11

Chúa Trả Lời Giăng Báp-tít

(Lu 7:18-35)

1Sau khi Ðức Chúa Jesus đã truyền lệnh cho mười hai môn đồ Ngài, Ngài rời nơi đó, đến dạy và giảng trong các thành của họ.
2Khi ấy Giăng đang ở tù và được báo cáo những việc Ðấng Christ đã làm, ông sai các môn đồ của ông đến hỏi Ngài, 3“Thầy có phải là đấng chúng tôi đang trông đợi hay chúng tôi phải chờ một đấng khác?”
4Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ, “Hãy về thuật lại cho Giăng những gì các ngươi đã nghe và thấy: 5người mù được thấy, người què được đi, người phung được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, và người nghèo được nghe giảng tin mừng. 6Phước cho ai không bị vấp ngã vì cớ Ta.”
7Khi các môn đồ của Giăng đã ra về, Ðức Chúa Jesus nói với đám đông về Giăng rằng, “Các ngươi đã vào đồng hoang để xem gì? Xem một cây sậy phất phơ trước gió chăng? 8Vậy các ngươi đã đi xem gì? Xem một người mặc nhung gấm như trong cung vua chăng? 9Vậy các ngươi đã đi xem gì? Xem một đấng tiên tri chăng? Phải, Ta nói với các ngươi, có một người ở đây cao trọng hơn một đấng tiên tri. 10Ấy là về người đó mà đã có chép rằng,
  ‘Nầy, Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt Con,
  Người ấy sẽ dọn đường sẵn cho Con.’
11Quả thật, Ta nói với các ngươi, trong vòng những người do phụ nữ sinh ra không ai vĩ đại hơn Giăng Báp-tít, nhưng kẻ nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng còn vĩ đại hơn ông ấy. 12Từ ngày Giăng Báp-tít đến nay vương quốc thiên đàng đã phát triển mạnh mẽ, nhưng những kẻ có quyền lực đã cố đàn áp nó. 13Thật vậy tất cả Các Tiên Tri và Luật Pháp đã báo trước đến đời Giăng. 14Và nếu các ngươi muốn chấp nhận thì ông ấy chính là Ê-li-gia, người phải đến. 15Ai có tai, hãy nghe!
16Ta phải ví sánh thế hệ nầy với ai? Họ giống như đám trẻ ngồi ngoài chợ và réo gọi đám trẻ khác,
  17‘Chúng tôi đã thổi sáo cho các bạn, mà các bạn không chịu nhảy múa;
  Chúng tôi đã hát bài ai ca, mà các bạn không chịu khóc than.’
18Vì Giăng đến, kiêng ăn và cữ uống, thì họ chỉ trích, ‘Ông ấy đã bị quỷ ám.’ 19Còn Con Người đến, ăn và uống, họ lại bắt bẻ, ‘Xem kìa, một người ăn nhậu và say sưa, một người bạn của bọn thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng sự khôn ngoan sẽ được chứng minh bằng kết quả những hành động của nàng.”

Chúa Quở Trách Các Thành Vô Tín

(Lu 10:13-15)

20Bấy giờ Ngài bắt đầu quở trách những thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Ngài làm nhưng vẫn không chịu ăn năn, 21“Khốn cho ngươi, hỡi Cô-ra-xin! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-sai-đa! Vì nếu những phép lạ đã làm giữa các ngươi được thực hiện ở Ty-rơ và Si-đôn thì họ đã mặc vải thô và rắc tro trên người mà ăn năn từ lâu rồi. 22Vì thế Ta nói với các ngươi, trong ngày phán xét, Ty-rơ và Si-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. 23Còn ngươi, hỡi Ca-phác-na-um, phải chăng ngươi sẽ được nhấc lên đến tận trời? Không đâu, ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ, vì nếu những phép lạ đã làm ra giữa ngươi được thực hiện ở Sô-đôm thì thành ấy còn tồn tại đến ngày nay. 24Vậy Ta nói với các ngươi, trong ngày phán xét, dân của xứ Sô-đôm sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi.”

Chúa Cảm Tạ Ðức Chúa Cha

(Lu 10:21, 22)

25Bấy giờ Ðức Chúa Jesus cất tiếng nói, “Lạy Cha, Chúa của trời và đất, Con tạ ơn Cha, vì Cha đã giấu những điều nầy với những người khôn ngoan và thông sáng, nhưng lại tỏ ra cho những trẻ thơ. 26Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”
27“Cha Ta đã trao mọi sự cho Ta. Không ai biết rõ Con ngoài Cha; cũng không ai biết rõ Cha ngoài Con và những kẻ Con chọn để bày tỏ cho. 28Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. 29Hãy mang ách của Ta và học nơi Ta, vì lòng Ta hiền lành và nhu mì. Các ngươi sẽ tìm được an nghỉ cho linh hồn mình, 30vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.”