15

Ong-Taaix-Ngaeqv Nyei Ei-Douh

(Beiv mangc Maako 7:1-13)

1Wuov zanc, maaih deix Faa^li^si Mienh caux njaaux leiz nyei fin-saeng yiem Ye^lu^saa^lem Zingh daaih lorz Yesu ziouc naaic, 2“Meih nyei sai-gorx mbuo weic haaix diuc maiv gan mbuo nyei ong-taaix nyei ei-douh? Ninh mbuo maiv ei jienv leiz nzaaux buoz ndaangc cingx daaih nyanc hnaangx.”
3Yesu dau, “Meih mbuo weic haaix diuc baamz Tin-Hungh nyei leiz-latc, weic gan meih mbuo ganh nyei ei-douh hnangv? 4Tin-Hungh gorngv, ‘Oix zuqc tongx nimc meih mbuo nyei diex maac.’ Yaac gorngv, ‘Haaix dauh zioux ninh nyei die fai maa, oix zuqc daix wuov dauh guangc.’ 5Mv baac meih mbuo gorngv, ‘Se gorngv haaix dauh mienh gorngv mbuox ninh nyei die fai ninh nyei maa, “Yie maaih haih tengx duqv meih mbuo nyei haaix nyungc ga'naaiv yie fungx bun Tin-Hungh mi'aqv,” 6ninh ziouc maiv zuqc tongx nimc ninh nyei diex maac. Meih mbuo hnangv naaic gan meih mbuo nyei ei-douh zoux se zoux bun Tin-Hungh nyei waac maiv lamh longc. 7Beih zaqc hnyouv njuotv nyei mienh aah! I^saa^yaa douc Tin-Hungh nyei waac wuov zanc ninh gorngv duqv meih mbuo zien haic aqv. Ninh gorngv,
  8‘Naaiv deix mienh longc nzuih taaih yie,
   mv baac ninh mbuo nyei hnyouv leih duqv yie go haic.
  9Ninh mbuo zaangc yie se maiv lamh longc.
   Ninh mbuo zorqv mienh ganh liepc daaih nyei leiz dorngx yie nyei leiz njaaux.’+”

Haaix Nyungc Haih Zoux Bun Mienh Maaih Uix

(Beiv mangc Maako 7:14-23)

10Yesu heuc zuangx mienh daaih zunv ziouc mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo muangx longx, yaac oix zuqc bieqc hnyouv. 11Nyanc bieqc nzuih nyei ga'naaiv maiv haih bun mienh maaih uix. Se dongh yiem nzuih cuotv nyei bun mienh maaih uix hnangv.”
12Sai-gorx mbuo ziouc daaih mbuox Yesu, “Sai-Diex hiuv nyei fai? Sai-Diex gorngv wuov joux waac Faa^li^si Mienh mbuoqc maiv duqv.”
13Yesu dau, “Mouz nyungc ga'naaiv maiv zeiz yie nyei tin-dorngh Diex zuangx nyei nor, zungv oix zuqc baeng cuotv nzengc. 14Sueih binc ninh mbuo aqv. Ninh mbuo zoux dorh jauv nyei mienh mv baac m'zing maengh nyei. Se gorngv m'zing maengh nyei mienh ken m'zing maengh nyei mienh, i dauh zungv zuqc ndortv kuotv aqv.”
15Bide gorngv, “Tov Sai-Diex porv mengh naaiv diuh waac-beiv bun yie mbuo hiuv oc.”
16Yesu gorngv, “Meih mbuo taux ih zanc corc hnangv wuov deix mienh nor maiv mengh baeqc? 17Meih mbuo maiv hiuv duqv fai? Mienh nyanc haaix nyungc bieqc nzuih ziouc njiec ga'sie. Nqa'haav ziouc bungx cuotv mi'aqv. 18Mv baac yiem nzuih cuotv nyei, se yiem hnyouv hnamv cuotv daaih. Dongh naaiv nyungc aqv, bun mienh maaih uix. 19Weic zuqc yiem mienh nyei hnyouv haih hnamv cuotv waaic nyei sic, daix mienh, hienx auv hienx nqox, hienx sieqv hienx dorn, zoux zaqc, zoux jaav zorng-zengx, gorngv doqc mienh. 20Dongh naaiv deix sic bun mienh maaih uix. Maiv zeiz laaix nyanc hnaangx maiv nzaaux buoz ndaangc mienh cingx daaih maaih uix.”

Yesu Tengx Dauh Janx-Muangz Nyei Sieqv Zunc Mienv Cuotv

(Beiv mangc Maako 7:24-30)

21Yesu cuotv wuov norm dorngx aengx mingh Tailaqv caux Sai^ndorn Zingh nyei deic. 22Yiem wuov maaih dauh Kaa^naa^an m'sieqv dorn daaih heuc jienv gorngv, “Domh Gorx aah! Ndaawitv nyei Zeiv-Fun aah! Korv-lienh yie maah! Yie nyei sieqv zuqc mienv muoqv kouv haic.”
23Mv baac Yesu maiv dau yietc joux ninh. Sai-gorx mbuo ziouc daaih tov Yesu, “Zunc ninh biaux nqoi maah! Ninh heuc jienv gan jienv mbuo daaih.”
24Yesu dau, “Tin-Hungh paaiv yie daaih lorz I^saa^laa^en Mienh hnangv. Ninh mbuo se hnangv dingx laaih nyei ba'gi yungh nor.”
25Naaiv dauh m'sieqv dorn ziouc gueic njiec Yesu nyei nza'hmien yaac gorngv, “Domh Gorx aah! Tov tengx yie maah!”
26Yesu dau, “Zorqv fu'jueiv nyei hnaangx zoi bun juv nyanc se maiv horpc.”
27Wuov dauh Janx-muangz dau, “Domh Gorx aac, zeiz nyei. Mv baac liemh juv m'daaih yiem ninh mbuo nyei ziouv nyei dieh ndiev nzauz hnaangx-hmeiv-ndortv nyanc.”
28Yesu ziouc dau ninh, “Meih naaiv dauh dorc za'gengh sienx duqv longx haic. Ei meih oix longc nyei, meih ziouc duqv aqv.” Wuov dauh Janx-muangz nyei sieqv doix wuov norm ziangh hoc ziouc longx mi'aqv.

Yesu Zorc Mienh Camv Nyei Baengc

29Yesu cuotv wuov norm dorngx, mingh taux Gaa^li^li Koiv-Dorn hlen aengx faaux mbong-aiv zueiz jienv. 30Maaih mienh camv nyei daaih lorz ninh yaac dorh jienv zaux mbai nyei, m'zing maengh nyei, buoz-zaux waaic nyei, ga'naaiv-hngongx maiv haih gorngv waac nyei, aengx caux butv-baengc mienh camv nyei daaih taux Yesu wuov, an jienv Yesu nyei zaux-hlen. Yesu yaac zorc longx nzengc. 31Zuangx mienh mbuoqc horngh haic, buatc ga'naaiv-hngongx haih gorngv waac. Buoz-zaux waaic nyei mienh yaac longx mi'aqv. Zaux mbai nyei mienh haih yangh jauv aqv. M'zing maengh nyei haih mangc duqv buatc. Zuangx mienh ziouc ceng I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh.

Yesu Uix Biei Cin Dauh Mienh

(Beiv mangc Maako 8:1-10)

32Yesu heuc ninh nyei sai-gorx mbuo daaih ninh wuov yaac mbuox ninh mbuo, “Yie haiz korv-lienh haic naaiv deix mienh. Ninh mbuo daaih caux yie yiem duqv buo hnoi aqv. Ih zanc yaac maiv maaih haaix nyungc nyanc. Yie maiv oix bun ninh mbuo hnyouv sie jienv nzuonx. Nzauh heix taux ndaamv-jauv mau haic, haih king mv bei.”
33Sai-gorx mbuo gorngv, “Yiem naaiv deic-bung-huaang yie mbuo hnangv haaix nor haih lorz duqv ga'naaiv gaux uix ndongc naaic camv nyei mienh beuv?”
34Yesu naaic ninh mbuo, “Meih mbuo maaih mbu'ziex norm njuov?”
 Ninh mbuo dau, “Maaih siec norm njuov caux i ziex dauh mbiauz-dorn hnangv.”
35Yesu ziouc heuc zuangx mienh zueiz jienv wuov ndau. 36Ninh zorqv wuov deix siec norm njuov caux wuov deix mbiauz daaih laengz zingh Tin-Hungh. Laengz zingh liuz ziouc maeqv nqoi bun ninh nyei sai-gorx. Sai-gorx mbuo aengx dorh mingh bun zuangx mienh nyanc.
37Zuangx mienh nyanc beuv nzengc. Nyanc liuz, sai-gorx mbuo mingh siou zengc wuov deix dapv buangv siec norm ndaan. 38Nyanc nyei mienh, daan m'jangc dorn hnangv, maaih biei cin laanh. M'sieqv dorn caux fu'jueiv maiv funx.
39Yesu heuc zuangx mienh nzuonx nzengc. Ninh ziouc bieqc nzangv mingh Maa^gaa^ndaan Deic-Bung.