8

Brah Yêsu Siăm Puăn Rbăn Bunuyh

1Dôl nar nây, geh phung bunuyh âk ngăn tĭng Brah Yêsu gŭ tâm rƀŭn, jêh ri khân păng mâu geh mpa sông sa ôh, pôri Brah Yêsu kuăl phung oh mon Păng văch ma Păng, jêh ri lah: 2"Gâp yô̆ ngăn ma phung âk aơ: Yorlah khân păng hŏ gŭ ndrel ma gâp pe nar jêh, jêh ri mâu geh mpa sông sa ôh. 3Tơlah gâp mprơh sĭt khân păng hôm ji ngot, khân păng mra khĭt huăr rgŏ trong, jêh ri geh ƀaƀă tâm phung khân păng hŏ tât jêh tă bơh ntŭk ngai ri." 4Phung oh mon Păng plơ̆ sĭt lah: "Tâm nklang bri lach aơ mâm ƀư dơi geh kapŭng siăm phung aơ sa tât hơm?" 5Brah Yêsu ôp ma khân păng: "Ndah âk kapŭng khân may geh aƀaơ ri?" khân păng lah: "Pơh mlâm." 6Brah Yêsu ntĭnh ăn phung ƀon lan gŭ ta neh. Păng sŏk pơh mlâm kapŭng, jêh ri mbơh sơm tâm rnê ma Brah Ndu, Păng pêch kapŭng ăn phung oh mon păng tâm pă, jêh ri khân păng tâm pă ăn ma phung âk nây. 7Phung oh mon geh đŏng bar pe mlâm ka jê jê̆. Brah Yêsu mbơh sơm tâm rnê ma Brah Ndu jêh ri ntĭnh ma phung oh mon păng tâm pă đŏng kan nây tâm ban lĕ ăn ma phung âk. 8Phung âk nây sa hơm dadê; jêh ri bu dônh rƀŭn geh pơh bĭ ndơ rmeh. 9Phung âk nây geh klăp tâm puăn rbăn nuyh. 10Brah Yêsu ăn khân păng sĭt, jêh ri Brah Yêsu n'ho ncho plŭng ndrel ma phung oh mon Păng, jêh ri hăn rlet ma n'gor Đalmanutha.

Phung Pharisi Dăn Nau Mbên Khlay

11Phung Pharisi văch ta nây, jêh ri ntơm tâm dun đah Brah Yêsu. Khân păng dăn ma Brah Yêsu ăn du nau mbên khlay tă bơh trôk, gay rlong uănh Păng. 12Păng nsôr n'hâm ƀhu jêh ri lah: "Mâm ƀư phung rnôk aƀaơ joi nau tâm mbên? N'hêl nanê̆ gâp lah ngăn ma khân may, bu mâu mra ăn ôh nau tâm mbên ma bunuyh rnôk aơ." 13Jêh ri Brah Yêsu chalơi phung nây, jêh nây ncho đŏng plŭng hăn n'hot tât kơh tê̆.

Brah Yêsu Ngơi Hôr Ma Ndrui

14Khân păng chuêl djôt leo kapŭng, jêh ri khân păng geh knŏng du mlâm kapŭng ndrel ma khân păng tâm trôm plŭng. 15Brah Yêsu ăn khân păng gŭ njrăng, lah: "Njrăng hom ma ndrui phung Pharisi, jêh ndrui Hêrôt." 16Phung oh mon păng tâm lah ndrăng khân păng: "Nây jêng, yorlah, he mâu geh kapŭng." 17Ƀiălah Brah Yêsu gĭt nau nây, jêh ri lah ma khân păng: "Mâm ƀư khân may tâm lah ndrăng khân may yor ma nau mâu geh kapŭng? Mâm ƀư khân may ê hŏ gĭt, ê hŏ rbăng? Nuih n'hâm khân may ăt hôm dăng ƀơh? 18Khân may geh jêh trôm măt ƀiălah mâu saơ? Khân may geh jêh tôr, ƀiălah mâu tăng? Jêh ri mâm khân may mâu hôm kah gĭt đŏng? 19Tơlah gâp pêch prăm mlâm kapŭng ăn ma phung prăm rbăn nuyh, ndah âk bĭ bêng ndơ rmeh kapŭng ndăk khân may geh dônh?" Khân păng plơ̆ lah: "Jât ma bar bĭ." 20"Jêh ri pơh mlâm kapŭng ăn ma puăn rbăn nuyh, ndah âk bĭ lĕ bêng ndơ rmeh kapŭng ndăk khân may geh dônh?" Khân păng plơ̆ lah: "Bar bĭ." 21Brah Yêsu lah: "Khân may ê hŏ gĭt rbăng ƀơh?"

Brah Yêsu Ƀư Ang Măt Ta Ƀêtsaiđa

22Jêh ta nây, Brah Yêsu jêh ri phung oh mon hăn tât ta ƀon Ƀêtsaiđa. Bu njŭn leo ma Păng du huê bunuyh chieh măt, jêh ri vơl dăn ma Brah Yêsu bi ôbăl. 23Brah Yêsu kuăn ta ti bunuyh chieh măt, njŭn leo ôbăl padih mpâr ƀon. Jêh ri tơlah bu soh dak diu ta trôm măt ôbăl, jêh ri dra ti ta ôbăl, păng ôp ôbăl: "May saơ lĕ ndô ndơ?" 24Ôbăl n'gơr uănh jêh ri lah: "Gâp saơ bunuyh ƀiălah khân păng jêng nâm bu tơm si hăn." 25Du tơ̆ đŏng Brah Yêsu dra ti păng ta măt ôbăl, jêh ri ôbăl uănh mâu mƀrêh jêh ri ôbăl saơ ang ro, jêh ri saơ rah vah lĕ rngôch ndô ndơ. 26Brah Yêsu ăn ôbăl sĭt ta ngih, lah: "Lơi ta lăp ôh tâm ƀon aơ."

Y-Pêtrôs Mbơh Mbu Brah Yêsu jêng

27Brah Yêsu hănh ndrel ma phung oh mon păng tâm âk ƀon tâm bri Sêsarê Philip. Dôl khân păng hăn rgŏ trong, Yêsu ôp ma phung oh mon păng: "Mbu nơm gâp jêng tĭng nâm bu lah?" 28Khân păng plơ̆ sĭt lah: "Y-Yôhan, nơm ƀư ƀaptem, jêh ri phung êng lah: Y-Êli, jêh ri geh phung êng đŏng lah du huê tâm phung kôranh nơm mbơh lor." 29Jêh nây Brah Yêsu ôp đŏng ma khân păng: "Ƀiălah mbu nơm gâp jêng tĭng nâm khân may lah?" Y-Pêtrôs plơ̆ sĭt lah ma Păng: "May jêng Brah Krist." 30Jêh ri Brah Yêsu mprân ma khân păng, lơi mbơh ma bu ôh păng jêng.

Brah Yêsu Mbơh Nau Păng Mra Khĭt

31Brah Yêsu ntơm nti ma khân păng nau Kon Bunuyh mra dơn âk nau rêh ni, jêh ri phung kôranh ma buranh, phung n'gâng kôranh ƀư brah, jêh ri phung kôranh nchih samƀŭt mra nsot lơi Păng, jêh ri ƀư nkhĭt Păng, lôch pe nar Păng mra dâk rêh đŏng. 32Brah Yêsu lah nau nây kloh rah vah ngăn ma phung oh mon Păng. Y-Pêtrôs jă Brah Yêsu leo rlet ntŭk êng jêh ri buay king Brah Yêsu, lơi ăn ƀư nau nây ôh. 33Ƀiălah Brah Yêsu rle măt uănh ma phung oh mon Păng, jêh ri nduyh Y-Pêtrôs, lah: "Hơi Satan, rŭch hom pakơi Gâp; yorlah may mâu gŭ mpeh ma Brah Ndu, ƀiălah mpeh ma bunuyh."
34Brah Yêsu kuăl phung ƀon lan ndrel phung oh mon Păng jêh ri lah ma khân păng: "Tơlah mbu nơm ŭch tĭng gâp, ăn ngroh săk nơm, tuy si tâm rkăng păng nơm, ri mơ dơi jêng bunuyh tĭng gâp. 35Yorlah mbu nơm ŭch tâm rklaih nau rêh păng nơm mra roh, ƀiălah mbu nơm ngroh lơi nau rêh păng nơm yor Gâp, jêh ri yor nau mhe mhan ueh, mra geh nau tâm rklaih. 36Yorlah moh nau khlay tơlah du huê bunuyh geh ăp ntil ndơ tâm neh ntu, ƀiălah nau rêh păng roh huêng? 37Moh ndơ bunuyh ăn gay dơi tâm chuai huêng păng? 38Yorlah mbu nơm prêng ma gâp jêh ri ma nau gâp ngơi, tâm rnôk noi rô̆ phung văng tĭr ƀư tih aơ; tâm ban lĕ Kon Bunuyh mra prêng ma nơm nây, tơlah Păng văch tâm nau chrêk rmah Mbơ̆ Păng ndrel ma phung tông păr kloh ueh."