11

Chúa được đón rước vào Giê-ru-sa-lem

1Khi đến gần Giê-ru-sa-lem, ngang làng Bê-pha-giê và Bê-ta-ni, trên sườn núi Ô-liu, Chúa Giê-xu sai hai môn đệ đi trước, 2và dặn: “Các con cứ đi thẳng đến làng trước mặt, vừa bước vào làng, sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi đang cột tại đó. Cứ mở dây dắt lừa về đây cho ta. 3Nếu ai hỏi, các con trả lời: ‘Chúa cần dùng nó, rồi sẽ trả ngay' ”
4Hai môn đệ vâng lệnh ra đi, quả nhiên thấy lừa con buộc nơi cổng bên đường. Khi họ mở dây, 5Có mấy người đứng đó hỏi: “Các ông mở lừa làm gì?” 6Hai môn đệ lặp lại những lời Chúa Giê-xu đã dặn, người ta liền để cho đi.
7Họ đem lừa con về cho Chúa, lấy áo mình lót trên lưng lừa đi Ngài lên cưỡi. 8Nhiều người trải áo trên đường, người khác rải lá cây vừa bẻ ngoài đồng.
9Người đi trước, kẻ theo sau đều tung hô: “Hoan hô! Hoan hô sứ giả của Thượng Đế! 10Hoan hô nước vua Đa-vít tái lập! Hoan hô Thượng Đế Chí Cao!”
11Chúa Giê-xu đến Giê-ru-sa-lem, vào thẳng trong Đền thờ, quan sát mọi vật. Đến tối, Ngài đem mười hai sứ đồ trở lại Bê-ta-ni.

Cây vả

12Hôm sau, khi rời Bê-ta-ni, Chúa đói. 13Từ xa, Ngài thấy một cây vả sum sê, liền lại gần hái trái, nhưng chỉ thấy lá, vì chưa tới mùa.
14Chúa quở: “Từ nay về sau, không ai ăn trái của cây này nữa!” Các môn đệ đều nghe lời đó.

Tảo thanh Đền thờ

15Trở lại Giê-ru-sa-lem, Chúa vào Đền thờ, đuổi hết những người mua bán ra ngoài. Ngài lật đổ bàn của bọn đổi tiền, ghế của bọn bán bồ câu, 16và cấm không cho đem hàng hóa vào Đền thờ.
17Chúa bảo họ: “Thánh kinh chép: ‘Đền thờ ta là nơi muôn dân cầu nguyện, nhưng các anh đã biến thành sào huyệt trộm cướp.’ ”
18Các thầy trưởng tế và thầy dạy luật biết được việc đó, liền tìm cách thủ tiêu Ngài, nhưng họ sợ dân nổi loạn, vì nhân dân hết sức hâm mộ lời Ngài giảng dạy.
19Đến tối, Chúa và các môn đệ ra khỏi thủ đô.

Cây vả chết khô

20Sáng hôm sau, đi ngang qua cây vả, các môn đệ thấy nó khô từ gốc đến ngọn. 21Nhớ lại lời Chúa, Phê-rơ kêu lên: “Thầy ơi, cây vả Thầy quở hôm qua nay đã chết khô rồi!”
22Chúa Giê-xu đáp: “Các con phải có đức tin nơi Thượng Đế. 23Ta quả quyết, nếu người nào có niềm tin vững chắc không chút nghi ngờ, có thể ra lệnh thì núi này cũng bị bứng lên, quăng xuống biển. 24Vì thế, ta bảo các con: Khi cầu nguyện, hãy tin đã được, tất các con xin gì được nấy. 25Khi các con cầu nguyện, nếu có điều bất bình với ai, hãy tha thứ, để Cha các con trên trời tha lỗi các con.”

Uy quyền của Chúa Giê-xu

27,28Chúa Giê-xu và các môn đệ trở vào thành Giê-ru-sa-lem. Khi Ngài đang đi trong sân Đền thờ, các thầy trưởng tế, các thầy dạy luật và các trưởng lão đến hỏi Ngài: “Thầy cậy uy quyền gì để làm các việc đó? Ai ủy quyền cho Thầy?”
29Chúa Giê-xu đáp: “Tôi cũng hỏi các ông một câu, nếu các ông trả lời được, tôi sẽ giải đáp câu hỏi của các ông. 30Lễ báp-tem của Giăng bắt nguồn từ trời hay từ người?”
31Họ thảo luận với nhau: “Nếu ta nói từ trời, ông ấy sẽ hỏi: Sao các ông không tin Giăng? 32Nếu ta nói từ người thì nguy với nhân dân, vì nhân dân đều công nhận Giăng là nhà tiên tri của Thượng Đế.”
33Họ thưa với Chúa: “Chúng tôi không biết!” Chúa Giê-xu đáp: “Nếu thế, tôi cũng không nói cho các ông biết nguồn gốc uy quyền của tôi!”