13

Tus uas tseb noob

(Mk. 4:1-9; Lk. 8:4-8)

1Tib hnub ntawd Yexus tawm hauv lub tsev mus zaum rau ntawm ntug hiavtxwv. 2Muaj neeg coob coob tuaj txoos ua ke ntawm nws, nws txawm nce mus zaum rau hauv ib lub nkoj, mas cov neeg sawvdaws nyob saum ntug nqhuab. 3Nws txawm ua paj lug qhia ntau yam rau lawv hais tias, “Muaj ib tug tawm mus tseb noob. 4Thaum nws tseb cov noob ib txhia poob rau saum txojkev mas noog lus khaws noj lawm. 5Muaj ib txhia poob rau thaj av uas muaj pob zeb tiv muaj av tsawg tsawg, mas cov noob tuaj tamsid vim av tsis tob. 6Thaum hnub tuaj raug tshav ntuj kub, mas cov cag tsis tob txawm tuag tshav lawm. 7Muaj ib txhia poob rau hauv plawv tsob pos, ces tsob pos hlob tuaj laum lawm. 8Muaj ib txhia poob rau hauv thaj av zoo thiab txi tau ib puas npaug, rau caum npaug thiab peb caug npaug. 9Leejtwg muaj qhov ntsej cia li mloog nawj!”

Vim li cas ua paj lug qhia

(Mk. 4:10-12; Lk. 8:9-10)

10Cov thwjtim txawm los nug Yexus tias, “Ua cas koj ua paj lug hais rau lawv?” 11Yexus teb lawv tias, “Tej uas muab npog cia lawd uas hais txog Ntuj Ceeb Tsheej twb muab pub rau nej paub lawm tiamsis tsis pub rau cov neeg ntawd paub. 12Rau qhov tus uas muaj lawd yuav muab tsav ntxiv rau kom nws muaj ntau nplua mias, tiamsis tus uas tsis muaj, txawm yog tej uas nws muaj los yuav muab rho ntawm nws mus. 13Vim li ntawd kuv thiaj ua paj lug hais rau lawv, rau qhov
  “ ‘Lawv saib los lawv tsis pom,
   lawv hnov los lawv tsis mloog
   thiab tsis nkag siab.’
14Mas thiaj tiav raws li tej lus uas Yaxaya cev hais tias,
  ‘Nej yuav mloog tag mloog thiab
   los tsis nkag siab,
  nej yuav saib tag saib thiab
   los tsis pom kiag li.
  15Vim haiv neeg no lub siab tawv,
   thiab lawv ua ntsej lag muag dig,
  thiab lawv kaw lawv lub qhov muag,
   tsam ces lawv lub qhov muag ho pom,
  thiab lawv lub qhov ntsej ho hnov,
   thiab lawv lub siab ho to taub,
  ces lawv yuav tig rov los
   ces kuv yuav kho lawv zoo.’
16Tiamsis nej lub qhov muag tau koob hmoov rau qhov uas tau pom, thiab nej lub qhov ntsej tau koob hmoov rau qhov uas tau hnov. 17Kuv hais tseeb rau nej tias, cov xibhwb cev Vajtswv lus thiab cov neeg ncaj ncees ntau leej xav pom tej uas nej pom los lawv tsis pom, thiab xav hnov tej uas nej tau hnov los lawv tsis hnov.”

Txhais zaj paj lug tseb noob

(Mk. 4:13-20; Lk. 8:11-15)

18“Yog li no cia li mloog zaj paj lug hais txog tus tseb noob. 19Thaum leejtwg hnov tej lus hais txog Vajtswv lub tebchaws los tsis nkag siab, kuj yog tus uas Phem tuaj txeeb kiag tej noob uas tseb hauv nws lub siab mus lawm. Qhov ntawd yog cov noob uas tseb poob rau saum txojkev. 20Cov noob uas tseb poob rau thaj av uas muaj pob zeb tiv ntawd mas yog tus uas hnov dheev tej lus ntawd thiab zoo siab hlo txais yuav tamsid, 21tiamsis nws cog cag tsis tob rau hauv nws, thiaj nyob ib ntus xwb. Thaum muaj kev ceeblaj txom nyem lossis kev tsim txom tshwm los vim yog tim tej lus ntawd, nws txawm tso tseg tamsim ntawd. 22Cov noob uas tseb poob rau hauv plawv tsob pos yog tus uas tau hnov tej lus ntawd, tiamsis tej kev txhawj xeeb hauv ntiajteb thiab tej kev qaug siab rau nyiaj txiag laum tej lus ntawd lawm, thiaj tsis txi txiv. 23Cov noob uas tseb poob rau hauv thaj av zoo yog tus uas tau hnov tej lus ntawd thiab nkag siab. Nws thiaj txi tau ib puas npaug rau caum npaug peb caug npaug.”

Mog thiab txhauv

24Yexus hais dua ib zaj piv lus rau lawv mloog hais tias, “Ntuj Ceeb Tsheej piv ib yam li ib tug muab noob zoo tseb rau hauv nws daim teb. 25Thaum sawvdaws tsaug zog lawm, nws tus yeeb ncuab txawm tuaj tseb noob txhauv xyaw rau tej noob mog ntawd ces txawm khiav lawm. 26Thaum tej mog tuaj thiab txhawv lawm, tej txhauv kuj hlob tshwm tuaj thiab. 27Tus tswv tsev cov qhev txawm los hais rau nws tias, ‘Yawg hlob, koj tseb cov noob zoo rau hauv koj daim teb los tsis yog? Ua cas ho tuaj txhauv thiab?’ 28Nws hais rau lawv tias, ‘Tej ntawd yog yeeb ncuab ua.’ Cov tub qhe txawm hais rau nws tias, ‘Koj xav kom peb muab cov txhauv dob lov?’ 29Nws teb tias, ‘Tsis txhob ua li ntawd tsam ces thaum nej dob cov txhauv nej ho dob tau cov mog ua ke thiab. 30Cia ob yam hlob ua ke txog lub caij hlais. Thaum lub caij hlais kuv yuav hais rau cov uas hlais tias, Cia li sau tej txhauv ua ntej thiab muab pav ua tej twb teg hlawv pov tseg, hos cov mog cia li muab sau ntim rau hauv kuv lub txhab.’ ”

Lub noob me me

(Mk. 4:30-32; Lk. 13:18-19)

31Yexus hais dua ib zaj piv lus rau lawv mloog hais tias, “Ntuj Ceeb Tsheej piv ib yam li lub noob me me uas ib tug coj mus tseb rau hauv nws daim teb. 32Lub noob ntawd me dhau lwm yam noob huvsi, tiamsis thaum tuaj hlob lawd kuj loj dua lwm yam zaub huvsi thiab hlob ua ib tsob ntoo. Tej nas noog saum nruab ntug los ua zes rau saum tej ceg.”

Keeb ncuav

(Lk. 13:20-21)

33Yexus hais dua ib zaj piv lus rau lawv mloog hais tias, “Ntuj Ceeb Tsheej piv ib yam li cov keeb uas ib tug pojniam coj mus xyaw peb xe‑a hmoov mog tos txog thaum cov hmoov mog ntawd su tag huvsi.”

Qhov uas Yexus ua paj lug qhia

(Mk. 4:33-34)

34Tej lus no huvsi Yexus ua paj lug qhia rau cov neeg ntawd. Tsis muaj ib zaj twg uas nws tsis ua paj lug qhia rau lawv li, 35kom thiaj ua tiav raws li tus xibhwb cev lus hais tias,
  “Kuv qheb ncauj hais paj lug,
   kuv yuav hais tej uas muab npog cia
   txij thaum tsim ntuj tsim teb.”

Txhais zaj paj lug mog thiab txhauv

36Yexus txawm ncaim cov neeg ntawd mus rau hauv tsev. Cov thwjtim los cuag nws thiab hais tias, “Thov koj txhais zaj paj lug txhauv hauv daim teb rau peb.” 37Yexus teb tias, “Tus uas tseb cov noob zoo yog Neeg leej Tub, 38daim teb yog lub ntiajteb, cov noob zoo yog Ntuj Ceeb Tsheej cov menyuam, thiab cov txhauv yog tus uas Phemb li menyuam, 39tus yeeb ncuab uas tseb cov noob txhauv yog dab Ntxwg Nyoog, lub caij hlais yog lub sijhawm kawg, thiab cov uas hlais yog cov tubtxib saum ntuj. 40Cov txhauv raug muab sua hlawv pov tseg li cas, lub sijhawm kawg yuav zoo ib yam li ntawd. 41Neeg leej Tub yuav txib nws cov tubtxib saum ntuj mus sau zog txhua yam uas ua kom yuam kev thiab txhua tus uas ua phem tawm hauv nws lub tebchaws mus, 42thiab yuav muab pov rau hauv lub niag qhov hluavtaws, qhov ntawd yuav muaj kev quaj tom hniav qas qawv. 43Thaum ntawd cov uas ncaj ncees yuav ci rau hauv lawv leej Txiv lub tebchaws ib yam li lub hnub. Leejtwg muaj qhov ntsej cia li mloog nawj!

Lub qhov nyiaj

44“Ntuj Ceeb Tsheej piv ib yam li cov nyiaj txiag ntau uas muab zais rau hauv ib daim teb. Thaum muaj ib tug pom lawm nws rov muab zais dua mas zoo siab heev thiaj muab txhua yam uas nws muaj muag huvsi coj mus yuav daim teb ntawd.

Lub qe qwj muaj nqes

45“Thiab Ntuj Ceeb Tsheej piv ib yam li ib tug tub luam mus nrhiav tej qe qwj uas zoo heev. 46Thaum nws nrhiav pom ib lub uas muaj nqes heev, nws txawm muab txhua yam uas nws muaj muag huvsi coj mus yuav lub qe qwj ntawd.

Lub vas ntaus ntses

47“Thiab Ntuj Ceeb Tsheej piv ib yam li lub vas uas muab ntaus rau hauv hiavtxwv mag tau txhua yam ntses. 48Thaum puv lawm, lawv rub los rau saum ntug, thiab zaum xaiv cov uas zoo cia rau hauv lub tawb, cov uas tsis zoo mas muab pov tseg. 49Thaum lub sijhawm kawg yuav zoo ib yam li ntawd. Cov tubtxib saum ntuj yuav los muab cov neeg phem cais tawm ntawm cov neeg ncaj ncees, 50thiab yuav muab pov rau hauv lub niag qhov hluavtaws, qhov ntawd yuav muaj kev quaj tom hniav qawv.

Tej tshiab thiab tej qub

51“Tej lus no nej nkag siab huvsi lov?” Lawv teb nws tias, “Peb nkag siab.” 52Yexus txawm hais rau lawv tias, “Vim li no txhua tus xibhwb qhia Vajtswv kevcai uas kawm paub txog Ntuj Ceeb Tsheej kuj zoo ib yam li tus tswv tsev uas muab tej qhov txhia chaw tshiab thiab qub rho hauv nws lub txhab los.”

Cov Naxale tsis lees yuav Yexus

(Mk. 6:1-6; Lk. 4:16-30)

53Thaum Yexus hais tej paj lug no tag lawd nws txawm tawm qhov ntawd mus. 54Thaum nws los txog nws lub moos nws kuj qhuab qhia lawv hauv lub tsev sablaj, mas lawv phimhwj sib hais tias, “Tus neeg no tau tej tswvyim thiab txujci phimhwj li no qhovtwg los? 55Nws tsis yog tus Kws ntoo li tub lov? Nws niam twb yog Maivliag, nws cov kwv twb yog Yakaunpau thiab Yauxes thiab Ximoos thiab Yudas los tsis yog? 56Nws cov muam sawvdaws kuj nrog peb nyob no los tsis yog? Nws tau tej no huvsi qhovtwg los?” 57Lawv txawm tsis txaus siab rau nws. Yexus hais rau lawv tias, “Luag tej yeej hwm tus xibhwb cev Vajtswv lus tsuas yog nws lub moos thiab nws cuab neeg thiaj tsis hwm nws xwb.” 58Nws thiaj tsis ua txujci phimhwj ntau rau hauv lub moos ntawd vim yog lawv tsis ntseeg.