11

Yauhaa khaiv tuabneeg moog nug Yexu

(Lk. 7:18-35)

1Thaus Yexu qha nwg kaum ob tug thwjtim taag lawm, nwg txawm tawm hov ntawd moog qhuab qha hab tshaaj tawm rua huv Yixayee tej moos. 2Thaus Yauhaa nyob huv tsev lojfaaj nov txug tug Kheto tej num, nwg txawm khaiv nwg cov thwjtim moog 3has rua Yexu tas, “Koj yog tug kws yuav lug hov lov? Lossws peb yuav tog dua lwm tug?” 4Yexu teb puab tas, “Ca le moog qha tej kws mej nov hab pum rua Yauhaa. 5Tuabneeg dig muag kuj pum kev lawm, tuabneeg ceg tawv kuj moog tau kev, cov kws mob lis mob ruas kuj zoo huv lawm, cov kws laag ntseg kuj nov lug, cov kws tuag kuj raug muab tsaa caj sawv lug hab txuj xuv zoo kuj pav moog rua cov tuabneeg pluag lawm. 6Tug kws tsw dawm kuv kuj tau nyob kaaj sab lug.”
7Thaus puab rov moog lawm, Yexu chiv has txug Yauhaa rua cov tuabneeg hov noog tas, “Mej tawm moog rua tom tebchaws moj saab qhua moog saib daabtsw? Mej moog saib tug lojkov kws cua ntsawj rawv moog rawv lug lov? 8Los mej tawm moog saib daabtsw? Mej moog saib ib tug kws naav tsuj naav npuag lov? Saib maj, cov kws naav tsuj naav npuag yeej nyob huv vaajntxwv lub tsev. 9Los mej moog saib daabtsw? Moog saib ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug lov? Kuv has rua mej tas, tseeb tag, hab nwg luj dua ib tug xwbfwb cev lug. 10Nwg yog tug kws tub muaj lug sau tseg ca lawm tas, ‘Saib maj, kuv tso kuv tug tubkhai moog ua koj ntej, tug hov yuav npaaj kev rua tom koj hauv ntej.’ 11Kuv has tseeb rua mej tas, cov tuabneeg kws yug ntawm quaspuj lug tsw muaj ib tug luj dhau Yauhaa kws coj ua kevcai raus dej. Tassws tug kws yau kawg huv ntuj ceeb tsheej tseed luj dua Yauhaa. 12Txwj thaus Yauhaa kws coj ua kevcai raus dej nyob lug txug nub nua, muaj tuabneeg swv zug txeem moog rua huv ntuj ceeb tsheej, hab tuabneeg ua nruj ua tswv txeeb ntuj ceeb tsheej. 13Tsua qhov cov xwbfwb cev Vaajtswv lug suavdawg hab Mauxe txuj kevcai tub has tsw tu ncua txug tug Yauhaa nuav. 14Yog mej ntseeg mas Yauhaa yog tug Eliya kws yuav lug hov ntaag. 15Leejtwg muaj qhov ntsej nov, ca le noog nawj.
16“Kuv yuav muab cov tuabneeg tam nuav pev txug daabtsw? Muab pev ib yaam le cov mivnyuas yau kws nyob tsawg tom tshaav puam hu rua puab cov kwvluag tas, 17‘Peb tub tshuv raaj rua mej los mej tsw dha seev cev, peb tub quaj nyav los mej tsw quaj ntsuag.’ 18Tsua qhov Yauhaa lug nwg tsw noj tsw haus, mas luas has tas, ‘Nwg raug ib tug daab.’ 19Tuabneeg leej Tub lug nwg noj hab haus, mas luas has tas, ‘Saib maj, nam tuabneeg noj luj haus qaug, nrug cov tuabneeg sau se hab cov tuabneeg muaj txem ua kwvluag.’ Tassws tswvyim teg num qha tas tswvyim ua raug cai lawm.”

Tej moos kws tsw ntxeev dua sab

(Lk. 10:13-15)

20Yexu txawm chiv tshev tej moos kws nwg tub ua nwg tej txujci phemfwj ntau rua huv lawd vem yog puab tsw ntxeev dua sab tshab has tas, 21“Lub moos Khaulaxi 'e, koj raug txom nyem lauj! Lub moos Npexainta 'e, koj raug txom nyem lauj! Yog tej txujci phemfwj kws ua rua huv meb lawd tau ua rua huv lub nroog Thailab hab lub nroog Xaintoo, tes puab tub muab khaub seev tsaaj lug naav hab tsuab tshauv nphoo ib ce ntxeev dua sab tshab ntev lug lawm lauj! 22Kuv has rua meb tas, nub kws teem txem mas Thailab hab Xaintoo yuav raug swb dua meb. 23Lub moos Khapena‑u 'e, koj yuav muab koj tsaa sab moog nto ntuj lov? Koj yuav raug muab txu qeg moog rua huv tub tuag teb. Yog tej txujci phemfwj kws ua rua huv koj tau ua rua huv lub moos Xauntoo, tes lub moos hov tseed nyob lug txug naj nub nwgnuav. 24Kuv has rua mej tas, nub kws teem txem mas Xauntoo tebchaws yuav raug swb dua koj.”

Ca le lug su huv Yexu

(Lk. 10:21-22)

25Thaus ntawd Yexu has tas, “Au leej Txwv kws yog tug Tswv ntuj Tswv teb, kuv qhuas koj kws koj muab tej nuav npog ca tsw qha rua cov tuabneeg muaj tswvyim hab txawj ntse, tassws koj muab qha rua tej mivnyuas yau paub. 26Au leej Txwv, koj yeej pum zoo ua le ntawd. 27Kuv leej Txwv tub muab txhua yaam cob rua kuv. Tsw muaj leejtwg paub leej Tub tsuas yog leej Txwv xwb hab tsw muaj leejtwg paub leej Txwv tsuas yog leej Tub hab tug kws leej Tub xaav qha rua txhad paub xwb.
28“Txhua tug kws ua num khwv hab rws lub nraa nyaav, ca le lug cuag kuv, kuv yuav pub mej tau su lug sav. 29Ca le muab kuv raab quab lug kwv hab kawm ntawm kuv, tsua qhov kuv sab mog sab muas tsw muab hlub, mas mej lub sab txhad tau su. 30Tsua qhov kuv raab quab kuj yoojyim kwv, hab kuv lub nraa kuj swb.”