9

Chúa hóa hình

1Chúa bảo các môn đệ: “Ta cho các con biết, một vài người đang đứng đây sẽ còn sống cho đến khi nhìn thấy Nước Trời thiết lập với uy quyền vĩ đại!”
2Sáu ngày sau, Chúa Giê-xu đem riêng Phê-rơ, Gia-cơ và Giăng lên một ngọn núi cao. Chúa hóa hình ngay trước mặt họ. 3Áo Ngài trắng và chói sáng, trên đời này không có cách gì phiếu trắng đến thế. 4Ê-li và Mai-sen hiện ra, hầu chuyện với Chúa.
5Phê-rơ buột miệng: “Thưa Thầy, ở đây thật tuyệt! Chúng con sẽ dựng ba chiếc lều cho Thầy, Mai-sen và Ê-li!” 6Nhưng Phê-rơ không biết mình nói gì,vì các môn đệ đều khiếp sợ.
7Một đám mây kéo đến bao phủ mọi người, và từ trong mây có tiếng phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta! Mọi người phải nghe lời Con!”
8Các môn đệ lập tức nhìn quanh, nhưng chỉ thấy một mình Chúa Giê-xu.
9Khi xuống núi, Chúa dặn ba môn đệ đừng thuật lại cho ai việc họ vừa thấy, trước khi Chúa từ cõi chết sống lại. 10Các môn đệ vâng lời Chúa, nhưng bàn cãi với nhau “sống lại từ cõi chết” có nghĩa gì?
11Họ hỏi: “Tại sao các thầy dạy luật quả quyết Ê-li phải đến trước Chúa Cứu Thế?” 12Chúa đáp: “Đúng! Ê-li đên trước để chuẩn bị mọi việc. Thánh kinh cũng chép Chúa Cứu Thếa phải chịu nhiều đau khổ và bị chế giễu khinh bỉ. 13Ta cho các con biết, Ê-li đã đến rồi, nhưng bị người ta bạc đãi đúng như Thánh kinh đã viết.”

Cậu bé bị quỷ ám

14Xuống đến chân núi, Chúa thấy một đoàn dân rất đông bao vây các môn đệ của Ngài, và các thầy dạy luật đang tranh luận với họ. 15Vừa thấy Chúa, dân chúng rất ngạc nhiên, chạy ra chào đón Ngài. 16Chúa hỏi: “Các anh em đang bàn cãi gì đó?”
17Một người trong đám đông lên tiếng: “Thưa Thầy, tôi đem con trai tôi đến xin Thầy cứu giúp, nó bị quỷ ám không nói được. 18Mỗi khi quỷ nhập, nó bị vật nhào xuống đất, sùi bọt mép, nghiến răng rồi cứng đờ ra. Tôi xin các môn đệ Thầy đuổi quỷ cho, nhưng họ không đuổi được!”
19Chúa trách: “Những người hoài nghi kia, ta phải ở với các anh em bao lâu nữa, phải chịu đựng anh em đến bao giờ? Đem ngay đứa trẻ lại đây!”
20Họ dìu đứa trẻ đến. Quỷ vừa trông thấy Chúa, đứa trẻ bị lên cơn động kinh ngã xuống đất, sùi bọt mép.
21Chúa hỏi cha đứa trẻ: “Nó bị hành hạ thế này bao lâu rồi?” Ông đáp: “Thưa, từ khi còn nhỏ! 22Quỷ đã ném nó vào lửa, xuống sông để giết nó. Nếu Thầy có thể cứu nó, xin thương xót giúp cho!”
23Chúa Giê-xu ngắt lời: “Sao ông nói ‘nếu có thể’? Ai tin, mọi việc đều được cả!”
24Cha đứa trẻ lập tức la lên: “Tôi tin! Xin Thầy thêm đức tin cho tôi!”
25Thấy dân chúng tụ tập mỗi lúc một đông, Chúa liền quở trách quỷ: “Quỷ câm và điếc kia! Ta ra lệnh: phải ra khỏi đứa trẻ này, không được nhập vào nó nữa!”
26Quỷ liền hét lớn; đứa trẻ bị động kinh dữ dội, rồi quỷ ra khỏi. Đứa trẻ nằm bất động như xác chết, nên mọi người đều nói: “Nó chết rồi!” 27Nhưng Chúa Giê-xu nắm tay nâng nó lên, nó liền đứng dậy.
28Khi vào nhà, các môn đệ hỏi riêng Chúa: “Sao chúng con không đuổi quỷ ấy được?” 29Chúa đáp: “Những trường hợp này, cần phải cầu nguyện mới đuổi quỷ được.”
30Rời miền đó, Chúa và các môn đệ đi ngang qua xứ Ga-li-lê, nhưng không muốn cho ai biết, 31Vì Ngài tỏ ý dành thì giờ dạy dỗ các môn đệ. Ngài bảo họ: “Ta sẽ bị phản bội, nộp vào tay người ta, họ sẽ giết ta. Nhưng ba ngày sau, ta sẽ sống lại.”
32Các môn đệ không hiểu nổi lời Ngài dạy, nhưng sợ không dám hỏi lại.

Ai lớn nhất

33Chúa Giê-xu và các môn đệ về thành Ca-bê-nam. Khi vào nhà, Chúa hỏi: “Dọc đường, các con bàn cãi gì với nhau đó?”
34Họ không dám trả lời, vì khi đi đường, họ tranh luận vái nhau xem người nào lớn nhất trong các môn đệ.
35Chúa ngồi xuống, gọi mười hai sứ đồ lại gần, bảo: “Ai muốn làm lớn, phải chịu phận nhỏ, làm đầy tớ người khác.”
36Rồi Ngài đặt một đứa trẻ giữa các môn đệ, ôm nó trong vòng tay, và dạy: 37“Ai nhân danh ta tiếp rước một em bé như nó, tức là tiếp rước ta. Còn ai tiếp ta, là tiếp rước Đấng đã sai ta.”
38Sứ đồ Giăng trình với Chúa: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy đuổi quỷ, chúng con đã cấm vì họ không ở trong nhóm chúng ta.”
39Nhưng Chúa Giê-xu đáp: “Đừng ngăn cấm, vì không ai có thể nhân danh ta làm phép lạ, rồi quay lại nói nghịch ta.
40Ai không chống chúng ta là theo chúng ta. 41Nếu ai cho các con một chén nước vì các con là môn đệ của Chúa Cứu Thế, ta quả quyết người ấy sẽ được tưởng thưởng. 42Nhưng nếu ai phá hoại đức tin của một em bé đã theo ta, thì thà buộc cối đá vào cổ người ấy ném xuống biển còn hơn!
43,44Nếu tay các con xui các con phạm tội, hãy cắt nó đi! Thà cụt một tay mà lên Thiên đàng, còn hơn đủ hai tay mà bị ném vào lửa địa ngục không hề tắt.
45,46Nếu chân xui các con phạm tội, hãy chặt nó đi! Thà cụt một chân mà lên Thiên đàng còn hơn để hai chân mà bị ném vào hỏa ngục.
47“Nếu mắt xui các con phạm tội, hãy móc nó đi! Thà chột mắt mà vào Nước Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào hỏa ngục, 48nơi sâu bọ không hề chết và lửa không hề tàn, 49nơi mọi người sẽ bị muối bằng lửa.
50“Muối là vật hữu ích, nhưng nếu muối mất mặn, làm sao lấy lại vị mặn được nữa? Các con đừng đánh mất bản chất của mình, và hãy sống hòa thuận với nhau.”