11

Yauhas Txib Nws Cov Thwjtim Mus Nug Yexus

(Lukas 7.18-35)

1Thaum Yexus qhia nws kaum ob tug thwjtim tas lawm, nws txawm tawm qhov ntawd mus qhia thiab qhuab qhia rau hauv tej nroog uas nyob ze ntawd.
2Thaum Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej tseem raug kaw rau hauv tsev lojcuj, hnov txog tej uas Yexus niaj hnub ua, nws txawm txib nws cov thwjtim qee leej mus cuag Yexus. 3Lawv tuaj nug Yexus hais tias, “Thov koj qhia rau peb saib koj puas yog tus uas Yauhas hais tias yuav los, lossis peb tseem yuav tos dua lwm tus?”
4Yexus teb hais tias, “Nej cia li rov mus qhia tej uas nej hnov thiab tej uas nej pom lawm rau Yauhas hais tias, 5Cov neeg digmuag rov pom kev, cov neeg tuag ceg mus taus kev, cov neeg mob ruas zoo, cov neeg lag ntseg hnov lus, cov neeg tuag lawm sawv rov los thiab twb muaj neeg mus qhia Txojmoo Zoo rau cov neeg txomnyem lawm. 6Tus uas ntseeg kuv, tus ntawd tau koob hmoov.”
7Thaum Yauhas cov thwjtim rov mus lawm, Yexus txawm hais rau cov neeg coob coob ntawd hais tias, “Thaum nej mus cuag Yauhas tom roob mojsab qhua, nej mus saib dabtsi? Nej mus saib tus tauj iab uas cua tshuab rawv mus rawv los los? 8Nej mus saib dabtsi? Nej mus saib tus uas hnav tej tsoos tsho zoo zoo los? Tsuas yog cov neeg uas nyob hauv vajntxwv lub loog thiaj tau hnav zoo xwb! 9Nej qhia rau kuv saib, nej mus saib dabtsi? Mus saib ib tug cev Vajtswv lus los? Yog lawm, tiamsis tus uas nej pom ntawd muaj hwjchim loj dua ib tug cev Vajtswv lus. 10Tus Yauhas no yog tus uas Vajtswv Txojlus twb xub qhia tseg lawm. Vajtswv hais tias, ‘Kuv yuav txib kuv tus tubtxib ua koj ntej mus kho kev tos koj.’ 11Kuv qhia tseeb rau nej hais tias txhua tus uas yug los ntawm pojniam, tsis muaj ib tug muaj hwjchim npaum li Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej. Tiamsis tus uas yau tshaj nyob saum ntuj Ceebtsheej, tus ntawd tseem muaj hwjchim loj dua Yauhas thiab. 12Txij thaum Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej qhuab qhia los txog niaj hnub no, muaj cov neeg uas tawmtsam qhov uas neeg mus Ntuj Ceebtsheej, thiab muaj cov neeg uas sib zog txeeb kom tau mus Ntuj Ceebtsheej. 13Cov cev Vajtswv lus thiab Mauxes txoj Kevcai yeej qhia txog Ntuj Ceebtsheej los txog rau Yauhas, 14thiab yog nej ntseeg tej lus uas lawv qhia ntawd, nej yeej yuav ntseeg hais tias Yauhas yog Eliyas tus uas lawv hais tias, nws yuav los. 15Yog li ntawd, leejtwg muaj pobntseg cia li mloog!
16“Kuv yuav muab cov neeg tiam no piv rau dabtsi? Lawv zoo ib yam li tej menyuam yaus uas ua si tom tshavpuam. Pab no hais rau pab tod hais tias, 17‘Peb twb tshuab raj lawm, tiamsis nej tsis seevcev! Peb quaj nyiav tiamsis nej tsis mob siab!’ 18Yauhas los, nws ua kevcai yoo mov thiab nws tsis haus cawv txiv hmab, sawvdaws thiaj hais tias, ‘Nws raug dab lawm!’ 19Neeg Leej Tub los, nws noj thiab haus, sawvdaws thiaj hais tias, ‘Nej saib, tus neeg no noj loj haus loj, nws nrog cov neeg uas sau se thiab cov neeg txhaum ua phoojywg!’ Tus uas pom Vajtswv tes haujlwm, tus ntawd yuav paub tseeb hais tias Vajtswv yog tus muaj tswvyim.”

Tej Nroog uas Tsis Tso Kev Txhaum Tseg

(Lukas 10.13-15)

20Yexus txawm cem cov neeg uas nyob hauv tej nroog uas Yexus tau mus ua txujci tseemceeb ntau zaug lawm, rau qhov lawv tsis kam tso lawv tej kev txhaum tseg. 21“Lub nroog Khaulaxis, koj yuav raug kev puastsuaj! Lub nroog Npexaidas, koj yuav raug kev puastsuaj! Tej txujci tseemceeb uas twb ua rau neb pom lawm, yog ua tej ntawd rau hauv lub nroog Tiles thiab lub nroog Xidoos, ces cov neeg uas nyob hauv ob lub nroog ntawd twb xub muab ntaubtsaj los npua thiab tsuab tshauv nphoo rau ibce ntxov los lawm! Lawv yuav ua li ntawd kom sawvdaws paub hais tias, lawv twb tso lawv tej kev txhaum tseg lawm. 22Kuv qhia rau neb hais tias, hnub uas Vajtswv txiav txim, nws yuav rau txim rau neb hnyav dua rau txim rau lub nroog Tiles thiab lub nroog Xidoos. 23Lub nroog Kapena-us, koj yuav tsa koj lub hwjchim mus kom txij ntuj los? Yuav muab koj pov mus rau hauv ntujtawg! Yog hais tias, tej txujci tseemceeb uas ua rau koj pom lawm, ua rau hauv lub nroog Xaudoos, lub nroog ntawd yeej yuav nyob los txog niaj hnub no. 24Kuv qhia rau koj hais tias, hnub uas Vajtswv txiav txim, nws yuav rau txim rau koj hnyav dua li nws rau txim rau lub nroog Xaudoos!”

Tus uas Ris Nra Hnyav Cia Li Los Cuag Yexus

(Lukas 10.21-22)

25Thaum ntawd Yexus hais tias, “Txiv, koj yog tus Tswv uas kav lub ntuj thiab lub ntiajteb no! Kuv ua koj tsaug, rau qhov koj twb muab tej no zais cia tsis qhia rau cov neeg muaj tswvyim thiab txawj ntse paub, tiamsis koj qhia tej ntawd rau cov neeg uas tsis txawj tsis ntse paub xwb. 26Txiv, koj yeej pom zoo cia ua li ntawd.
27“Kuv Txiv twb muab ib puas tsav yam tso rau kuv lawm. Tsis muaj leejtwg paub Leej Tub, tsuas yog Leej Txiv thiaj paub xwb, thiab tsis muaj leejtwg paub Leej Txiv, tsuas yog Leej Tub thiab cov uas Leej Tub pom zoo qhia rau thiaj paub xwb.
28“Nej cov uas sab sab vim ris nra hnyav, nej cia li los cuag kuv, kuv yuav cia nej so. 29Kuv yog tus uas muaj siab dawb siab zoo; yog li ntawd, nej cia li los kwv kuv tus quab thiab kawm tej uas kuv qhia, nej thiaj yuav tau so. 30Tus quab uas kuv muab rau nej kwv yoojyim kwv, thiab lub nra uas kuv muab rau nej ris, lub ntawd tsis hnyav.”