3

1Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv, “Mangc maah! Yie paaiv yie nyei douc fienx mienh mingh ndaangc liuc leiz yie nyei jauv. Nqa'haav, dongh meih mbuo lorz wuov dauh Ziouv, ziouc liemh zeih daaih taux ninh nyei biauv. Dongh meih mbuo oix buatc haic wuov dauh douc ngaengc waac nyei mienh oix daaih aqv.
2“Mv baac ninh daaih nyei hnoi, maaih haaix dauh haih souv duqv jienv? Ninh cuotv daaih nyei ziangh hoc, maaih haaix dauh haih yiem duqv? Weic zuqc ninh hnangv sinx jiem nyaanh nyei douz, yaac hnangv nzox lui-houx zaangc longc nzox lui-houx nyei ndie nor. 3Ninh oix siemv zuiz hnangv sinx nyaanh nyei mienh sinx nyaanh zien nor. Ninh oix saax nzengc ⟨Lewi Mienh,⟩ bun ninh mbuo cing-nzengc daaih hnangv sinx jiem sinx nyaanh nor. Hnangv naaiv ninh mbuo ziouc dorh horpc zuqc dorh nyei ga'naaiv daaih fongc horc bun Ziouv. 4Wuov zanc Yu^ndaa Mienh caux Ye^lu^saa^lem Zingh nyei mienh oix fongc horc bun Ziouv nyei ga'naaiv, Ziouv yaac a'hneiv zipv hnangv zinh ndaangc loz-hnoi wuov nor.”
5Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv, “Yie oix daaih yiem meih mbuo mbu'ndongx weic siemv zuiz. Yie oix siepv-siepv nyei zoux zorng-zengx dingc zoux faatv wuov deix nyei zuiz, caux hienx auv hienx nqox wuov deix nyei zuiz, zoux jaav zorng-zengx wuov deix caux pienx maaic gong mienh nyei gong-zinh wuov deix nyei zuiz. Yie yaac oix dingc kuei auv-guaav, kuei guh hanh fu'jueiv, kuei yiem meih mbuo mbu'ndongx nyei ganh fingx mienh caux maiv taaih yie wuov deix mienh nyei zuiz.

Fongc Horc Ziepc Gouv Nyei Yietc Gouv

6“O Yaakopv nyei zeiv-fun aah! Yie, Ziouv, maiv goiv yienc. Weic naaiv meih mbuo cingx daaih maiv zuqc mietc nzengc. 7Yiem loz-hnoi meih mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv nyei seix zeiv daaih taux ih zanc, meih mbuo guangc yie nyei leiz-latc, maiv ei jienv zoux.” Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv, “Meih mbuo oix zuqc nzuonx daaih lorz yie. Yie ziouc nzuonx mingh lorz meih mbuo.
 “Mv baac meih mbuo naaic, ‘Yie mbuo hnangv haaix nor haih nzuonx?’
8“Yie naaic meih mbuo, ‘Mienh haih pienx Tin-Hungh fai? Meih mbuo yaac pienx yie ni!’
 “Mv baac meih mbuo naaic, ‘Yie mbuo hnangv haaix nor pienx meih?’
 “Meih mbuo pienx cuotv ziepc gouv nyei yietc gouv caux horpc zuqc fongc horc nyei ga'naaiv.
9Laaix meih mbuo pienx yie, meih mbuo yietc norm guoqv nyei mienh zuqc zioux aqv.” 10Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv, “Meih mbuo oix zuqc dorh gaux ziepc gouv nyei yietc gouv daaih dapv jienv yie nyei lamz, weic bun yie nyei biauv maaih nyanc hopv. Gunv seix gaax yie maah! Meih mbuo ziouc buatc yie weic meih mbuo koi nqoi lungh nyei gaengh dox fuqv camv haic njiec daaih bun meih mbuo, zungv maiv maaih dorngx gaux dapv.” 11Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv, “Yie oix dangv jienv gaeng, maiv bun ngaatc waaic meih mbuo nyei deic-bung nyei gaeng-zuangx ga'naaiv. Yie yaac oix bun meih mbuo nyei a'ngunc ndeic nyei biouv maiv bioh.” 12Nernh Jiex nyei Ziouv aengx gorngv, “Wuov zanc maanc guoqv mienh oix heuc meih mbuo zoux duqv fuqv duqv loqc nyei mienh, weic zuqc meih mbuo nyei deic-bung kuh yiem haic.”

Tin-Hungh Laengz Korv-Lienh Mienh

13Ziouv gorngv, “Meih mbuo gorngv doqc yie.”
 “Meih mbuo corc naaic, ‘Yie mbuo hnangv haaix nor gorngv doqc meih?’
14“Meih mbuo gorngv, ‘Fu-sux Tin-Hungh se maiv lamh longc. Muangx ninh hatc nyei waac yaac yiem Nernh Jiex nyei Ziouv nyei nza'hmien zoux hnangv nzauh nyiemv nyei mienh tengx mbuo duqv haaix nyungc? 15Ih zanc yie mbuo funx ceng-hlo nyei mienh duqv fuqv. Zoux orqv nyei mienh maiv daan duqv longx hnangv, mv baac ninh mbuo seix Tin-Hungh ninh mbuo corc biaux duqv ndutv.’+”
16Wuov zanc dongh taaih Ziouv mienh, laanh caux laanh gorngv. Ziouv muangx haiz ninh mbuo nyei waac mi'aqv. Yiem ninh nyei nza'hmien yaac maaih njunc sou fiev jienv taaih Ziouv, yaac fei-fangv ninh nyei mbuox wuov deix.
17Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv, “Ninh mbuo duqv zoux yie nyei mienh. Taux yie siemv zuiz wuov hnoi, ninh mbuo zungv benx yie nyei lengc jeiv nyei buonc. Yie oix korv-lienh ninh mbuo hnangv die korv-lienh ninh ganh nyei dorn, dongh fu-sux ninh wuov dauh. 18Wuov zanc meih mbuo aengx duqv buatc nzunc kuv mienh caux orqv mienh, fu-sux Tin-Hungh nyei mienh caux maiv fu-sux Tin-Hungh nyei mienh, hnangv haaix nor maiv fih hnangv.”