16

Klei Yêsu Kbiă Lŏ Hdĭp

(Mat 28:1-8; Luk 24:1-12; Yôh 20:1-10)

1Tơdah hruê sabat êgao leh, H'Mari Madala, H'Mari amĭ Y-Yakơ, leh anăn H'Salômê blei êa ƀâo mngưi čiăng nao mia asei mlei Yêsu. 2Hruê tal sa hlăm hruê kăm anăn, êjai ang dar yang hruê mrâo ƀlĕ, diñu nao kơ msat. 3Leh anăn diñu bi lač hdơ̆ng diñu, “Hlei pô srăng bi klŭng brei kơ drei boh tâo mơ̆ng ƀăng msat?” 4Diñu kngưr dlăng leh anăn ƀuh boh tâo prŏng snăk anăn arăng bi klŭng leh mơ̆ng ƀăng msat. 5Snăn diñu mŭt hlăm msat, diñu ƀuh sa čô êkei hlăk ai hơô ao jhung kô̆, dôk gŭ tĭng hnuă, leh anăn diñu huĭ snăk. 6Gơ̆ lač kơ diñu, “Đăm huĭ ôh. Kâo thâo diih duah Yêsu ƀuôn Nasaret, Pô arăng pơ̆ng leh ti kyâo bi kal. Ñu kbiă lŏ hdĭp leh. Ñu amâo dôk tinei ôh. Nĕ anei anôk arăng mđih Ñu. 7 Ară anei nao hưn bĕ kơ phung ƀĭng kna Ñu leh anăn kơ Y-Pêtrôs, ‘Yêsu nao êlâo kơ diih kơ čar Galilê. Tinăn diih srăng ƀuh Ñu, msĕ si Ñu hưn leh kơ diih.’ ” 8Snăn diñu kbiă mơ̆ng msat mtam leh anăn êran đuĕ, kyuadah diñu ktư̆ asei mlei leh anăn bi kngăr. Diñu amâo hưn kơ arăng ôh kyuadah diñu huĭ.

Yêsu Bi Êdah kơ H'Mari Madala

(Mat 28:9-10; Yôh 20:11-18)

 [ 9Leh Yêsu kbiă lŏ hdĭp aguah ưm hruê tal sa hlăm hruê kăm anăn, Ñu bi êdah Ñu pô tal êlâo hĭn kơ H'Mari Madala, mơ̆ng mniê anăn Yêsu suôt leh kjuh yang jhat. 10H'Mari Madala nao hưn klei anăn kơ phung dôk leh mbĭt hŏng Yêsu. Phung anei dôk kơŭ kyăm leh anăn čŏk hia. 11Ƀiădah tơdah digơ̆ hmư̆ leh klei mniê anăn hưn kơ Yêsu kbiă lŏ hdĭp leh anăn gơ̆ ƀuh leh Yêsu, digơ̆ amâo đăo ôh kơ klei anăn.

Yêsu Bi Êdah kơ Dua Čô Ƀĭng Kna

(Luk 24:13-35)

12Leh klei anăn Yêsu lŏ bi êdah Ñu pô hŏng rup mkăn kơ dua čô phung ƀĭng kna êjai diñu êbat nao ti êngao ƀuôn. 13Diñu lŏ wĭt hưn klei anăn kơ phung ƀĭng kna mkăn, ƀiădah digơ̆ amâo đăo kơ klei diñu hưn ôh.

Yêsu Bi Êdah kơ Phung Pluh Sa Čô

(Mat 28:16-20; Luk 24:36-49; Yôh 20:19-23; BɃK 1:6-8)

14Êdei tinăn, Yêsu lŏ bi êdah Ñu pô kơ phung pluh sa čô êjai diñu dôk huă ƀơ̆ng. Yêsu ƀuah diñu kyua klei amâo đăo leh anăn ai tiê khăng diñu; kyuadah diñu amâo đăo ôh kơ phung ƀuh Ñu leh Ñu kbiă lŏ hdĭp. 15 Leh anăn Yêsu lač kơ diñu, “Nao bĕ tar ƀar lăn ala leh anăn mtô klei mrâo mrang jăk kơ jih jang găp djuê mnuih. 16Hlei pô đăo leh anăn tŭ klei ƀaptem srăng tlaih, ƀiădah hlei pô amâo đăo ôh srăng tŭ klei phat kđi. 17Leh anăn arăng srăng brei klei bi knăl mdê anei kơ phung đăo: hlăm anăn kâo diñu srăng suôt phung yang jhat, diñu srăng blŭ klei tue, 18diñu srăng djă ala, leh anăn tơdah diñu mnăm êa kêč kam, diñu amâo srăng ruă ôh, diñu srăng bă kngan ti mnuih ruă duam leh anăn digơ̆ srăng hlao.”

Yêsu Đĭ Wĭt kơ Adiê

(Luk 24:50-53; BɃK 1:9-11)

19 Leh Khua Yang Yêsu blŭ kơ diñu, arăng pŭ ba Ñu phă adiê, leh anăn Ñu dôk gŭ tĭng hnuă kơ Aê Diê. 20Phung ƀĭng kna nao hiu mtô tar ƀar êjai Khua Yang mă bruă mbĭt hŏng diñu leh anăn bi sĭt klei diñu mtô hŏng klei bi knăl mdê.]