11

Phung Hriê Mơ̆ng Y-Yôhan Pô Ngă Ƀaptem

(Luk 7:18-35)

1Tơdah Yêsu ruê̆ leh bi hriăm pluh dua čô ƀĭng kna Ñu, Ñu đuĕ mơ̆ng anăn čiăng bi hriăm leh anăn mtô hlăm jih jang ƀuôn digơ̆.
2Êjai Y-Yôhan dôk hlăm war mnă, ñu hmư̆ arăng yăl dliê bruă Yang Krist ngă. Ñu tiŏ nao phung ƀĭng kna ñu 3êmuh kơ Yêsu, “Ih jing Pô srăng hriê mơ̆, amâodah hmei srăng dôk guôn Pô mkăn?” 4Yêsu lŏ wĭt lač kơ diñu, “Nao hưn bĕ kơ Y-Yôhan ya klei diih hmư̆ leh anăn ƀuh: 5phung bum ală lŏ ƀuh mngač, phung êwiên jơ̆ng dưi êbat, phung djŏ phŭng mâo klei bi doh, phung kngăl thâo hmư̆, phung djiê lŏ hdĭp, leh anăn klei mrâo mrang jăk arăng hưn kơ phung ƀun ƀin. 6Jăk mơak yơh hlei pô amâo têč hnêč ôh kyua kâo.”
7Êjai phung anăn đuĕ wĭt, Yêsu dơ̆ng blŭ kơ phung lu klei djŏ kơ Y-Yôhan: “Ya klei diih nao leh čiăng dlăng hlăm kdrăn tač? Sa ƀĕ mbô angĭn thut êyuh mơ̆? 8Snăn ya klei diih čiăng lŏ nao lĕ? Čiăng dlăng sa čô mnuih hơô ao siam mơ̆? Nĕ anei, phung hơô ao siam dôk hlăm sang phung mtao. 9Snăn ya klei diih čiăng lŏ nao lĕ? Čiăng dlăng sa čô khua pô hưn êlâo mơ̆? Djŏ leh, kâo hưn kơ diih, pô yuôm hĭn kơ sa čô khua pô hưn êlâo mơh. 10Kơ pô anăn mâo klei čih leh snei:
  ‘Nĕ anei, kâo tiŏ nao pô hưn kơ kâo ti anăp ih,
   pô srăng mkra êlan êlâo ih truh.’
11Sĭt nik kâo lač kơ diih, đơ phung mnuih mniê kkiêng leh, amâo mâo pô prŏng hĭn kơ Y-Yôhan Pô Ngă Ƀaptem ôh; ƀiădah pô điêt hĭn hlăm ƀuôn ala mtao adiê jing prŏng hĭn kơ ñu. 12Dơ̆ng mơ̆ng ênuk Y-Yôhan Pô Ngă Ƀaptem truh ti ară anei ƀuôn ala mtao adiê tŭ leh klei jŭ jhat, leh anăn phung ƀai čiăng plah mă ƀuôn ala mtao anăn hŏng klei ktang. 13Kyuadah jih jang phung khua pô hưn êlâo leh anăn klei bhiăn hưn êlâo leh truh ti ênuk Y-Yôhan. 14Leh anăn tơdah diih srăng tŭ, ñu yơh Y-Êli pô srăng hriê. 15Hlei pô mâo knga dưi hmư̆, hmư̆ bĕ.
16Ƀiădah hŏng kâo srăng bi hmô phung mnuih ênuk anei lĕ? Diñu jing msĕ si phung hđeh dôk gŭ hlăm anôk sang mnia iêu phung găp hlăp mbĭt,
  17‘Hmei ayŭ leh đĭng buôt,
   ƀiădah diih amâo kdŏ ôh;
  hmei čŏk hia leh,
   ƀiădah diih amâo kơŭ kyăm ôh.’
18Kyuadah Y-Yôhan hriê leh amâo ƀơ̆ng huă kăn mnăm rei, leh anăn diñu lač, ‘Gơ̆ mâo yang jhat;’ 19Anak Mnuih hriê leh ƀơ̆ng huă mnăm, leh anăn diñu lač, ‘Nĕ anei, sa čô ră ƀơ̆ng leh anăn ră mnăm, mah jiăng hŏng phung rĭng jia leh anăn phung soh.’ Ƀiădah arăng yap kpă klei thâo mĭn ti bruă ñu ngă.”

Ƀuôn Mdê Mdê Amâo Tŭ Klei Đăo

(Luk 10:13-15)

20Leh anăn Yêsu dơ̆ng ƀuah phung ƀuôn sang hlăm đa đa ƀuôn Ñu ngă leh lu hĭn bruă myang Ñu, kyuadah digơ̆ amâo kmhal kơ klei soh ôh. 21“Knap mñai yơh kơ ih, Ơ ƀuôn Kôrasin! Knap mñai yơh kơ ih, Ơ ƀuôn Betsaida! Kyuadah tơdah arăng ngă leh ti ƀuôn Tir leh anăn ti ƀuôn Sidôn bruă myang arăng ngă leh ti krah diih, sĭt nik sui leh yơh diñu kmhal kơ klei soh, hơô klŭng, leh anăn ƀui hbâo. 22Ƀiădah kâo hưn kơ diih, ƀuôn Tir leh anăn ƀuôn Sidôn srăng mâo klei bi kmhal êdu hĭn kơ diih hlăm hruê phat kđi êdei. 23Bi ih, Ơ ƀuôn Kapernum, arăng srăng mđĭ ih truh kơ adiê mơ̆? Arăng srăng dlăm ih hlăm Ƀuôn Phung Djiê. Kyuadah tơdah arăng ngă ti ƀuôn Sôdôm bruă myang arăng ngă leh ti krah ih, sĭt nik yơh ñu ăt dôk tơl hruê anei. 24Ƀiădah kâo hưn kơ diih, ƀuôn Sôdôm srăng mâo klei bi kmhal êdu hĭn kơ ih hlăm hruê phat kđi êdei.”

Hriê Bĕ kơ Kâo leh anăn Mdei

(Luk 10:21-22)

25Hlăk anăn Yêsu blŭ snei, “Kâo bi mni kơ ih, Ơ Ama, Khua Yang adiê leh anăn lăn ala, kyuadah ih mdăp klei anei kơ phung thâo mĭn leh anăn thâo săng, ƀiădah bi êdah leh kơ phung hđeh điêt; 26Sĭt nik, Ơ Ama, kyuadah klei msĕ snăn ih čiăng. 27Jih jang mnơ̆ng Ama kâo jao leh kơ kâo; amâo mâo pô thâo kral Anak ôh, knŏng hjăn Ama yơh; leh anăn amâo mâo pô thâo kral Ama ôh, knŏng hjăn Anak leh anăn kơ hlei pô Anak ruah bi êdah Ama kơ ñu. 28Hriê bĕ kơ kâo, Ơ jih jang mnuih êmăn leh anăn gui ktrŏ, leh anăn kâo srăng brei diih mdei. 29Brei diih đua knông kâo leh anăn hriăm mơ̆ng kâo, kyuadah kâo jing ênang leh anăn mâo ai tiê luă gŭ; leh anăn mngăt diih srăng mdei. 30Kyuadah knông kâo ênưih leh anăn mnơ̆ng kâo brei gui jing hdjul.”