14

Klei Trông Čhai Čiăng Bi Mdjiê Yêsu

(Mat 26:1-5; Luk 22:1-2; Yôh 11:45-53)

1 Adôk dua hruê tơl truh Knăm Klei Găn leh anăn Knăm Kpŭng Amâo Mâo Kpei. Phung knơ̆ng khua ngă yang leh anăn phung khua čih hră duah êlan dưi mă čăp Yêsu hŏng klei hgăm leh anăn bi mdjiê gơ̆. 2Kyuadah diñu lač, “Đăm ngă ôh êjai hruê knăm, huĭdah phung ƀuôn sang ngă klei rŭng răng.”

H'Mari Trôč Êa Ƀâo Mngưi kơ Yêsu Ti Ƀuôn Ƀêthani

(Mat 26:6-13; Yôh 12:1-8)

3 Hlăk Yêsu dôk ti ƀuôn Ƀêthani hlăm sang Y-Simôn pô djŏ phŭng, êjai Ñu dôk huă ƀơ̆ng, mâo sa čô mniê djă sa boh giêt ngă hŏng boh tâo siam mâo êa ƀâo mngưi nard phŭn yuôm snăk. Mniê anăn bi mčah giêt leh anăn hlĭng êa ƀâo mngưi ti dlông boh kŏ Yêsu. 4Ƀiădah mâo đa đa ăl, lač hdơ̆ng diñu, “Si ngă bi liê hơăi mang êa ƀâo mngưi msĕ snăn? 5Arăng dưi čhĭ êa ƀâo mngưi anei êbeh kơ tlâo êtuh đơniê leh anăn bi mbha kơ phung ƀun ƀin.” Leh anăn diñu ƀuah mniê anăn. 6Ƀiădah Yêsu lač, “Lui măng ai gơ̆. Si ngă diih bi rŭng gơ̆? Gơ̆ ngă klei jăk kơ kâo. 7 Diih mâo phung ƀun ƀin mbĭt hŏng diih nanao, leh anăn êla diih čiăng diih dưi ngă klei jăk kơ diñu. Ƀiădah kâo amâo srăng dôk mbĭt hŏng diih nanao ôh. 8Mniê anei ngă tui si gơ̆ dưi. Gơ̆ trôč êa ƀâo mngưi ti asei mlei kâo mprăp êlâo kơ klei arăng dơr kâo. 9Kâo lač kơ diih sĭt nik, ti anôk arăng mtô klei mrâo mrang jăk tar ƀar lăn ala, arăng srăng yăl dliê klei mniê anei ngă leh, čiăng bi hdơr kơ ñu.”

Y-Yuđas Lhiăr kơ Yêsu

(Mat 26:14-16; Luk 22:3-6)

10Leh anăn Y-Yuđas Iskariôt, sa čô hlăm phung pluh dua čô ƀĭng kna, nao kơ phung knơ̆ng khua ngă yang čiăng lhiăr leh anăn jao Yêsu kơ diñu. 11Leh diñu hmư̆ klei anăn diñu hơ̆k mơak leh anăn ƀuăn brei prăk kơ Y-Yuđas. Snăn Y-Yuđas duah mông găl dưi lhiăr gơ̆.

Yêsu Ƀơ̆ng Knăm Klei Găn Mbĭt hŏng Phung Ƀĭng Kna Ñu

(Mat 26:17-25; Luk 22:7-14,21-23; Yôh 13:21-30)

12Hruê tal sa hlăm Knăm Ƀơ̆ng Kpŭng Amâo Mâo Kpei, hruê arăng koh bi mdjiê êđai biăp Knăm Klei Găn, phung ƀĭng kna êmuh kơ Yêsu, “Ti anôk ih čiăng hmei nao mkra brei ih ƀơ̆ng Knăm Klei Găn lĕ?” 13Ñu tiŏ nao dua čô ƀĭng kna Ñu leh anăn lač kơ digơ̆, “Nao mŭt hlăm ƀuôn, leh anăn sa čô êkei pŭ sa boh abŭ êa srăng tuôm hŏng diih. Tui hlue gơ̆, 14ti sang ñu mŭt, brei diih lač kơ pô sang anăn, ‘Nai lač, Ti adŭ kâo srăng ƀơ̆ng Knăm Klei Găn mbĭt hŏng phung ƀĭng kna kâo?’ 15Mnuih anăn srăng ktrâo brei kơ diih sa boh adŭ prŏng ti tal dlông arăng mprăp mkra brei leh. Ti anôk anăn brei diih mkra kơ drei.” 16Phung ƀĭng kna anăn nao mŭt hlăm ƀuôn leh anăn ƀuh jih jang mnơ̆ng tui si Yêsu lač leh kơ diñu. Leh anăn diñu mkra Knăm Klei Găn.
17Tơdah adiê tlam leh, Yêsu hriê mbĭt hŏng phung pluh dua čô. 18 Êjai diñu dôk ti jhưng huă ƀơ̆ng Yêsu lač, “Sĭt nik kâo lač kơ diih, sa čô hlăm phung diih srăng lhiăr kơ kâo, pô anăn dôk huă ƀơ̆ng mbĭt hŏng kâo.” 19Diñu dơ̆ng ênguôt, leh anăn sa čô sa čô diñu lač kơ Yêsu, “Amâo djŏ kâo ôh yơ̆?” 20Yêsu lač kơ diñu, “Pô anăn jing sa čô hlăm phung pluh dua čô, pô đrŭt kpŭng ñu hlăm jam mbĭt hŏng kâo. 21Anak Mnuih srăng djiê tui si Klei Aê Blŭ čih leh djŏ kơ Ñu, ƀiădah knap mñai yơh kơ pô lhiăr kơ Anak Mnuih! Jăk hĭn arăng amâo tuôm kkiêng ôh kơ pô anăn.”

Klei Ƀơ̆ng Mnăm Sĭt Suôr

(Mat 26:26-30; Luk 22:14-20; I Kôr 11:23-25)

22Êjai diñu dôk huă ƀơ̆ng, Yêsu mă kpŭng, wah lač klei bi mni, kjoh kpŭng anăn, leh anăn brei kơ digơ̆ leh anăn lač, “Mă bĕ; anei jing asei mlei kâo.” 23Leh anăn Ñu mă atŏ. Leh wah lač klei bi mni, Ñu brei atŏ anăn kơ digơ̆, leh anăn jih jang digơ̆ mnăm. 24 Yêsu lač kơ digơ̆, “Anei jing êrah kâo, êrah kơ klei bi mguôp tuh brei kơ lu mnuih. 25Sĭt nik kâo lač kơ diih, kâo amâo srăng lŏ mnăm ôh êa boh kriăk ƀâo tơl hruê kâo srăng mnăm êa boh kriăk ƀâo mrâo hlăm ƀuôn ala mtao Aê Diê.” 26Leh diñu mmuñ sa klei, diñu kbiă nao kơ čư̆ Ôliwơ.

Yêsu Hưn Êlâo Klei Y-Pêtrôs Srăng Hngah kơ Ñu

(Mat 26:31-35; Luk 22:31-34; Yôh 13:36-38)

27 Yêsu lač kơ diñu, “Jih jang diih srăng klah đuĕ lui kâo; kyuadah Klei Aê Diê Blŭ čih leh,
  ‘Kâo srăng čăm mgăt biăp,
   leh anăn jih jang biăp srăng klah đuĕ mdê mdê.’
28 Ƀiădah leh kâo kbiă lŏ hdĭp, kâo srăng nao êlâo kơ diih kơ čar Galilê.” 29Y-Pêtrôs lač kơ Ñu, “Wăt tơdah jih jang srăng lui ih, kâo amâo srăng lui ôh.” 30Yêsu lač kơ gơ̆, “Sĭt nik kâo lač kơ ih, mlam anei yơh, êlâo kơ mnŭ knô kdjô̆ dua bliư̆, ih srăng hngah kơ kâo tlâo bliư̆.” 31Ƀiădah Y-Pêtrôs lač hŏng klei ktang, “Wăt tơdah kâo djiê mbĭt hŏng ih dưn, kâo amâo srăng hngah kơ ih ôh.” Leh anăn jih jang diñu lač klei msĕ.

Yêsu Wah Lač Hlăm War Mnga Gêtsêmanê

(Mat 26:36-46; Luk 22:39-46)

32Diñu nao kơ anôk arăng pia Gêtsêmanê, leh anăn Yêsu lač kơ phung ƀĭng kna Ñu, “Dôk gŭ bĕ tinei êjai kâo wah lač.” 33Leh anăn Ñu jak ba Y-Pêtrôs, Y-Yakơ, leh anăn Y-Yôhan nao mbĭt hŏng Ñu, leh anăn Ñu dơ̆ng mâo klei ênguôt prŏng leh anăn klei rŭng răng. 34Ñu lač kơ digơ̆, “Ai tiê kâo ênguôt snăk păt čiăng djiê. Dôk tinei leh anăn kăp răng bĕ.” 35Ñu nao kbưi ƀiă, klăm asei mlei ti lăn, leh anăn wah lač, čiăng kơ tơdah dưi mông anăn amâo truh kơ Ñu ôh. 36Leh anăn Ñu lač, “Aba, Ơ Ama ơi, jih jang mnơ̆ng ih dưi ngă sơăi. Mă mđuĕ hĕ atŏ anei mơ̆ng kâo. Amâo djŏ tui si klei kâo čiăng ôh, ƀiădah tui si klei ih pô čiăng.” 37Leh anăn Ñu lŏ hriê kơ phung ƀĭng kna Ñu leh anăn ƀuh digơ̆ dôk pĭt. Ñu lač kơ Y-Pêtrôs, “Ơ Y-Simôn, ih dôk pĭt hĕ? Ih amâo dưi hĕ dôk krŏng knŏng sa mông? 38Brei diih kăp răng bĕ leh anăn wah lač, čiăng kơ diih amâo lĕ hlăm klei mplư ôh. Mngăt čiăng snăk, ƀiădah kđeh jing awăt.” 39Yêsu lŏ nao leh anăn wah lač klei msĕ si êlâo. 40Ñu lŏ hriê leh anăn ƀuh phung ƀĭng kna ăt dôk pĭt, kyuadah digơ̆ amâo lŏ dưi mblang ală ôh. Leh anăn digơ̆ amâo thâo ôh ya klei lŏ wĭt lač kơ Yêsu. 41Ñu lŏ hriê tal tlâo leh anăn lač kơ digơ̆, “Diih ăt dôk pĭt leh anăn dôk mdei hĕ? Man dŭm năn, mông truh leh. Arăng dơ̆ng jao Anak Mnuih hlăm kngan phung soh. 42Kgŭ nao bĕ drei. Nĕ anei, pô lhiăr kơ kâo truh leh.”

Klei Mă Čăp Yêsu

(Mat 26:47-56; Luk 22:47-53; Yôh 18:3-12)

43Êjai Yêsu ăt dôk blŭ, Y-Yuđas, sa čô hlăm phung pluh dua čô, truh mtam mbĭt hŏng sa phung lu djă đao gưm leh anăn giê mơ̆ng phung knơ̆ng khua ngă yang, phung khua čih hră, leh anăn phung khua mduôn. 44Pô lhiăr brei leh sa klei bi knăl kơ phung lu, lač, “Pô kâo srăng čŭm, ñu yơh anăn. Čăp ñu leh anăn atăt ba ñu bi truh.” 45Tơdah Y-Yuđas truh, gơ̆ nao kơ Yêsu mtam leh anăn lač, “Ơ Nai,” leh anăn čŭm Yêsu. 46Phung anăn mă čăp Yêsu. 47Ƀiădah sa čô dôk giăm suê̆ đao gưm ñu leh anăn koh tloh knga sa čô dĭng buăl khua ngă yang prŏng. 48Yêsu lač kơ phung anăn, “Si ngă diih hriê djă đao gưm leh anăn giê čiăng mă čăp kâo msĕ si sa čô knĕ? 49 Grăp hruê kâo dôk mbĭt hŏng diih mtô hlăm Sang Kkuh Mpŭ, ƀiădah diih amâo mă čăp kâo ôh. Ƀiădah anei jing klei bi sĭt Klei Aê Diê Blŭ čih leh.” 50Hlăk anăn jih jang phung ƀĭng kna lui Yêsu leh anăn êran đuĕ.
51Mâo sa čô êkei hlăk ai guêč knŏng sa blah čhiăm kbuă tui hlue Yêsu. 52Diñu mă êkei anăn, ƀiădah gơ̆ lui hĕ čhiăm kbuă anăn leh anăn êran đuĕ asei lưng.

Yêsu Ti Anăp Phung Khua Phat Kđi

(Mat 26:57-68; Luk 22:54-55,63-71; Yôh 18:13-14,19-24)

53Diñu atăt ba Yêsu kơ khua ngă yang prŏng. Jih jang phung knơ̆ng khua ngă yang, phung khua mduôn, leh anăn phung khua čih hră bi kƀĭn mbĭt. 54Y-Pêtrôs tui hlue Yêsu mơ̆ng kbưi, mŭt hlăm wăl sang khua ngă yang prŏng. Ñu dôk gŭ mbĭt hŏng phung kahan gak leh anăn mdang pui tinăn. 55Phung knơ̆ng khua ngă yang leh anăn jih jang phung khua gai gĭt ƀuôn sang duah klei kčŭt kơ Yêsu čiăng bi mdjiê gơ̆, ƀiădah diñu amâo ƀuh ôh. 56Kyuadah lu mnuih kčŭt mčeh kơ Yêsu, ƀiădah klei digơ̆ mčeh anăn amâo sa ai ôh. 57Mâo đa đa kgŭ dơ̆ng leh anăn mčeh kơ Yêsu, lač, 58 “Hmei hmư̆ leh ñu lač, ‘Kâo srăng bi rai hĕ Sang Kkuh Mpŭ anei kngan mnuih ngă, leh anăn hlăm tlâo hruê kâo srăng lŏ mdơ̆ng sa boh sang yang mkăn, amâo djŏ kngan mnuih ngă ôh.’ ” 59Ƀiădah wăt klei digơ̆ hưn anăn ăt kăn jing msĕ rei. 60Khua ngă yang prŏng kgŭ dơ̆ng ti anăp diñu leh anăn êmuh Yêsu, “Ih amâo mâo klei lŏ wĭt lač hĕ kơ ya klei phung anei kčŭt kơ ih?” 61Ƀiădah Yêsu dôk ñăt, amâo blŭ sa boh ôh. Lŏ sa bliư̆ khua ngă yang prŏng êmuh kơ Yêsu, “Ih jing Yang Krist, Anak Aê Diê Pô arăng hơêč hmưi mơ̆?” 62 Yêsu lač, “Kâo gơ̆ yơh, leh anăn diih srăng ƀuh Anak Mnuih dôk gŭ tĭng hnuă kơ Pô Myang leh anăn lŏ hriê ti knam hlăm adiê.” 63Khua ngă yang prŏng hiêk ao jhung ñu leh anăn lač, “Ya drei lŏ čiăng kơ phung hưn? 64Diih hmư̆ leh klei ñu blŭ mgao hŏng Aê Diê. Ya klei diih mĭn?” Jih jang diñu phat kđi Yêsu jing năng kơ klei djiê. 65Đa đa dơ̆ng kčuh êa bah kơ gơ̆, guôm ƀô̆ mta gơ̆, tŭk gơ̆, leh anăn lač, “Hưn êlâo bĕ!” Leh anăn phung kahan kiă mă gơ̆ leh anăn pah miêng gơ̆.

Y-Pêtrôs Hngah kơ Yêsu

(Mat 26:69-75; Luk 22:56-62; Yôh 18:15-18,25-27)

66Êjai Y-Pêtrôs dôk anôk ti gŭ hlăm wăl sang, sa čô dĭng buăl mniê khua ngă yang prŏng hriê. 67Êjai Y-Pêtrôs dôk mdang pui, mniê anăn dlăng kơ ñu leh anăn lač, “Ih msĕ mơh dôk leh mbĭt hŏng Yêsu ƀuôn Nasaret.” 68Ƀiădah Y-Pêtrôs hngah klei anăn leh anăn lač, “Kâo amâo thâo ôh, kăn thâo săng rei ya klei ih lač anăn.” Y-Pêtrôs kbiă nao kơ ƀăng jang. Hlăk anăn sa drei mnŭ knô kdjô̆. 69Dĭng buăl mniê anăn lŏ ƀuh ñu leh anăn lŏ dơ̆ng lač kơ phung mnuih dôk giăm, “Êkei anei jing sa čô hlăm phung diñu.” 70Ƀiădah Y-Pêtrôs lŏ hngah klei anăn. Ƀiă riă tinăn phung dôk giăm lač kơ Y-Pêtrôs, “Sĭt nik ih jing sa čô hlăm phung anăn, kyuadah ih jing mnuih čar Galilê.” 71Ƀiădah Y-Pêtrôs dơ̆ng tăm pah kơ ñu pô leh anăn kat asei, “Kâo amâo thâo kral ôh mnuih diih lač anăn.” 72Hlăk anăn mtam mnŭ knô kdjô̆ tal dua. Y-Pêtrôs hdơr kơ klei Yêsu lač leh kơ ñu, “Êlâo kơ mnŭ knô kdjô̆ tal dua ih srăng hngah kơ kâo tlâo bliư̆.” Leh anăn ñu ênguôt snăk kơ klei anăn, ñu hia mtam yơh.