14

Nau Tâm Chră Ŭch Ƀư Nkhĭt Brah Yêsu

1Hôm bar nar ma tât nau nhêt sa Nau Găn jêh ri Kapŭng Mâu Geh Ndrui. Phung n'gâng kôranh ƀư brah jêh ri phung kôranh nchih samƀŭt joi trong dơi nhŭp chăp Brah Yêsu ma nau ndâp, jêh ri ƀư nkhĭt Păng. 2Yorlah khân păng lah: "Lơi ƀư ôh dôl nau nhêt sa, klach lah phung ƀon lan geh nau uh ah."

H'Mari Troch Dak Ƀâu Kah Ma Brah Yêsu Ta Ƀon Bêthani

3Dôl Brah Yêsu gŭ ta ƀon Bêthani tâm ngih Y-Simôn nơm geh phŭng, dôl păng gŭ sông sa, geh du huê bu ur djôt du mlâm rchŏk ƀư ma lŭ ueh geh dak ƀâu kah nard khlay ngăn. Bu ur nây nchah lơi nông jêh ri lĭng dak ƀâu kah ta klơ bôk Brah Yêsu. 4Ƀiălah geh ƀaƀă ji nuih, lah ndrăng khân păng: "Mâm ƀư roh dak ƀâu kah tâm ban pô nây? 5Yorlah bu dơi tăch dak ƀâu kah aơ ma rnoh pe rhiăng đơniê jêh ri tâm pă ma phung o ach." Jêh ri khân păng nduyh bu ur nây. 6Ƀiălah Brah Yêsu lah: "Lơi, kđôi păng, mâm ƀư khân may ƀư rkhŭk ôbăl? Ôbăl ƀư nau ueh ma gâp. 7Yorlah khân may geh phung o ach ndrel ma khân may ƀaƀơ, jêh ri tơlah khân may ŭch, khân may dơi ƀư nau ueh ma khân păng. Ƀiălah gâp mâu mra gŭ ndrel ma khân may ƀaƀơ ôh. 8Bu ur aơ ƀư tĭng nâm păng dơi. Păng troch dak ƀâu kah ta săk jăn gâp lor ma bu tâp gâp. 9N'hêl nanê̆ gâp lah ma khân may, ta ntŭk bu nti nau mhe mhan ueh tâm lam neh ntu, bu mra nkoch bri nkah nau bu ur aơ hŏ ƀư jêh."

Y-Yuđas Tâm Chră Rlăng Ma Brah Yêsu

10Jêh ri Y-Yuđas Iskariôt, jêng du huê tâm phung jât ma bar oh mon, hăn ma phung n'gâng kôranh ƀư brah ŭch rlăng jao Brah Yêsu ma khân păng. 11Tơlah khân păng tăng nau nây khân păng răm rhơn ngăn, jêh ri ton ăn prăk ma Y-Yuđas. Pô nây, Y-Yuđas joi nar tâm di dơi rlăng jao Păng.

Brah Yêsu Sa Nau Găn Ndrel Ma Phung Oh Mon

12Nar rơh nguay tâm nau sa Kapŭng Mâu Geh Ndrui, nar bu sreh nkhĭt kon biăp Nau Găn, phung oh mon lah ma Brah Yêsu: "Ta ntŭk may ŭch hên hăn nkra ăn may sa Nau Găn?" 13Păng prơh bar hê oh mon păng hăn jêh ri lah ma khân păng: "Hăn hom ma ƀon Yêrusalem, jêh ri khân may mra mâp đah du huê bu klâu yar du mlâm yăng dak, tĭng ndô̆ păng. 14Jêh ri ntŭk ngih păng lăp, ăn khân may lah ma nơm ngih nây, Kôranh nơm nti lah, ntŭk jrô gâp mra sa Nau Găn ndrel ma phung oh mon gâp? 15Bunuyh nây mra ntĭm an ma khân may du mlâm jrô toyh tal klơ bu rơm nkra ăn jêh." 16Phung oh mon nây hăn ma ƀon Yêrusalem, jêh ri saơ lĕ rngôch ndơ tĭng nâm Brah Yêsu lah jêh ma khân păng. Jêh ri khân păng nkra Nau Găn.
17Tât kêng mhaơ, Brah Yêsu văch ndrel ma phung jât ma bar nuyh. 18Dôl khân păng gŭ sông sa Brah Yêsu lah: "Nanê̆ ngăn gâp lah ma khân may, du huê tâm phung khân may mra ƀlêp ƀlêr ma gâp, nơm nây gŭ sông sa ndrel ma gâp." 19Khân păng ntơm rngot, jêh ri jêh du huê du huê khân păng lah ma Brah Yêsu: "Di lĕ gâp?" 20Brah Yêsu lah ma khân păng: "Nơm nây jêng du huê tâm phung jât ma bar nuyh, nơm mbŭk kapŭng tâm ngan ndrel ma gâp. 21Yorlah Kon Bunuyh mra khĭt tĭng nâm bu nchih di jêh ma Păng, ƀiălah rêh ni yơh ma nơm ƀlêp ƀlêr ma Kon Bunuyh! Ueh lơn mâu bu deh ôh ma nơm nây."

Nau Nhêt Sa Tâm Êp

22Dôl khân păng gŭ sông sa, Brah Yêsu sŏk kapŭng, mbơh sơm nau tâm rnê, pêch kapŭng nây, jêh ri ăn ma khân păng, jêh ri lah: "Sŏk hom; aơ jêng nglay săk gâp." 23Jêh ri păng sŏk kchok. Jêh mbơh sơm nau tâm rnê, păng ăn kchok nây ma khân păng, jêh ri lĕ rngôch khân păng nhêt. 24Brah Yêsu lah ma khân păng: "Aơ jêng mham gâp, mham ma nau tâm rnglăp, nkhŭt ăn ma âk bunuyh. 25N'hêl nanê̆, gâp lah ma khân may, gâp mâu mra nhêt đŏng ôh dak kriăk ƀâu aơ, kŏ tât nar gâp mra nhêt dak kriăk ƀâu mhe tâm ƀon bri hđăch Brah Ndu."
26Jêh khân păng mprơ du nau, khân păng du luh hăn ma yôk Ôlive.

Brah Yêsu Mbơh Lor Nau Y-Pêtrôs Mra Dun Ma Păng

27Brah Yêsu lah ma khân păng: "Lĕ rngôch khân may mra nchuăt du chalơi gâp; yorlah bu nchih jêh, 'Gâp mra dong rmăk biăp, jêh ri phung biăp mra chah rai êng êng.' 28Ƀiălah tơlah gâp dâk rêh jêh, gâp mra tât n'gor Galilê lor panăp khân may." 29Y-Pêtrôs lah ma khân păng: "Nđâp tơlah lĕ rngôch khân păng mra chalơi may, gâp mâu mra chalơi may ôh." 30Brah Yêsu lah ma păng: "Nanê̆ ngăn gâp lah may, măng aơ ro, ê lor ma iăr ndrau bar tong may mra dun ma gâp pe tơ̆." 31Ƀiălah Y-Pêtrôs lah ma nau ktang lơn: "Tơlah gâp khĭt ndrel ma may kđôi lĕ, gâp mâu mra dun ma may ôh." Lĕ rngôch khân păng lah kơt nây dadê.

N'gar Gêtsêmanê Bu Nhŭp Brah Yêsu

32Khân păng hăn rlet ntŭk bu ntơ Gêtsêmanê, jêh ri Brah Yêsu lah ma phung oh mon păng: "Gŭ hom ta aơ dôl gâp mbơh sơm." 33Jêh nây păng jă Y-Pêtrôs, Y-Yakơ, jêh ri Y-Yôhan, pôri păng ntơm geh nau krit mƀât jêh ri nau rngot. 34Păng lah ma pe nuyh, pô aơ: "Nuih n'hâm gâp rngot ngăn bơi ŭch khĭt. Gŭ ta aơ, jêh ri njrăng hom." 35Păng trơn ngai oi đê̆, mprah săk ta neh, jêh ri mbơh sơm lah, Păng gay tơlah dơi, dăn mông aơ mâu tât ôh ma Păng. 36Păng lah: "Aba, nâm bu ntĭt Mbơ̆. Ơ Mbơ̆ ơi, lĕ rngôch ndô ndơ may dơi ƀư dadê. Sŏk rdu lơi kchok aơ bơh gâp; ƀiălah mâu di tĭng nau gâp ŭch ôh, ƀiălah tĭng nâm nau may nơm ŭch." 37Jêh nây Păng plơ̆ văch ma phung oh mon saơ khân păng lêt bêch. Păng lah ma Y-Pêtrôs, "Hơi Y-Simôn, may bêch ƀơh? Mâu ƀơh may dơi rngeh du mông? 38Ăn khân may rngeh jêh ri mbơh sơm, gay ma khân may mâu geh nau ndơm ôh. Huêng ŭch ngăn, ƀiălah rnglay săk jêng rdja." 39Brah Yêsu hăn mbơh sơm đŏng jêh ri nau nâm bu kơt panăp. 40Jêh ri Păng plơ̆ văch đŏng saơ phung oh mon hôm bêch, yorlah khân păng ŭch bêch ngăn. Jêh ri khân păng mâu gĭt moh nau plơ̆ sĭt lah ma Brah Yêsu. 41Păng plơ̆ văch đŏng rơh pe, jêh ri lah ma khân păng: "Mâm khân may hôm bêch jêh ri gŭ rlu? Găp jêh; mông tât jêh. Bu rlăng jao Kon Bunuyh tâm ti phung tih. 42Dâk hăn hom he. Ta aơ, nơm rlăng ma gâp ntơm tât jêh."

Bu Chăp Brah Yêsu

43Ƀâtlât dôl Brah Yêsu hôm ngơi, Y-Yuđas, du huê tâm phung jât ma bar nuyh oh mon, văch ndrel phung âk djôt đao jêh ri mâng jra ma phung kôranh ƀư brah, phung kôranh nchih samƀŭt, jêh ri kôranh phung buranh. 44Nơm ƀlêp ƀlêr ăn jêh du nau tâm nal, jêh ri lah: "Nơm gâp mra chŭm, nây yơh păng chăp păng jêh ri leo hăn ăn rjăp." 45Pô nây, tơlah Y-Yuđas tât jêh, păng hăn dăch Brah Yêsu, jêh ri lah: "Hơi Kôranh nơm nti", jêh ri chŭm Brah Yêsu. 46Phung nây nhŭp chăp Brah Yêsu. 47Ƀiălah du huê gŭ dăch tăk đao păng, jêh ri sreh du huê n'gâng kôranh ƀư brah, geh ta tôr kŏ tât tăch. 48Brah Yêsu lah ma phung nây: "Di lĕ khân may văch djôt đao jêh ri mâng jra gay nhŭp chăp gâp nâm bu du huê ntŭng? 49Ăp nar gâp gŭ ndrel ma khân may, nti tâm ngih brah Yuđa, ƀiălah khân may mâu nhŭp chăp ôh gâp. Ƀiălah ăn nanê̆ nau bu nchih jêh." 50Jêh ri lĕ rngôch phung oh mon du chalơi Brah Yêsu jêh ri nchuăt du lĕ ƀhiau.
51Geh knŏng du huê bu klâu ndăm tĭng ndô̆ Brah Yêsu, n'gut knŏng du blah bok mhay. 52Khân păng nhŭp bu klâu nây, ƀiălah ôbăl chalơi bok mhay nây jêh ri nchuăt du săk hưl.

Brah Yêsu Ta Năp Kôranh Phat Dôih

53Khân păng njŭn leo Brah Yêsu ma n'gâng kôranh ƀư brah. Lĕ rngôch phung n'gâng kôranh ƀư brah, kôranh phung buranh, jêh ri phung kôranh nchih samƀŭt tâm rƀŭn ndrel. 54Y-Pêtrôs tĭng ndô̆ pakơi gŭ ngai đê̆, lăp tâm nkual ngih n'gâng kôranh ƀư brah. Păng gŭ ndrel tahan gak jêh ri njâr ŭnh ta nây. 55Phung n'gâng kôranh ƀư brah jêh ri kôranh phat dôih joi nau phong ma Brah Yêsu gay ƀư nkhĭt ôbăl; ƀiălah khân păng mâu saơ nau ôh. 56Yorlah âk bunuyh phong nchơt ma Brah Yêsu, ƀiălah nau khân păng nchơt nây mâu tâm ban ôh. 57Geh ƀaƀă dâk ro jêh ri nchơt ma Brah Yêsu lah: 58"Hên tăng jêh păng lah: 'Gâp mra ƀư rai lơi ngih brah Yuđa aơ ti bunuyh ƀư, jêh ri tâm pe nar gâp mra ndâk tay du mlâm ngih brah êng, mâu di ti bunuyh ƀư ôh.'" 59Ƀiălah nđâp ma nau khân păng mbơh mâu di du ai nau ôh.
60N'gâng kôranh ƀư brah dâk ta nklang jêh ri ôp Brah Yêsu: "May mâu geh nau plơ̆ lah ƀơh? Moh nau phung aơ phong may?" 61Ƀiălah Brah Yêsu gŭ rklăk, mâu hôm plơ̆ lah ôh. Du tơ̆ đŏng n'gâng kôranh ƀư brah ôp ma Brah Yêsu: "May jêng Brah Krist lĕ, Kon Brah Ndu Nơm khư ma bu mŏt ton?" 62Brah Yêsu lah: "Gâp yơh nây, jêh ri khân may mra saơ Kon Bunuyh gŭ mpeh pama Nơm Brah, jêh ri plơ̆ văch ta ndâr tŭk tâm trôk." 63N'gâng kôranh ƀư brah nkhêk ao jâr păng jêh ri lah: "Moh he hôm ŭch đŏng ma phung mbơh? 64Khân may tăng jêh nau păng ngơi sưr đah Brah Ndu. Moh nau khân may mĭn?" Lĕ rngôch khân păng phat dôih Brah Yêsu jêng khư ma nau nkhĭt.
65Ƀaƀă ntơm soh dak diu ma ôbăl, put muh măt ôbăl, đŏl ôbăl jêh ri lah: "Mbơh lor hom!" Jêh ri phung tahan gak tap bom ôbăl.

Y-Pêtrôs Dun Ma Brah Yêsu

66Dôl Y-Pêtrôs gŭ ntŭk tâm dâng, tâm nkual ngih, du huê oh mon bu ur n'gâng kôranh ƀư brah toyh văch. 67Dôl Y-Pêtrôs njâr ŭnh, bu ur nây uănh ma păng, jêh ri lah: "May tâm ban lĕ gŭ jêh ndrel ma Brah Yêsu ƀon Nasaret?" 68Ƀiălah Y-Pêtrôs dun nau nây, jêh ri lah: "Gâp mâu gĭt ôh, mâu lĕ gĭt rbăng moh nau may lah nây." Y-Pêtrôs du luh hăn rlet ma mpông pêr. Rnôk nây du mlâm iăr nkuăng ndrau.
69Oh mon bu ur nây saơ păng jêh ri ntơm lah đŏng ma phung bunuyh gŭ dăch. "Bu klâu aơ jêng du huê tâm phung khân păng." 70Ƀiălah Y-Pêtrôs dun đŏng nau nây. Ƀâtlât ta nây phung gŭ dăch lah ma Y-Pêtrôs: "Nanê̆ ngăn may jêng du huê tâm phung nây; yorlah may jêng bunuyh n'gor Galilê ngăn."
71Ƀiălah Y-Pêtrôs ntơm rak săk jêh ri ton: "Gâp mâu gĭt năl ôh bunuyh khân ay may lah nây."
72Ƀâtlât iăr ndrau rơh bar, Y-Pêtrôs kah gĭt ma nau Brah Yêsu lah jêh ma păng: "Lor ma iăr ndrau rơh bar may dun ma gâp pe tơ̆."
 Jêh ri păng kah gĭt ƀrứ ma nau nây jêh ri nhĭm.