6

Cov Naxale tsis lees yuav Yexus

(Mth. 13:53-58; Lk. 4:16-30)

1Yexus txawm tawm qhov ntawd mus rau nws lub moos, cov thwjtim kuj nrog nws mus. 2Txog hnub Xanpatau nws pib qhuab qhia hauv lub tsev sablaj, mas cov neeg uas hnov ntawd muaj ntau leej phimhwj sib hais tias, “Tus neeg no tau txhua yam no qhovtwg los? Thiab lub tswvyim uas muab pub rau nws yog tswvyim dabtsi? Nws txhais tes tau ua tej txujci phimhwj loj kawg li lauj! 3Nws tsis yog tus Kws ntoo thiab yog Maivliag li tub lov? Thiab nws cov kwv yog Yakaunpau thiab Yauxes thiab Yudas thiab Ximoos los tsis yog? Nws cov muam kuj nrog peb nyob no los tsis yog?” Lawv txawm tsis txaus siab rau nws. 4Yexus txawm hais rau lawv tias, “Luag tej yeej hwm tus xibhwb cev Vajtswv lus, tsuas yog nws lub moos thiab nws cov kwvtij thiab nws cuab neeg thiaj tsis hwm nws xwb.” 5Nws thiaj ua tsis tau ib yam txujci phimhwj rau hauv lub moos ntawd tsuas yog tsa tes npuab cov uas muaj mob ob peb leeg zoo xwb. 6Nws xav tsis thoob rau qhov lawv tsis muaj kev ntseeg. Ces nws txawm mus qhuab qhia thoob plaws tej zej zog ib ncig.

Yexus txib kaum ob tug thwjtim tawm mus qhuab qhia

(Mth. 10:5-15; Lk. 9:1-6)

7Yexus hu kaum ob tug thwjtim los thiab pib txib lawv tawm mus ua ib nkawg ib nkawg, thiab pub hwjchim rau lawv ntiab tau dab tawm. 8Nws nkaw lus kom lawv tsis txhob coj dabtsi mus siv taug kev tsuas yog coj tus pas nrig xwb, tsis txhob coj mov noj, tsis txhob khuam hnab thoob puab, tsis txhob coj nyiaj hauv lub hnas tawv, 9yuav tsum rau khau, tsis txhob hnav ob lub tsho. 10Thiab Yexus hais rau lawv tias, “Yog nej mus poob rau yig twg kuj nyob hauv lub tsev ntawd mus txog thaum tawm qhov ntawd mus. 11Yog lub chaw twg tsis txais nej thiab tsis mloog nej qhia, mas thaum nej tawm mus nej cia li nchos tej hmoov av uas lo nej kotaw pov tseg ua timkhawv tawm tsam lawv.” 12Lawv txawm tawm mus tshaj tawm kom ntxeev dua siab tshiab. 13Lawv ntiab ntau tus dab tawm thiab muab roj pleev cov uas muaj mob zoo ntau leej.

Yauhas tuag

(Mth. 14:1-12; Lk. 9:7-9)

14Vajntxwv Helauj hnov txog tej no rau qhov Yexus lub moo nrov nto moo lug. Qee leej hais tias, “Yauhas uas coj ua kevcai raus dej sawv hauv qhov tuag rov los lawm, mas nws thiaj muaj hwjchim ua tau tej txujci phimhwj no.” 15Tiamsis qee leej hais tias, “Nws yog Eliya.” Thiab qee leej hais tias, “Nws yog ib tug xibhwb cev Vajtswv lus ib yam li ib tug xibhwb thaum ub.” 16Thaum Helauj hnov lawm nws txawm hais tias, “Yauhas uas kuv txiav caj dab lawd sawv hauv qhov tuag rov los.” 17Rau qhov Helauj twb txib neeg mus ntes Yauhas khi los kaw rau hauv tsev lojfaj, vim yog tim Helaudia uas yog Helauj tus kwv Fili tus pojniam, uas Helauj yuav los ua pojniam, 18rau qhov Yauhas txeev hais rau Helauj tias, “Koj tsis muaj cai yuav koj tus kwv tus pojniam los ua koj pojniam.” 19Helaudia thiaj cib nyeej rau Yauhas xav muab nws tua pov tseg. Tiamsis nws tua tsis tau, 20vim Helauj ntshai Yauhas, thiab paub tias Yauhas yog ib tug ncaj ncees thiab dawb huv Helauj thiaj tsom kwm nws. Thaum Helauj hnov Yauhas tej lus ntawd nws kuj nyuaj siab heev los nws tseem zoo siab mloog thiab. 21Muaj ib hnub txawm txog sijhawm zoo yog hnub uas ua kevcai nco txog hnub uas yug Helauj, ces Helauj npaj ib rooj noj haus rau cov uas ua hlob thiab cov thawj tub rog thiab cov neeg tseem ceeb thoob plaws lub xeev Kalilais. 22Thaum Helaudia tus ntxhais los dhia seev cev mas ua rau Helauj thiab cov qhua txaus siab heev. Vajntxwv txawm hais rau tus ntxhais ntawd tias, “Koj thov yam twg kuv yuav pub yam ntawd rau koj.” 23Helauj txawm cog lus twv tias, “Koj thov yam twg kuv yuav pub yam ntawd rau koj, txawm yog thov lub tebchaws ib nrab los kuj tau.” 24Tus ntxhais thiaj tawm mus nug leej niam tias, “Kuv yuav thov dabtsi?” Leej niam teb tias, “Cia li thov Yauhas uas coj ua kevcai raus dej lub taubhau.” 25Tamsim ntawd tus ntxhais txawm maj nroos nkag mus cuag vajntxwv thiab thov hais tias, “Kuv xav kom koj muab Yauhas uas coj ua kevcai raus dej lub taubhau tso rau hauv lub choo coj los pub rau kuv tamsim no.” 26Mas vajntxwv ntxhov siab kawg, tiamsis vim yog saib rau tej lus uas nws twv thiab saib rau cov qhua nws thiaj tsis kam rhuav tej lus uas twv cia ntawd. 27Tamsim ntawd vajntxwv txawm txib tus uas tua neeg mus coj Yauhas lub taubhau los. Nws thiaj mus txiav Yauhas lub taubhau hauv tsev lojfaj 28tso rau hauv lub choo coj los pub rau tus ntxhais ntawd, tus ntxhais thiaj coj mus rau leej niam. 29Thaum Yauhas cov thwjtim hnov tej xwm txheej no, lawv txawm tuaj coj Yauhas lub cev mus log rau hauv qhov ntxa.

Pub mov rau tsib txhiab leej noj

(Mth. 14:13-21; Lk. 9:10-17; Yh. 6:1-14)

30Cov tubtxib thiaj rov los cuag Yexus thiab piav txog txhua yam uas lawv tau ua thiab qhuab qhia. 31Mas Yexus hais rau lawv tias, “Nej cia li nrog kuv mus rau ib qho chaw uas tsis muaj neeg es so kom los siav mentsis.” Rau qhov muaj neeg mus los coob coob twb tsis muaj sijhawm noj mov li. 32Lawv txawm nce nkoj mus rau ib qho chaw uas tsis muaj neeg nyob. 33Muaj neeg coob pom lawv mus thiab paub lawv, ces txawm tawm hauv txhua lub moos dhia kotaw mus txog ua ntej. 34Thaum Yexus tawm hauv lub nkoj los nws pom muaj neeg coob coob, nws thiaj khuvleej lawv rau qhov lawv zoo li pab yaj uas tsis muaj tus tswv yug, mas Yexus txawm pib qhuab qhia lawv ntau yam. 35Thaum lig lawm nws cov thwjtim los hais rau nws tias, “Ntawm no yog ntuj nrag teb do, thiab tav no lig lawm. 36Cia li tso cov neeg mus xwv lawv thiaj tau mus yuav mov noj tom tej teb thiab tej zej zog ib ncig no.” 37Yexus teb lawv tias, “Nej cia li pub rau lawv noj.” Lawv hais rau nws tias, “Peb yuav mus yuav ncuav ob puas txiaj denalia pub rau lawv noj lov?” 38Yexus hais rau lawv tias, “Nej muaj pes tsawg lub ncuav? Nej cia li mus saib.” Thaum lawv saib lawd lawv txawm hais tias, “Muaj tsib lub ncuav thiab ob tug ntses.” 39Ces Yexus txawm hais kom cov neeg sawvdaws zaum rau hauv tej nyom ntsuab ntsuab ua tej pab tej pawg. 40Lawv txawm zaum ua tej pawg, tej pawg ib puas leej, tej pawg tsib caug leej. 41Thaum Yexus txais tsib lub ncuav thiab ob tug ntses ntawd lawm, nws tsa muag ntsia rau saum ntuj thov Vajtswv foom koob hmoov mas muab cov ncuav ntais cev rau cov thwjtim kom muab faib rau cov neeg thiab nws muab ob tug ntses ntawd faib rau lawv sawvdaws. 42Lawv txhua tus noj tsau huvsi. 43Tej ncuav thiab tej ntses uas noj tsis tag lawv khaws tau kaum ob tawb puv nkaus. 44Cov neeg uas noj ntawd cov txivneej xwb muaj tsib txhiab leej.

Yexus mus kotaw saum nplaim dej

(Mth. 14:22-33; Yh. 6:15-21)

45Tamsim ntawd Yexus hais kom nws cov thwjtim nce nkoj hla dej ua nws ntej mus rau sab tid rau hauv lub moos Npexaida, ces Yexus txawm tso cov neeg rov mus. 46Thaum nws xa lawv mus tag lawm, nws txawm nce mus thov Vajtswv pem roob. 47Thaum tsaus ntuj lawd, lub nkoj nyob tom plawv hiavtxwv, Yexus tib leeg nyob nruab nqhuab. 48Nws pom tias cov thwjtim nquam nkoj ceeblaj heev kawg vim yog cua ntsawj tom hauv ntej tuaj. Thaum kwvlam qaib qua thawj tsig Yexus mus kotaw saum nplaim dej hiavtxwv tuaj rau ntawm cov thwjtim. Nws yuav hla kiag lawv mus, 49tiamsis thaum lawv pom nws los kotaw saum nplaim dej, lawv xav tias yog dab, thiab lawv qw nrov, 50rau qhov lawv sawvdaws pom nws thiab ntshai kawg li. Tamsim ntawd Yexus hais rau lawv tias, “Ua siab tuab, yog kuv ntag. Tsis txhob ntshai.” 51Nws thiaj nce mus nrog lawv nyob ua ke hauv lub nkoj, ces cua kuj tu lawm. Lawv phimhwj kawg li, 52rau qhov lawv tsis nkag siab txog tej ncuav ntawd, lawv lub siab tawv.

Yexus kho mob hauv Kenexale

(Mth. 14:34-36)

53Thaum lawv hla dhau hiavtxwv lawd lawv tuaj txog ntawm Kenexale thiab nres nkoj qhov ntawd. 54Thaum lawv tawm hauv lub nkoj, tamsim ntawd cov neeg uas nyob ntawd cim tau Yexus. 55Lawv txawm dhia mus thoob plaws ib ncig ntawd, mas pib kwv cov uas muaj mob pw saum txaj tuaj rau tej chaw uas lawv hnov tias Yexus nyob ntawd. 56Thaum Yexus mus rau qhovtwg, tsis hais hauv tej zej zog thiab hauv tej moos thiab hauv tej teb, lawv kuj muab cov neeg muaj mob tso rau ntawm tshav puam, thiab thov Yexus cia cov neeg mob ntawd kov Yexus lub qab tsho. Txhua tus uas tau kov lawd kuj zoo huvsi.