3

Yexus Kho Tus Txivneej Qhuav Tes

(Mathais 12.9-14; Lukas 6.6-11)

1Yexus txawm rov qab mus rau hauv tsev sablaj; muaj ib tug txivneej qhuav tes nyob ntawd. 2Cov neeg uas nyob ntawd muaj qee leej xav nrhiav txim rau Yexus, lawv txawm ntsia saib Hnub Xanpataus Yexus puas yuav kho tus txivneej ntawd txhais tes los tsis kho. 3Yexus hais rau tus txivneej uas qhuav tes ntawd hais tias, “Koj cia li sawv los ntawm no.” 4Yexus txawm nug sawvdaws hais tias, “Hnub Xanpataus peb txoj kevcai cia peb ua li cas? Cia ua zoo lossis cia ua phem? Cawm txojsia lossis cia txojsia tu?”
 Tiamsis tsis muaj leejtwg teb li.
5Yexus ntsia cov neeg uas nyob ntawd, nws chim thiab nws nyuaj siab rau lawv rau qhov lawv muaj lub siab tawv. Yexus hais rau tus txivneej uas qhuav tes hais tias, “Koj cia li xyab hlo koj txhais tes.” Nws xyab hlo tes, ces nws txhais tes txawm rov zoo li qub lawm. 6Tamsim ntawd cov Falixais txawm tawm hauv tsev sablaj mus nrog Helauj cov neeg qee leej sablaj; lawv tuav tswvyim yuav muab Yexus tua povtseg.

Muaj Neeg Coob Coob Tuaj Nram Ntug Hiavtxwv

7Yexus thiab nws cov thwjtim mus rau nram ntug Hiavtxwv Kalilais, muaj neeg coob coob nrog Yexus mus thiab. Cov neeg ntawd muaj ibtxhia tuaj hauv lub xeev Kalilais tuaj, muaj ibtxhia tuaj nram xeev Yudas tuaj, 8muaj ibtxhia tuaj nram lub nroog Yeluxalees tuaj, muaj ibtxhia tuaj nram cheebtsam Idumias tuaj, muaj ibtxhia tuaj sab ntug dej Yauladees tim ub tuaj, thiab muaj ibtxhia tuaj pem tej zos uas nyob ze lub nroog Tiles thiab lub nroog Xidoos tuaj. Cov neeg ntawd tuaj xyuas Yexus, rau qhov lawv hnov txog tes haujlwm uas Yexus ua. 9Muaj neeg coob coob, ces Yexus txawm hais kom nws cov thwjtim npaj ib lub nkoj tos nws, cov neeg coob coob ntawd thiaj tsis txav los ti Yexus. 10Yexus kho ntau leej mob zoo lawm, ces tej neeg uas muaj mob txawm pheej sib txiv los kom ze, lawv thiaj kov tau Yexus. 11Txhua zaus uas cov neeg raug dab pom Yexus, lawv txawm qhau cev hlo ntawm Yexus kotaw thiab qw nrov nrov hais tias, “Koj yog Vajtswv tus Tub.”
12Yexus txwv tawv tawv cov dab ntawd hais tias, “Nej tsis txhob qhia hais tias kuv yog leejtwg.”

Yexus Xaiv Kaum Ob Tug Timthawj

(Mathais 10.1-4; Lukas 6.12-16)

13Tom qab ntawd Yexus txawm nce mus rau pem ib lub roob. Nws hu cov neeg uas nws xav yuav ua nws cov timthawj los cuag nws, ces lawv txawm los cuag nws. 14Nws xaiv tau kaum ob leeg, nws hu kaum ob leeg ntawd ua cov timthawj. Nws hais rau lawv hais tias, “Kuv xaiv nej los nrog kuv nyob. Kuv yuav txib nej mus qhia Txojmoo Zoo, 15thiab kuv yuav pub hwjchim rau nej kom nej ntiab tau dab.”
16Kaum ob leeg uas Yexus xaiv ntawd yog: Ximoos (tus uas Yexus tis dua ib lub npe hu ua Petus); 17Yakaunpaus thiab nws tus kwv Yauhas, nkawd yog Xenpedais tub; (Yexus tis npe rau nkawd hu ua Npau-anekes, rau qhov “Nkawd Siab Ceev Heev”); 18Adales, Filis, Npataulaumais, Mathais, Thaumas, Yakaunpaus uas yog Alafais tus tub, Thade-us, Ximoos tus uas xav kom nws haivneeg muaj kev ywjpheej, 19thiab Yudas Ixakali-us tus uas ntxeev siab rau Yexus.

Yexus thiab Npexenpus

(Mathais 12.22-32; Lukas 11.14-23; 12.10)

20Yexus mus txog hauv ib lub tsev, muaj dua ib cov neeg coob coob tuaj Yexus thiab nws cov thwjtim tsis khoom noj mov li. 21Thaum Yexus tsev neeg hnov li ntawd, lawv txawm mus nrhiav Yexus thiab coj Yexus los tsev rau qhov muaj neeg hais tias, “Yexus vwm lawm!”
22Cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai qee leej uas tuaj nram Yeluxalees tuaj hais tias, “Yog Npexenpus pub hwjchim rau nws! Yog dab Ntxwgnyoog pub hwjchim rau nws, nws thiaj ntiab tau dab.”
23Yexus txawm hu cov neeg coob coob ntawd los cuag nws, thiab nws ua lus pivtxwv qhia rau lawv hais tias, “Dab Ntxwgnyoog yuav ua li cas ntiab tau dab Ntxwgnyoog? 24Yog muaj ib lub tebchaws tawg ua ob peb pab, thiab cov neeg ntawd sib ntaus sib tua, ces lub tebchaws ntawd yeej yuav puastsuaj mus. 25Yog tsev neeg twg tsis sib haum, ces tsev neeg ntawd yeej yuav tawg mus tas. 26Cov neeg uas dab Ntxwgnyoog kav, yog lawv tsis sib haum lawv yeej yuav nyob tsis tau ua ke; lawv yuav tawg mus tas.
27“Tsis muaj leejtwg yuav tsoo mus tau rau hauv tus txivneej uas muaj zog heev lub tsev thiab huab nws tej qhov txhia chaw, tsuas yog nws xub muab tus uas muaj zog ntawd khi tso, nws thiaj huab tau tej qhov txhia chaw hauv tus ntawd tsev.
28“Kuv qhia tseeb rau nej hais tias txhua yam kev txhaum uas neeg ua thiab txhua lo lus phem uas neeg hais mas Vajtswv zam tau. 29Tiamsis tus uas thuam Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv, Vajtswv zam txim tsis tau rau tus ntawd. Tus ntawd yuav tsum ris nws lub txim mus ibtxhis.” ( 30Yexus hais li ntawd rau qhov muaj qee leej hais tias, “Yexus raug dab.”)

Yexus Niam thiab Yexus Cov Kwv

(Mathais 12.46-50; Lukas 8.19-21)

31Thaum ntawd Yexus niam thiab Yexus cov kwv tuaj sawv nraum zoov; lawv tso neeg mus hu Yexus los. 32Muaj neeg coob coob zaum puagncig Yexus. Lawv hais rau Yexus hais tias, “Koj saib, koj niam thiab koj cov kwv tuaj nrhiav koj; lawv nyob sab nraud.”
33Yexus teb hais tias, “Leejtwg yog kuv niam? Thiab cov twg yog kuv cov kwv?” 34Yexus txawm ntsia cov neeg uas zaum puagncig nws thiab hais tias, “Cov neeg uas nyob ntawm no thiaj yog kuv niam thiab kuv cov kwv! 35Tus uas ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, tus ntawd thiaj yog kuv tus kwv, yog kuv tus muam thiab yog kuv niam.”