20

Cov tub zog tu lub vaj txiv hmab

1“Ntuj Ceeb Tsheej piv ib yam li tus tswv teb sawv ntxov mus ntiav zog tu nws lub vaj txiv hmab. 2Thaum hais hum ib hnub ib denalia rau cov tub zog lawm nws txawm tso lawv mus ua haujlwm hauv lub vaj txiv hmab. 3Thaum kwvlam cuaj teev nws pom dua ib co neeg nyob dawb tom tshav puam, 4nws txawm hais rau lawv tias, ‘Nej cia li mus ua haujlwm hauv lub vaj txiv hmab thiab, kuv yuav muab nqe zog kom tsim nyog rau nej.’ Ces lawv txawm mus. 5Thaum kwvlam tav su thiab thaum hnub qaij peb teev nws kuj ua ib yam li thawj zaug. 6Thaum kwvlam hnub qaij tsib teev nws mus pom dua ib co nyob dawb ces nws txawm hais rau lawv tias, ‘Nej nyob dawb ntawm no ib hnub tsaus ntuj ua dabtsi?’ 7Lawv hais rau nws tias, ‘Vim tsis muaj leejtwg ntiav peb.’ Nws txawm hais rau lawv tias, ‘Nej cia li mus ua haujlwm hauv lub vaj txiv hmab thiab.’
8“Thaum tsaus ntuj tus tswv vaj hais rau tus uas saib xyuas tub zog tias, ‘Hu cov tub zog los thiab muab nqe zog rau lawv, xub muab rau cov uas tuaj tom qab kawg li muab zuj zus rau cov uas xub tuaj.’ 9Thaum cov uas tuaj ua haujlwm kwvlam hnub qaij tsib teev los mas lawv tau nqe zog ib leeg ib denalia. 10Thaum cov uas xub tuaj los mas lawv xav hais tias lawv yuav tau ntau dua ntawd, tiamsis kuj tau ib leeg ib denalia xwb. 11Thaum lawv tau lawd lawv txawm yws tus tswv teb 12hais tias, ‘Cov uas tuaj tom qab kawg no tau ua haujlwm ib teev xwb los koj saib lawv sib luag li peb cov uas ua haujlwm khwv tiv tshav ntuj ib hnub li.’ 13Nws teb cov neeg ntawd ib tug tias, ‘Kwvluag 'e, tsis yog kuv ua tsis ncaj rau koj. Koj yeej nrog kuv hais hum tias ib hnub ib denalia los tsis yog? 14Cia li txais koj tus nqe zog mus lauj. Kuv yeej xav muab rau tus uas tuaj tom qab kawg ib yam li muab rau koj. 15Kuv tsis muaj cai siv kuv li nyiaj txiag raws li kuv xav lov? Ua cas koj yuav khib qhov uas kuv ua siab dav?’ 16Ib yam li ntawd tus tom tw yuav rov ua tus thawj, thiab tus thawj yuav rov ua tus tom tw.”

Yexus hais txog nws kev tuag zaum peb

(Mk. 10:32-34; Lk. 18:31-34)

17Thaum Yexus tabtom taug kev mus pem Yeluxalees, nws coj nws kaum ob tug thwjtim los hais twjywm rau lawv tias, 18“Saib nawj, peb tabtom mus nram Yeluxalees, mas Neeg leej Tub yuav raug muab cob rau cov pov thawj hlob thiab cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai, mas lawv yuav txiav txim tuag rau nws, 19thiab muab nws cob rau lwm haiv neeg thuam luag thiab nplawm thiab muab teem rau saum khaublig ntoo, mas peb hnub nws yuav raug muab tsa ciaj sawv rov los.”

Leej niam tej lus thov

(Mk. 10:35-45)

20Thaum ntawd Xenpedi tus pojniam coj nws ob tug tub tuaj cuag Yexus thiab pe ntawm Yexus xubntiag thov ib yam ntawm Yexus. 21Yexus thiaj hais rau nws tias, “Koj xav yuav dabtsi?” Nws teb Yexus tias, “Thov koj tso cai rau kuv ob tug tub no ib tug zaum ntawm koj sab xis ib tug nyob ntawm koj sab laug rau hauv koj lub tebchaws.” 22Tiamsis Yexus teb tias, “Neb tsis paub tias neb thov dabtsi. Lub khob uas kuv yuav haus, neb haus tau lov?” Ob tug hais rau Yexus tias, “Tau los maj.” 23Yexus hais rau ob tug tias, “Neb yeej yuav tau haus kuv lub khob, tiamsis qhov uas zaum ntawm kuv sab xis thiab ntawm kuv sab laug kuv tsis yog tus uas pub tau, tiamsis kuv leej Txiv npaj cia rau leejtwg, tus ntawd thiaj tau xwb.”
24Thaum kaum tus thwjtim hnov li ntawd lawv kuj chim rau ob tug kwvtij. 25Yexus hu lawv sawvdaws los hais rau lawv tias, “Nej yeej paub tias lwm haiv neeg cov uas ua thawj yeej kav rawv cov pejxeem, thiab cov uas ua hlob yeej muaj hwjchim tswjhwm lawv. 26Nej cov yuav tsis thooj li ntawd. Nej cov leejtwg xav ua tus hlob tus ntawd yuav tsum zoo siab ua num rau nej, 27thiab nej cov leejtwg xav ua tus thawj, tus ntawd yuav tsum ua nej tus qhev, 28ib yam li Neeg leej Tub tsis yog los rau leejtwg tu, tiamsis nws los tu lawv, thiab pub nws txojsia ua nqe txhiv neeg coob coob.”

Ob tug dig muag

(Mk. 10:46-52; Lk. 18:35-43)

29Thaum lawv tawm hauv lub moos Yelikhau mus muaj neeg coob coob raws lawv qab mus. 30Mas muaj ob tug yawg dig muag zaum ntawm ntug kev. Thaum hnov tias Yexus taug kev tuaj ob tug txawm qw hais tias, “Tus Tswv uas yog Davi tus tub 'e, thov khuvleej wb lauj!” 31Cov neeg ntawd txawm txiv ob tug kom nyob twjywm, los ob tug yimhuab qw hais tias, “Tus Tswv uas yog Davi tus tub 'e, thov khuvleej wb lauj!” 32Yexus txawm nres nkaus hu ob tug los hais tias, “Neb xav kom kuv ua dabtsi rau neb?” 33Ob tug hais rau nws tias, “Tus Tswv, thov qheb wb li qhov muag kom pom kev.” 34Yexus khuvleej ob tug thiaj kov ob tug qhov muag, ces tamsim ntawd ob tug txawm rov pom kev thiab raws Yexus qab mus.