17

Sai-Gorx Mbuo Buatc Yesu Tiuv Nzengc Mi'aqv

(Beiv mangc Maako 9:2-13; Lugaa 9:28-36)

1Jiex liuz juqv hnoi, Yesu dorh jienv Bide, Yaagorpc caux Yaagorpc nyei youz, Yo^han, faaux norm mbong-hlang, lengh nyei dorngx. 2Sai-gorx mbuo mangc jienv Yesu wuov zanc, buatc Yesu tiuv nzengc fangx zeiv mi'aqv. Ninh nyei hmien hnangv mba'hnoi nor njang. Ninh nyei lui-houx yaac njang haic, mbopv baeqc nyei, zaengh zaengh wuov. 3Naaiv deix buo dauh sai-gorx aengx buatc Mose caux ⟨E^li^yaa⟩ hinc cuotv daaih caux Yesu gorngv waac. 4Bide ziouc gorngv mbuox Yesu, “Ziouv aah! Yie mbuo yiem naaiv gengh longx haic. Se gorngv Ziouv oix nor, yie zoux buo norm liuh. Zoux norm bun meih, zoux norm bun Mose, aengx zoux norm bun E^li^yaa.”
5Bide corc gorngv jienv waac wuov zanc, maaih dorv mbuonx njang nyei daaih om jienv ninh mbuo. Aengx maaih qiex yiem wuov mbuonx gorngv, “Naaiv se yie nyei Dorn-hnamv. Yie a'hneiv haic ninh. Muangx ninh maah!”
6Sai-gorx mbuo haiz naaiv deix qiex, ninh mbuo za'gengh! gamh nziex haic, ziouc mbaapv njiec ndau mingh. 7Yesu mingh hluo ninh mbuo yaac gorngv, “Jiez sin daaih, maiv dungx gamh nziex.” 8Ninh mbuo ziouc cau hmien mangc, maiv buatc haaix dauh. Kungx buatc Yesu yiem wuov hnangv.
9Yiem mbong njiec wuov zanc, Yesu naeqc waac sai-gorx mbuo. Ninh gorngv, “Cin-maanc maiv dungx gorngv naaiv deix hinc yaangh nyei sic. Zuov yie, Baamh Mienh nyei Dorn, daic mingh, Tin-Hungh aengx bun yie nangh daaih cingx daaih gorngv.”
10Sai-gorx mbuo naaic Yesu, “Njaaux leiz nyei fin-saeng weic haaix diuc gorngv E^li^yaa oix zuqc daaih ndaangc?”
11Yesu dau, “E^li^yaa za'gengh oix daaih liuc leiz ziangx nyungc-nyungc hnangv loz wuov nor. 12Mv baac yie mbuox meih mbuo, E^li^yaa zungv daaih liuz aqv. Mienh yaac zieqv maiv duqv ninh, sueih eix zoux bun ninh. Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, yaac fih hnangv nyei oix zuqc mienh zoux doqc hoic.”
13Dongh wuov zanc sai-gorx mbuo cingx daaih mengh baeqc Yesu gorngv nyei waac gorngv zuqc tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han.

Mienv Muoqv Dauh Dorn, Yesu Zunc Mienv Cuotv

(Beiv mangc Maako 9:14-29; Lugaa 9:37-43)

14Ninh mbuo nzuonx taux zuangx mienh wuov, maaih laanh mienh daaih lorz Yesu, gueic njiec Yesu nyei nza'hmien 15yaac gorngv, “Domh Gorx aac, tov korv-lienh yie nyei dorn. Ninh butv dungz-ndin, ciou duqv kouv haic, zanc-zanc king bieqc douz-nzauc yaac ndortv wuom. 16Yie dorh ninh daaih lorz meih nyei sai-gorx mv baac ninh mbuo maiv haih zorc maiv longx.”
17Yesu dau, “Meih mbuo ih jaax nyei mienh aah! Meih mbuo za'gengh maiv sienx, m'normh yaac hoz haic. Yie oix zuqc caux meih mbuo yiem ndongc haaix lauh? Yie oix zuqc nyienz duqv meih mbuo taux haaix zanc? Dorh wuov dauh dorn daaih yie naaiv maah!” 18Yesu hatc mienv, mienv ziouc cuotv mi'aqv. Wuov dauh dorn liemh zeih longx nzengc mi'aqv.
19Nqa'haav sai-gorx mbuo daaih bingx jienv naaic Yesu, “Yie mbuo weic haaix diuc zunc wuov dauh mienv maiv cuotv?”
20Yesu dau, “Se weic zuqc meih mbuo nyei sienx fim faix haic. Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, se gorngv meih mbuo nyei sienx fim lomh yietc norm lai-jaaix nyim nor, meih mbuo haih mbuox naaiv norm mbong, ‘Yiem naaiv suiv mingh yiem wuov maah!’ Mbong ziouc suiv aqv. Maiv maaih haaix nyungc meih mbuo maiv haih zoux. 21Mv baac kungx maaih nduqc nyungc za'eix hnangv haih zunc naaiv nyungc mienv cuotv. Oix zuqc daux gaux, yaac zei maiv nyanc haaix nyungc cingx daaih haih zunc duqv cuotv.”

Yesu Aengx Gorngv Nzunc Ninh Oix Zuqc Daic

(Beiv mangc Maako 9:30-32; Lugaa 9:43-45)

22Sai-gorx mbuo yietc zungv daaih gapv zunv yiem Gaa^li^li Saengv wuov zanc, Yesu mbuox ninh mbuo, “Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, zungv oix zuqc jiu bun mienh. 23Ninh mbuo oix daix yie, mv baac nqa'haav buo hnoi Tin-Hungh aengx bun yie nangh daaih.” Sai-gorx mbuo haiz ninh hnangv naaiv nor gorngv ziouc nzauh haic.

Cuotv Nyaanh Zorc Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv

24Yesu caux ninh nyei sai-gorx mbuo mingh taux Kaa^be^naa^um Mungv wuov zanc, siou zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei nzou-zinh wuov deix mienh daaih naaic Bide, “Meih nyei sai-diex maiv cuotv zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei nzou-zinh fai?”
25Bide dau, “Cuotv nyei.”
 Bide bieqc biauv mingh wuov zanc, Yesu zungv gorngv ndaangc mi'aqv. Ninh naaic, “Simon aac, meih hnangv haaix nor hnamv? Haaix dauh oix zuqc cuotv laangh zinh caux nzou-zinh bun naaiv baamh gen nyei hungh diex? Se ganh nyei dorn fai baeqc fingx?”
26Bide dau, “Baeqc fingx cuotv.”
 Yesu gorngv, “Wuov nyungc, ninh ganh nyei dorn maiv zuqc cuotv.
27Mv baac mbuo maiv oix ziqc zuiz naaiv deix mienh. Meih mingh wuov koiv-dorn mbatc mbiauz. Mbatc duqv daauh dauh mbiauz, ziouc maeqv nqoi mbiauz nyei nzuih, buatc norm zinh, dorh mingh bun ninh mbuo gaux meih caux yie cuotv nyei nzou-zinh.”