16

Yexus ciaj sawv rov los

(Mth. 28:1-8; Lk. 24:1-12; Yh. 20:1-10)

1Thaum dhau hnub Xanpatau lawm, Maivliag Madala thiab Maivliag uas yog Yakaunpau niam thiab Xalaume lawv mus yuav tshuaj tsw qab coj mus pleev Yexus lub cev. 2Hnub ib thaum sawv ntxov lawv txawm mus txog lub qhov ntxa rau thaum hnub tawm tuaj lawm. 3Lawv sib tham hais tias, “Leejtwg yuav pab muab daim lag zeb dov tawm ntawm lub rooj ntxa?” 4Lawv tsa muag ntsia daim lag zeb uas loj heev twb muab dov tawm lawm. 5Thaum lawv nkag mus rau hauv lub ntxa lawv pom ib tug hluas hnav lub tsho ntev dawb paug zaum sab xis. Lawv kuj phimhwj heev. 6Tus hluas ntawd hais rau lawv tias, “Nej tsis txhob phimhwj, nej tuaj nrhiav Yexus neeg Naxale uas raug muab teem rau saum khaublig ntoo. Nws twb ciaj sawv los lawm. Nws tsis nyob ntawm no. Cia li saib lub chaw uas lawv tso nws. 7Nej cia li mus hais rau nws cov thwjtim thiab Petus tias nws yuav ua nej ntej mus rau pem Kalilais. Nej yuav pom nws qhov ntawd, raws li nws tau hais rau nej.” 8Lawv txawm tawm hauv lub qhov ntxa dhia mus, rau qhov lawv ntshai tshee hnyo thiab phimhwj heev. Lawv tsis hais rau leejtwg vim lawv ntshai.

[Xaus lus zaum ib

Txij nqe 9 mus txog nqe 20 tej phau thaum ub uas zoo kawg tsis muaj cov nqe no. Tej zaum tsis yog Malakau sau.

Yexus tshwm rau ob peb leeg pom

9Hnub ib thaum sawv ntxov uas Yexus ciaj sawv rov los lawd, nws los tshwm rau Maivliag Madala pom ua ntej, yog tus uas Yexus ntiab xya tus dab tawm. 10Maivliag thiaj mus hais rau cov uas txeev nrog Yexus nyob rau thaum lawv tabtom nyuaj siab thiab quaj ntsuag. 11Thaum lawv hnov tias Yexus muaj txojsia nyob thiab Maivliag twb pom Yexus lawm, los lawv tseem tsis tshua ntseeg.
12Dhau ntawd Yexus hloov dua lub cev lus tshwm rau ob tug thwjtim pom rau thaum ob tug tabtom taug kev nraum lub nroog. 13Ob tug thiaj rov los piav rau cov thwjtim sawvdaws los lawv kuj tsis ntseeg ob tug.
14Dhau ntawd Yexus los tshwm rau kaum ib tug thwjtim rau thaum lawv tabtom noj mov. Nws yws qhov uas lawv tsis ntseeg thiab lawv ua lub siab tawv vim yog lawv tsis ntseeg cov uas twb pom Yexus rau thaum nws ciaj sawv rov los lawm. 15Yexus hais rau lawv tias, “Cia li tawm mus thoob ntiajteb tshaj tawm txoj xov zoo rau ib tsoom neeg sawvdaws. 16Tus uas ntseeg thiab ua kevcai raus dej yuav dim. Tus uas tsis ntseeg yuav raug teem txim. 17Cov uas ntseeg yuav ua tau tej txujci tseem ceeb no. Lawv yuav tuav kuv lub npe ntiab dab tawm, lawv yuav hais tau lus txawv txawv, 18lawv txhais tes yuav tuav tau nab, yog lawv haus tau tshuaj lom yam twg yuav tsis lom lawv kiag li, lawv muab tes npuab cov neeg muaj mob, cov neeg ntawd yuav zoo huvsi.”

Yexus mus saum ntuj

(Lk. 24:50-53; Ttx. 1:9-11)

19Thaum tus Tswv Yexus hais rau lawv tag lawd, nws raug coj mus saum ntuj thiab zaum ntawm Vajtswv sab tes xis. 20Cov thwjtim txawm tawm mus tshaj tawm rau txhua qhov, tus Tswv kuj nrog lawv ua haujlwm ua ke thiab ua txujci phimhwj tshwm los qhia tias txoj xov zoo muaj tseeb.]

[Xaus lus zaum ob

Tej phau lus Kili txuas nqe 8 no mus.
9 Cov pojniam ntawd mus qhia tej uas lawv tau hnov rau Petus thiab cov uas nrog nws nyob ua ke paub. 10 Dhau ntawd Yexus txib cov thwjtim mus tshaj tawm Vajtswv txojlus dawb huv uas tsis txawj lwj hais txog txojkev dim mus ib txhis tsis kawg thoob plaws sab hnub tuaj rau sab hnub poob.]