15

Puj koob yawm koob tej lug qha

(Mk. 7:1-13)

1Thaus ntawd cov Falixai hab cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai tawm huv Yeluxalee tuaj cuag Yexu hab nug has tas, 2“Ua caag koj cov thwjtim tsw ua lawv le puj koob yawm koob tej kevcai? Tsua qhov thaus puab noj mov puab tsw xub ntxuav teg.” 3Yexu teb puab tas, “Ua caag mej rhuav Vaajtswv tej lug nkaw vem yog saib rua mej tej kevcai? 4Tsua qhov Vaajtswv tub has ca tas, ‘Koj yuav tsum fwm koj nam koj txwv,’ hab has tas,‘Leejtwg has lug phem rua nwg nam nwg txwv mas yuav raug txem tuag.’ 5Tassws mej qha has tas, yog leejtwg has rua nwg nam nwg txwv tas, ‘Yaam kws muaj qaabhau rua meb tub muab pub rua Vaajtswv lawm,’ 6nwg txhad tsw txug fwm nwg txwv. Mej ua le nuav tub yog mej rhuav Vaajtswv tej lug vem yog saib rua mej tej kevcai. 7Cov tuabneeg ncauj lug zoo sab phem, Yaxaya cev lug zoo heev has txug mej tas,
  8“ ‘Cov tuabneeg nuav fwm kuv
   ntawm daim tawv ncauj xwb
   tassws puab lub sab nyob deb kuv.
  9Qhov kws puab pe hawm kuv
   tsw muaj qaabhau hlo le,
  puab muab tuabneeg tej kevcai lug qha
   ib yaam le yog Vaajtswv tej lug nkaw.’ ”

Yaam kws ua rua tuabneeg qas tsw huv

(Mk. 7:14-23)

10Yexu hu cov tuabneeg tuaj cuag nwg hab has rua puab tas, “Ca le noog hab nkaag sab nawj. 11Tsw yog yaam kws nkaag rua huv lub qhov ncauj ua rua tuabneeg qas tsw huv, tassws yog yaam kws tawm huv lub qhov ncauj lug txhad ua rua tuabneeg qas tsw huv.” 12Thaus ntawd cov thwjtim txawm lug has rua Yexu tas, “Koj puas paub tas thaus cov Falixai nov tej lug hov puab tsw txaus sab heev?” 13Nwg teb tas, “Txhua tsob ntoo kws tsw yog kuv leej Txwv Ntuj cog mas yuav raug muab dob pov tseg. 14Ca puab ua puab. Puab yog cov dig muag coj dig muag kev. Yog tug dig muag coj tug dig muag kev mas ob leeg yeej yuav poob rua huv qhov.”
15Petu has rua Yexu tas, “Thov koj txhais zaaj paaj lug hov rua peb paub.” 16Mas Yexu has tas, “Mej tseed tsw tau to taub hab lov? 17Mej tsw pum tas yaam kws nkaag rua huv lub qhov ncauj kuj nqeg rua huv lub plaab hab tawm rua huv lub qhov vuab tsuab lawm lov? 18Tassws yaam kws tawm huv tuabneeg lub ncauj kuj yog tawm huv lub sab lug, txhad ua rua tuabneeg qas tsw huv. 19Qhov kws xaav phem, tua tuabneeg, deev luas quaspuj quasyawg, ua nkauj ua nraug, ua tub saab, ua cuav timkhawv, ab ham luas puavleej yog tawm huv lub sab lug. 20Tej nuav txhad ua rua tuabneeg qas tsw huv. Tassws qhov kws tsw ntxuav teg ca le noj mov tsw ua rua tuabneeg qas tsw huv.”

Tug puj Khana‑aa kev ntseeg

(Mk. 7:24-30)

21Yexu txawm tawm qhov ntawd moog rua huv lub nroog Thailab hab lub nroog Xaintoo le kaav xyuam. 22Txawm muaj ib tug puj Khana‑aa kws nyob tebchaws hov tawm tuaj qw has tas, “Tug Tswv kws yog Tavi le tub, thov khuvleej kuv lauj! Kuv tug ntxhais raug daab txom nyem kawg le.” 23Yexu tsw teb ib lus le, mas cov thwjtim lug thov Yexu has tas, “Ca le ntab tug puj hov tswv moog, tsua qhov nwg pheej qw lawv peb qaab.” 24Yexu teb tas, “Kuv raug khaiv moog kuas txug Yixayee caaj ceg cov yaaj kws pluj lawd.” 25Tassws tug puj hov lug pe thov Yexu has tas, “Tug Tswv, thov paab kuv lauj!” 26Yexu teb tas, “Tsw tswm nyog muab mivnyuas tej mov nrum rua dev noj.” 27Tug puj hov txhad has tas, “Tug Tswv, tseeb tag, tassws dev yeej tau noj tej mov kws poob sau tug tswv lub rooj lug.” 28Yexu txawm teb nwg tas, “Mivntxhais 'e, koj txujkev ntseeg luj heev, ca muaj lawv le koj ntshaw.” Tes nwg tug ntxhais txawm zoo hlo taamswm ntawd.
29Yexu txawm tawm qhov ntawd moog taug ntug Havtxwv Kalilai hab nce moog nyob tsawg sau lub pov roob. 30Muaj tuabneeg coob coob tuaj cuag Yexu. Puab coj tej tuabneeg ceg tawv, tuabneeg tuag teg tuag taw, tuabneeg dig muag, tuabneeg ruag hab tej kws mob lwm yaam ntau leej tuaj tso rua ntawm Yexu kwtaw. Mas Yexu khu puab zoo huvsw. 31Cov tuabneeg hov txhad phemfwj heev rua thaus puab pum cov tuabneeg ruag has tau lug, cov kws tuag teg tuag taw zoo, cov tuabneeg ceg tawv moog tau kev hab cov dig muag pum kev lawm. Puab txhad qhuas cov Yixayee tug Vaajtswv.

Yexu pub mov rua plaub txheeb leej

(Mk. 8:1-10)

32Yexu hu nwg cov thwjtim lug hab has tas, “Kuv taab ncuab cov tuabneeg nuav, vem puab nrug kuv nyob tau peb nub hab tsw muaj mov noj lawm. Kuv tsw xaav tso puab moog ua qaug tshaib quas zwg ntshai tsaam puab rua tsaus muag tom tej kev.” 33Cov thwjtim has rua Yexu tas, “Huv ntuj nraag teb do nuav peb yuav nrhav mov hovtwg lug txaus rua cov tuabneeg coob npaum le nuav noj?” 34Yexu has rua puab tas, “Mej muaj tsawg lub ncuav?” Puab teb tas, “Muaj xyaa lub hab ob peb tug ntseg miv miv.” 35Nwg txawm has kuas cov tuabneeg nyob tsawg rua huv peg teb, 36hab nwg muab xyaa lub ncuav hab cov ntseg hov lug ua Vaajtswv tsaug mas muab ndais cev rua cov thwjtim, cov thwjtim muab faib rua cov tuabneeg coob coob hov. 37Puab suavdawg noj tsau, mas tej kws noj tsw taag puab khaws tau xyaa tawb puv nkaus. 38Cov kws noj zag hov cov txwvneej xwb muaj plaub txheeb leej tsw suav cov quaspuj mivnyuas. 39Yexu tso cov tuabneeg rov moog taag lawm nwg txawm nce nkoj moog rua lub moos Makantaa le kaav xyuam.