9

1Yexus hais rau lawv tias, “Kuv hais tseeb rau nej tias, cov uas sawv ntawm no muaj qee leej yuav tsis tau sim txojkev tuag ces yuav xub pom Vajtswv lub tebchaws nrog hwjchim los.”

Yexus lub cev hloov kiag

(Mth. 17:1-13; Lk. 9:28-36)

2Dhau rau hnub tom qab Yexus txawm coj Petus thiab Yakaunpau thiab Yauhas ncaim lwm tus nce mus saum lub roob siab. Yexus lub cev txawm hloov kiag tab meeg lawv. 3Nws cev tsoos tsho kuj dawb paug ci ntsa iab, thoob ntiajteb tsis muaj ib tug muaj tshuaj ntxhua tau dawb li ntawd. 4Ces Eliya thiab Mauxe kuj tshwm los rau lawv pom thiab nrog Yexus sib tham. 5Petus txawm hais rau Yexus tias, “Lanpi, peb nyob ntawm no kuj zoo. Cia peb ua peb lub tsev pheeb suab, ua ib lub rau koj, ib lub rau Mauxe thiab ib lub rau Eliya.” 6Petus tsis pom qab hais li cas vim lawv ntshai kawg li. 7Txawm muaj ib tauv huab los laum nkaus lawv, thiab muaj ib lub suab hais hauv tauv huab tuaj tias, “Tus no yog kuv tus tub uas kuv hlub. Nej cia li mloog nws hais.” 8Tamsim ntawd lawv tsa muag ntsia mas tsis pom muaj leejtwg, tsuas yog pom Yexus tib leeg nrog lawv nyob xwb.
9Thaum lawv nqes pem roob los, Yexus txwv lawv kom tsis txhob qhia tej uas lawv pom ntawd rau leejtwg li mus txog thaum Neeg leej Tub sawv hauv qhov tuag rov los tso. 10Cov thwjtim thiaj khaws tej lus ntawd cia thiab sib nug tias qhov uas sawv hauv qhov tuag rov los ntawd yog dabtsi. 11Lawv kuj nug Yexus tias, “Ua cas cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai hais tias Eliya yuav xub los ua ntej?” 12Yexus hais rau lawv tias, “Eliya yeej los ua ntej ua kom txhua yam rov zoo li qub. Tiamsis vim li cas muaj lus sau cia hais txog Neeg leej Tub tias nws yuav tsum raug kev tsim txom ntau yam thiab raug luag saib tsis taus heev? 13Tiamsis kuv hais rau nej tias Eliya twb los lawm thiab neeg ua rau nws raws li lawv lub siab nyiam, raws li uas sau cia hais txog nws.”

Yexus kho tus tub raug dab

(Mth. 17:14-23; Lk. 9:37-43)

14Thaum Yexus lawv los txog ntawm cov thwjtim, mas pom neeg coob coob nyob vij ntawm lawv, thiab cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai tabtom nrog lawv sib cam. 15Tamsim ntawd thaum cov neeg ntawd pom Yexus lawv xav tsis thoob lawv txawm dhia mus tos nws. 16Yexus thiaj nug lawv tias, “Nej nrog cov thwjtim sib cam txog dabtsi?” 17Cov neeg ntawd muaj ib tug teb Yexus tias, “Xibhwb, kuv coj kuv tus tub tuaj cuag koj vim yog raug dab ruam. 18Nws nyob qhovtwg kuj xij, thaum dab ntswj nws dab muab nws thawb ntog, npuas ncauj nto plaws, zom hniav, ib ce txhav kiag. Kuv thov koj cov thwjtim ntiab tus dab ntawd tawm, tiamsis lawv ntiab tsis tau.” 19Yexus teb lawv tias, “Au tiam neeg uas tsis muaj kev ntseeg, kuv yuav nrog nej nyob ntev li cas? Kuv yuav ua siab ntev thev nej mus txog thaum twg? Cia li coj tus tub ntawd los rau kuv.” 20Lawv thiaj coj tus tub ntawd los cuag Yexus. Thaum tus dab pom Yexus tamsim ntawd dab txawm ua rau tus tub huam ib tshaj, ntog nti rau hauv av npuas ncauj nto plaws. 21Yexus nug leej txiv hais tias, “Ua li no ntev li cas lawm?” Leej txiv teb tias, “Txij thaum me me los lawm. 22Thiab muaj ntau zaus dab muab nws thawb rau hauv qhov cub thiab thawb rau hauv dej xav ua kom nws tuag. Yog koj pab tau, thov koj khuvleej thiab pab peb lauj!” 23Yexus hais rau nws tias, “Yog pab tau no lov? Ua tau txhua yam rau tus uas ntseeg.” 24Tamsim ntawd tus tub ntawd leej txiv txawm qw hais tias, “Kuv ntseeg, qhov uas kuv tseem tsis tau ntseeg thov pab kom kuv ntseeg.”
25Thaum Yexus pom tias muaj neeg coob coob dhia los, nws txawm txwv tus dab qias ntawd hais tias, “Niag dab ruam lag ntseg, kuv hais rau koj, cia li tawm mus, tsis txhob rov nkag rau hauv tus no dua li lawm.” 26Dab qw nrov ua rau tus tub ntawd huam ib tshaj nti heev heev ces txawm tawm plaws lawm, tus tub ntawd txawm zoo li tuag lawm. Muaj neeg coob thiaj hais tias, “Nws tuag lawm.” 27Tiamsis Yexus ntsiab nkaus nws tes tsa nws sawv, ces tus tub ntawd txawm sawv los.
28Thaum Yexus mus rau hauv tsev lawm cov thwjtim txawm nug Yexus twjywm tias, “Ua cas peb ntiab tsis tau tus dab ntawd tawm?” 29Yexus hais rau lawv tias, “Dab zoo li no yuav tsum yog thov Vajtswv xwb thiaj ntiab tau tawm.”

Yexus rov hais txog nws kev tuag

(Mth. 17:22-23; Lk. 9:43-45)

30Yexus lawv txawm tawm qhov ntawd hla lub xeev Kalilais mus. Yexus tsis xav cia leejtwg paub, 31vim yog nws tabtom qhia nws cov thwjtim hais tias, “Neeg leej Tub yuav raug muab cob rau hauv neeg txhais tes, thiab lawv yuav muab nws tua pov tseg. Thaum tuag lawd mas peb hnub nws yuav ciaj sawv rov los.” 32Tiamsis lawv tsis nkag siab tej lus no thiab lawv tsis kav nug Yexus.

Leejtwg yuav tau ua tus loj dua

(Mth. 18:1-5; Lk. 9:46-48)

33Lawv txawm los rau hauv lub moos Khapena‑u. Thaum Yexus nyob hauv tsev nws nug cov thwjtim tias, “Thaum taug kev tuaj nej sib tham txog dabtsi?” 34Lawv nyob twjywm vim thaum taug kev tuaj ntawd lawv sib cam tias leejtwg yog tus loj dua ntais. 35Yexus txawm zaum thiab hu kaum ob tug thwjtim los thiab hais rau lawv tias, “Yog leejtwg xav ua tus thawj, nws yuav tsum ua tus tom tw thiab ua num rau sawvdaws.” 36Yexus txawm muab ib tug menyuam yaus los sawv hauv lawv nruab nrab. Nws muab tus menyuam ntawd puag thiab hais rau lawv tias, 37“Leejtwg lees yuav ib tug menyuam yaus zoo li no vim yog saib rau kuv lub npe, kuj yog tus ntawd lees yuav kuv. Thiab tus uas lees yuav kuv kuj tsis yog lees yuav kuv xwb kuj yog lees yuav tus uas txib kuv los thiab.”

Tus uas tuaj Yexus tog

(Lk. 9:49-50)

38Yauhas txawm hais rau Yexus tias, “Xibhwb, peb pom ib tug tuav koj lub npe ntiab dab tawm, mas peb txwv nws rau qhov nws tsis koom nrog peb.” 39Yexus hais rau nws tias, “Tsis txhob txwv nws, rau qhov tsis muaj leejtwg yuav tuav kuv lub npe ua tej txujci phimhwj thiab ho rov thuam kuv. 40Rau qhov tus uas tsis tawm tsam kuv kuj tuaj kuv tog lawm. 41Leejtwg muab ib khob dej rau nej haus hauv kuv lub npe vim nej yog Khetos cov, mas kuv hais tseeb rau nej tias, tus ntawd yuav tsis plam nws tej nqe zog.

Yam uas ntxias kom ua txhaum

(Mth. 18:6-9; Lk. 17:1-2)

42“Leejtwg ua rau cov menyuam yaus uas ntseeg kuv no ib tug yuam kev ua txhaum, mas muab ib txhib zeb loj khi rau tus ntawd caj dab thiab muab laim rau hauv hiavtxwv kuj zoo dua. 43Yog koj txhais tes ua rau koj ua txhaum, cia li muab txiav pov tseg. Koj txawm nqws tes los koj tau txojsia kuj zoo dua koj muaj ob sab tes es poob rau hauv ntuj tawg kub uas hluavtaws tsis txawj tuag li. 45Yog koj txhais kotaw ua rau koj ua txhaum, cia li muab txiav pov tseg. Koj txawm nqws taw los koj tau txojsia kuj zoo dua koj muaj ob sab taw es raug muab pov rau hauv ntuj tawg.x 47Yog koj lub qhov muag ua rau koj ua txhaum, cia li muab kaus. Koj nkag mus rau hauv Vajtswv lub tebchaws muaj ib sab qhov muag xwb kuj zoo dua koj muaj ob sab qhov muag es raug muab pov rau hauv ntuj tawg kub, 48qhov chaw ntawd cov kas uas noj lawv tsis txawj tuag thiab hluavtaws kuj kub tsis txawj tuag. 49Txhua tus yuav raug hluavtaws ntxuav kom huv ib yam li las ntsev. 50Ntsev yog yam uas zoo. Yog ntsev tsuag lawm, yuav ua kom rov daw tau li cas? Nej cia li muaj ntsev rau hauv nej thiab nyob sib hum.”