4

Tus uas tseb noob

(Mth. 13:1-9; Lk. 8:4-8)

1Yexus pib qhuab qhia ntawm ntug hiavtxwv dua ib zaug. Muaj neeg coob coob tuaj txoos ua ke ntawm nws, nws txawm nce mus zaum rau hauv ib lub nkoj hauv hiavtxwv, mas cov neeg ntawd sawvdaws nyob saum ntug nqhuab ntawm ntug hiavtxwv. 2Nws txawm ua paj lug qhia ntau yam rau lawv, thiab nws qhuab qhia hais tias, 3“Cia li tig ntsej mloog. Muaj ib tug tawm mus tseb noob. 4Thaum nws tseb cov noob ib txhia poob rau saum txojkev mas noog los khaws noj lawm. 5Muaj ib txhia poob rau thaj av uas muaj pob zeb tiv muaj av tsawg tsawg, mas cov noob tuaj tamsid vim av tsis tob. 6Thaum hnub tuaj raug tshav ntuj kub, mas cov cag tsis tob txawm tuag tshav lawm. 7Muaj ib txhia poob rau hauv plawv tsob pos, ces tsob pos hlob tuaj laum lawm, thiaj tsis txi txiv. 8Muaj ib txhia poob rau hauv thaj av zoo thiab txi txiv, yog hlob zoo huaj vam thiab txi tau peb caug npaug, rau caum npaug thiab ib puas npaug.” 9Thiab Yexus hais tias, “Leejtwg muaj qhov ntsej hnov, cia li mloog nawj!”

Vim li cas ua paj lug qhia

(Mth. 13:10-17; Lk. 8:9-10)

10Thaum cov neeg mus tag lawm, cov uas nyob ntawm Yexus ib ncig thiab kaum ob tug thwjtim txawm nug Yexus txog tej paj lug. 11Nws hais rau lawv tias, “Tej uas muab npog cia lawd uas hais txog Ntuj Ceeb Tsheej twb muab qhia rau nej lawm, tiamsis yuav ua paj lug qhia txhua yam rau cov uas nyob sab nraum nej,
  12“ ‘Xwv lawv thiaj saib tag saib thiab
   los tsis pom,
  lawv mloog tag mloog thiab
   los tsis nkag siab.
  tsam ces lawv yuav tig los
   thiab txais kev zam txim.’ ”

Txhais zaj paj lug tseb noob

(Mth. 13:18-23; Lk. 8:11-15)

13Yexus hais rau lawv tias, “Zaj paj lug ntawd nej tsis nkag siab lov? Yog li ntawd, nej yuav nkag siab tej paj lug huvsi tau li cas? 14Tus tseb noob ntawd tseb txoj xov zoo. 15Cov noob uas poob rau saum txojkev uas tseb txoj xov zoo ntawd yog zoo li no. Neeg hnov lawm tiamsis tamsim ntawd Xatas tuaj muab txoj xov zoo uas tseb rau hauv lawv lub siab txeeb lawm. 16Cov noob uas tseb poob rau thaj av uas muaj pob zeb tiv yog cov uas hnov dheev txoj xov zoo thiab zoo siab txais yuav tamsid, 17tiamsis lawv cog cag tsis tob rau hauv lawv, thiaj nyob ib ntus xwb. Thaum muaj kev ceeblaj txom nyem lossis kev tsim txom tshwm los vim yog tim txoj xov zoo ntawd, lawv txawm tso tseg tamsim ntawd. 18Cov noob uas tseb poob rau hauv plawv tsob pos yog cov uas tau hnov txoj xov zoo, 19tiamsis tej kev txhawj xeeb hauv ntiajteb thiab tej kev qaug siab rau nyiaj txiag thiab kev ntshaw lwm yam txawm los laum txoj xov zoo ntawd lawm, thiaj tsis txi txiv. 20Cov noob uas tseb poob rau hauv thaj av zoo yog cov uas tau hnov txoj xov zoo ntawd mas txais yuav thiab txi tau peb caug npaug, rau caum npaug thiab ib puas npaug.”

Muab thoob khwb lub teeb

(Lk. 8:16-18)

21Yexus hais rau lawv tias, “Yuav muab lub teeb txawb rau lub thoob khwb lossis muab txawb rau hauv qab txag lov, tsis yog muab txawb rau saum lub chaw txawb teeb lov? 22Rau qhov tsis muaj ib yam dabtsi uas muab zais cia lawm yuav tsis raug muab thws tshwm los, thiab tsis muaj ib yam dabtsi uas muab npog cia lawm yuav tsis raug muab nthuav tawm los. 23Leejtwg muaj qhov ntsej hnov, cia li mloog nawj!”
24Yexus hais rau lawv tias, “Cia li saib tib zoo rau yam uas nej hnov. Rau qhov nej muab lub thoob twg luj rau luag, yuav muab lub thoob ntawd luj rov rau nej ib yam nkaus thiab tseem yuav tsav ntxiv rau nej. 25Rau qhov tus uas muaj lawd yuav muab tsav ntxiv rau nws, tiamsis tus uas tsis muaj, txawm yog tej uas nws muaj los yuav muab rho ntawm nws mus.”

Lub noob uas muab tseb

26Yexus hais tias, “Vajtswv lub tebchaws piv ib yam li ib tug mus tseb noob rau hauv av, 27tsaus ntuj nws kuj pw tsaug zog nruab hnub nws sawv los, lub noob ntawd ua kaus tuaj hlob li cas nws kuj tsis paub. 28Twb yog cov av ua kom tuaj, xub tawg kaus hlob tuaj mam li txhawv mam li muaj hnab puv tuaj. 29Thaum siav lawd, nws xuas liag mus hlais vim yog txog lub caij hlais lawm.”

Lub noob me me

(Mth. 13:31-34; Lk. 13:18-19)

30Thiab Yexus hais tias, “Peb yuav muab dabtsi los piv txog Vajtswv lub tebchaws lossis ua paj lug qhia li cas? 31Muab piv ib yam li lub noob me me uas thaum muab tseb rau hauv av yog lub uas me dhau lwm yam noob huvsi hauv ntiajteb, 32tiamsis thaum tuaj hlob lawd kuj loj dua lwm yam zaub huvsi thiab nthuav ceg dav loj hlob, tej nas noog saum nruab ntug thiaj tau ua zes hauv tus qab duab ntxoov ntxoo.”
33Yexus ua ntau yam paj lug li no qhia txoj xov zoo rau lawv raws li uas lawv muaj peevxwm mloog tau. 34Tsis muaj ib zaj twg uas nws tsis ua paj lug qhia rau lawv. Thaum tshuav cov thwjtim nyob xwb nws txhais txhua yam lub ntsiab rau lawv.

Yexus txwv cua daj cua dub

(Mth. 8:23-27; Lk. 8:22-25)

35Tib hnub ntawd thaum yuav tsaus ntuj, Yexus hais rau lawv tias, “Peb cia li hla mus rau sab tim ub.” 36Lawv txawm ncaim cov neeg ntawd mus. Yexus twb nyob hauv lub nkoj lawm mas cov thwjtim coj nws nrog lawv mus. Thiab muaj ntau lub nkoj nrog lawv mus. 37Mas cua daj cua dub ntsawj hlob thiab ntas tej niag nthwv dej rau hauv lub nkoj, dej twb yuav puv lub nkoj. 38Tiamsis Yexus rau ncoo pw tsaug zog tom tw nkoj. Cov thwjtim thiaj mus tsa nws hais tias, “Xibhwb, koj tsis txhawj qhov uas peb yuav puam tsuaj lov?” 39Yexus txawm tsim dheev los tav cua thiab hais rau hiavtxwv tias, “Cia li tus yees, nyob twjywm.” Cua txawm tu thiab txhua yam tus yees huvsi lawm. 40Yexus hais rau lawv tias, “Ua cas nej ntshai? Nej tsis muaj kev ntseeg lov?” 41Lawv ntshai thiab hwm nws heev thiab sib tham hais tias, “Tus no yog leejtwg es tej cua thiab dej hiavtxwv kuj mloog nws lus?”