3

Yesu Zorc Longx Buoz Waaic Nyei Mienh

(Beiv mangc Matv^taai 12:9-14; Lugaa 6:6-11)

1Maaih nzunc Yesu aengx bieqc wuic dorngh. Yiem wuov maaih dauh m'jangc dorn maaih jieqv buoz waaic nyei. 2Maaih deix mienh oix lorz jauv gox Yesu, ninh mbuo ziouc cienh mangc jienv mangc gaax, ninh longc ⟨Dingh Gong Hnoi⟩ zorc wuov dauh mienh nyei buoz fai?
3Yesu mbuox buoz waaic wuov dauh mienh, “Meih daaih naaiv nza'hmien maengx oc.” 4Ninh ziouc naaic zuangx mienh, “Ei mbuo nyei leiz, Dingh Gong Hnoi mbuo haih zoux haaix nyungc? Haih zoux longx fai zoux waaic, njoux maengc fai hoic maengc?” Mv baac ninh mbuo maiv ko lo.
5Yesu qiex jiez haic, huin naaiv bung, huin wuov bung, mangc ninh mbuo. Ninh yaac nzauh haic weic zuqc buatc ninh mbuo hnyouv ba'laqc ngaengc haic. Ninh aengx mbuox buoz waaic wuov dauh mienh, “Sung meih nyei buoz cuotv daaih maah!” Sung cuotv daaih, buoz ziouc longx nzengc mi'aqv. 6Faa^li^si Mienh ziouc yiem wuic dorngh cuotv mingh caux deix gan Helotv Hungh wuov jauv mienh caangh laangh hnangv haaix nor haih daix Yesu.

Yesu Yiem Gaa^li^li Koiv-Dorn Hlen Zorc Mienh Camv Nyei Baengc

7Yesu caux ninh nyei sai-gorx yiem wuov norm dorngx aengx cuotv mingh taux Gaa^li^li Koiv-Dorn hlen. Mienh camv nyei gan jienv mingh. Maaih deix yiem Gaa^li^li Saengv daaih. Maaih deix yiem Yu^ndie Saengv, 8maaih deix yiem Ye^lu^saa^lem Zingh, maaih deix yiem I^ndu^me^aa Saengv, maaih deix yiem Jor^ndaen Ndaaih nyei dong bung maengx, maaih deix yiem Tailaqv caux Sai^ndorn Zingh daaih. Naaiv deix mienh daaih lorz Yesu weic zuqc ninh mbuo haiz gorngv ninh zoux nyei sic. 9Mienh za'gengh! camv haic, Yesu ziouc mbuox ninh nyei sai-gorx liuc leiz ziangx yietc poux nzangv-dorn daaih mbungh jienv zipv ninh. Nzauh heix zuangx mienh haih mbengx zuqc ninh. 10Weic zuqc ninh zorc mienh camv nyei baengc longx, maaih baengc nyei mienh haaix dauh yaac oix mbengx jienv mingh hluo Yesu. 11Zuqc mienv muoqv nyei mienh haaix zanc buatc Yesu ziouc mbaapv njiec Yesu nyei nza'hmien heuc jienv gorngv, “Meih dongh Tin-Hungh nyei Dorn aqv.” 12Yesu hatc mienv cin-maanc maiv dungx gorngv ninh dongh haaix dauh.

Yesu Ginv Ziepc Nyeic Dauh Gong-Zoh

(Beiv mangc Matv^taai 10:1-4; Lugaa 6:12-16)

13Jiex daaih Yesu faaux wuov jiex mbong, yaac heuc dongh ninh oix longc nyei mienh daaih lorz ninh. Ninh mbuo ziouc daaih taux ninh wuov. 14Yesu ginv cuotv ziepc nyeic laanh mienh yaac heuc ninh mbuo zoux gong-zoh. Ninh mbuox ninh mbuo, “Yie ginv meih mbuo daaih caux yie yiem yaac oix paaiv meih mbuo mingh zunh doz, 15yaac bun meih mbuo maaih hatc maaz zunc mienv cuotv.”
16Yesu ginv wuov deix ziepc nyeic laanh se Simon, (Yesu aengx tengx ninh cuotv norm mbuox heuc Bide), 17aengx maaih Se^mbe^ndi nyei i dauh dorn, Yaagorpc caux Yo^han, (Yesu tengx naaiv deix i muoz cuotv mbuox heuc Mbo^aa^ne^ye, eix leiz se mba'ong nyei dorn.) 18Aengx maaih An^ndaa^lu, Filipv, Mbaa^to^lo^miu, Matv^taai, Tomatv, An^fe^atc nyei dorn, Yaagorpc, Tatv^nde^atc, hnamv guoqv zaangc wuov dauh Simon, 19caux maaic Yesu wuov dauh Yu^ndaatc I^saa^kaa^li^otc.

Mienh Laaic Yesu Longc Mienv Nyei Hungh Nyei Qaqv Zunc Mienv

(Beiv mangc Matv^taai 12:22-32; Lugaa 11:14-23; 12:10)

20Yesu ziouc bieqc norm biauv mi'aqv. Mienh camv haic aengx gapv zunv daaih. Yesu caux ninh nyei sai-gorx liemh maiv maaih ziangh hoc nyanc hnaangx. 21Yesu nyei biauv zong mienh haiz naaiv deix sic, ninh mbuo ziouc cuotv mingh oix zorqv ninh, weic zuqc mienh gorngv, “Ninh maiv nzang aqv.”
22Maaih deix yiem Ye^lu^saa^lem Zingh daaih nyei njaaux leiz nyei fin-saeng gorngv, “Ninh zuqc ⟨Mbe^en^se^mbun mienv⟩ muoqv hnangv. Naaiv dauh mienv nyei hungh bun ninh maaih lingc zunc mienv cuotv.”
23Yesu ziouc heuc ninh mbuo daaih ninh wuov yaac longc waac-beiv caux ninh mbuo gorngv. Ninh gorngv, “Saadaan hnangv haaix nor haih zunc Saadaan ganh cuotv? 24Se gorngv maaih norm guoqv bun nqoi zoux ziex jauv, ganh nyei guoqv zaangc mienh caux ganh nyei guoqv zaangc mienh mborqv jaax, wuov norm guoqv ziouc baaic mi'aqv. 25Se gorngv yietc biauv mienh bun nqoi, maiv dongh hnyouv, naaiv dauh caux wuov dauh mborqv jaax, jaa-dingh ziouc baaic nzengc. 26Hnangv naaic, se gorngv Saadaan nyei guoqv bun nqoi zoux ziex guanh, naaiv guanh caux wuov guanh mborqv jaax, ninh nyei guoqv ziouc baaic mi'aqv.
27“Maiv maaih haaix dauh haih bieqc mienh henv mienh nyei biauv caangv ninh nyei ga'naaiv. Oix zuqc ndoh jienv wuov dauh mienh henv mienh ndaangc cingx daaih haih caangv duqv ninh nyei ga'naaiv.
28“Yie mbuox zien meih mbuo, baamh mienh baamz nyei yietc zungv zuiz caux gorngv ki nyei yietc zungv waac, Tin-Hungh haih guangc nzengc. 29Mv baac haaix dauh ⟨gorngv ki Singx Lingh,⟩ Tin-Hungh yietc liuz maiv guangc wuov dauh nyei zuiz, weic zuqc ninh baamz nyei zuiz se ninh ganh oix zuqc yietc liuz ndaam-dorng.” 30(Yesu hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc maaih deix mienh gorngv, “Ninh zuqc hieh guaiv mienv muoqv ninh.”)

Yesu Nyei Maa Caux Ninh Nyei Youz

(Beiv mangc Matv^taai 12:46-50; Lugaa 8:19-21)

31Yesu nyei maa caux ninh nyei youz mbuo daaih taux, souv jienv ga'nyiec maengx mbuox mienh bieqc mingh heuc Yesu. 32Mienh camv nyei zueiz huing gormx Yesu, ninh mbuo ziouc mbuox ninh, “Fin-Saeng aac, meih nyei maa caux meih nyei youz mbuo yiem ga'nyiec lorz meih.”
33Yesu dau, “Haaix dauh zoux yie nyei maa, zoux yie nyei muoz-doic?” 34Ninh mangc zueiz huing gormx ninh wuov deix mienh yaac gorngv, “Mangc maah! Naaiv deix mienh se yie nyei maa caux yie nyei muoz-doic. 35Haaix dauh zoux ei Tin-Hungh nyei eix, wuov dauh zoux yie nyei muoz-doic yaac zoux yie nyei maa.”