15

Tơlơi Phiăn Ơi Adon Đưm

(Markôs 7:1-13)

1Tơdơi kơ anŭn, hơmâo đơđa ƀing khua ƀing Pharisai hăng ƀing nai pơtô Tơlơi Juăt mơ̆ng plei prŏng Yerusalaim rai tơña kơ Yêsu tui anai, 2“Yua hơget ƀing ding kơna Ih ƀu ngă tui tơlơi phiăn ta đưm ôh lĕ? Hlâo kơ ƀing gơñu ƀơ̆ng huă, ƀing gơñu ăt ƀu rao hĭ ôh tơngan gơñu tui hăng tơlơi phiăn anŭn.”
3Yêsu laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Bơ kơ ƀing gih, yua hơget ƀing gih ƀu ngă tui ôh tơlơi Ơi Adai pơđar kiăng kơ kơnơ̆ng ngă tui hăng tơlơi phiăn gih pô đôč lĕ? 4Hơmutu, Ơi Adai pơđar laih tui anai, ‘Pơpŭ bĕ kơ amĭ ama ih’ laih anŭn ‘Hlơi pô hơtŏm păh kơ amĭ ama ñu, ñu anŭn arăng khŏm pơdjai hĭ yơh.’ 5Samơ̆ bơ kơ ƀing gih, ƀing gih pơtô, huaĭ ôh tơdah hlơi pô laĭ kơ amĭ ama ñu tui anai, ‘Hơget gơnam kâo dưi yua kiăng djru brơi kơ ƀing gih, kâo hơmâo ƀuăn pơyơr laih kơ Ơi Adai.’ 6Ƀing pơtô tơdah ñu laĭ tui anŭn, ñu anŭn ƀu či kiăng djru kơ amĭ ama ñu dơ̆ng tah. Tui anŭn, ƀing gih hơmâo hơngah lui hĭ laih tơlơi Ơi Adai pơđar đưm adih kiăng kơ tui tơlơi phiăn gih pô yơh. 7Ơ ƀing pơƀlŏr ăh! Pô pơala Yesayah hơmâo laĭ lui hlâo laih boh hiăp Ơi Adai djơ̆ biă mă kơ ƀing gih tui anai,
  8“ ‘Ƀing mơnuih rơnŭk anai pơpŭ pơyom kơ Kâo hăng bah jơlah gơñu đôč,
   samơ̆ jua pơmĭn gơñu dŏ ataih biă mă mơ̆ng Kâo.
  9Tơlơi ƀing gơñu kơkuh pơpŭ kơ Kâo jing hĭ đôč đač
   yuakơ ƀing gơñu pơtô tơlơi phiăn mơnuih pơčeh mă đôč
   kiăng kơ arăng pơmĭn tơlơi phiăn anŭn jing hơdôm tơlơi juăt Kâo.’ ”

Tơlơi Bruă Pơgrĭ Hĭ Mơnuih

(Markôs 7:14-23)

10Giŏng anŭn, Yêsu iâu ƀing mơnuih lu rai pơ Ñu laih anŭn pơtô tui anai, “Hơmư̆ bĕ boh hiăp Kâo laih anŭn brơi thâo hluh bĕ! 11Kơđai glaĭ kơ tơlơi ƀing gih hơmư̆, ƀu djơ̆ gơnam ƀơ̆ng hơget ôh mŭt nao pơ amăng bah jing tơlơi pơgrĭ hĭ mơnuih, samơ̆ hơget tơlơi tơbiă mơ̆ng amăng bah yơh jing tơlơi pơgrĭ hĭ mơnuih.”
12Tơdơi kơ anŭn, ƀing ding kơna Ñu nao jĕ pơ Ñu hăng laĭ, “Ơ Khua ăh, Ih thâo mơ̆ ƀing Pharisai anŭn hil kơ Ih yuakơ ƀing gơñu hơmư̆ tơlơi Ih pơtô anŭn?”
13Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Rĭm phŭn kơyâo pă, Ama Kâo pơ adai adih ƀu pla ôh, Ñu či buč hĭ yơh. 14Anăm ƀlơ̆ng bơngơ̆t kơ ƀing gơñu ôh; ƀing gơñu jing ƀing khua ba akŏ bum mơta yơh. Tơdah mơnuih bum mơta dui ba mơnuih bum mơta, sĭt abih dua gơñu či lê̆ hĭ pơ amăng luh yơh.”
15Giŏng anŭn, Pêtrôs laĭ kơ Ñu, “Ơ Khua ăh, pŏk pơblang brơi bĕ kơ ƀing gơmơi tơlơi pơhơmutu kơ tơlơi bruă pơgrĭ hĭ mơnuih anŭn.”
16Yêsu tơña kơ ƀing gơñu tui anai, “Ƀing gih pô ăt aka ƀu thâo hluh mơ̆n hă? 17Gơnam hơget mŭt pơ amăng bah nao truh pơ hlŭng, giŏng anŭn mơ̆ng hlŭng anŭn tơbiă pơ gah rơngiao kơ drơi jan yơh. 18Samơ̆ hơget tơlơi tơbiă mơ̆ng amăng bah jing tơlơi tơbiă rai mơ̆ng jua pơmĭn yơh. Hơdôm tơlơi anŭn yơh pơgrĭ hĭ mơnuih. 19Kâo laĭ tui anŭn yuakơ mơ̆ng jua pơmĭn yơh pơtơbiă rai tơlơi pơmĭn sat ƀai kiăng kơ pơdjai mơnuih, ngă gao akŏ, klĕ pyu, klĕ dŏp, ngă gơ̆ng jơlan ƀlŏr laih anŭn pơhiăp pơčĕr. 20Hơdôm tơlơi anŭn yơh pơgrĭ hĭ mơnuih, samơ̆ tơlơi ƀơ̆ng huă ƀu hơmâo rao tơngan tui hăng tơlơi phiăn arăng anŭn, ƀu jing tơlơi pơgrĭ hĭ mơnuih ôh.”

Pô Đah Kơmơi Đaŏ Sĭt Kơ Yêsu

(Markôs 7:24-30)

21Tơdơi kơ anŭn, Yêsu đuaĭ hĭ mơ̆ng anih anŭn laih anŭn mŭt nao amăng tring plei Tir hăng plei Sidôn. 22Anai nê, hơmâo sa čô đah kơmơi Kanaan, jing mơnuih Tuai mơ̆ng tring anŭn, rai pơ Yêsu kwưh rơkâo kraih tui anai, “Ơ Khua ăh, Ană Tơčô pơtao Dawid hơi, pap brơi kơ kâo đa! Ană dra kâo ruă nuă biă mă yua mơ̆ng tơlơi yang sat ngă.”
23Samơ̆ Yêsu ƀu hơmâo laĭ glaĭ kơ ñu hơget gĕt ôh. Tui anŭn, ƀing ding kơna Yêsu rai pơđu̱r kơ Ñu tui anai, “Ơ Khua ăh, pơkiaŏ đuaĭ hĭ pô đah kơmơi anŭn bĕ, yuakơ ñu ăt dŏ đuaĭ tui ƀing ta iâu kwưh.”
24Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Ơi Adai pơkiaŏ rai Kâo kơnơ̆ng kơ ƀing Israel đôč, jing hrup hăng triu rơngiă.”
25Samơ̆ pô đah kơmơi Tuai anŭn rai tŏ tơŭt ƀơi anăp Yêsu laih anŭn rơkâo tui anai, “Ơ Khua ăh, djru brơi kơ kâo đa.”
26Yêsu laĭ glaĭ kơ ñu tui anai, “Ƀu hiam ôh mă ƀañ tơpŭng ană bă laih anŭn glŏm brơi kơ asâo ƀơ̆ng.”
27Samơ̆ đah kơmơi anŭn laĭ glaĭ, “Ơ djơ̆ yơh Khua ăh, samơ̆ asâo anŭn ăt duñ ƀơ̆ng mơ̆n djăh ƀañ tơpŭng lê̆ trŭn mơ̆ng kơƀa̱ng pô ñu dŏ ƀơ̆ng huă.”
28Tui anŭn, Yêsu laĭ kơ ñu, “Ơ neh ăh, tơlơi ih đaŏ kơ Kâo jing prŏng biă mă! Brơi yang sat tơbiă hĭ mơ̆ng ană ih anŭn tui hăng tơlơi ih kwưh rơkâo kơ Kâo yơh.” Ƀơi mông anŭn mơtam, ană dra ñu suaih hĭ.

Yêsu Pơsuaih Lu Mơnuih Duăm Ruă

29Yêsu đuaĭ hĭ mơ̆ng tring anŭn laih anŭn rơbat wơ̆t glaĭ truh pơ kơtuai ha̱ng ia Dơnao Galilê. Hơmâo sa hrơi, Ñu đĭ pơ bŏl čư̆ jĕ pơ anŭn laih anŭn dŏ be̱r. 30Hlak anŭn hơmâo ƀing mơnuih lu biă mă nao pơ Yêsu. Ƀing gơñu ba rai hăng ƀing gơñu mơnuih rơwen, mơnuih jo, mơnuih bum mơta, mơnuih kơmlô laih anŭn lu mơnuih duăm ruă pơkŏn. Ƀing gơñu pioh ƀing ruă anŭn ƀơi tơkai Yêsu laih anŭn Yêsu pơsuaih brơi hĭ ƀing gơ̆ yơh. 31Ƀing mơnuih lu anŭn dŏ kơtuă hli̱ng hla̱ng biă mă yuakơ ƀing gơñu ƀuh ƀing rơwen dưi rơbat, ƀing jo dưi suaih hĭ, ƀing bum mơta dưi ƀuh laih anŭn ƀing kơmlô dưi pơhiăp mơtam. Giŏng anŭn, abih bang ƀing mơnuih lu anŭn bơni hơơč kơ Ơi Adai ƀing Israel yơh.

Yêsu Čem Rơbeh Kơ Pă̱-Rơbâo Čô Mơnuih

(Markôs 8:1-10)

32Giŏng anŭn, Yêsu iâu ƀing ding kơna Ñu hăng laĭ tui anai, “Kâo glưh pran jua pap biă mă kơ ƀing mơnuih lu anai, yuakơ klâo hrơi laih ƀing gơñu dŏ hăng Kâo laih anŭn ƀing gơñu ƀu dŏ hơmâo gơnam ƀơ̆ng hơget gĕt ôh. Kâo ƀu kiăng pơkiaŏ glaĭ ƀing gơñu rơpa ôh, huĭ kơ đơđa amăng ƀing gơñu rơmơ̆n rơbuh hĭ ƀơi jơlan.”
33Ƀing ding kơna laĭ kơ Ñu, “Ơ Khua ăh, pơpă amăng tơdron tač anai ƀing ta dưi hơduah hơmâo djŏp gơnam ƀơ̆ng kiăng kơ čem ƀing mơnuih lu anai lĕ?”
34Yêsu tơña kơ ƀing ding kơna Ñu, “Hơdôm klŏ ƀañ tơpŭng anet ƀing gih hơmâo lĕ?” Ƀing gơñu laĭ glaĭ, “Tơjuh klŏ ƀañ tơpŭng hăng ƀiă akan anet đôč.”
35Tui anŭn, Yêsu pơđar kơ ƀing mơnuih lu dŏ be̱r ƀơi lŏn. 36Giŏng anŭn, Ñu mă tơjuh klŏ ƀañ tơpŭng hăng ƀiă akan anŭn laih anŭn bơni hơơč kơ Ơi Adai. Giŏng anŭn, Ñu wŏk ƀañ tơpŭng hăng akan anŭn pơpha brơi kơ ƀing ding kơna Ñu, laih anŭn ƀing gơñu pơpha brơi kơ ƀing mơnuih lu anŭn. 37Abih bang ƀing mơnuih lu le̱ng kơ ƀơ̆ng trơi soh sel. Tơdơi kơ anŭn, ƀing ding kơna Ñu duñ mă hơdôm čơđeh rơmeh gơnam ƀơ̆ng rơbeh anŭn hơmâo truh kơ tơjuh bai.
38Mrô ƀing mơnuih ƀơ̆ng laih gơnam ƀơ̆ng pơ anŭn hơmâo pă̱-rơbâo čô đah rơkơi, ƀu yap ba ôh ƀing đah kơmơi laih anŭn ƀing čơđai.
39Giŏng anŭn, Ñu pơkiaŏ ƀing mơnuih lu glaĭ laih anŭn Ñu đĭ amăng sa boh sŏng nao pơ tring plei Magadan.