15

Phijlaj Taug Yexus Zaj

(Mathais 27.1-2,11-14; Lukas 23.1-5; Yauhas 18.28-38)

1Thaum kaj ntug lawm, cov thawj ntawm cov povthawj txawm mus nrog cov txwjlaug, cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai thiab cov nomtswv sablaj saib lawv yuav ua li cas rau Yexus. Lawv muab Yexus khi coj mus rau Philaj. 2Philaj nug Yexus hais tias, “Koj yog cov Yudas tus vajntxwv los?”
3Cov thawj ntawm cov povthawj hais ntau zaj nkaug Yexus; 4Philaj rov nug Yexus hais tias, “Koj tsis teb lawv los? Koj tsis hnov lawv hais ntau zaj nkaug koj los?”
5Tiamsis Yexus tsis teb ib los li thiab, ua rau Philaj xav tsis thoob li.

Txiav Txim Muab Yexus Tua

(Mathais 27.15-26; Lukas 23.13-25; Yauhas 18.39–19.16)

6Raws li ibtxwm, txhua zaus uas ua Kevcai Hla Dhau, Philaj yeej tso ib tug neeg raug txim raws li cov pejxeem thov. Lawv thov tus twg, nws tso tus ntawd. 7Thaum ntawd muaj ib tug txivneej hu ua Npalanpas raug kaw hauv tsev lojcuj, vim nws nrog cov neeg ntxeev nom ntxeev tswv uas tua neeg. 8Thaum cov neeg coob coob ua ke tuaj thov Philaj tso ib tug neeg rau lawv raws li nws ibtxwm tso, 9Philaj nug lawv hais tias, “Nej xav kom kuv tso cov Yudais tus vajntxwv rau nej los?” 10Philaj yeej paub tseeb hais tias cov thawj ntawm cov povthawj khib, lawv thiaj ntes Yexus coj tuaj rau nws.
11Tiamsis cov thawj ntawm cov povthawj ntxias kom cov pejxeem thov Philaj tso Npalanpas los rau lawv. 12Philaj rov nug cov pejxeem hais tias, “Nej xav kom kuv ua li cas rau tus txivneej uas nej hu hais tias cov Yudais tus vajntxwv?”
13Lawv teb nrov nrov hais tias, “Muab nws ntsia rau saum ntoo khaublig!”
14Philaj nug lawv hais tias, “Nws ua txhaum dabtsi?”
 Lawv hajyam hais nrov dua qub hais tias, “Muab nws ntsia rau saum ntoo khaublig.”
15Philaj xav ua kom haum cov pejxeem sawvdaws siab, nws thiaj tso Npalanpas rau lawv. Tom qab ntawd nws kom luag muab Yexus nplawm thiab coj Yexus mus ntsia rau saum ntoo khaublig.

Cov Tubrog ua Saib Tsis Taus Yexus

(Mathais 27.27-31; Yauhas 19.2-3)

16Cov tubrog txawm coj Yexus mus rau hauv lub tshavpuam ntawm tus tswvxeev lub tsev thiab hu pab tubrog tagnrho tuaj ua ke. 17Lawv muab ib lub tsho ntev tsamxem rau Yexus hnav thiab muab hmab pos ua kauj looj Yexus taubhau. 18Lawv ua txuj hawm nws dog dig thiab hais tias, “Thov kom cov Yudais tus Vajntxwv muaj sia nyob ntev!” 19Lawv muab ib tug kav tauj ntaus Yexus taubhau, nto qaubncaug rau Yexus, txhos caug thiab ua txuj pe nws. 20Thaum lawv ua saib tsis taus Yexus tas lawm, lawv muab lub tsho ntev tsamxem hle thiab muab Yexus lub kho rau Yexus hnav. Lawv coj mus ntsia rau saum ntoo khaublig.

Muab Yexus Ntsia rau Saum Ntoo Khaublig

(Mathais 27.32-44; Lukas 23.26-43; Yauhas 19.17-27)

21Thaum lawv taug kev mus, lawv ntsib ib tug txivneej hu ua Ximoos; nws tuaj pem yajsab tuaj, yuav mus rau hauv lub nroog. Lawv yuam nws kwv Yexus tus ntoo khaublig. (Tus Ximoos no nyob hauv lub nroog Kulenes; nws ob tus tub yog Alexades thiab Lufus.) 22Lawv coj Yexus mus rau ntawm qhov chaw uas hu ua Khaulakhauthas, lub npe ntawd txhais hais tias, “Pobtxha Taubhau.” 23Thaum lawv mus txog ntawd lawm, lawv muab cawv txiv hmab xyaw tshuaj tsw qab mules cev rau Yexus haus, tiamsis Yexus tsis kam haus. 24Thaum lawv muab Yexus ntsia rau saum ntoo khaublig lawm, lawv muab Yexus cev ris tsho los twv saib leejtwg yuav tau yam twg. 25Lub sijhawm uas lawv muab Yexus ntsia rau saum ntoo khaublig yog thaum cuaj teev sawv ntxov. 26Lawv sau ib nqe lus nkaug Yexus hais tias, “Cov Yudais tus Vajntxwv.” 27Lawv muab ob tug tubsab ntsia rau saum ob tug ntoo khaublig, muab ib tug txhos rau ntawm Yexus sab xis thiab muab ib tug txhos rau ntawm Yexus sab laug. [ 28Tej no muaj tiav raws li Vajtswv Txojlus uas hais tias, “Luag suav hais tias nws ua txhaum ib yam li cov neeg ua txhaum.”]
29Cov neeg uas dhau txojkev ntawd, lawv co hau nto thiab thuam hais tias, “Koj hais tias koj yuav rhuav lub Tuamtsev thiab peb hnub koj yuav rov ua tau ib lub tshiab! 30Koj cia li pab koj kom dim thiab nqis saum tus ntoo khaublig ko los!”
31Cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai thuam Yexus ib yam nkaus. Lawv sib tham hais tias, “Nws cawm tau lwm tus, tiamsis nws cawm tsis tau nws! 32Kom tus Mexiyas uas yog cov Yixalayees tus vajntxwv cia li nqis kiag saum tus ntoo khaublig los rau peb saib, peb thiaj yuav ntseeg nws!”
 Ob tug tubsab uas raug ntsia rau saum ntoo khaublig ib yam li Yexus los kuj thuam Yexus thiab.

Yexus Tuag

(Mathais 27.45-56; Lukas 23.44-49; Yauhas 19.28-30)

33Thaum hnub ntseg txawm tsaus ntuj nti thoob plaws lub tebchaws, tsaus mus txog thaum peb teev hnub qaij. 34Thaum peb teev hnub qaij, Yexus hu nrov nrov hais tias, “Elau-is, Elau-is, lemas xanpathanis.” Lo lus ntawd txhais hais tias, “Kuv tus Vajtswv, kuv tus Vajtswv, ua li cas koj muab kuv tso tseg lawm?”
35Cov neeg uas sawv ntawd muaj qee leej hnov Yexus hais li ntawd, lawv hais tias, “Nej mloog saib, nws hu Eliyas!” 36Cov neeg ntawd muaj ib tug txawm mus muab ib tug kav tauj chob ib lub xwbkuab raus cawv txiv hmab qaub cev mus rau ntawm Yexus qhovncauj thiab hais tias, “Peb tos mentsis saib puas pom Eliyas los pab nws dim ntawm tus ntoo khaublig!”
37Yexus qw ib suab nrov nrov ces nws txawm tu sav nrho lawm.
38Tamsim ntawd daim ntaub uas thaiv hauv lub Tuamtsev txawm ntuag rhe saud ti nkaus rau hauv taw ua ob daig. 39Tus thawj tubrog uas sawv ze ntawm tus ntoo khaublig pom Yexus tuag li ntawd, nws hais tias, “Tus no yog Vajtswv tus Tub tiag.”
40Muaj ib co pojniam tuaj sawv deb deb saib. Cov pojniam ntawd yog Malis Madalas, Malis tus uas yog tus Yakaunpaus hluas thiab Yauxej nkawd niam, thiab Xalaumes. 41Cov pojniam ntawd yog cov uas ibtxwm pab Yexus thiab nrog Yexus tuaj pem Kalilais tuaj, thiab muaj dua ib co pojniam uas nrog Yexus tuaj rau hauv Yeluxalees los nyob ntawd thiab.

Faus Yexus

(Mathais 27.57-61; Lukas 23.50-56; Yauhas 19.38-42)

42Thaum yuav tsaus ntuj uas yog hnub npaj qhov txhia chaw cia rau Hnub Xanpataus, Yauxej uas nyob hauv lub nroog Alimathas txawm tuaj txog. 43Nws yog ib tug nomtswv uas sawvdaws hwm, thiab nws yog ib tug uas tos ntsoov Vajtswv lub Tebchaws yuav los. Yauxej mus thov Philaj kom muab Yexus lub cev rau nws. 44Thaum Philaj hnov hais tias Yexus tuag lawm, nws xav tsis thoob li. Nws hu tus thawj tubrog los nug saib Yexus tuag tau hov ntev lawm. 45Thaum tus thawj tubrog qhia rau Philaj tas lawm, Philaj pub Yauxej mus muab Yexus lub cev txo coj mus faus. 46Yauxej mus yuav tau ib chaws ntaubmag los; nws muab Yexus lub cev txo thiab muab chaws ntaubmag ntawd qhwv Yexus lub cev kwv mus faus rau hauv ib lub qhov ntxa uas luag txaug tau rau hauv ib phab pobzeb. Nws dov ib daim txiagzeb loj loj los npog lub rooj ntxas cia. 47Malis Madalas thiab Malis uas yog Yauxej niam pom qhov chaw uas Yauxej coj Yexus lub cev mus faus.