7

Poj koob yawm txwv tej lus qhia

(Mth. 15:1-9)

1Thaum cov Falixai thiab cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai qee leej uas tuaj hauv Yeluxalees tuaj, ua ke tuaj cuag Yexus, 2lawv pom nws cov thwjtim qee leej tes qias tsis huv cia li noj mov tsis tau ntxuav. 3(Rau qhov cov Falixai thiab cov Yudai sawvdaws yog tsis tau ntxuav tes tso mas tsis noj mov, raws li lawv tej poj koob yawm txwv qhia. 4Thiab yog lawv mus tom kiab los tsis tau ua kevcai ntxuav kom huv, lawv kuj tsis noj mov. Tseem tshuav ntau yam kevcai uas lawv coj, xws li ntxuav tais ntxuav laujkaub thiab ntxuav tej hwj tooj liab.) 5Cov Falixai thiab cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai txawm nug Yexus tias, “Ua cas koj cov thwjtim tsis ua raws li poj koob yawm txwv tej kevcai, tes qias tsis huv cia li noj mov?” 6Yexus hais rau lawv tias, “Yaxaya twb cev lus zoo heev hais txog nej cov neeg ncauj lus zoo siab phem, raws li nws sau tseg hais tias,
  “ ‘Cov neeg no hwm kuv
   ntawm daim tawv ncauj xwb
   tiamsis lawv lub siab nyob deb kuv.
  7Qhov uas lawv pe hawm kuv
   tsis muaj qabhau kiag li,
  lawv muab neeg tej kevcai los qhia
   ib yam li yog Vajtswv tej lus nkaw.’
8Nej muab Vajtswv tej lus nkaw tso tseg rov mus tuav rawv neeg tej kevcai xwb.” 9Yexus hais rau lawv tias, “Nej ua zoo hwv lawm, qhov uas nej muab Vajtswv tej lus nkaw tso tseg xwv nej thiaj tau tuav rawv nej tej kevcai. 10Rau qhov Mauxe twb hais cia tias, ‘Koj yuav tsum hwm koj niam koj txiv,’ thiab hais tias, ‘Leejtwg hais lus phem rau nws niam nws txiv yuav raug txim tuag.’ 11Tiamsis nej qhia hais tias, ‘Yog leejtwg hais rau nws niam nws txiv tias, “Yam uas muaj qabhau rau neb twb yog Khaulanpa lawm” ’ (uas txhais hais tias, twb muab pub rau Vajtswv lawm) 12nej thiaj tsis tso cai cia tus ntawd ua ib yam dabtsi pab tau nws niam nws txiv. 13Nej ua li no twb yog nej rhuav Vajtswv tej lus qhia vim yog saib rau nej tej kevcai uas nej txais pub rau tiam tom qab. Thiab nej ua ntau yam zoo li no.”

Yam uas ua rau neeg qias tsis huv

(Mth. 15:10-20)

14Yexus hu cov neeg rov tuaj cuag nws thiab hais rau lawv tias, “Nej sawvdaws, cia li mloog kuv thiab nkag siab nawj. 15Tsis muaj ib yam dabtsi nyob sab nraud uas nkag rau hauv neeg yuav ua rau neeg qias tsis huv, tiamsis tej uas tawm hauv neeg los thiaj ua rau neeg qias tsis huv.”
17Thaum Yexus ncaim cov neeg mus rau hauv tsev lawm, nws cov thwjtim nug nws txog zaj paj lug ntawd. 18Yexus hais rau lawv tias, “Nej kuj tsis to taub thiab lov? Nej tsis pom tias yam nyob sab nraud uas nkag rau hauv neeg ua tsis tau rau neeg qias tsis huv lov? 19Rau qhov tej ntawd tsis yog nkag rau hauv lub siab tsuas yog nkag rau hauv lub plab xwb thiab tawm rau hauv lub qhov vuab tsuab lawm?” (Yexus qhia li no yog hais tias txhua yam zaub mov puavleej huv lawm.) 20Thiab Yexus hais tias, “Yam uas tawm hauv neeg los thiaj ua rau neeg qias tsis huv, 21rau qhov tej uas tawm hauv neeg los, yog tej uas tawm hauv lub siab los, yog tej no qhov uas xav phem, kev ua nkauj ua nraug, ua tub sab, tua neeg, deev luag poj luag txiv, 22ua siab hlob, kev phem, dag ntxias luag, ntshaw kev phem kev qias, khib luag, iab hiam luag, khav theeb thiab ua niag neeg ruam. 23Txhua yam phem no yog tawm hauv neeg los thiab ua rau neeg qias tsis huv.”

Tus pojniam Xiliafinikia kev ntseeg

(Mth. 15:21-28)

24Yexus txawm sawv kev qhov ntawd mus rau hauv lub nroog Thailab thiab lub nroog Xaidoo li kav xyuam. Nws mus rau hauv ib lub tsev tsis kheev leejtwg paub, tiamsis nws tsiv nraim tsis tau. 25Tamsim ntawd muaj ib tug pojniam uas tus mentxhais raug dab qias, thaum nws hnov txog Yexus nws txawm tuaj pe khwb ti nkaus ntawm Yexus kotaw. 26Tus pojniam ntawd yog neeg Kili uas yug rau hauv lub xeev Xiliafinikia. Nws thov Yexus ntiab dab tawm hauv nws tus ntxhais. 27Yexus hais rau nws tias, “Cia menyuam noj tsau tso, rau qhov tsis tsim nyog muab menyuam tej mov pov rau dev noj.” 28Tiamsis tus pojniam ntawd teb nws tias, “Tus Tswv, tseeb tiag, tiamsis dev uas nyob hauv qab rooj yeej tau noj menyuam tej mov uas txeej.” 29Yexus hais rau nws tias, “Vim koj cov lus no koj cia li rov mus lauj. Dab tawm hauv koj tus ntxhais lawm.” 30Thaum tus pojniam ntawd rov mus txog tsev mas pom nws tus ntxhais pw saum txaj thiab dab twb tawm lawm.

Yexus kho tus lag ntseg hais tau lus

31Dhau ntawd Yexus txawm tawm hauv lub nroog Thailab li kav xyuam, hla lub nroog Xaidoo mus txog hiavtxwv Kalilais rau hauv lub xeev Dekapoli. 32Lawv coj ib tug yawg lag ntseg hais lus tsis meej tuaj cuag Yexus. Lawv thov Yexus muab tes npuab rau saum tus ntawd. 33Yexus coj nws tib leeg tawm hauv cov neeg mus rau ib qho mas muab ntiv tes ntxig rau hauv tus ntawd ob lub qhov ntsej thiab nto qaub ncaug thiab kov nws tus nplaig. 34Yexus tsa muag ntsia saum ntuj, xyu ib pas thiab hais rau tus ntawd tias, “Efatha,” txhais hais tias, “Cia li qheb kiag.” 35Tus ntawd qhov ntsej txawm qheb kiag thiab yam uas cam nws tus nplaig plam lawm nws txawm hais tau lus meej. 36Yexus txwv cov neeg ntawd kom tsis txhob qhia zaj no rau leejtwg li. Tiamsis nws yimhuab txwv los lawv yimhuab piav ncha mus heev. 37Lawv kuj phimhwj kawg sib hais tias, “Nws ua txhua yam puavleej zoo, nws kuj ua rau tus lag ntseg hnov tau lus, thiab tus ruam hais tau lus.”