los cuag koj?’ 8Kuv nug nej hais tias, ‘Puas tsimnyog ib tug neeg twg qee Vajtswv tug?’ Yeej tsis tsimnyog, tiamsis nej pheej qee kuv tug. Nej nug hais tias, ‘Peb qee koj dabtsi?’ Twb yog nej tsis muab ib feem kaum thiab tej khoom fij rau kuv. 9Kuv twb foom tsis zoo rau nej txhua tus lawm, rau qhov tagnrho nej haivneeg puavleej qee kuv tug. 10Nej yuav tsum nqa tej uas nej muaj ib feem kaum tuaj tso rau hauv lub Tuamtsev, thiaj li muaj noj muaj haus nplua mias nyob rau hauv. Nej sim ua raws li kuv hais saib, nej yeej yuav pom kuv qhib rooj ntug nchuav koob hmoov ntau nplua mias los rau nej. 11Kuv yuav tsis pub kab thiab kooj noj nej tej qoobloo, thiab nej tej txiv hmab yuav txi txiv ncw. 12Thaum ntawd txhua haivneeg yuav hu nej ua cov neeg uas tau koob hmoov, rau qhov nej lub tebchaws yog lub uas tau zoo noj tau zoo nyob.”

Vajtswv Coglus Hlub Nws Haivneeg

13Tus TSWV hais tias, “Nej hais lus phem kawg nkaus thuam kuv, tiamsis nej tseem nug hais tias, ‘Peb hais lus phem li cas thuam koj?’ 14Nej hais tias, ‘Qhov uas peb tu Vajtswv ntawd, yeej tsis muaj nqis dabtsi li. Yog peb ua raws li tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais lossis lees tej kev txhaum uas peb ua tas los lawm rau nws huv tibsi, puas yuav muaj nqis dabtsi rau peb thiab? 15Peb ibtxwm pom cov neeg khavtheeb yog cov uas tau koob hmoov; cov neeg ua phem tsis yog muaj kev vammeej xwb, tiamsis lawv tseem txhob txwm ua txhaum sim Vajtswv siab los Vajtswv yeej tsis rau txim rau lawv li.’ ”
16Thaum cov neeg uas paub ntshai tus TSWV, lawv ib leeg hais rau ib leeg, tus TSWV yeej mloog ntsoov thiab hnov tej lus uas lawv hais ntawd. Cov neeg uas paub ntshai tus TSWV thiab hwm nws, lawv tej npe puavleej muab sau rau hauv ib phau ntawv rau tus TSWV khaws tseg lawm. 17Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Lawv yuav yog kuv haivneeg. Thaum txog hnub uas kuv los ua kuv tes haujlwm, lawv yuav yog kuv tug. Kuv yuav hlub lawv ib yam li leej txiv hlub nws tus tub uas tu nws ntag. 18Kuv haivneeg yuav pom cov neeg ncaj ncees thiab cov neeg ua phem ua qias dua ib zaug ntxiv saib sib txawv li cas, cov neeg uas ua kuv tes haujlwm thiab cov neeg uas tsis ua, saib sib txawv li cas.”