1

Amoh Phung Chô Yau Yêsu Krist

1Amoh phung chô yau Yêsu Krist, kon sau Y-Đavit, kon sau Y-Abraham. 2Y-Abraham jêng mbơ̆ ma Y-Isăk; Y-Isăk jêng mbơ̆ Y-Yakôp; Y-Yakôp jêng mbơ̆ Y-Yuđa jêh ri ma phung oh nâu păng; 3Y-Yuđa đah ur păng H-Tamar geh kon bu klâu Y-Parês jêh ri Y-Sara; Y-Parês jêng mbơ̆ Y-Êsrôm; Y-Êsrôm jêng mbơ̆ Y-Aram; 4Y-Aram jêng mbơ̆ Y-Aminadap; Y-Aminadap jêng mbơ̆ Y-Nahsôn; Y-Nahsôn jêng mbơ̆ Y-Salmôn; 5Y-Salmôn đah ur păng H-Rahap, geh kon bu klâu Y-Bôas; Y-Bôas đah ur păng, H-Rut, geh kon bu klâu Y-Ôbet; Y-Ôbet jêng mbơ̆ Y-Yêsê. 6Y-Yêsê jêng mbơ̆ hđăch Y-Đavit,
 Hađăch Đavit jêng mbơ̆ Y-Salômôn, păng geh kon nây đah ur Y-Uri;
7Y-Salômôn jêng mbơ̆ Y-Rôbôam. Y-Rôbôam jêng mbơ̆ Y-Abia; Y-Abia jêng mbơ̆ Y-Asa; 8Y-Asa jêng mbơ̆ Y-Yôsaphat; Y-Yôsaphat jêng mbơ̆ Y-Yôram; Y-Yôram jêng mbơ̆ Y-Ôsia; 9Y-Ôsia jêng mbơ̆ Y-Yôtham. Y-Yôtham jêng mbơ̆ Y-Akas; Y-Akas jêng mbơ̆ Y-Êsêkia; 10Y-Êsêkia jêng mbơ̆ Y-Manasê. Y-Manasê jêng mbơ̆ Y-Amôn; Y-Amôn jêng mbơ̆ Y-Yôsia; 11Y-Yôsia jêng mbơ̆ Y-Yêkônia jêh ri ma phung oh nâu păng; dôl bu nhŭp phung Israel jêng dĭk tâm bri Babilôn.
12Jêh khân păng gŭ tâm bri Babilôn, Y-Yêkônia geh kon Y-Salathiel. Y-Salathiel jêng mbơ̆ Y-Sôrôƀaƀel; 13Y-Sôrôƀaƀel jêng mbơ̆ Y-Abiut; Y-Abiut jêng mbơ̆ Y-Êliakim. Y-Êliakim jêng mbơ̆ Y-Asôr. 14Y-Asôr jêng mbơ̆ Y-Sadôk; Y-Sadôk jêng mbơ̆ Y-Akim. Y-Akim jêng mbơ̆ Y-Êliut; 15Y-Êliut jêng mbơ̆ Y-Êlêasar. Y-Êlêasar jêng mbơ̆ Y-Mathan; Y-Mathan jêng mbơ̆ Y-Yakôp; 16Y-Yakôp jêng mbơ̆ Y-Yôsep; sai H'Mari; bu ur nây deh ma Brah Yêsu, tâm amoh Brah Krist.
17Pôri ntơm bơh Y-Abraham tât ta Y-Đavit geh lĕ rngôch jât ma puăn rô̆; ntơm bơh Y-Đavit tât ma rnôk bu nhŭp leo phung Israel jêng dĭk tâm bri Babilôn geh jât ma puăn rô̆; jêh ri ntơm bơh rnôk bu nhŭp leo phung Israel jêng dĭk tâm bri Babilôn tât ma Brah Krist geh jât ma puăn rô̆ đŏng.

Nau Bu Deh Ma Brah Yêsu Krist

18Aơ jêng nau nkoch bri nau bu deh ma Yêsu Krist. Mê̆ păng H'Mari, hŏ ƀư ndrôi jêh đah Y-Yôsep, jêh ri păng ntreo ma Brah Huêng Ueh, ê lor khân păng gŭ ndrel. 19Y-Yôsep, sai păng, jêng du huê bunuyh sŏng srăng; păng mâu ŭch ăn ndrôi păng geh nau bêk prêng ôh, yor ri păng ŭch lơi ndrôi păng ma nau ndâp. 20Dôl păng gŭ mĭn nau nây, geh du huê brah ntuh bâr Kôranh Brah mpơl ma păng tâm nau mbơi, păng lah pô aơ: "Hơi Y-Yôsep, kon sau Y-Đavit, lơi may klach ôh sŏk H'Mari jêng ur may, yorlah kon nây Brah Huêng Ueh yơh ăn păng ntreo. 21Păng mra deh du huê kon bu klâu, may mra tâm amoh Păng Yêsu, jêng Nơm tâm rklaih yorlah Păng yơh mra tâm rklaih phung Păng bơh nau tih." 22Lĕ nau nây tât jêng di ngăn tâm ban ma nau nơm djôt nau Kôranh Brah hŏ mbơh jêh pô aơ:
23"Du huê bu ur druh mra ntreo,
 jêh ri deh du huê kon bu klâu,
 jêh ri bu mra tâm Amoh păng Êmanuel"
 (nâm bu ntĭt Brah Ndu gŭ ndrel he).
24Y-Yôsep kah rngăl bêch păng ƀư tĭng nâm nau brah ntuh bâr Kôranh Brah ntăm. Păng sŏk H'Mari jêng ur păng. 25Ƀiălah khân păng ê tâm mâp bu ur bu klâu ôh, tât ur păng deh du huê kon bu klâu. Jêh ri păng tâm amoh kon se nây jêng Yêsu.