5

Yexus kho tus raug dab

(Mth. 8:28-34; Lk. 8:26-29)

1Yexus lawv thiaj mus txog sab hiavtxwv tim ub uas yog lub moos Kelaxa li kav xyuam. 2Thaum Yexus tawm hauv nkoj los txawm muaj ib tug raug dab qias tawm hauv toj ntxas los ntsib nws. 3Tus ntawd nyob tom toj ntxas, tsis muaj leejtwg khi tau nws kiag li, txawm yog muab saw hlau khi los kuj tsis tau li. 4Twb muab loj cuj thiab muab saw hlau khi kotaw ntau zaus lawm los nws rub saw hlau tu thiab muab loj cuj lov pes ntho. Tsis muaj leejtwg muaj zog tswj tau nws. 5Nws qw nrov nrov tom toj ntxas thiab pem tej roob thiab muab pob zeb suam nws lub cev nruab hnub hmo ntuj tsis tu li.
6Thaum nws pom dheev Yexus deb deb, nws txawm dhia los pe Yexus, 7thiab qw nrov hais tias, “Au Yexus uas yog Vajtswv loj dua ntais tus tub, koj tuaj thab kuv ua dabtsi? Kuv thov koj tuav Vajtswv lub npe cog lus tias koj yuav tsis tsim txom kuv.” 8Twb yog vim Yexus tau hais rau nws tias, “Dab qias, cia li tawm ntawm nws mus.” 9Yexus txawm nug dab tias, “Koj npe hu li cas?” Nws teb tias, “Kuv npe hu ua Coob rau qhov peb muaj coob tus.” 10Tus yawg ntawd txawm taij thov Yexus tsis txhob ntiab cov dab tawm hauv lub tebchaws ntawd mus. 11Muaj ib pab npua coob tabtom nrhiav noj ntawm ntav toj. 12Cov dab ntawd txawm thov Yexus tias, “Thov ntiab peb mus rau ntawm pab npua ntawd thiab cia peb txeem rau hauv cov npua.” 13Yexus txawm tso ncauj. Cov dab qias txawm tawm mus nkag rau hauv pab npua, mas pab npua uas muaj kwvlam ob txhiab tus thiaj dhia plas toj ntxhab mus rau hauv hiavtxwv txham dej tuag tag. 14Cov neeg yug npua thiaj khiav mus piav tej ntawd rau hauv lub moos thiab tej zej zog. Mas tej neeg txawm tawm tuaj saib muaj xwm txheej dabtsi tshwm los. 15Thaum lawv tuaj txog ntawm Yexus, lawv pom tus uas raug dab coob ntawd hnav ris tsho zaum meej pem zoo, lawv thiaj ntshai kawg.
16Cov neeg uas tau pom, piav tej xwm txheej uas tshwm rau tus raug dab ntawd thiab tshwm rau pab npua rau lawv mloog. 17Lawv txawm pib thov kom Yexus tawm hauv lawv li kav xyuam mus.
18Thaum Yexus tabtom yuav nce rau hauv nkoj mas tus uas txeev raug dab ntawd kuj thov cia nws nrog Yexus nyob ua ke. 19Yexus tsis kheev thiab hais rau tus ntawd tias, “Koj cia li mus cuag koj cov neeg hauv tsev thiab qhia rau lawv paub tias tus Tswv tau ua li cas rau koj thiab twb khuvleej koj lawm.” 20Ces tus ntawd txawm rov qab mus thiab pib piav txhua yam uas Yexus ua rau nws mus thoob plaws lub xeev Dekapoli. Mas tej neeg sawvdaws kuj phimhwj heev.

Tus ntxhais uas tuag thiab tus pojniam uas kov Yexus lub tsho

(Mth. 9:18-26; Lk. 8:40-56)

21Thaum Yexus caij nkoj hla mus rau sab tim ub lawd muaj neeg coob coob tuaj ua ke rau ntawm nws. Yexus tseem nyob ntawm ntug hiavtxwv.
22Txawm muaj ib tug thawj uas saib xyuas lub tsev sablaj npe hu ua Yaila tuaj. Thaum nws pom Yexus nws txawm pe ti nkaus ntawm Yexus kotaw, 23thov Yexus hais tias, “Kuv tus mentxhais mob twb yuav tuag. Thov koj mus muab tes npuab rau saum nws mas nws yuav zoo muaj txojsia nyob.” 24Yexus thiaj nrog nws mus, muaj neeg coob coob raws Yexus qab mus sib txiv qev.
25Muaj ib tug pojniam uas muaj mob nchuav cev tau kaum ob xyoos lawm. 26Nws raug txom nyem heev vim yog nrhiav ntau tus Kws tshuaj thiab nyiaj txiag tag huvsi los tus mob kuj tsis zoo, tseem yimhuab mob loj tuaj. 27Nws twb hnov txog Yexus nws thiaj nrog cov neeg coob ntawd raws Yexus qab kov Yexus lub tsho, 28rau qhov nws xav tias, “Yog kuv tau kov Yexus lub tsho xwb, mas kuv tus mob yeej yuav zoo.”
29Tamsim ntawd nws ntshav txawm tu nrho lawm, nws kuj hnov tias nws lub cev zoo lawm. 30Tamsim ntawd Yexus kuj paub tias hwjchim tawm hauv nws lawm nws txawm tig ntsia rau ib ncig cov neeg ntawd, nug hais tias, “Leejtwg kov kuv lub tsho?” 31Nws cov thwjtim txawm hais rau Yexus tias, “Koj pom cov neeg coob sib txiv qev rau koj es koj tseem nug hais tias, ‘Leejtwg kov kuv?’ ” 32Yexus tsa muag ntsia rau ib ncig saib leejtwg tau kov nws. 33Thaum tus pojniam ntawd paub tej uas tshwm rau nws lawd nws thiaj ntshai tshee hnyo los khwb nkaus rau ntawm Yexus xubntiag qhia rau Yexus raws li uas muaj tseeb. 34Yexus hais rau nws tias, “Mentxhais 'e, koj txojkev ntseeg ua rau koj zoo lawm. Cia li mus ua siab tus yees thiab tus mob no zoo kiag.”
35Thaum Yexus tseem hais tej lus ntawd, muaj qee leej tuaj ntawm tus thawj uas saib xyuas tsev sablaj lub tsev tuaj hais tias, “Koj tus ntxhais twb tuag lawm. Koj tseem yuav tab kaum xibhwb ua dabtsi?” 36Yexus tsis quav ntsej tej uas lawv hais ntawd, nws txawm hais rau tus thawj uas saib xyuas tsev sablaj tias, “Tsis txhob ntshai, cia li ntseeg xwb.” 37Yexus tsis kheev leejtwg nrog nws mus tsuas yog Petus, Yakaunpau thiab Yakaunpau tus kwv Yauhas mus xwb.
38Thaum lawv tuaj txog tus thawj saib xyuas tsev sablaj ntawd lub tsev, mas Yexus pom neeg ntxhov hnyo quaj thiab quaj nyiav zom zaws. 39Thaum nws nkag rau hauv tsev lawd nws txawm hais rau lawv tias, “Nej ntxhov hnyo thiab quaj ua dabtsi? Tus menyuam no tsis tuag, nws tsaug zog xwb.” 40Lawv txawm thuam luag Yexus. Tiamsis Yexus ntiab cov neeg ntawd sawvdaws tawm tag lawd, mas nws coj leej txiv thiab leej niam thiab peb tus thwjtim nrog nws nkag rau hauv lub chaw uas tus menyuam pw. 41Yexus ntsiab nkaus tus mentxhais ntawd txhais tes thiab hais rau nws tias, “Thalitha khumi,” uas txhais hais tias, “Mentxhais 'e, kuv hais rau koj, cia li sawv tsees.” 42Tamsim ntawd tus mentxhais txawm sawv tsees mus kev (nws hnub nyoog muaj kaum ob xyoos). Thaum ntawd lawv phimhwj heev. 43Yexus kuj txwv lawv tawv tawv kom tsis txhob qhia leejtwg paub txog zaj no, thiab hais kom lawv muab mov rau tus mentxhais noj.