12

Cov uas tu lub vaj txiv hmab

(Mth. 21:33-46; Lk. 20:9-19)

1Yexus txawm ua lus piv txwv hais rau lawv hais tias, “Muaj ib tug yawg cog tau ib vaj txiv hmab thiab xov laj kab thiab khawb qhov tsuam kua txiv hmab thiab ua ib lub tsev zov, thiab muab tso rau ib cov tu faib txiv ces txawm mus lwm tebchaws lawm. 2Thaum txog lub caij de txiv, nws txib ib tug tub qhe mus cuag cov uas tu lub vaj ntawd es yuav sau tej txiv hmab ib txhia los rau nws. 3Cov uas tu lub vaj txawm ntes tus tub qhe ntawd los ntaus thiab muab nws ntiab rov mus tes dawb tes do. 4Mas tus tswv vaj rov tso dua ib tug tub qhe mus, los lawv kuj muab tus ntawd ntaus taubhau to tag thiab ua saib tsis taus nws. 5Nws kuj tso dua ib tug mus, lawv kuj muab tus ntawd tua pov tseg. Thiab ua ib yam li ntawd rau ntau leej, muab ib txhia ntaus muab ib txhia tua. 6Nws tseem tshuav dua ib tug, yog nws tus tub uas nws hlub. Nws thiaj tso tus tub ntawd ua zaum kawg hais tias, ‘Nyaj lawv yuav hwm kuv tus tub.’ 7Tiamsis cov uas tu lub vaj ntawd sib hais tias, ‘Tus no yog tus uas saws nws qub txeeg qub teg. Peb cia li muab nws tua mas tej qub txeeg qub teg yuav poob rau peb.’ 8Lawv txawm muab nws ntes tua thiab muab pov rau nraum ntug vaj. 9Tus tswv vaj yuav ua li cas? Nws yeej yuav muab cov uas tu lub vaj ntawd ua kom puam tsuaj thiab muab lub vaj txiv hmab rau lwm cov tu.
10“Nej tsis tau nyeem Vajtswv phau ntawv lov? Qhov uas hais tias,
  “ ‘Lub pob zeb uas cov Kws ua tsev
   muab xyeeb tseg lawm
  twb muab los teeb ua lub thawj
   rau ntawm kaum tsev lawm.
  11Tej no yog tus Tswv ua,
   yog yam phimhwj
   uas peb qhov muag pom.’ ”
12Lawv nrhiav kev ntes Yexus, rau qhov lawv paub tias Yexus hais zaj paj lug no raug lawv, tiamsis lawv ntshai cov pejxeem. Lawv txawm ncaim nws mus lawm.

Them se rau Xixa

(Mth. 22:15-22; Lk. 20:20-26)

13Lawv thiaj txib cov Falixai qee leej thiab Helauj cov qee leej mus cuag Yexus xav nyas Yexus tej lus. 14Lawv txawm tuaj hais rau nws tias, “Xibhwb, peb paub tias koj yog ib tug ncaj ncees thiab tsis ua raws li leejtwg lub siab nyiam, rau qhov koj tsis saib leejtwg ntsej muag, koj tsuas qhia Vajtswv txoj kev raws li muaj tseeb xwb. Mas tsim nyog them se rau Xixa los tsis them? 15Peb yuav tsum them los tsis them?” Yexus twb paub lawv lub ncauj zoo tiamsis lub siab phem, nws thiaj hais rau lawv tias, “Nej tuaj sim kuv ua dabtsi? Cia li muab ib lub nyiaj denalia los rau kuv saib.” 16Lawv thiaj muab ib lub rau nws. Yexus hais rau lawv tias, “Lub ntsej muag thiab lub npe uas txaug no yog leejtwg?” Lawv teb tias, “Yog Xixa li.” 17Yexus txawm hais rau lawv tias, “Yam uas yog Xixa li cia li muab rau Xixa, yam uas yog Vajtswv li cia li muab rau Vajtswv.” Lawv thiaj xav tsis thoob li.

Qhov uas ciaj sawv rov los

(Mth. 22:23-33; Lk. 20:27-40)

18Cov Xadukai uas qhia hais tias tsis muaj qhov uas sawv hauv qhov tuag los txawm tuaj cuag Yexus. Lawv thiaj thom Yexus hais tias, 19“Xibhwb, Mauxe twb sau cia rau peb tias, ‘Yog leejtwg tuag lawm tseg tus pojniam nyob tsis tau muaj menyuam, ib tug kwvtij yuav tsum yuav tus pojniam ntawd thiaj tuav tau tus uas tuag li keeb kwm cia.’ 20Muaj xya tus kwvtij. Tus hlob yuav pojniam lawm li tuag tsis tau muaj menyuam. 21Mas tus ob kuj yuav tus ntawd ua pojniam, tsis tau muaj menyuam kuj tuag lawm thiab. Tus peb kuj zoo ib yam nkaus. 22Xya tus ntawd puavleej tsis tau muaj menyuam li. Thaum kawg tus pojniam ntawd kuj tuag lawm thiab. 23Hnub uas ciaj sawv rov los, tus pojniam ntawd yuav ua leejtwg li pojniam, rau qhov nws twb ua xya leej ntawd li pojniam lawm?” 24Yexus hais rau lawv tias, “Qhov uas nej tsis paub Vajtswv txojlus thiab tsis paub Vajtswv lub hwjchim ua rau nej yuam kev lawm los tsis yog? 25Thaum neeg ciaj sawv hauv qhov tuag rov los ntawd, tsis muaj kev sib yuav ua txij ua nkawm lawm, yuav zoo ib yam li cov tubtxib saum ntuj xwb. 26Hais txog qhov uas neeg tuag ciaj sawv rov los, nej tsis tau nyeem hauv Mauxe phau kevcai zaj uas hais txog tsob ntoo kub hnyiab lov? Qhov uas Vajtswv hais rau Mauxe tias, ‘Kuv yog Aplahas tus Vajtswv, yog Yiha tus Vajtswv thiab yog Yakhauj tus Vajtswv.’ 27Vajtswv tsis yog tus neeg tuag tus Vajtswv, nws yog cov neeg ciaj tus Vajtswv. Nej yuam kev loj heev lawm.”

Nqe kevcai uas tseem ceeb dua ntais

(Mth. 22:34-40; Lk. 10:25-28)

28Muaj ib tug xibhwb uas qhia Vajtswv kevcai txav los ze. Thaum nws hnov lawv sib cam thiab pom tias Yexus teb tau lawv zoo heev, nws txawm nug Yexus tias, “Txoj kevcai nqe twg tseem ceeb dua ntais?” 29Yexus teb hais tias, “Thawj nqes kevcai yog li no, ‘Cov Yixayee 'e, cia li tig ntsej mloog. Tus Tswv uas yog peb tus Vajtswv yog tib tug Tswv xwb. 30Koj yuav tsum hlub tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv kawg siab kawg ntsws, kawg tswvyim plab plaws thiab kawg dag kawg zog.’ 31Nqe uas ob hais tias, ‘Koj yuav tsum hlub kwvtij zej zog ib yam li koj hlub koj tus kheej.’ Tsis muaj lwm txoj kevcai uas tseem ceeb dua ob nqes no lawm.” 32Tus xibhwb ntawd txawm hais rau nws tias, “Xibhwb, koj teb zoo heev. Koj hais tseeb tias muaj tib tug Tswv xwb, dhau nws lawm tsis muaj dua lwm tus li, 33thiab qhov uas hlub tus Tswv kawg siab kawg ntsws, kawg tswvyim plab plaws thiab kawg dag kawg zog, thiab hlub kwvtij zej zog ib yam li yus hlub yus tus kheej, kuj tseem ceeb heev dua li tej uas muab hlawv huvsi xyeem thiab tej uas muab xyeem huvsi.” 34Thaum Yexus pom tias tus ntawd muaj tswvyim teb, Yexus txawm hais rau nws tias, “Koj nyob tsis deb ntawm Vajtswv lub tebchaws lawm.” Dhau ntawd tsis muaj leejtwg muaj cuabkav nug Yexus dua li lawm.

Tus Khetos yog leejtwg li tub

(Mth. 22:41-46; Lk. 20:41-44)

35Thaum Yexus qhuab qhia hauv lub tuam tsev, nws hais tias, “Cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai hais tau li cas tias tus Kheto yog Davi li tub? 36Vaj Ntsuj Plig dawb huv yeej kom Davi hais tias,
  “ ‘Tus Tswv hais rau kuv tus tswv tias,
   “Cia li zaum ntawm kuv sab xis,
  mus txog thaum kuv muab
   koj cov yeeb ncuab tiag koj xib taws.” ’
37Yog Davi twb hu tus Khetos tias ‘tus Tswv,’ nws yuav ua li cas ua tau Davi li tub?” Tej pejxeem coob coob ntawd zoo siab mloog Yexus.

Yexus cem cov xibhwb thiab cov Falixai

(Mth. 23:1-36; Lk. 20:45-47)

38Thaum Yexus qhuab qhia nws hais tias, “Cia li ceev faj cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai uas nyiam hnav lub tsho ntev mus mus los los thiab nyiam kom luag hwm lawv tom tej tshav puam, 39thiab nyiam zaum tej rooj siab hauv tej tsev sablaj, thiab thaum muaj rooj noj rooj haus lawv nyiam zaum sam tsum. 40Lawv txeeb cov poj ntsuam tej vaj tse thiab thov Vajtswv ntev ntev rau luag pom. Lawv yimhuab yuav raug txim hnyav heev dua.”

Tus poj ntsuam tso nyiaj

(Lk. 21:1-4)

41Yexus mus zaum ncaj ntawm lub phij xab xyeem nyiaj thiab ntsia cov neeg tso nyiaj rau hauv lub phij xab ntawd. Muaj ntau leej nplua nuj tso nyiaj ntau rau hauv. 42Thiab muaj ib tug poj ntsuam pluag pluag tuaj, nws tso ob lub txiaj toog liab ntaus nqe tsis txog ib npiv rau hauv. 43Yexus hu cov thwjtim los hais rau lawv tias, “Kuv hais tseeb rau nej tias, tus poj ntsuam pluag no tso nyiaj rau hauv lub phij xab ntau dua txhua tus uas tso lawd. 44Rau qhov lawv txhua tus rho lawv tej nyiaj uas lawv muaj nplua mias lawm mentsis tuaj tso rau hauv tiamsis tus pojniam no lub neej txom nyem kawg li los nws khee kawv qhov nyiaj yug nws txojsia tso rau hauv.”