15

Yêsu Ti Anăp Aê Pilat

(Mat 27:1-2,11-14; Luk 23:1-5; Yôh 18:28-38)

1Ti aguah ưm, phung knơ̆ng khua ngă yang prŏng, phung khua mduôn, phung khua čih hră, leh anăn jih jang phung khua phat kđi bi trông čhai. Diñu kă Yêsu leh anăn atăt ba jao gơ̆ kơ Aê Pilat. 2Aê Pilat êmuh kơ Yêsu, “Ih jing Mtao phung Yuđa mơ̆?” Yêsu lŏ wĭt lač kơ ñu, “Ơ, ih lač leh klei anăn.” 3Leh anăn phung knơ̆ng khua ngă yang kčŭt kơ Yêsu lu mta klei. 4Aê Pilat lŏ êmuh kơ Yêsu, “Ih amâo lŏ wĭt lač ôh hĕ? Hmư̆ bĕ klei diñu kčŭt kơ ih lu snăk.” 5Ƀiădah Yêsu amâo lŏ wĭt lač ôh. Snăn Aê Pilat bi kngăr.

Aê Pilat Blŭ Kđi Brei Bi Mdjiê Yêsu

(Mat 27:15-26; Luk 23:13-25; Yôh 18:39–19:16)

6Grăp hruê Knăm Klei Găn Aê Pilat bhiăn pŏk kơ phung ƀuôn sang sa čô mnă hlei pô diñu akâo. 7Hlăm phung bi kdơ̆ng arăng krư̆ leh, mâo sa čô mnuih, anăn gơ̆ Y-Barabas bi mdjiê mnuih êjai mâo klei bi kdơ̆ng anăn. 8Phung lu hriê dơ̆ng akâo kơ Aê Pilat brei ñu ngă msĕ si ñu khăng ngă. 9Aê Pilat lŏ wĭt lač kơ diñu, “Diih čiăng mơ̆ kâo phưi kơ diih Mtao phung Yuđa?” 10Kyuadah ñu thâo leh kơ phung knơ̆ng khua ngă yang jao Yêsu leh kyua klei nač. 11Ƀiădah phung knơ̆ng khua ngă yang mčhur phung lu čiăng kơ Aê Pilat pŏk Y-Barabas kơ diñu hrô kơ Yêsu. 12Leh anăn Aê Pilat lŏ lač kơ diñu, “Snăn ya kâo srăng ngă hŏng mnuih pô diih pia Mtao phung Yuđa?” 13Diñu lŏ ur, “Pơ̆ng hĕ ñu ti kyâo bi kal.” 14Aê Pilat lač kơ diñu, “Si ngă, ya klei jhat ñu ngă leh?” Ƀiădah diñu ur ktang hĭn êjai, “Pơ̆ng hĕ ñu ti kyâo bi kal!” 15Snăn kyua Aê Pilat čiăng bi mơak kơ phung lu anăn, ñu pŏk Y-Barabas kơ diñu. Leh ñu brei arăng čăm Yêsu hŏng giê, ñu jao Yêsu brei phung kahan pơ̆ng ti kyâo bi kal.

Phung Kahan Mưč kơ Yêsu

(Mat 27:27-31; Yôh 19:2-3)

16Phung kahan atăt Yêsu mŭt hlăm wăl sang khua čar (čiăng lač sang phat kđi), leh anăn diñu iêu bi kƀĭn jih jang êpul kahan mđrăm mbĭt. 17Diñu bi hơô ao jhung hrah jŭ kơ Yêsu, leh anăn diñu mñam sa boh đuôn mtao êruê leh anăn bi mđua ti boh kŏ gơ̆. 18Diñu dơ̆ng kkuh kơ gơ̆, “Kkuh kơ ih, Ơ Mtao phung Yuđa ah!” 19Diñu čăm boh kŏ gơ̆ hŏng giê mbô, kčuh êa bah ti gơ̆, leh anăn čuôn kơŭt kkuh kơ gơ̆. 20Leh diñu mưč kơ gơ̆, diñu toh hĕ ao hrah jŭ, lŏ bi hơô ao gơ̆ pô. Leh anăn diñu atăt ba gơ̆ čiăng pơ̆ng ti kyâo bi kal.

Arăng Pơ̆ng Yêsu Ti Kyâo Bi Kal

(Mat 27:32-44; Luk 23:26-43; Yôh 19:17-27)

21 Mâo sa čô mnuih, anăn gơ̆ Y-Simôn mơ̆ng čar Siren, ama Y-Aleksanđơr leh anăn Y-Ruphus, hriê mơ̆ng êngao ƀuôn găn tinăn. Diñu mgô̆ gơ̆ klam kyâo bi kal Yêsu. 22Diñu atăt ba Yêsu kơ anôk arăng pia Gôlgôtha, (čiăng lač Anôk Klang Kŏ). 23Diñu myơr brei Yêsu mnăm kpiê bi lŭk hŏng êa drao phĭ ƀâo mngưi, ƀiădah gơ̆ amâo mnăm ôh. 24 Diñu pơ̆ng gơ̆ ti kyâo bi kal, leh anăn bi mbha čhiăm ao gơ̆ hdơ̆ng diñu hŏng klei mđăo, čiăng bi thâo ya grăp čô srăng mă. 25Ti dua păn mông aguah diñu pơ̆ng Yêsu ti kyâo bi kal. 26Arăng čih klei phat kđi kơ gơ̆ snei: “Mtao kơ Phung Yuđa.” 27Diñu pơ̆ng ti kyâo bi kal mbĭt hŏng Yêsu dua čô mnuih knĕ, sa čô tĭng hnuă, sa čô tĭng điâo Yêsu. 29 Phung găn tinăn mưč kơ Yêsu, kteh kŏ, leh anăn lač, “Ah hah! Ơ pô čiăng bi rai Sang Kkuh Mpŭ leh anăn lŏ mdơ̆ng gơ̆ hlăm tlâo hruê, 30bi mtlaih bĕ ih pô, leh anăn trŭn mơ̆ng kyâo bi kal.” 31Phung knơ̆ng khua ngă yang mbĭt hŏng phung khua čih hră msĕ mơh mưč kơ Yêsu êjai lač hdơ̆ng diñu snei, “Ñu bi mtlaih leh phung mkăn, ƀiădah ñu amâo dưi bi mtlaih ñu pô ôh. 32Kăp dlăng lăng Krist, Mtao phung Israel, trŭn ară anei mơ̆ng kyâo bi kal, čiăng kơ drei dưi ƀuh leh anăn đăo.” Phung arăng pơ̆ng ti kyâo bi kal mbĭt hŏng Yêsu dlao wač kơ Ñu msĕ mơh.

Yêsu Djiê

(Mat 27:45-56; Luk 23:44-49; Yôh 19:28-30)

33Tơdah truh leh yang hrê dơ̆ng mâo klei mmăt tar ƀar čar tơl truh tlâo mông tlam. 34 Ti tlâo mông tlam Yêsu ur kraih ktang, “Êloi, Êloi, lama sabaktani?” čiăng lač, “Ơ Aê Diê kâo, Ơ Aê Diê kâo, si ngă ih lui hĕ kâo?” 35Đa đa hlăm phung dôk giăm tinăn hmư̆ klei anăn leh anăn lač, “Nĕ anei, ñu iêu Y-Êli.” 36 Mâo sa čô mnuih êran nao mă djao, đrŭt hlăm kpiê msăm, kă ti sa ƀĕ giê mbô, yơr ti ƀăng êgei Yêsu, leh anăn lač, “Guôn bĕ, brei drei kăp dlăng thâodah Y-Êli srăng hriê mtrŭn ñu.” 37Yêsu ur kraih ktang leh anăn tuč êwa. 38 Leh anăn čhiăm păng hlăm Sang Kkuh Mpŭ kơhiêk mdua mơ̆ng dlông truh ti gŭ. 39Tơdah khua kahan dôk phă anăp Yêsu ƀuh si gơ̆ tuč êwa, ñu lač, “Sĭt nik êkei anei jing Anak Aê Diê!”
40 Mâo mơh phung mniê dôk dlăng mơ̆ng kbưi. Hlăm phung anăn mâo H'Mari Madala, H'Mari amĭ Y-Yakơ điêt leh anăn Y-Yôsê, mbĭt hŏng H'Salômê. 41Tlâo čô anei hlue leh Yêsu hlăm čar Galilê leh anăn mă bruă kơ Ñu. Msĕ mơh mâo lu phung mniê mkăn hriê mbĭt hŏng Yêsu kơ ƀuôn Yêrusalem.

Klei Arăng Dơr Yêsu

(Mat 27:57-61; Luk 23:50-56; Yôh 19:38-42)

42Tơdah adiê tlam leh, kyuadah jing hruê mkra Knăm Klei Găn, čiăng lač hruê êlâo kơ hruê sabat, 43Y-Yôsep ƀuôn Arimathê, jing sa čô hlăm phung khua phat kđi arăng mpŭ, ñu pô mơh jing pô čang guôn kơ ƀuôn ala mtao Aê Diê, jhŏng nao kơ Aê Pilat leh anăn akâo asei mlei Yêsu. 44Ƀiădah Aê Pilat bi kngăr kyua hmư̆ Yêsu djiê leh. Ñu iêu khua kahan leh anăn êmuh kơ gơ̆ thâodah Yêsu djiê leh sui. 45Leh ñu thâo sĭt tui si khua kahan hưn, ñu brei asei mlei gơ̆ kơ Y-Yôsep. 46Y-Yôsep blei sa blah čhiăm kbuă, mtrŭn asei mlei Yêsu, păn hruôm gơ̆ hŏng čhiăm kbuă anăn, leh anăn bi mđih gơ̆ hlăm msat arăng ƀoh leh hlăm boh tâo. Leh klei anăn ñu bi klŭng boh tâo ti mbah ƀăng msat. 47H'Mari Madala leh anăn H'Mari amĭ Y-Yôsê ƀuh anôk arăng bi mđih leh asei mlei Yêsu.