1

Atỡng Tễ Achúc Achiac Yê-su

(Luca 3:23-38)

1Yê-su Crĩt toâq tễ tŏ́ng toiq Davĩt; cớp Davĩt toâq tễ tŏ́ng toiq A-praham. Nheq tữh ramứh achúc achiac Yê-su la neq:
2A-praham la mpoaq I-sac. I-sac la mpoaq Yacốp. Yacốp la mpoaq Yuda cớp nheq tữh sễm ai án. 3Yuda la mpoaq Pharêt cớp Sê-rah; mpiq alới bar náq ki la Tamar. Pharêt la mpoaq Hê-trôn. Hê-trôn la mpoaq Aram. 4Aram la mpoaq Ami-nadap. Ami-nadap la mpoaq Nasôn. Nasôn la mpoaq Sal-môn. 5Sal-môn la mpoaq Bô-at; mpiq Bô-at la Rahap. Bô-at la mpoaq Ô-bêt; mpiq Ô-bêt la Rutỡ. Ô-bêt la mpoaq Yê-sai. 6Yê-sai la mpoaq puo Davĩt.
 Davĩt la mpoaq Sa-lamôn; cớp mpiq Sa-lamôn la Bat-si-ba. Tễ nhũang mpiq án la lacuoi Uria.
7Sa-lamôn la mpoaq Rê-habũam. Rê-habũam la mpoaq Abia. Abia la mpoaq Asa. 8Asa la mpoaq Yê-hô-saphat. Yê-hô-saphat la mpoaq Yô-ram. Yô-ram la mpoaq Usiah. 9Usiah la mpoaq Yô-tham. Yô-tham la mpoaq Ahat. Ahat la mpoaq Hê-sakia. 10Hê-sakia la mpoaq Ma-nasê. Ma-nasê la mpoaq Amôn. Amôn la mpoaq Yô-sia. 11Yô-sia amia Yê-cania cớp nheq tữh sễm ai án bo cũai Ba-bulôn dững asuoi cũai I-sarel pỡq ỡt pỡ cruang Ba-bulôn ễn.
12Vớt noau cỗp dững cũai I-sarel pỡ cruang Ba-bulôn, ngkíq Yê-cania amia Sial-tiel. Sial-tiel la mpoaq Saru-babel. 13Saru-babel la mpoaq Abi-yut. Abi-yut la mpoaq Alia-kim. Alia-kim la mpoaq Asô. 14Asô la mpoaq Sadôc. Sadôc la mpoaq Achim. Achim la mpoaq E-li-yut. 15E-li-yut la mpoaq E-lia-sơ. E-lia-sơ la mpoaq Mathan. Mathan la mpoaq Yacốp. 16Yacốp la mpoaq Yô-sep. Yô-sep la cayac Mari. Mari la mpiq Yê-su, án ca noau dŏq Crĩt.
17Ngkíq, tễ dỡi A-praham toau toâq dỡi Davĩt la muoi chít la pỗn dỡi cũai. Noap tễ dỡi Davĩt toâq dỡi noau cỗp cũai I-sarel dững pỡ cruang Ba-bulôn la muoi chít la pỗn dỡi cũai. Cớp tễ dỡi noau cỗp cũai I-sarel dững pỡ cruang Ba-bulôn toau toâq dỡi Yê-su Crĩt la muoi chít la pỗn dỡi cũai tê.

Sễt Yê-su Crĩt

(Luca 2:1-7)

18Yê-su Crĩt sễt puai máh parnai nâi atỡng. Mari, mpiq Yê-su, khoiq sampuoq Yô-sep. Yô-sep tỡ yũah racoâiq Mari, Mari khoiq ỡt mumiaq chơ tễ Raviei Yiang Sursĩ. 19Yuaq Yô-sep la cũai mantoat, án tỡ ễq yỗn Mari casiet táq noau. Án ỡt chanchớm tâng mứt án ễ táh Mari, ma tỡ ễq noau dáng. 20Bo án noâng ỡt chanchớm ngê ki, án láu mpáu. Án hữm ranễng Yiang Sursĩ tễ paloŏng toâq pỡ án. Ranễng ki pai neq: “Yô-sep ơi! Mới la cũai tễ tŏ́ng toiq Davĩt. Mới chỗi pê pahỡm ĩt Mari táq lacuoi mới, yuaq án ỡt mumiaq cỗ tễ Raviei Yiang Sursĩ. 21Nỡ‑ra án canỡt con samiang. Mới cóq amứh con ki la Yê-su, yuaq án ễ chuai amoong nheq tữh cũai cớp táh lôih alới.”
22Nheq ranáq nâi cỡt santruoq cớp parnai Yiang Sursĩ khoiq atỡng sacoâiq na cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q. 23Cũai ki khoiq pai neq:
  “Chumát bữn manoaq cumũr plot ỡt mumiaq,
   chơ án canỡt con samiang.
Noau amứh con ki Ê-manual.”
   (Santoiq Ê-manual nâi parlong loah la ‘Yiang Sursĩ ỡt cớp hái’.)
24Tữ Yô-sep tamỡ, án trĩh nheq máh santoiq ranễng Yiang Sursĩ atỡng án yỗn ĩt Mari táq lacuoi. 25Ma án tỡ bữn bếq parnơi cớp Mari yỗn toau toâq tangái Mari canỡt con samiang clúng. Cớp án amứh con ki la Yê-su.