11

Yauhas txib neeg mus nug Yexus

(Lk. 7:18-35)

1Thaum Yexus qhia nws kaum ob tug thwjtim tag lawm, nws txawm tawm qhov ntawd mus qhuab qhia thiab tshaj tawm rau hauv Yixayee tej moos. 2Thaum Yauhas nyob hauv tsev lojfaj hnov txog tus Khetos tej haujlwm, nws txawm txib nws cov thwjtim mus 3hais rau Yexus tias, “Koj yog tus uas yuav los ntawd lov? Lossis peb yuav tos dua lwm tus?” 4Yexus teb lawv tias, “Cia li mus qhia tej uas nej hnov thiab pom rau Yauhas. 5Neeg dig muag kuj pom kev lawm, neeg ceg tawv kuj mus tau kev, cov uas mob lig mob ruas kuj zoo huv lawm, cov uas lag ntseg kuj hnov lus, cov uas tuag kuj raug muab tsa ciaj sawv los thiab txoj xov zoo kuj piav mus rau cov neeg pluag lawm. 6Tus uas tsis dawm kuv kuj tau nyob kaj siab lug.”
7Thaum lawv rov mus lawm, Yexus pib hais txog Yauhas rau cov neeg ntawd mloog tias, “Nej tawm mus rau tom tebchaws moj sab qhua mus saib dabtsi? Nej mus saib tug tauj deg uas cua ntsawj rawv mus rawv los lov? 8Los nej tawm mus saib dabtsi? Nej mus saib ib tug uas hnav tsuj hnav npuag lov? Saib maj, cov uas hnav tsuj hnav npuag yeej nyob hauv vajntxwv lub tsev. 9Los nej mus saib dabtsi? Mus saib ib tug xibhwb cev Vajtswv lus lov? Kuv hais rau nej tias, tseeb tiag, thiab nws loj dua ib tug xibhwb cev lus. 10Nws yog tus uas twb muaj lus sau tseg cia lawm tias, ‘Saib maj, kuv tso kuv tus tubtxib mus ua koj ntej, tus ntawd yuav npaj kev rau tom koj hauv ntej.’ 11Kuv hais tseeb rau nej tias, cov neeg uas yug ntawm pojniam los tsis muaj ib tug loj dhau Yauhas uas coj ua kevcai raus dej. Tiamsis tus uas yau kawg hauv ntuj ceeb tsheej tseem loj dua Yauhas. 12Txij thaum Yauhas uas coj ua kevcai raus dej nyob los txog hnub no, muaj neeg siv zog txeem mus rau hauv ntuj ceeb tsheej, thiab neeg ua nruj ua tsiv txeeb ntuj ceeb tsheej. 13Rau qhov cov xibhwb cev Vajtswv lus sawvdaws thiab Mauxe txoj kevcai twb hais tsis tu ncua txog tus Yauhas no. 14Yog nej ntseeg mas Yauhas yog tus Eliya uas yuav los ntawd ntag. 15Leejtwg muaj qhov ntsej hnov, cia li mloog nawj.
16“Kuv yuav muab cov neeg tiam no piv txog dabtsi? Muab piv ib yam li cov menyuam yaus uas zaum tom tshav puam hu rau lawv cov kwvluag tias, 17‘Peb twb tshuab raj rau nej los nej tsis dhia seev cev, peb twb quaj nyiav los nej tsis quaj ntsuag.’ 18Rau qhov Yauhas los nws tsis noj tsis haus, mas luag hais tias, ‘Nws raug ib tug dab.’ 19Neeg leej Tub los nws noj thiab haus, mas luag hais tias, ‘Saib maj, niag neeg noj loj haus qaug, nrog cov neeg sau se thiab cov neeg muaj txim ua kwvluag.’ Tiamsis tswvyim tes haujlwm qhia tias tswvyim ua raug cai lawm.”

Tej moos uas tsis ntxeev dua siab

(Lk. 10:13-15)

20Yexus txawm pib cem tej moos uas nws twb ua nws tej txujci phimhwj ntau rau hauv lawd vim yog lawv tsis ntxeev dua siab tshiab hais tias, 21“Lub moos Khaulaxi 'e, koj raug txom nyem lauj! Lub moos Npexaida 'e, koj raug txom nyem lauj! Yog tej txujci phimhwj uas ua rau hauv neb lawd tau ua rau hauv lub nroog Thailab thiab lub nroog Xaidoo, ces lawv twb muab khaub seev tsaj los hnav thiab tsuab tshauv nphoo ib ce ntxeev dua siab tshiab ntev los lawm lauj! 22Kuv hais rau neb tias, hnub uas teem txim mas Thailab thiab Xaidoo yuav raug sib dua neb. 23Lub moos Khapena‑u 'e, koj yuav muab koj tsa siab mus nto ntuj lov? Koj yuav raug muab txo qes mus rau hauv tub tuag teb. Yog tej txujci phimhwj uas ua rau hauv koj tau ua rau hauv lub moos Xaudoo, ces lub moos ntawd tseem nyob los txog niaj hnub nimno. 24Kuv hais rau nej tias, hnub uas teem txim mas Xaudoo tebchaws yuav raug sib dua koj.”

Cia li los so hauv Yexus

(Lk. 10:21-22)

25Thaum ntawd Yexus hais tias, “Au leej Txiv uas yog tus Tswv ntuj Tswv teb, kuv qhuas koj uas koj muab tej no npog cia tsis qhia rau cov neeg muaj tswvyim thiab txawj ntse, tiamsis koj muab qhia rau tej menyuam yaus paub. 26Au leej Txiv, koj yeej pom zoo ua li ntawd. 27Kuv leej Txiv twb muab txhua yam cob rau kuv. Tsis muaj leejtwg paub leej Tub tsuas yog leej Txiv xwb thiab tsis muaj leejtwg paub leej Txiv tsuas yog leej Tub thiab tus uas leej Tub xav qhia rau thiaj paub xwb.
28“Txhua tus uas ua haujlwm khwv thiab ris lub nra hnyav, cia li los cuag kuv, kuv yuav pub nej tau so los siav. 29Cia li muab kuv rab quab los kwv thiab kawm ntawm kuv, rau qhov kuv siab mos siab muag tsis muab hlob, mas nej lub siab thiaj tau so. 30Rau qhov kuv rab quab kuj yoojyim kwv, thiab kuv lub nra kuj sib.”