6

Cov neeg Hauv Naxales Tsis Hwm Yexus

(Mathais 13.53-58; Lukas 4.16-30)

1Yexus txawm tawm qhov ntawd rov qab mus rau hauv nws lub nroog; nws cov thwjtim nrog nws mus thiab. 2Hnub Xanpataus Yexus mus qhia hauv lub tsev sablaj. Cov neeg coob coob uas mloog Yexus qhia xav tsis thoob li. Lawv sib tham hais tias, “Nws tau tej no qhov twg los? Lub tswvyim uas nws tau no yog tswvyim dabtsi? Nws ua li cas ua tau tej txujci tseemceeb ntawd? 3Nws puas yog ib tug kws ntoo uas yog Malis tus tub, thiab Yakaunpaus, Yauxej, Yudas thiab Ximoos lawv puas yog nws cov kwv? Thiab puas yog nws cov muam nrog peb nyob ntawm no?” Cov neeg ntawd txawm tsis hwm Yexus.
4Yexus hais rau lawv hais tias, “Tej neeg ob cag puavleej hwm tus uas cev Vajtswv lus, tsuas yog cov neeg uas nyob hauv nws lub zos, nws cov kwvtij thiab nws tsev neeg thiaj tsis hwm nws xwb.”
5Yexus tsis tau ua tej txujci tseemceeb ntau pestsawg qhov ntawd, nws tsuas cev tes tuav ob peb leeg kom lawv tej mob zoo xwb. 6Yexus xav tsis thoob li, rau qhov cov neeg uas nyob hauv nws lub nroog ntawd tsis ntseeg nws.

Yexus Txib Kaum Ob Tug Thwjtim Mus Qhia Txojmoo Zoo

(Mathais 10.5-15; Lukas 9.1-6)

 Tom qab ntawd, Yexus mus qhia thoob plaws txhua lub zos uas nyob hauv lub tebchaws ntawd. 7Yexus hu kaum ob tug thwjtim los cuag nws, thiab nws txib lawv mus qhia Txojmoo Zoo; nws kom lawv ob leeg mus ib qho. Thiab nws pub hwjchim rau lawv kom ntiab tau dab tawm, 8thiab nws hais rau lawv hais tias, “Nej tsis txhob nqa dabtsi mus, tsuas pub nej nqa tus pas nrig xwb. Tsis txhob ntim mov, tsis txhob khuam hnab thoob puab, thiab tsis txhob nqa nyiaj mus. 9Nej yuav tsum rau khau, tiamsis tsis txhob npaj tsho mus hloov.” 10Yexus hais ntxiv rau lawv hais tias, “Yog yim twg zoo siab hu nej mus hauv lawv tsev, nej cia li mus so hauv yim ntawd mus txog hnub uas nej tawm hauv lub nroog ntawd mus. 11Nej mus txog lub nroog twg yog tsis muaj neeg hu nej mus hauv lawv tej tsev, thiab lawv tsis mloog nej tej lus qhia, nej cia li tawm qhov ntawd mus thiab nchos tej hmoov av uas lo nej kotaw povtseg. Nej ua li ntawd kom lawv paub hais tias lawv muaj txim!”
12Cov thwjtim txawm mus, thiab lawv qhia sawvdaws kom nyias tso nyias tej kev txhaum tseg. 13Tej neeg uas raug dab los cov thwjtim ntiab dab tawm, thiab cov neeg muaj mob los cov thwjtim muab roj pleev thiab kho txhua tus zoo huv tibsi.

Luag Txiav Yauhas Cajdab

(Mathais 14.1-12; Lukas 9.7-9)

14Vajntxwv Helauj hnov tej no, rau qhov Yexus lub moo twb nrov ncha mus thoob plaws txhua qhov chaw lawm. Muaj qee leej hais tias, “Tus Yauhas uas muab neeg ua kevcai raus dej twb sawv rov qab los lawm! Nws thiaj ua tau tej txujci tseemceeb ntawd!.”
15Tiamsis muaj qee leej hais tias, “Yexus yog Eliyas.”
 Muaj qee leej hais tias, “Yexus yog ib tug cev Vajtswv lus ib yam li cov uas cev Vajtswv lus thaum ub ib tug.”
16Thaum Helauj hnov sawvdaws hais li ntawd, nws hais tias, “Tus ntawd twb yog tus Yauhas uas muab neeg ua kevcai raus dej ntag! Kuv twb muab nws txiav cajdab lawm, tiamsis nimno nws sawv rov qab los!”
17Helauj yog tus uas hais kom luag ntes Yauhas coj mus kaw rau hauv tsev lojcuj. Helauj ua li ntawd twb yog nws ua kom haum Helaudias siab. Txawm yog Helaudias yog Helauj tus kwv Filis tus pojniam los Helauj tseem yuav Helaudias los ua nws pojniam thiab. 18Thaum Yauhas tseem ua neej nyob, nws pheej ntuas Helauj hais tias, “Qhov uas koj yuav koj tus kwv tus pojniam txhaum kevcai lawm!”
19Vim li ntawd Helaudias thiaj ntxub Yauhas heev thiab xav muab Yauhas tua povtseg, tiamsis tua tsis tau rau qhov Helauj tsis kheev tua. 20Helauj ntshai Yauhas, rau qhov Helauj paub hais tias Yauhas yog ib tug neeg ncaj ncees thiab dawbhuv, Helauj thiaj tsis pub leejtwg ua phem rau Yauhas. Txawm yog tej uas Yauhas qhia pheej ua rau Helauj nyuaj siab los Helauj nyiam mloog Yauhas qhia.
21Muaj ib hnub Helaudias nrhiav tau kev ua phem rau Yauhas lawm. Hnub ntawd yog hnub uas Helauj ua ib rooj mov nco txog Helauj hnub yug Helauj hu cov nomtswv, cov thawj tubrog thiab cov neeg tseemceeb hauv lub xeev Kalilais tuaj nrog Helauj noj mov. 22Helaudias tus ntxhais txawm los seevcev rau sawvdaws saib. Nws ua li ntawd, Helauj thiab cov nomtswv sawvdaws txaus siab kawg li. Vajntxwv Helauj txawm hais rau tus ntxhais hais tias, “Koj xav yuav dabtsi koj cia li thov? Kuv yuav muab pub rau koj.” 23Helauj txawm coglus hais tias, “Kuv qhia tseeb rau koj hais tias yog koj thov yam twg, kuv yuav muab yam ntawd rau koj; txawm yog koj xav tau kuv lub tebchaws ib nrab los kuv yuav muab rau koj!”
24Tus ntxhais txawm tawm mus nug nws niam hais tias, “Kuv yuav thov dabtsi?”
 Nws niam teb hais tias, “Koj cia li thov yuav Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej lub taubhau.”
25Tamsim ntawd tus ntxhais txawm rov los cuag Vajntxwv Helauj thiab hais tias, “Kuv xav kom koj muab Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej lub taubhau tso rau hauv ib lub phaj nqa los rau kuv tamsim no!”
26Tus ntxhais hais li ntawd vajntxwv nyuaj siab kawg li, tiamsis nws hloov tsis tau lus lawm rau qhov nws twb coglus rau tus ntxhais tabmeeg sawvdaws lawm. 27Helauj txawm txib ib tug tubrog mus txiav Yauhas cajdab. Ces tus tubrog txawm mus rau tom tsev lojcuj thiab txiav Yauhas cajdab; 28nws muab Yauhas lub taubhau tso rau hauv ib lub phaj nqa los rau tus ntxhais, ces tus ntxhais txawm nqa mus rau nws niam. 29Thaum Yauhas cov thwjtim hnov li ntawd, lawv txawm tuaj muab Yauhas lub cev kwv mus faus lawm.

Yexus Muab Mov rau Tsib Txhiab Leej Noj

(Mathais 14.13-21; Lukas 9.10-17; Yauhas 6.1-14)

30Yexus cov timthawj rov qab los cuag nws thiab qhia txhua yam uas lawv mus ua thiab qhia lawm rau Yexus mloog. 31Muaj neeg coob coob pheej tuaj mloog Yexus qhia, pab mloog tas pab tuaj. Yexus thiab nws cov thwjtim tsis tau so li, txawm yog yuav noj mov los twb tsis khoom noj. Yexus thiaj hais rau cov thwjtim hais tias, “Peb cia li mus rau tej qhov chaw uas tsis muaj neeg, nej thiaj tau so mentsis.” 32Yexus thiab nws cov thwjtim txawm caij nkoj hla hiavtxwv mus rau ib qho chaw uas tsis muaj neeg.
33Txawm li ntawd los muaj ntau leej pom Yexus thiab nws cov thwjtim sawv kev mus, lawv paub hais tias yog Yexus thiab nws cov thwjtim. Cov neeg ntawd txawm khiav raws ntug hiavtxwv mus, lawv xub mus txog qhov chaw uas Yexus thiab nws cov thwjtim yuav mus.
34Thaum Yexus tawm hauv lub nkoj los, nws pom cov neeg coob coob ntawd, nws hlub lawv kawg li, rau qhov lawv zoo li pab yaj uas tsis muaj tus tswv yug. Yexus thiaj pib qhia ntau zaj rau lawv mloog. 35Thaum yuav tsaus ntuj Yexus cov thwjtim los hais rau Yexus hais tias, “Twb lig lig lawm, ntawm no tsis muaj mov, 36koj cia li kom sawvdaws mus nrhiav yuav mov tom tej zos thiab tej teb uas nyob ntawm no noj.”
37Yexus hais rau cov thwjtim hais tias, “Nej cia li nrhiav rau lawv noj.”
 Cov thwjtim nug Yexus hais tias, “Koj xav kom peb muab ob puas lub nyiaj mus yuav mov los rau sawvdaws noj los?”
38Yexus txawm hais rau cov thwjtim hais tias, “Nej cia li mus saib nej muaj pestsawg lub ncuav?”
 Thaum lawv mus saib, lawv rov los qhia rau Yexus hais tias, “Peb muaj tsib lub ncuav thiab ob tug ntses.”
39Yexus kom cov thwjtim mus hais rau cov neeg coob coob ntawd kom zaum ua tej pab rau ntawm tej nyom. 40Cov neeg ntawd txawm zaum ua tej pab, qee pab muaj ib puas leej, thiab qee pab muaj tsib caug leej. 41Nws muab tsib lub ncuav thiab ob tus ntses los; nws ntsa qhovmuag saib rau saum ntuj thiab ua Vajtswv tsaug thiab muab cov ncuav ntais faib rau nws cov thwjtim nqa mus faib rau sawvdaws; nws muab ob tus ntses faib rau sawvdaws thiab. 42Txhua tus puavleej tau noj tsau huv tibsi. 43Cov thwjtim mus sau tej ncuav thiab tej ntses seem uas sawvdaws noj tsis tas tau kaum ob tawb puv nkaus. 44Cov neeg uas noj mov hnub ntawd, cov txivneej xwb muaj tsib txhiab leej.

Yexus Mus Saum Nplaim Dej

(Mathais 14.22-23; Yauhas 6.15-21)

45Tamsim ntawd Yexus txawm kom cov neeg sawvdaws rov mus tsev, thiab nws kom nws cov thwjtim nce mus hauv nkoj caij hla dej hiavtxwv ua nws ntej mus nyob tim lub nroog Npexaidas tos nws. 46Thaum sawvdaws mus tas lawm, Yexus nce mus thov Vajtswv pem roob. 47Thaum tsaus ntuj cov thwjtim twb caij nkoj mus txog ib nrab dej lawm, Yexus tseem nyob ib leeg pem roob. 48Yexus pom nws cov thwjtim nquam nkoj nyuaj kawg li, rau qhov muaj cua nplawm lub nkoj. Thaum yuav kaj ntug Yexus los kotaw saum nplaim dej los cuag cov thwjtim. Nws yeej yuav dhau plaws lawv mus, 49tiamsis thaum cov thwjtim pom nws mus sau nplaim dej, lawv xav hais tias nws yog dab, lawv txawm qw ntsoog qees. 50Thaum lawv pom nws, lawv ntshai kawg li.
 Tamsim ntawd Yexus hais rau lawv tias, “Nej tsis txhob poob siab! Twb yog kuv ntag, tsis txhob ntshai.”
51Yexus nce mus nrog cov thwjtim nyob hauv lub nkoj, ces cua txawm tu lawm. Cov thwjtim xav tsis thoob li. 52Lawv tsis totaub zaj uas Yexus muab ncuav faib rau tsib txhiab leej noj, rau qhov lawv lub siab tawv.

Yexus Kho Mob Hauv Nkenexales

(Mathais 14.34-36)

53Yexus thiab nws cov thwjtim caij nkoj hla hiavtxwv mus txog tim Nkenexales, lawv txawm tso lub nkoj rau ntawm ntug hiavtxwv. 54Thaum Yexus lawv tabtom tawm hauv lub nkoj los, tamsim ntawd cov neeg uas nyob ntawd paub hais tias yog Yexus. 55Cov neeg ntawd txawm khiav mus qhia rau tej neeg uas nyob hauv cheebtsam ntawd hais tias Yexus nyob qhov twg. Lawv txawm muab pam qhwv cov neeg uas muaj mob kwv tuaj rau Yexus kho qhov ntawd. 56Txhua qhov uas Yexus mus, tsis hais lub zos loj lossis lub zos me lossis hauv tej nroog, pheej muaj neeg coj lawv tej neeg muaj mob tuaj tso rau ntawm tej khw. Lawv thov Yexus hais tias, “Cia peb cov neeg muaj mob kov koj lub tw tsho; ces txhua tus uas kov puavleej zoo huv tibsi.”

Cov Yawgkoob Tej Lus Qhia

(Mathais 15.1-9)