14

Cũai Sốt Sarhống Ễ Cachĩt Yê-su

(Mathia 26:1-5; Luca 22:1-2; Yang 11:45-53)

1Noâng bar tangái ễn tỗp I-sarel ễ cha bũi sanhữ Tangái Loŏh. Cớp alới Táq Rit Cha Bễng Mi Ŏ́q Crơng Pluoih. Ngkíq cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ cớp cũai yống rit, alới chuaq ngê yoc ễ cỗp Yê-su cớp cachĩt án, ma alới tỡ ễq cũai canŏ́h dáng. 2Alới sarhống neq: “Hái tỡ têq táq ngkíq tâng tangái cha bũi. Ngcŏh cũai clứng ki táq choac tâng vil.”

Manoaq Mansễm Tốh Dỡq Phuom Tâng Yê-su

(Mathia 26:6-13; Yang 12:1-8)

3Bo Yê-su ỡt tâng vil Bê-thani, án ỡt tâng dống Si-môn, la cũai ca hỗi rái bữn a‑ĩ tut. Bo Yê-su ỡt chi-cha, bữn manoaq mansễm toâq cớp dững muoi bễ dỡq phuom. Bễ ki noau táq toâq tamáu a-labat. Dỡq phuom tâng bễ ki moat lứq, noau dŏq nar. Mansễm ki pễng bễ, chơ án tốh dỡq phuom tâng plỡ Yê-su. 4Bữn cũai ỡt ngki tỡ bữn bũi án táq ngkíq, cớp alới pai neq: “Nŏ́q án palỗ dỡq phuom nâi ngkíq? 5Khân chếq dỡq phuom nâi, bữn práq clữi tễ cóng noau tuthễ pái culám tangái. Chơ têq ĩt práq ki chuai máh cũai cadĩt.” Ngkíq alới nhôp mansễm ki.
6Ma Yê-su atỡng alới neq: “Dŏq tam án. Anhia nhôp táq ntrớu mansễm ki? Nŏ́q anhia táq yỗn án ngua? Án khoiq táq ranáq o yỗn cứq. 7Cũai cadĩt ỡt níc cớp anhia. Maléq anhia yoc ễ chuai, ki têq anhia chuai. Ma tỗ cứq tỡ bữn ỡt mantái níc cớp anhia. 8Ranáq ntrớu têq mansễm nâi táq, án khoiq táq chơ. Án khoiq tốh dỡq phuom tâng tỗ cứq, dŏq thrũan nhũang noau tứp cứq tâng ping. 9Cứq atỡng anhia samoât lứq, tâng dũ ntốq chũop cốc cutễq nâi, toâq noau atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ, lứq noau atỡng dếh ranáq mansễm nâi táq hỡ, dŏq cũai sanhữ loah án.”

Yuda Pruam Chếq Chíq Yê-su

(Mathia 26:14-16; Luca 22:3-6)

10Vớt ki Yuda I-cari-ôt, án la tễ tỗp muoi chít la bar náq, án toâq pỡ máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cỗ yoc ễ chếq Yê-su yỗn alới. 11Tữ alới sâng ngkíq, alới ỡn lứq, cớp alới ữq chang práq yỗn Yuda. Chơ Yuda chi-chuaq ngê dŏq chếq Yê-su.

Yê-su Cha Parnơi Cớp Tỗp Rien Tễ Án

(Mathia 26:17-25; Luca 22:7-14, 21-23; Yang 13:21-30)

12Tâng tangái cũai I-sarel Táq Rit Cha Bễng Mi Ŏ́q Crơng Pluoih cớp kiac charán cữu dŏq sanhữ Tangái Loŏh, tangái ki tỗp rien tễ Yê-su blớh án neq: “Ntốq léq thâi yoc hếq pỡq thrũan yỗn thâi cha pêl bũi?”
13Yê-su ớn bar náq tỗp rien tễ án neq: “Anhia mut tâng vil. Chơ anhia bữn ramóh manoaq samiang ayễq aluoi dỡq. Anhia puai ntun clĩ án. 14Khân án mut dống léq, anhia atỡng ncháu dống ki neq: ‘Thâi blớh neq: Nléq clống tamoi yỗn cứq cớp tỗp rien tễ cứq cha pêl bũi Tangái Loŏh?’ 15Án lứq sadoi muoi clống toâr tâng tran pỡng yỗn anhia. Tâng clống ki bữn dũ ramứh crơng tadỡng. Anhia thrũan yỗn hái cha pỡ ki.”
16Alới bar náq loŏh tễ ki cớp mut tâng vil. Alới ramóh samoât Yê-su khoiq atỡng alới. Chơ alới tễng pêl cha bũi ngki.
17Toâq nhứm-nhứm Yê-su cớp tỗp muoi chít la bar náq toâq pỡ ki. 18Bo alới tacu cha, Yê-su atỡng alới neq: “Cứq atỡng anhia samoât lứq, bữn manoaq tễ anhia ca cha parnơi cớp cứq sanua, ngkếq án chếq cứq.”
19Alới ki sâng ngua lứq, cớp chữ manoaq alới blớh Yê-su neq: “Cứq ma tỡ bữn, thâi?”
20Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Cũai nâi la manoaq tễ muoi chít la bar náq anhia; án tốq bễng muoi tangan cớp cứq tê. 21Con Yiang Cỡt Cũai cóq cuchĩt ariang tâm saráq Yiang Sursĩ khoiq atỡng chơ tễ án. Ma cũai ca chếq Con Yiang Cỡt Cũai, bap lứq toâq pỡ án. Pĩeiq lứq la mpiq án chỗi canỡt.”

Alới Cha Nguaiq Sanhữ Tỗ Cớp Aham Yê-su

(Mathia 26:26-30; Luca 22:15-20; Côr-ntô Muoi 11:23-25)

22Bo alới cha, Yê-su ĩt bễng. Án sa‑ỡn Yiang Sursĩ, chơ án pĩh bễng cớp avơi yỗn tỗp rien tễ án cha. Án atỡng alới neq: “Anhia roap. Nâi la tỗ cứq.”
23Vớt ki án ĩt cachoc ễn. Moâm án sa‑ỡn Yiang Sursĩ, án avơi yỗn tỗp rien tễ án nguaiq. Nheq náq alới nguaiq. 24Cớp Yê-su atỡng alới neq: “Nâi la aham cứq. Aham nâi loŏh táq tếc Yiang Sursĩ par‑ữq parnai tamái yỗn nheq tữh cũai. 25Cứq atỡng anhia samoât lứq, cứq tỡ nai nguaiq noâng dỡq palâi nho toau toâq tangái cứq nguaiq dỡq nho tamái tâng ntốq Yiang Sursĩ sốt.”

Yê-su Atỡng Nhũang Tễ Ranáq Phi-er Táq

(Mathia 26:31-35; Luca 22:31-34; Yang 13:36-38)

26Moâm alới ũat cansái khễn, chơ alới loŏh tễ ki chỗn tâng dũal O‑li‑vê. 27Yê-su atỡng alới neq: “Ngkếq nheq tữh anhia lúh táh cứq. Tâm saráq Yiang Sursĩ khoiq atỡng chơ neq:
  ‘Cứq yỗn noau cachĩt chíq cũai mantán cữu,
chơ tỗp cữu cứq cỡt pláh chap nheq.’
28Ma toâq cứq tamoong loah, cứq pỡq nhũang anhia pỡ cruang Cali-lê.”
29Phi-er atỡng Yê-su neq: “Khân nheq tữh cũai lúh táh thâi, cứq lứq tỡ bữn táh thâi.”
30Yê-su atỡng loah Phi-er neq: “Cứq atỡng mới lứq samoât, tâng sadâu nâi toâp nhũang ntruoi tacar bar trỗ, mới lứq calỡih cứq pái trỗ.”
31Ma Phi-er ta‑ỡi neq: “Khân noau cachĩt cứq cớp thâi la thỗi. Cứq tỡ bữn calỡih thâi mŏ!”
 Cớp nheq tữh tỗp ki pai machớng Phi-er tê.

Yê-su Câu Tâng Nưong Kêt-se-manê

(Mathia 26:36-46; Luca 22:39-46)

32Tữ alới toâq ntốq nưong Kêt-se-manê, Yê-su atỡng tỗp rien tễ án neq: “Anhia ỡt tacu nâi nơ. Cứq pỡq câu pỡ ki.”
33Án dững Phi-er, Yacỡ, cớp Yang pỡq cớp án. Chơ Yê-su mbỡiq sâng túh ngua lứq. 34Án pai neq: “Cứq sâng ngua lứq, tỡ rơi tamoong noâng. Anhia ỡt acoan nâi. Anhia trỗl cớp cứq.”
35Chơ Yê-su pỡq bĩq ễn. Án ap tâng cutễq muoi tatứp. Án câu sễq khân têq, yỗn ranáq nâi tỡ bữn toâq pỡ án. 36Án câu neq: “Ơ Mpoaq cứq ơi! Ntrớu mới ễ táq, ki têq mới táq. Cứq sễq mới ayŏ́q cachoc túh coat nâi yỗn vớt tễ cứq. Ma cứq tỡ ễq puai rangứh cứq bữm. Cứq ễ puai ống rangứh mới sâng.”
37Moâm ki Yê-su píh loah, cớp án ramóh alới bếq. Chơ án blớh Phi-er neq: “Si-môn ơi! Mới bếq tỡ? Nŏ́q mahỗi la mới tỡ rơi trỗl cớp cứq? 38Cóq anhia tamỡ cớp câu chỗi yỗn noau radững anhia táq lôih. Mứt pahỡm anhia lứq bán rêng, ma sac sâiq anhia la ieuq.”
39Ngkíq Yê-su pỡq câu sĩa. Án câu parnai machớng tễ nhũang. 40Chơ án píh loah pỡ ntốq alới ỡt sĩa. Án tamóh alới bếq sĩa, yuaq moat alới ntâng lứq tỡ rơi culian. Alới tỡ dáng nŏ́q ễ ta‑ỡi Yê-su.
41Ngkíq Yê-su chu loah ntốq alới ỡt trỗ pái. Cớp án blớh alới neq: “Nŏ́q noâng anhia bếq cớp rlu níc? Anhia chỗi bếq noâng. Khoiq toâq ngư chơ, noau chiau Con Yiang Cỡt Cũai pỡ atĩ cũai lôih. 42Yuor tayứng! Hái pỡq! Anhia nhêng! Án ca chếq cứq khoiq toâq chơ.”

Noau Cỗp Yê-su

(Mathia 26:47-56; Luca 22:47-53; Yang 18:3-12)

43Bo Yê-su noâng atỡng ngkíq, Yuda toâq toâp. Án la tễ tỗp muoi chít la bar náq rien tễ Yê-su. Cớp bữn clứng cũai dững dau cớp cuan toâq cớp Yuda tễ máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, tễ cũai yống rit, cớp tễ cũai sốt nheq sâu. 44Án ca ễ chếq Yê-su khoiq atỡng tếc yỗn cũai clứng ki dáng neq: “Khân aléq anhia hữm cứq hũn, cutỗ án ki ơiq anhia ễ bữn. Chơ anhia cỗp án! Anhia yống yỗn samoât, chơ dững án tễ ntốq ki.”
45Chơ Yuda toâq toâp pỡ Yê-su cớp án pai neq: “Thâi ơi!”
 Chơ án hũn Yê-su.
46Ngkíq noau toâq yống cớp cỗp Yê-su.
47Manoaq tễ alới tayứng cheq ki thot dau tễ sor, chơ tráh manoaq sũl cũai ca sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ, pĩeiq tâng cutũr, chơ ta-ŏh muoi coah cutũr. 48Ma Yê-su blớh cũai clứng ki neq: “Nŏ́q anhia toâq pỡ nâi ma dững dau cớp cuan ễ cỗp cứq? Anhia chanchớm cứq la cũai savễng tỡ? 49Cu rangái cứq atỡng tâng Dống Sang Toâr, ma anhia tỡ bữn cỗp cứq. Ma ranáq nâi yỗn cỡt rapĩeiq máh tâm saráq Yiang Sursĩ khoiq atỡng tễ mbŏ́q.”
50Ngkíq nheq tữh alới ca ỡt cớp Yê-su lúh táh nheq án.
51Bữn manoaq samiang póng puai Yê-su. Án satễng ống prê tâng tỗ án. Noau catoâng prê án, ễ cỗp án. 52Chơ án tũot táh chíq prê ki, cớp án lúh muoi rariat.

Yê-su Tayứng Yáng Moat Cũai Sốt

(Mathia 26:57-68; Luca 22:54-55, 63-71; Yang 18:13-14, 19-24)

53Tữ ki, alới dững Yê-su pỡ án ca sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ. Nheq máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cũai sốt nheq sâu, cớp cũai yống rit toâq rôm pỡ ki tê. 54Phi-er puai cutuaih ntun Yê-su, chơ án mut tâng nchŏh dống cũai sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ. Án tacu nghễng ũih parnơi cớp ranễng cũai sốt ki.
55Máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp cũai bữn chớc canŏ́h chuaq ralíh tễ Yê-su, ễ cachĩt án. Ma alới tỡ bữn ramóh muoi ŏ́c ntrớu. 56Bữn sa‑ữi náq cũai toâq apớt Yê-su ŏ́c tỡ bữn lứq. Alới apớt ma santoiq alới tỡ bữn ramóh parnơi. 57Bữn cũai yuor tayứng apớt Yê-su neq: 58“Hếq khoiq sâng án pai neq: ‘Cứq ễ talốh dống sang Yiang Sursĩ ca atĩ cũai táq. Ma tâng pái tangái cứq táq loah tamái dống sang nâi, ma tỡ bữn tễ atĩ cũai táq.’”
59Ma santoiq alới apớt tỡ bữn ramóh parnơi.
60Chơ án ca sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ yuor tayứng mpứng dĩ alới. Án blớh Yê-su neq: “Mới ễ ta‑ỡi ma tỡ bữn? Nŏ́q mới sâng tễ máh ŏ́c alới cauq mới?”
61Ma Yê-su ỡt savưl sâng. Án tỡ bữn pai ntrớu.
 Án ca sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ blớh loah Yê-su neq: “Mới la Crĩt, Con án ca hếq sang toam, pĩeiq tỡ?”
62Yê-su ta‑ỡi neq: “Lứq pĩeiq! Chumát anhia lứq hữm Con Yiang Cỡt Cũai tacu coah atoam Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq, cớp án toâq mpứng dĩ ramứl tễ paloŏng.”
63Chơ án ca sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ háq tampâc án bữm, táq tếc án sâng ngua lứq. Cớp án pai neq: “Choam hái ễ blớh noâng cũai canŏ́h? 64Anhia khoiq sâng chơ santoiq án pai la máh án acrieiq Yiang Sursĩ chơ. Nŏ́q anhia chanchớm tễ ŏ́c ki?”
 Nheq tữh alới pruam muoi mứt, cớp anoat Yê-su cóq cuchĩt.
65Bữn cũai cuchóh tâng Yê-su. Alới tán moat án, chơ alới chooc án cớp blớh neq: “Noau chooc mới?”
 Cớp máh cũai ranễng tapáh án hỡ.

Phi-er Calỡih Yê-su

(Mathia 26:69-75; Luca 22:56-62; Yang 18:15-18, 25-27)

66Bo ki Phi-er noâng ỡt tâng nchŏh. Bữn manoaq mansễm táq ranáq yỗn án ca sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ toâq pỡ ki. 67Tữ án hữm Phi-er ỡt nghễng ũih, án nhêng chu moat Phi-er cớp án pai chóq Phi-er neq: “Mới la cũai ca ỡt cớp Yê-su tễ vil Na-sarễt.”
68Ma Phi-er calỡih Yê-su neq: “Tỡ bữn! Cứq tỡ dáng ntrớu mới pai! Cứq tỡ sapúh loâng!”
 Chơ Phi-er loŏh tễ ntốq ki. Ma bo ki toâp ntruoi tacar.
69Muoi trỗ ễn mansễm ki hữm Phi-er, cớp án atỡng cũai ca ỡt tayứng ntốq ki neq: “Cũai nâi la tễ tỗp ki tê.”
70Ma Phi-er calỡih Yê-su sĩa.
 Mahỗi ễn, máh cũai tayứng ki pai chóq Phi-er neq: “Lứq samoât mới la tễ tỗp alới ki, yuaq mới la cũai Cali-lê.”
71Phi-er thễ dũan cloc plỡ cloc sóc cớp alới. Án ta‑ỡi suon níc neq: “Anhia pai cứq tễ tỗp án ki, ma cứq tỡ dáng nŏ́q roâp án.”
72Bo ki toâp ntruoi tacar trỗ bar. Chơ Phi-er sanhữ loah santoiq Yê-su khoiq atỡng án neq: “Nhũang ntruoi tacar bar trỗ, mới calỡih cứq pái trỗ.”
 Tữ Phi-er chanchớm loah santoiq ki, chơ án nhiam la‑ỡq lứq.