1

Klei Y-Yôhan Pô Ngă Ƀaptem Mtô

(Mat 3:1-12; Luk 3:1-18; Yôh 1:19-28)

1Klei mphŭn dơ̆ng kơ klei mrâo mrang jăk kơ Yêsu Krist, Anak Aê Diê. 2 Tui si klei čih klei khua pô hưn êlâo Y-Êsai čih leh:
  “Nĕ anei, kâo tiŏ nao pô hưn klei kâo êlâo kơ ih,
   pô srăng mkra êlan kơ ih.
  3 Mâo asăp mnuih hưn kraih hlăm kdrăn tač:
   Mkra bĕ êlan Khua Yang,
   ngă bĕ bi kpă êlan ñu.”
4Y-Yôhan dôk leh hlăm kdrăn tač ngă ƀaptem, ñu mtô klei ƀaptem kơ klei kmhal kơ klei soh hŏng Aê Diê čiăng mâo klei pap brei. 5Jih čar Yuđa leh anăn jih jang phung ƀuôn sang ƀuôn Yêrusalem nao kơ ñu. Diñu hưn klei soh leh anăn brei Y-Yôhan ngă ƀaptem kơ diñu hlăm êa krông Yurdan. 6 Y-Yôhan hơô ao mlâo aseh samô, leh anăn ñu hyuă hdrăng kơiêng klĭt. Ñu ƀơ̆ng ktuôp leh anăn êa hnuê dliê. 7Ñu mtô snei, “Sa čô srăng hriê êdei ti kâo, jing myang hĭn kơ kâo, leh anăn kâo amâo năng ôh kkui kleh klei klĭt juă ñu. 8Kâo ngă ƀaptem kơ diih hŏng êa, ƀiădah Ñu srăng ngă ƀaptem kơ diih hŏng Yang Mngăt Jăk.”

Y-Yôhan Ngă Ƀaptem kơ Yêsu. – Satan Duah Mplư Yêsu

(Mat 3:13–4:11; Luk 3:21-22; 4:1-13)

9Hlăk anăn Yêsu hriê mơ̆ng ƀuôn Nasaret čar Galilê, leh anăn Y-Yôhan ngă ƀaptem kơ Ñu hlăm êa krông Yurdan. 10Êjai Yêsu kbiă mơ̆ng êa, Ñu ƀuh phung adiê pŏk mdah leh anăn Mngăt Myang trŭn ti dlông Ñu msĕ si sa drei mgăm. 11 Leh anăn mâo asăp blŭ mơ̆ng adiê lač, “Ih jing Anak kâo khăp êdimi; hlăm ih kâo mâo klei mơak snăk.”
12Bhiâo riâo rit Yang Mngăt Jăk mtrŭt Yêsu kbiă nao kơ kdrăn tač. 13Ñu dôk hlăm kdrăn tač pă pluh hruê, leh anăn tŭ klei Satan mplư Ñu. Ñu dôk mbĭt hŏng hlô dliê; leh anăn phung dĭng buăl jăk Aê Diê đru Ñu.

Yêsu Iêu Pă Čô Mnuih Trah Kan

(Mat 4:12-22; Luk 4:14-15; 5:1-11)

14Leh arăng mă krư̆ Y-Yôhan, Yêsu nao kơ čar Galilê mtô klei mrâo mrang jăk Aê Diê. 15 Ñu lač, “Ênuk truh leh, leh anăn ƀuôn ala mtao Aê Diê giăm leh. Kmhal hĕ bĕ kơ klei soh leh anăn đăo kơ klei mrâo mrang jăk.”
16Êjai Yêsu găn ktuê hang êa ksĭ Galilê, Ñu ƀuh Y-Simôn leh anăn Y-Andrê adei Y-Simôn. Digơ̆ dôk dăng ñuăl hlăm êa ksĭ, kyuadah digơ̆ jing mnuih trah yao. 17Yêsu lač kơ digơ̆, “Tui hlue kâo bĕ, leh anăn kâo srăng mjing diih mnuih trah mnuih.” 18Bhiâo riâo rit digơ̆ lui ñuăl digơ̆ leh anăn tui hlue Ñu. 19Tơdah Ñu nao kbưi ƀiă, Ñu ƀuh Y-Yakơ anak êkei Y-Sêbêdê leh anăn Y-Yôhan adei gơ̆. Digơ̆ dôk hlăm čhŏng msir ñuăl. 20Yêsu iêu digơ̆ mtam; leh anăn digơ̆ lui ama digơ̆ Y-Sêbêdê hlăm čhŏng mbĭt hŏng phung dĭng buăl mưn, leh anăn digơ̆ tui hlue Yêsu.

Yêsu Suôt Yang Jhat

(Luk 4:31-37)

21Diñu nao kơ ƀuôn Kapernum; leh anăn ti hruê sabat Yêsu mŭt mtam hlăm sang bi kƀĭn leh anăn mtô. 22 Phung lu bi kngăr kơ klei Ñu mtô, kyuadah Ñu mtô kơ digơ̆ msĕ si sa čô mâo kơhưm, amâo djŏ msĕ si phung khua čih hră ôh. 23Leh anăn bhiâo riâo rit mâo hlăm sang bi kƀĭn digơ̆ sa čô mnuih mâo yang čhŏ dôk hlăm ñu; 24leh anăn gơ̆ ur snei, “Ơ Yêsu ƀuôn Nasaret, ya klei ih mâo hŏng hmei? Ih hriê bi rai hmei hĕ? Kâo thâo leh hlei ih jing, Pô Doh Jăk mơ̆ng Aê Diê.” 25Ƀiădah Yêsu ƀuah ñu, lač, “Dôk ñăt leh anăn kbiă bĕ mơ̆ng mnuih anei.” 26Leh anăn yang čhŏ bi kñhăk asei mlei gơ̆, ur kraih, leh anăn kbiă mơ̆ng mnuih anăn. 27Jih jang diñu bi kngăr, leh anăn bi êmuh hdơ̆ng diñu lač, “Ya klei anei lĕ? Sa klei mtô mrâo mơ̆? Ñu mtă hŏng klei kơhưm wăt kơ phung yang čhŏ, leh anăn diñu gưt mơh.” 28Leh anăn klei hing ang Ñu arăng hmư̆ mtam tar ƀar krĭng jŭm dar čar Galilê.

Yêsu Bi Hlao Lu Mnuih

(Mat 8:14-17; Luk 4:38-41)

29Bhiâo riâo rit diñu kbiă mơ̆ng sang bi kƀĭn leh anăn mŭt hlăm sang Y-Simôn leh anăn Y-Andrê, mbĭt hŏng Y-Yakơ leh anăn Y-Yôhan. 30Kmha mniê Y-Simôn dôk đih êngoh. Diñu hưn mtam kơ Yêsu klei gơ̆ êngoh. 31Yêsu nao mă kngan gơ̆, rŭ brei gơ̆ kgŭ, gơ̆ hlao êngoh mtam, leh anăn gơ̆ đru bruă diñu.
32Tlam anăn ti yang hruê lĕ, arăng atăt ba kơ Yêsu jih jang phung ruă duam leh anăn phung mâo yang jhat dôk hlăm digơ̆. 33Jih jang mnuih hlăm ƀuôn anăn bi kƀĭn ti anăp ƀăng bhă. 34Yêsu bi hlao lu mnuih mâo klei ruă mdê mdê leh anăn suôt lu yang jhat. Ñu ghă phung yang jhat blŭ, kyuadah diñu thâo kral Ñu leh.

Yêsu Mtô Hlăm Čar Galilê

(Luk 4:42-44)

35Aguah ưm, adiê adôk mmăt, Yêsu kgŭ leh anăn kbiă nao kơ anôk hjăn, leh anăn Ñu wah lač tinăn. 36Y-Simôn leh anăn phung mbĭt hŏng gơ̆ tui duah Yêsu. 37Digơ̆ ƀuh Ñu leh anăn lač kơ Ñu, “Jih jang mnuih tui duah ih.” 38Ñu lač kơ digơ̆, “Brei drei nao kơ ƀuôn jĕ giăm čiăng kơ kâo dưi mtô tinăn msĕ mơh; kyua kơ klei anăn yơh kâo hriê.” 39 Leh anăn Yêsu nao tar ƀar čar Galilê mtô hlăm sang bi kƀĭn leh anăn suôt phung yang jhat.

Yêsu Bi Hlao Mnuih Djŏ Phŭng

(Mat 8:1-4; Luk 5:12-16)

40Mâo sa čô mnuih djŏ phŭng nao kơ Yêsu. Gơ̆ buôn leh anăn lač kơ Ñu, “Tơdah ih čiăng, ih dưi bi doh kâo.” 41Yêsu mâo klei pap, yơr kngan ruêh gơ̆, leh anăn lač kơ gơ̆, “Kâo čiăng mơh, jing doh bĕ.” 42Mtam phŭng gơ̆ hlao, leh anăn gơ̆ jing doh. 43Yêsu brei gơ̆ wĭt mtam leh anăn mtă kơ gơ̆ hŏng klei ktang, 44 “Răng bĕ, đăm hưn klei anei kơ arăng ôh, ƀiădah nao bi êdah ih pô kơ khua ngă yang, leh anăn myơr mnơ̆ng kyua klei bi doh ih tui si Y-Môis mtă leh, jing klei hưn bi sĭt kơ phung ƀuôn sang.” 45Ƀiădah gơ̆ kbiă leh anăn dơ̆ng yăl dliê leh anăn hưn klei anăn tar ƀar. Kyuanăn Yêsu amâo lŏ dưi mŭt êngiê hlăm sa boh ƀuôn, ƀiădah dôk hlăm anôk tač ti êngao ƀuôn. Leh anăn phung ƀuôn sang nao kơ Ñu mơ̆ng jih jang anôk jŭm dar.