9

1Leh anăn Yêsu lač kơ digơ̆, “Sĭt nik kâo lač kơ diih, mâo đa đa dôk tinei amâo srăng ƀuh ôh klei djiê êlâo kơ diñu ƀuh ƀuôn ala mtao Aê Diê truh hŏng klei myang.”

Asei Mlei Yêsu Mâo Klei Bi Mlih

(Mat 17:1-13; Luk 9:28-36)

2 Năm hruê êdei Yêsu atăt ba Y-Pêtrôs, Y-Yakơ, leh anăn Y-Yôhan đĭ čư̆ dlông hjăn diñu. Leh anăn asei mlei Yêsu mâo klei bi mlih ti anăp digơ̆. 3Čhum ao Ñu jing kmlăi, kô̆ êdimima, kô̆ hĭn kơ klei arăng dưi ngă ti lăn ala anei. 4Y-Êli leh anăn Y-Môis bi êdah kơ diñu. Dua čô anăn dôk blŭ hrăm hŏng Yêsu. 5Y-Pêtrôs lač kơ Yêsu, “Ơ Nai, jăk yơh drei dôk tinei. Brei drei ngă tlâo boh sang čhiăm, sa boh kơ ih, sa boh kơ Y-Môis, leh anăn sa boh kơ Y-Êli.” 6Kyuadah Y-Pêtrôs amâo thâo ya lač ôh, diñu huĭ êdimima. 7 Leh anăn mâo knam guôm diñu, leh anăn mâo asăp blŭ kbiă mơ̆ng knam, “Anei yơh jing Anak kâo, pô kâo khăp êdimi. Brei diih hmư̆ bĕ klei Ñu.” 8Bhiâo riâo rit phung ƀĭng kna dlăng jŭm dar leh anăn amâo lŏ ƀuh mnuih mbĭt hŏng diñu ôh, knŏng Yêsu.
9Êjai diñu trŭn mơ̆ng čư̆, Yêsu mtă kơ digơ̆ đăm yăl dliê kơ arăng ôh klei digơ̆ ƀuh leh tơl Anak Mnuih kbiă lŏ hdĭp leh mơ̆ng phung djiê. 10Snăn digơ̆ mdăp klei anăn pioh kơ digơ̆ pô êjai êmuh hdơ̆ng digơ̆ ya čiăng lač klei kbiă lŏ hdĭp mơ̆ng phung djiê. 11 Digơ̆ êmuh kơ Yêsu, “Si ngă phung khua čih hră lač tui si djŏ Y-Êli srăng hriê êlâo?” 12Yêsu lač kơ digơ̆, “Sĭt nik Y-Êli srăng hriê êlâo čiăng lŏ mkra jih jang klei. Ƀiădah si ngă Klei Aê Diê Blŭ čih leh djŏ kơ Anak Mnuih srăng tŭ lu klei knap mñai leh anăn arăng srăng hngah Ñu? 13Ƀiădah kâo lač kơ diih, Y-Êli truh leh, leh anăn diñu ngă leh kơ gơ̆ tui si diñu čiăng, tui si Klei Aê Diê Blŭ čih leh djŏ kơ gơ̆.”

Yêsu Bi Hlao Hđeh Êdam Mâo Yang Jhat

(Mat 17:14-21; Luk 9:37-43a)

14Tơdah digơ̆ truh kơ phung ƀĭng kna, digơ̆ ƀuh sa phung lu snăk dôk jŭm diñu, leh anăn mâo phung khua čih hră bi tăng hŏng diñu. 15Leh phung lu ƀuh Yêsu, diñu bi kngăr snăk leh anăn êran nao kkuh kơ Yêsu mtam. 16Yêsu êmuh kơ digơ̆, “Ya klei diih bi tăng hŏng diñu lĕ?” 17Sa čô hlăm phung lu anăn lŏ wĭt lač kơ Yêsu, “Ơ Nai, kâo atăt ba anak êkei kâo kơ ih, kyuadah gơ̆ mâo yang jhat ngă kơ gơ̆ kmlô. 18Ti anôk ñu ngă kơ gơ̆ ñu klư̆ gơ̆ ti lăn, gơ̆ kbhoh ƀăng êgei, kriêt êgei, leh anăn jing khăng asei mlei. Kâo akâo leh kơ phung ƀĭng kna ih brei suôt yang jhat anăn, ƀiădah diñu amâo dưi ôh.” 19Yêsu lŏ wĭt lač kơ diñu, “Ơ găp djuê amâo thâo đăo ôh, dŭm boh sui kâo srăng dôk mbĭt hŏng diih? Dŭm boh sui kâo srăng gĭr hŏng diih lĕ? Atăt ba gơ̆ kơ kâo.” 20Leh anăn diñu atăt hđeh anăn kơ Yêsu; leh anăn tơdah yang jhat ƀuh Yêsu, mtam yang jhat bi kñhăk asei mlei gơ̆. Gơ̆ lĕ buh ti lăn mbliư̆ kŭp đang, kbhoh ƀăng êgei. 21Yêsu êmuh kơ ama gơ̆, “Dŭm boh sui gơ̆ mâo klei anăn?” Ñu lač, “Dơ̆ng mơ̆ng hlăk hđeh. 22Jêñ jêñ yang jhat klư̆ gơ̆ hlăm pui amâodah hlăm êa čiăng bi mdjiê gơ̆. Ƀiădah tơdah ih dưi đru, pap mñai kơ hmei leh anăn đru hmei đa.” 23Yêsu lač kơ ñu, “Tơdah ih dưi! Jih jang klei dưi sơăi kơ hlei pô đăo.” 24Mtam ama hđeh anăn ur lač, “Kâo đăo yơh, đru kâo mâo klei đăo ktang hĭn!” 25Tơdah Yêsu ƀuh phung lu êran hriê, Ñu ƀuah lač kơ yang čhŏ anăn, “Ơ yang kmlô leh anăn kngăl, kâo mtă kơ ih kbiă bĕ mơ̆ng hđeh anei, leh anăn đăm lŏ mŭt hlăm gơ̆ ôh.” 26Leh yang jhat ur leh anăn bi kñhăk asei mlei gơ̆ ktang snăk, ñu kbiă. Hđeh anăn jing msĕ si sa čô djiê leh, tơl lu hĭn hlăm phung anăn lač, “Gơ̆ djiê leh!” 27Ƀiădah Yêsu mă ti kngan gơ̆ leh anăn rŭ gơ̆, leh anăn gơ̆ kgŭ. 28Leh Yêsu mŭt hlăm sang, phung ƀĭng kna Ñu êmuh Ñu êjai Ñu dôk hjăn, “Si ngă hmei amâo dưi suôt yang jhat anăn lĕ?” 29Yêsu lač kơ digơ̆, “Mta yang jhat anăn arăng amâo dưi suôt ôh, knŏng hŏng klei wah lač dưi.”

Yêsu Lŏ Hưn Klei Ñu Srăng Djiê

(Mat 17:22-23; Luk 9:43b-45)

30Mơ̆ng anôk anăn diñu hlŏng nao găn čar Galilê, ƀiădah Yêsu amâo čiăng arăng thâo ôh, 31kyuadah Ñu mtô kơ phung ƀĭng kna Ñu êjai lač kơ digơ̆, “Arăng srăng jao Anak Mnuih hlăm kngan phung mnuih, leh anăn diñu srăng bi mdjiê gơ̆; leh arăng bi mdjiê, hruê tal tlâo gơ̆ srăng kbiă lŏ hdĭp.” 32Ƀiădah digơ̆ amâo thâo săng ôh klei blŭ anăn, leh anăn digơ̆ huĭ êmuh kơ Yêsu.

Hlei Pô Jing Prŏng Hĭn

(Mat 18:1-5; Luk 9:46-48)

33Diñu truh kơ ƀuôn Kapernum. Êjai Ñu dôk hlăm sang, Yêsu êmuh kơ digơ̆, “Ya klei diih bi mgăl ktuê êlan lĕ?” 34 Ƀiădah digơ̆ dôk ñăt, kyuadah ktuê êlan digơ̆ bi mgăl hdơ̆ng digơ̆ hlei pô jing prŏng hĭn hlăm phung digơ̆. 35 Yêsu dôk gŭ leh anăn iêu phung pluh dua čô, leh anăn Ñu lač kơ digơ̆, “Tơdah sa čô čiăng jing pô tal sa, brei ñu jing ti tluôn hĭn kơ jih jang leh anăn jing dĭng buăl kơ jih jang.” 36Leh anăn Yêsu mă sa čô hđeh điêt, dưm gơ̆ ti krah diñu. Ñu pŭ gơ̆ êjai hưn kơ phung anăn, 37 “Hlei pô jum sa čô hđeh điêt msĕ snei hlăm anăn kâo msĕ si jum kâo mơh; leh anăn hlei pô jum kâo, amâo djŏ jum kâo ôh, ƀiădah jum Pô tiŏ hriê kâo leh.”

Hlei Pô Amâo Bi Kdơ̆ng hŏng Drei Dôk Tĭng kơ Drei

(Luk 9:49-50)

38Y-Yôhan lač kơ Yêsu, “Ơ Nai, hmei ƀuh sa čô êkei suôt yang jhat hlăm anăn ih, leh anăn hmei ghă ñu kyuadah ñu amâo tui hlue drei ôh.” 39Ƀiădah Yêsu lač, “Đăm ghă ñu ôh, kyuadah amâo mâo ôh sa čô ngă bruă myang hlăm anăn kâo srăng djăl blŭ jhat kơ kâo. 40Kyuadah hlei pô amâo bi kdơ̆ng hŏng drei jing pô tĭng kơ drei. 41 Kyuadah sĭt nik kâo lač kơ diih, hlei pô brei kơ diih mnăm sa atŏ êa kyuadah diih jing phung kâo, hơăi, ñu amâo srăng luč ôh klei mưn ñu.”

Klei Mplư

(Mat 18:6-9; Luk 17:1-2)

42“Hlei pô bi msoh sa čô hlăm phung điêt anei đăo kơ kâo, jing jăk hĭn kơ ñu tơdah arăng kă ti kkuê ñu sa boh êsŭng boh tâo prŏng leh anăn dlăm ñu hlăm êa ksĭ. 43 Leh anăn tơdah kngan ih bi msoh ih brei ih lĕ, khăt hĕ ñu; jăk hĭn ih mŭt hlăm klei hdĭp mâo knŏng sa ƀĕ kngan, hŏng ih mâo dua ƀĕ kngan leh anăn mŭt hlăm war pui, hlăm pui amâo thâo ram ôh.
45Leh anăn tơdah jơ̆ng ih bi msoh ih brei ih lĕ, khăt hĕ ñu; jăk hĭn ih mŭt hlăm klei hdĭp mâo knŏng sa ƀĕ jơ̆ng, hŏng ih mâo dua ƀĕ jơ̆ng leh anăn arăng hwiê ih hlăm war pui. 47 Leh anăn tơdah ală ih bi msoh ih brei ih lĕ, ƀlêč hĕ ñu; jăk hĭn ih mŭt hlăm ƀuôn ala mtao Aê Diê hŏng sa boh ală, kơ ih mâo dua boh ală leh anăn arăng hwiê ih hlăm war pui. 48 Tinăn hluăt ƀơ̆ng diñu amâo thâo djiê ôh, leh anăn pui ƀơ̆ng diñu amâo thâo ram ôh.
49Kyuadah arăng srăng mđam grăp čô hŏng pui.
50 Hra jing jăk, ƀiădah tơdah hra luč klei msĭn ñu, hŏng diih srăng lŏ bi msĭn ñu lĕ? Brei diih mâo hra hlăm diih pô, leh anăn brei diih dôk êđăp ênang hdơ̆ng diih.”