15

Truyền Thống Người Xưa

(Mác 7:1-13)

1Khi ấy có mấy người Pha-ri-si và mấy thầy dạy giáo luật từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Ðức Chúa Jesus và hỏi, 2“Tại sao các môn đồ Thầy vi phạm truyền thống của các bậc trưởng lão để lại, vì họ không rửa tay trước khi ăn bánh?”
3Ngài trả lời và nói với họ, “Vậy tại sao các ngươi vi phạm điều răn của Ðức Chúa Trời vì truyền thống của mình? 4Vì Ðức Chúa Trời đã phán, ‘Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi,’ và ‘Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ mình sẽ bị xử tử.’ 5Nhưng các ngươi bảo, ‘Người nào nói với cha mẹ, “Những gì con có thể dùng để báo hiếu cha mẹ, con đã dâng lên Ðức Chúa Trời rồi,” thì người ấy không cần phải báo hiếu cha mẹ nữa.’ 6Như vậy các ngươi đã vô hiệu hóa lời của Ðức Chúa Trời bằng truyền thống của mình. 7Hỡi những kẻ đạo đức giả! I-sai-a đã nói tiên tri về các ngươi thật đúng lắm, khi ông ấy bảo,
  8‘Dân nầy chỉ tôn kính Ta bằng đầu môi chót lưỡi,
  Còn lòng chúng cách xa Ta lắm.
  9Việc chúng thờ phượng Ta là vô ích;
  Giáo lý chúng dạy toàn là quy tắc của loài người.’”

Thứ Làm Người Ta Bị Ô Uế

(Mác 7:14-23)

10Ngài gọi đám đông đến và nói với họ, “Hãy nghe và hiểu thấu điều nầy: 11Chẳng phải những gì vào miệng làm ô uế người ta, nhưng những gì từ miệng ra mới làm ô uế người ta.” 12Các môn đồ Ngài lại gần và nói với Ngài, “Thầy có biết những người Pha-ri-si rất phật lòng khi nghe Thầy nói như vậy không?”
13Ngài trả lời và nói, “Hễ cây nào Cha Ta trên trời không trồng sẽ bị nhổ bỏ. 14Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dẫn đường người mù. Nếu người mù dẫn đường người mù, cả hai sẽ rơi xuống hố.”
15Phi-rơ đáp lời và nói, “Xin Thầy giải nghĩa ngụ ngôn ấy cho chúng con.”
16Ngài nói, “Các ngươi vẫn chưa hiểu sao? 17Các ngươi không hiểu rằng hễ vật gì vào miệng thì xuống bụng rồi bị thải ra ngoài sao? 18Nhưng những gì miệng thốt ra là phát xuất từ tấm lòng; chính những điều ấy mới làm ô uế người ta. 19Vì từ trong lòng mà ra những ác ý, giết người, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, làm chứng dối, và vu khống. 20Ðó mới là những gì làm ô uế người ta, chứ ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế người ta đâu.”

Ðức Tin của Thiếu Phụ Ca-na-an

(Mác 7:24-30)

21Ðức Chúa Jesus rời nơi đó để rút lui về miền Ty-rơ và Si-đôn. 22Này, một thiếu phụ người Ca-na-an ở miền đó đến, kêu cầu với Ngài rằng, “Lạy Chúa, Con Vua Ða-vít, xin thương xót con, con gái của con bị quỷ ám và hành hạ đau khổ lắm.”
23Nhưng Ngài chẳng đáp lại tiếng nào. Các môn đồ Ngài lại gần và nói với Ngài, “Xin Thầy bảo bà ấy đi về, chứ bà ấy cứ theo sau chúng ta và kêu nài mãi.”
24Nhưng Ngài trả lời và nói, “Ta được sai đến với những con chiên lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên.”
25Tuy nhiên bà ấy đến, quỳ trước mặt Ngài, và nói, “Lạy Chúa, xin giúp con.”
26Ngài trả lời và nói, “Không nên lấy bánh của con cái mà cho chó ăn.”
27Bà ấy đáp, “Lạy Chúa, đúng vậy, nhưng mấy con chó con cũng được ăn những mảnh bánh vụn trên bàn của chủ rớt xuống.”
28Bấy giờ Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với bà, “Hỡi bà kia, đức tin của ngươi lớn thay! Việc phải xảy ra như ngươi mong muốn.” Chính giờ đó, con gái của bà được lành.

Chúa Chữa Lành Nhiều Người

29Rời nơi đó, Ðức Chúa Jesus đi dọc bờ biển Ga-li-lê; Ngài lên một sườn núi và ngồi xuống. 30Dân chúng lũ lượt kéo đến với Ngài, mang theo những người què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc, và mọi thứ tật bịnh khác. Họ đặt những người ấy nơi chân Ngài, và Ngài đã chữa lành cho họ. 31Dân chúng rất đỗi kinh ngạc khi thấy người câm nói được, người tàn tật hết tật nguyền, người què đi được, và người mù thấy được. Vậy họ tôn vinh Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên.

Chúa Hóa Bánh cho Bốn Ngàn Người Ăn

(Mác 8:1-10)

32Bấy giờ Ðức Chúa Jesus gọi các môn đồ Ngài đến gần và nói, “Ta thương xót đoàn dân nầy, vì họ đã ở với Ta đến nay đã ba ngày rồi, bây giờ không còn gì để ăn. Ta không muốn họ mang bụng đói đi về, vì họ có thể xỉu ở dọc đường.”
33Các môn đồ Ngài nói với Ngài, “Chúng ta có thể tìm đâu ra đủ bánh trong nơi hoang dã nầy để cho đoàn dân đông đúc nầy ăn?”
34Ðức Chúa Jesus hỏi họ, “Các ngươi có bao nhiêu bánh?”
 Họ đáp, “Thưa có bảy cái bánh và vài con cá nhỏ.”
35Bấy giờ Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống đất. 36Ngài cầm bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra, rồi đưa cho các môn đồ, các môn đồ phân phát cho đoàn dân. 37Tất cả đều ăn và được no nê. Sau đó họ nhặt những miếng bánh thừa và được bảy giỏ đầy. 38Có khoảng bốn ngàn người ăn, không kể phụ nữ và trẻ em. 39Sau khi giải tán đoàn dân đông, Ngài xuống thuyền sang vùng Ma-ga-đan.