10

Yexus hu kaum ob tug thwjtim

(Mk. 3:13-19; Lk. 6:12-16)

1Yexus hu nws kaum ob tug thwjtim los cuag nws thiab pub hwjchim rau lawv ntiab tau dab tawm thiab kho tau txhua yam mob nkeeg zoo. 2Kaum ob tug tubtxib ntawd npe hu li no. Tus ib yog Ximoos uas hu ua Petus, thiab nws tus kwv Anru, thiab Yakaunpau thiab nws tus kwv Yauhas, ob tug yog Xenpedi li tub, 3thiab Fili thiab Npathaulaumai, thiab Thauma thiab Mathai uas sau se, thiab Afe‑a tus tub Yakaunpau thiab Thade‑a, 4thiab Ximoos uas tuav nws lub tebchaws, thiab Yudas Ikhali‑au uas fav xeeb rau Yexus.

Yexus txib kaum ob tug thwjtim tawm mus qhuab qhia

(Mk. 6:7-13; Lk. 9:1-6)

5Yexus txib kaum ob tug thwjtim no tawm mus thiab nkaw lus rau lawv tias, “Nej tsis txhob mus rau hauv lwm haiv neeg thiab tsis txhob nkag mus rau hauv cov Xamali tej moos, 6cia li mus kom txog cov yaj uas ploj lawd uas yog Yixayee caj ces. 7Cia li tshaj tawm taug kev hais tias, ‘Ntuj Ceeb Tsheej los ze lawm.’ 8Cia li kho cov uas muaj mob kom zoo, tsa cov tuag sawv, kho tej uas mob lig mob ruas kom zoo huv thiab ntiab dab tawm. Nej tau dawb dawb, cia li pub dawb dawb xwb. 9Tsis txhob coj nyiaj coj kub coj txiaj toog liab rau hauv nej lub hnas tawv, 10tsis txhob khuam hnab thoob puab taug kev, lossis coj ob lub tsho lossis nkawm khau lossis tus pas nrig, rau qhov tus tub zog tsim nyog tau noj. 11Thaum nej mus rau hauv lub moos twg lossis lub zos twg, mas tshuaj saib leejtwg tsim nyog mus so rau hauv mas mus nrog tus ntawd nyob txog thaum tawm qhov chaw ntawd mus. 12Thaum nej nkag rau hauv lub tsev, cia li foom lo lus nyob kaj siab lug rau lub tsev ntawd. 13Yog lub tsev ntawd tsim nyog tau koob hmoov, kuj cia nej tej lus kaj siab lug nyob hauv lub tsev ntawd. Tiamsis yog lub tsev ntawd tsis tsim nyog tau, kuj thim nej tej lus kaj siab lug rov rau nej. 14Yog leejtwg tsis txais nej thiab tsis mloog nej tej lus, mas thaum nej tawm hauv lub tsev lossis lub moos ntawd mus nej cia li nchos tej hmoov av ntawm nej kotaw pov tseg. 15Kuv qhia tseeb rau nej tias, hnub uas teem txim mas Xaudoo thiab Kaumaula tebchaws yuav raug sib dua lub moos ntawd.

Yuav muaj kev tsim txom

(Mk. 13:9-13; Lk. 21:12-17)

16“Saib maj, kuv txib nej tawm mus zoo yam nkaus li tus yaj uas nyob hauv nruab nrab pab hma. Vim li no nej yuav tsum ntse li nab thiab siab mos siab muag li tus nquab. 17Nej yuav tsum ceev faj neeg rau qhov lawv yuav muab nej cob rau tej tsev tu plaub thiab nplawm nej hauv lawv tej tsev sablaj, 18thiab nej yuav raug muab cab mus rau cov thawj kav thiab tej vajntxwv vim yog tim kuv, xwv nej thiaj ua tau timkhawv rau lawv thiab lwm haiv neeg. 19Thaum lawv muab nej cob rau luag, nej tsis txhob txhawj txog tej lus uas nej yuav hais thiab nej yuav hais li cas, rau qhov thaum txog sijhawm hais yuav muab tej lus uas nej yuav hais pub rau nej, 20rau qhov tus uas hais tsis yog nej, yog nej Leejtixv tus Ntsuj Plig coj nej hais. 21Kwvtij yuav muab kwvtij cob rau kev tuag, txiv yuav muab tub cob rau kev tuag, menyuam yuav sawv twv niam txiv thiab muab tua. 22ib tsoom tebchaws yuav ntxub nej vim yog tim kuv lub npe. Tiamsis leejtwg thev tau mus txog thaum kawg tus ntawd yuav dim. 23Thaum luag tsim txom nej hauv lub moos twg, cia li khiav mus rau lwm lub moos. Kuv qhia tseeb rau nej tias, ua ntej nej tsis tau mus thoob Yixayee tej moos ces Neeg leej Tub yuav los.
24“Tus tub kawm yeej tsis loj dhau tus xibhwb qhia, thiab tus qhev yeej tsis loj dhau nws tus lospav. 25Yog tus tub kawm sib luag yam li tus xibhwb thiab tus qhev sib luag yam li tus lospav kuj txaus lawm. Yog luag twb hu tus tswv tsev tias dab Npe‑eexenpu lawm, luag yimhuab yuav hu nws tsev neeg phem dua li ntawd thiab.

Yuav tsum ntshai leejtwg

(Lk. 12:2-7)

26“Vim li no nej tsis txhob ntshai lawv rau qhov tsis muaj ib yam twg uas muab npog cia lawm yuav tsis muab thws tshwm los, thiab tsis muaj ib yam twg uas muab zais lawm yuav tsis paub. 27Tej uas kuv hais rau nej hauv qhov tsaus ntuj, nej cia li piav rau hauv qhov pom kev, thiab tej uas nej hnov hais lus ntxhi rau hauv nej qhov ntsej, cia li tshaj tawm saum txheej tsev las tshav. 28Tsis txhob ntshai cov uas tua tau lub cev tiamsis tua tsis tau tus ntsuj plig. Nej yuav tsum ntshai tus uas ua tau rau tus ntsuj plig thiab lub cev huvsi puam tsuaj rau hauv ntuj tawg. 29Ob tug noog tsev luag muag ib npiv los tsis yog? Yog nej leej Txiv tsis pom zoo txawm yog ib tug noog xwb los yeej tsis poob rau hauv av li. 30Nej cov plaubhau los kuj raug muab suav txhua txoj lawm. 31Yog li no nej tsis txhob ntshai. Nej yeej tsim txiaj dua ntau tus noog tsev.

Lees Yexus tab meeg tibneeg

(Lk. 12:8-9)

32“Yog li ntawd txhua tus uas lees yuav kuv tab meeg tibneeg, kuv yuav lees yuav tus ntawd tab meeg kuv leej Txiv uas nyob saum ntuj. 33Yog leejtwg tsis lees yuav kuv tab meeg tibneeg, kuv kuj yuav tsis lees yuav tus ntawd tab meeg kuv leej Txiv uas nyob saum ntuj thiab.

Yexus coj ntaj los

(Lk. 12:51-53, 14:26-27)

34“Tsis txhob xav tias kuv los yog coj kev sib hum xeeb los rau lub ntiajteb. Kuv los, tsis yog coj kev sib hum xeeb los yog coj ntaj los. 35Kuv los yog los
  “ ‘ua rau twb tawm tsam txiv,
   thiab ntxhais tawm tsam niam,
   thiab nyab tawm tsam niam pog,
  36mas cov uas ua yeeb ncuab
   yeej yog yug tsev neeg.’
37Tus uas nyiam nws niam nws txiv heev dua li nyiam kuv tus ntawd tsis tsim nyog ua kuv li, thiab tus uas nyiam nws twb nws ntxhais heev dua li nyiam kuv kuj tsis tsim nyog ua kuv li. 38Tus uas tsis kwv nws tus khaublig ntoo raws kuv qab tus ntawd tsis tsim nyog ua kuv li. 39Tus uas huas nws txojsia yuav piam txojsia, tiamsis tus uas tso nws txojsia tseg vim yog saib rau kuv, mas yuav huas tau txojsia.

Nqe zog

(Mk. 9:41)

40“Tus uas lees yuav nej kuj yog lees yuav kuv, thiab tus uas lees yuav kuv kuj yog lees yuav tus uas txib kuv tuaj. 41Tus uas lees yuav tus xibhwb cev lus vim nws cev Vajtswv lus, kuj yuav tau nqe zog ib yam li tus xibhwb cev Vajtswv lus, thiab tus uas lees yuav tus ncaj ncees vim yog tus neeg ntawd ua ncaj ncees, kuj yuav tau nqe zog ib yam li tus neeg ncaj ncees. 42Leejtwg muab ib khob dej txiag rau cov neeg yau no ib tug twg haus vim tus ntawd yog kuv li thwjtim, kuv hais tseeb rau nej tias, tus ntawd yuav tsis plam nws tej nqe zog.”