11

Phung Văch Tă Bơh Y-Yôhan Nơm Ƀư Ƀaptem

1Jêh Brah Yêsu nti nau nây ma phung jât ma bar oh mon, păng hăn tă bơh nây gay ma nti tâm âk ƀon êng.
2Dôl Y-Yôhan gŭ tâm ndrung bu nă, păng lư bu nkoch bri kan Brah Yêsu Krist. Păng prơh njuăl phung oh mon Păng. 3Ôp ma Brah Yêsu pô aơ: "Di lĕ may jêng nơm mra văch, mâu lah hên ăt kâp gân nơm êng?" 4Brah Yêsu plơ̆ lah ma khân păng: "Hăn mbơh ma Y-Yôhan mâm nau khân may tăng, jêh ri saơ. 5Phung chieh măt dơi saơ ang, phung lŭt jâng dơi blau hăn, phung geh phŭng dơi bah, phung tê̆k dơi tăng, phung khĭt dơi dâk rêh, jêh ri nau mhe mhan ueh mbơh jêh ma phung o ach. 6Ueh maak yơh ma mbu nơm mâu vĭ ôh yor ma gâp."
7Dôl khân păng sĭt, Brah Yêsu ntơm ngơi đah phung âk ma nau Y-Yôhan: "Moh ndơ khân may hŏ hăn uănh tâm bri rdah? Du mlâm tơm treng geh sial khôm rgu lĕ? 8Ƀiălah moh ndơ khân may hăn uănh? Di lĕ uănh du huê bunuyh nsoh ao dŭt ueh? Đơ phung nsoh ao dŭt ueh gŭ tâm ngih hđăch. 9Moh ndơ khân may hăn uănh? Ŭch uănh du huê kôranh nơm mbơh lor ƀơh? Ơ, gâp lah ma khân may, Nơm toyh lơn ma du huê kôranh nơm mbơh lor. 10Ma Nơm nây bu nchih lor jêh:
 'Aơ, gâp njuăl bunuyh hăn mbơh gâp pa năp may,
 Nơm nkra trong lor ma may.'
11Nanê̆ gâp lah ma khân may, đơ phung deh tă bơh bu ur, mâu geh nơm toyh lơn ma Y-Yôhan nơm ƀư ƀaptem ôh. Ƀiălah nơm jê̆ lơn tâm ƀon bri hđăch Brah Ndu jêng toyh lơn ma păng. 12Ƀiălah ntơm bơh nar Y-Yôhan ƀư ƀaptem tât aƀaơ, ƀon bri hđăch Brah Ndu jêng rhăt, jêh ri phung ktang pit lăp tâm ntŭk nây. 13Yorlah lĕ rngôch phung kôranh mbơh lor, jêh ri nau vay mbơh jêh ê lor tât ta rnôk Y-Yôhan. 14Jêh ri tơlah khân may mra dơn nau aơ, păng yơh Y-Êli, nơm mra văch. 15Mbu nơm geh tôr iăt hom:
16"Mbu đah gâp mra tâm rđĭl phung bunuyh rnôk aơ? Khân păng nâm bu phung kon se gŭ ta nklang ngih tăch drăp, nter ma mpôl băl păng pô aơ, 17'hên uh jêh mbuăt, ƀiălah khân may mâu ntlơ̆ ntlơn ôh; hên mprơ rngot ƀiălah khân may mâu nhhiăng nhĭm ôh.' 18Yorlah Y-Yôhan văch jêh mâu sông sa mâu lĕ nhêt, pôri bu lah: 'Păng geh brah mhĭk ƀư ma Păng.' 19Kon Bunuyh văch jêh sông sa nhêt pôri bu lah: 'Uănh hom, du huê bunuyh nhêt sông âk, jêng mĭt jiăng đah phung riu pi jêh ri phung tih!' ƀiălah bu kơp sŏng nau blau mĭn ta kan păng pah."

Brah Yêsu Nduyh Ma Phung Ƀon Dăng Nuyh N'hâm

20Yorlah tâm phung ƀon Brah Yêsu hŏ ƀư jêh âk nau khlay, jêh ri khân păng mâu rmal ôh nau tih khân păng, pôri Brah Yêsu ntơm nduyh ma khân păng pô aơ: 21"Rêh ni yơh ma may, hơi ƀon Kôrasin! Rêh ni yơh ma may, hơi ƀon Ƀêtsaiđa! Yorlah nau mbên khlay bu ƀư jêh ta nklang khân may, tơlah bu ƀư nâm bu ta ƀon Tyr jêh ri ƀon Sidôn, nanê̆ jŏ jêh khân păng rmal nau tih khân păng, ma nau nsoh ao dŭr sui ŭnh buh. 22Pôri gâp mbơh ma khân may, ƀon Tyr jêh ri ƀon Sidôn mra geh nau tâm rmal n'gơch lơn ma khân may tâm nar phat dôih pakơi. 23Bi may, hơi ƀon Kapernum, bu n'hao jêh may tât ta klơ trôk? May mra ntrŭnh tât ta ƀon phung khĭt: Yorlah nau mbên khlay bu ƀư jêh ta nklang may, tơlah bu ƀư nâm bu ta ƀon Sôdôm nanê̆ păng ăt hôm tât ta nar aơ. 24Pôri gâp mbơh ma khân may, ƀon Sôdôm mra geh nau tâm rmal n'gơch lơn tâm nar phat dôih pakơi."

Nau Mhe Mhan Ueh Mpơl Ma Phung Jê̆

25Dôl nây Brah Yêsu ngơi pô aơ: "Gâp tâm rnê ma may, ơ Mbơ̆ gâp, Kôranh trôk jêh ri neh ntu, yorlah may pôn jêh nau aơ ma bunuyh gĭt rbăng, ƀiălah may mpơl ma phung kon se jê̆. 26Nanê̆, ơ Mbơ̆ ơi, yorlah may saơ nau nây ueh. 27Lĕ rngôch ndơ Mbơ̆ gâp jao jêh ma gâp; mâu geh nơm gĭt năl Kon ôh, knŏng du huê Mbơ̆ yơh, jêh ri mâu geh nơm gĭt năl Mbơ̆ ôh, knŏng du huê Kon, jêh ri mbu nơm Kon ŭch tâm mpơl yơh.
28"Văch ta gâp, hơi lĕ rngôch bunuyh rgănh jêh ri anh jâk, jêh ri gâp mra ăn khân may rlu. 29Gâp geh nuih n'hâm rdơ̆ rbăn jêh ri blau dêh rhêt, pôri ăn khân may anh ndơ mbăk gâp jêh ri nti tă bơh gâp; huêng khân may mra rlu. 30Yorlah ndơ mbăk gâp, n'gơch jêh ri ndơ gâp ăn mbăk mâu geh jâk ôh."