11

Yesu Hnangv Dauh Hungh Nor, Bieqc Ye^lu^saa^lem Zingh

(Beiv mangc Matv^taai 21:1-11; Lugaa 19:28-40; Yo^han 12:12-19)

1Yesu caux ninh nyei sai-gorx taux fatv deix Ye^lu^saa^lem Zingh, yiem Ga'lanv Mbong, nitv Mbetc^faa^yi caux Mbe^taa^ni Laangz. Yesu ziouc paaiv i dauh ninh nyei sai-gorx mingh ndaangc, 2mbuox ziangx ninh mbuo, “Oix zuqc mingh nza'hmien maengx wuov norm laangz. Yietv bieqc laangz ziouc buatc dauh maaz-li dorn, mienh maiv gaengh geh jiex, ndoh jienv wuov. Oix zuqc jaiv ken daaih naaiv. 3Se gorngv haaix dauh naaic meih mbuo, ‘Meih mbuo fungc hnangv naaiv nor zoux?’ Oix zuqc dau ninh, ‘Ziouv qiemx zuqc longc. Aav dangh ziouc fungx nzuonx aqv.’+”
4Ninh mbuo ziouc mingh, yaac buatc dauh maaz-li dorn ndoh jienv gaengh ndaangc, yiem wuov jauv-hlen. 5Sai-gorx mbuo jaiv wuov zanc, souv ga'hlen nyei mienh naaic, “Meih mbuo zoux haaix nyungc jaiv maaz-li dorn?”
6Ninh mbuo ziouc ei Yesu nyei waac dau. Wuov deix mienh ziouc bun ninh mbuo ken jienv mingh aqv. 7Ken taux Yesu wuov, ninh mbuo ziouc zorqv ninh mbuo nyei domh lui dimc jienv maaz-li nyei diqc daanz. Yesu ziouc geh jienv aqv. 8Mienh camv nyei longc ganh nyei domh lui dimc wuov jauv. Maaih deix yaac mingh ndeic gaeqv ndiangx-normh yietc dorv yietc dorv nyei, dimc jienv jauv. 9Mingh ndaangc wuov deix, caux nqa'haav gan jienv mingh wuov deix, lomh nzoih heuc,
  “Ho^saa^naa!
  Tov Tin-Hungh ceix fuqv dengv Ziouv nyei mbuox daaih wuov dauh.
  10Tov Tin-Hungh ceix fuqv bun meih oix liepc nyei guoqv,
   se mbuo nyei ong-taaix, Ndaawitv Hungh, nyei guoqv.
  Ho^saa^naa! Ceng yiem hlang jiex wuov dauh Tin-Hungh.”
11Yesu taux Ye^lu^saa^lem yaac bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv mangc nzengc nyungc-nyungc. Mv baac lungh aav lamh deix hmuangx aqv. Ninh aengx caux ninh nyei ziepc nyeic dauh sai-gorx ziouc cuotv zingh mingh Mbe^taa^ni Laangz.

Yesu Houv Ngongh Nyorx Ndiangx

(Beiv mangc Matv^taai 21:18-19)

12Da'nyeic ndorm, Yesu mbuo cuotv Mbe^taa^ni Laangz wuov zanc, Yesu hnyouv sie. 13Ninh buatc maaih zungh ngongh nyorx ndiangx yiem go deix nyei, maaih normh nyiemz nyei. Ninh ziouc mingh taux ndiangx-gorn mangc gaax, maaih biouv fai maiv maaih. Mv baac kungx buatc normh hnangv, maiv maaih biouv, weic zuqc maiv gaengh taux ziangh biouv nyei ziangh hoc. 14Yesu mbuox wuov zungh ngongh nyorx ndiangx, “Yangh naaiv jiex, maiv maaih haaix dauh duqv nyanc meih nyei biouv aqv.” Yesu gorngv naaiv joux waac, ninh nyei sai-gorx mbuo yaac haiz nyei.

Yesu Fioux Nzengc Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv

(Beiv mangc Matv^taai 21:12-17; Lugaa 19:45-48; Yo^han 2:13-22)

15Mingh taux Ye^lu^saa^lem Zingh, Yesu bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv ziouc zunc maaiz maaic wuov deix mienh cuotv mingh. Ninh bungx king tiuv nyaanh wuov deix mienh nyei dieh caux maaic baeqc gopv wuov deix mienh nyei dangx. 16Ninh yaac maiv bun haaix dauh bienh haaix nyungc yangh zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei laatc gu'nyuoz jiex. 17Yesu njaaux zuangx mienh, “Ging-Sou fiev jienv Tin-Hungh nyei waac gorngv,
  ‘Yie nyei biauv, mienh oix heuc zoux daux gaux nyei biauv,
   weic bun maanc fingx mingh wuov daux gaux.’
Mv baac meih mbuo longc zoux
  ‘Janx-zaqc bingx nyei kuotv.’ ”
18⟨Sai mienh bieiv⟩ caux njaaux leiz nyei fin-saeng haiz liuz naaiv deix sic, ninh mbuo ziouc hnamv oix daav haaix diuc za'eix haih daix Yesu, youc haiz gamh nziex ninh, weic zuqc zuangx mienh mbuoqc horngh ninh njaaux nyei waac.
19Lungh maanz-hmuangx deix, Yesu caux ninh nyei sai-gorx cuotv zingh mi'aqv.

Yesu Longc Ngongh Nyorx Ndiangx-Nqaai Njaaux Sai-Gorx

(Beiv mangc Matv^taai 21:20-22)

20Da'nyeic ndorm nziouv nyei, Yesu caux sai-gorx mbuo jiex jauv buatc wuov zungh ngongh nyorx ndiangx nqaai taux ga'ndiev gorn, daic mi'aqv. 21Bide jangx zuqc Yesu nyei waac ziouc mbuox ninh, “Sai-Diex aah! Mangc gaax! Meih houv naaiv zungh ngongh nyorx ndiangx ih zanc kou nqaai nzengc mi'aqv!”
22Yesu dau ninh mbuo, “Oix zuqc sienx kaux Tin-Hungh. 23Yie mbuox zien meih mbuo, haaix dauh mbuox naaiv norm mbong, ‘Suiv cuotv, njiec koiv maah!’ wuov dauh nyei hnyouv yaac maiv mbungh mbienv, za'gengh sienx oix cuotv daaih ei ninh gorngv nyei waac nor, ziouc za'gengh oix cuotv daaih hnangv wuov nor. 24Weic naaiv, yie mbuox meih mbuo, meih mbuo daux gaux tov haaix nyungc, oix zuqc sienx meih mbuo duqv wuov nyungc, ziouc za'gengh duqv aqv. 25Meih mbuo souv jienv daux gaux nyei ziangh hoc, se gorngv meih jangx zuqc maaih haaix dauh zoux dorngc meih, oix zuqc guangc bun ninh, meih nyei tin-dorngh Diex cingx daaih guangc meih zoux dorngc nyei zuiz. 26Se gorngv mienh zoux dorngc meih mbuo, meih mbuo yaac maiv guangc, meih mbuo nyei tin-dorngh Diex fih hnangv nyei maiv guangc meih mbuo zoux nyei zuiz.”

Haaix Dauh Bun Yesu Maaih Leiz Zoux Ninh Nyei Sic

(Beiv mangc Matv^taai 21:23-27; Lugaa 20:1-8)

27Yesu mbuo aengx nzuonx taux Ye^lu^saa^lem Zingh. Yesu yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei laatc gu'nyuoz yangh jauv wuov zanc, sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng, aengx caux mienh gox daaih 28naaic ninh, “Meih maaih haaix nyungc leiz zoux naaiv deix sic? Naaiv nyungc leiz haaix dauh bun meih?”
29Yesu dau ninh mbuo, “Yie mv baac oix naaic joux waac meih mbuo. Meih mbuo dau yie nor, yie ziouc mbuox meih mbuo yie maaih haaix nyungc leiz zoux naaiv deix sic. 30Dau yie oc. Haaix dauh bun Yo^han maaih leiz tengx mienh jiex wuom nyei leiz, Tin-Hungh fai baamh mienh?”
31Ninh mbuo ziouc laanh caux laanh caangh laangh, “Mbuo horpc zuqc hnangv haaix nor gorngv? Se gorngv mbuo gorngv, ‘Tin-Hungh bun daaih,’ ninh oix gorngv, ‘Wuov nyungc, meih mbuo weic haaix diuc maiv sienx Yo^han?’ 32Mv baac, se gorngv mbuo gorngv, ‘Mienh bun daaih,’+” (ninh mbuo gamh nziex zuangx mienh weic zuqc zuangx mienh funx dingc Yo^han se za'gengh benx dauh ⟨douc waac mienh.⟩)
33Ninh mbuo ziouc dau Yesu, “Yie mbuo maiv hiuv duqv.”
 Yesu mbuox ninh mbuo, “Hnangv naaic, yie yaac maiv mbuox meih mbuo yie maaih haaix nyungc leiz zoux naaiv deix sic.”