Maako

Maako Fiev Nyei Kuv Fienx

Biux Mengh Waac

 Naaiv buonv Maako Fiev Nyei Kuv Fienx gorngv Tin-Hungh nyei Dorn, Yesu Giduc, nyei jauv-louc. Maako fiev Yesu Giduc zoux nyei sic gauh camv, fiev ninh gorngv nyei waac gauh zoqc. Yesu njaaux leiz, zunc mienv cuotv, guangc mienh nyei zuiz, bun mbuo zieqv duqv Yesu nyei hatc maaz za'gengh hlo haic. Yesu ganh gorngv ninh zoux Baamh Mienh nyei Dorn, daaih siev maengc weic bun mienh biaux ndutv zuiz.
 Sou-gorn gorngv taux tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han, aengx gorngv taux Yesu jiex wuom nyei leiz, zuqc Saadaan seix. Naaiv deix jauv gorngv nangv nyei, aengx borqv jienv gorngv Yesu zoux nyei sic, njaaux nyei waac. Gan Yesu wuov deix gunv zoux gunv bieqc hnyouv Yesu, mv baac ninh nyei win-wangv gunv zoux gunv nzorng. Sou-dueiv gorngv Yesu maiv gaengh zuqc ding ziepc nzaangc jaax wuov norm leiz-baaix gu'nyuoz, yaac gorngv ninh daic mingh aengx nangh daaih nyei jauv.

Sou Gorngv

1:1-13 Kuv fienx nyei gorn
1:14-9:50 Yesu yiem Gaa^li^li zoux nyei gong
10:1-52 Yesu yiem Gaa^li^li mingh Ye^lu^saa^lem Zingh
11:1-15:47 Yesu maiv gaengh daic wuov norm leiz-baaix gu'nyuoz
16:1-8 Yesu nangh daaih
16:9-20 Yesu nangh daaih, mienh yaac duqv buatc. Nqa'haav ninh faaux lungh mi'aqv.