21

Yexus mus rau hauv Yeluxalees yam li vajntxwv

(Mk. 11:1-11; Lk. 19:28-40; Yh. 12:12-19)

1Thaum lawv tuaj ze lub nroog Yeluxalees thiab tuaj txog lub zos Npefake ntawm lub roob Txiv Aulib, Yexus txawm txib ob tug thwjtim mus, 2thiab hais rau ob tug tias, “Neb cia li mus rau lub zos uas nyob tom hauv ntej, mas tamsim ntawd neb yuav pom ib tug nees luav khi cia thiab muaj ib tug menyuam nrog. Cia li daws cab los rau kuv. 3Yog leejtwg hais li cas rau neb, neb cia li hais tias, ‘Tus tswv cheem tsum siv,’ ces luag yuav tso plhuav rau neb coj los tamsim ntawd.”
4Tej no tshwm los kom thiaj ua tiav raws li tej lus uas tus xibhwb cev lus hais tias,
  5“Cia li hais rau Xi‑oo tus ntxhais hais tias,
   ‘Saib maj, koj tus vajntxwv tabtom los cuag koj.
  Nws txo nws lub hwjchim
   thiab caij ib tug nees luav los,
   yog caij menyuam nees luav.’ ”
6Ob tug thwjtim ntawd txawm mus ua raws li Yexus hais, 7mas cab tus maum nees luav thiab tus menyuam los, thiab muab ob tug tej tsho ntev pua saum ob tug nees luav nrob qaum mas Yexus li caij. 8Tej neeg coob coob muab lawv tej tsho ntev pua txojkev thiab ib txhia txiav tej ceg ntoo los pua raws txojkev. 9Cov neeg uas mus ua nws ntej thiab cov uas raws nws qab kuj qw hais tias,
   “Hauxana rau Davi tus tub.
  Tus uas tuaj hauv Yawmsaub lub npe
   tau nyob kaj siab lug.”
  “Hauxana rau saum ntuj
   uas siab kawg nkaus.”
10Thaum Yexus nkag rau hauv Yeluxalees lawm, tag nrho lub nroog sawvdaws ras zom zaws sib nug tias, “Tus no yog leejtwg?” 11Tej neeg teb tias, “Yog Yexus uas cev Vajtswv lus uas tuaj hauv lub moos Naxale xeev Kalilais tuaj.”

Yexus ntxuav lub tuam tsev

(Mk. 11:15-19; Lk. 19:45-48; Yh. 2:13-22)

12Yexus txawm mus rau hauv Vajtswv lub tuam tsev mas ntiab cov neeg uas ua lag ua luam hauv lub tuam tsev khiav, thiab nws muab cov uas pauv nyiaj tej rooj thiab cov uas muag nquab nyeg tej rooj zaum ntxeev pes kiag tseg. 13Nws hais rau lawv tias, “Twb muaj lus sau cia hais tias, ‘Kuv lub tuam tsev yuav hu tias lub tsev uas thov Vajtswv,’ tiamsis nej muab ua qhov rau tub sab nkaum.”
14Neeg dig muag thiab neeg ceg tawv tuaj cuag Yexus hauv lub tuam tsev, mas Yexus kho lawv zoo huvsi. 15Thaum cov pov thawj hlob thiab cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai pom tej haujlwm phimhwj uas Yexus ua thiab pom cov menyuam yaus qw hauv lub tuam tsev hais tias, “Hauxana rau Davi tus tub,” mas lawv chim heev. 16Lawv thiaj hais rau nws tias, “Koj hnov tej uas cov menyuam yaus qw los tsis hnov?” Yexus hais rau lawv tias, “Hnov thiab. Nej tsis tau txeev nyeem lov qhov uas hais tias,
  “ ‘Koj tau ua rau tej lus qhuas
   tawm hauv cov menyuam yaus
  thiab cov menyuam uas tsis tau cais mis
   lub qhov ncauj los?’ ”
17Yexus tawm hauv lub nroog ncaim lawv mus so rau hauv lub zos Npethani.

Foom tsob txiv cev

(Mk. 11:12-14,20-24)

18Tagkis tom qab thaum Yexus rov qab mus rau lub nroog Yeluxalees nws tshaib plab. 19Nws pom ib tsob txiv cev ntawm ntug kev. Thaum nws mus txog tsis pom muaj ib lub txiv li tsuas muaj nplooj xwb. Nws txawm hais rau tsob txiv cev ntawd tias, “Tsis txhob txi txiv dua li lawm lauj!” Tamsim ntawd tsob txiv cev txawm tuag tshav qhuav lawm. 20Thaum cov thwjtim pom li ntawd lawv kuj phimhwj hais tias, “Ua cas tsob txiv cev yuav tuag tshav qhuav tamsid?” 21Yexus teb lawv tias, “Kuv hais tseeb rau nej tias, yog nej ntseeg tiag thiab lub siab tsis ywj fab ywj fwj, tsis yog nej yuav ua tau ib yam li kuv ua rau tsob txiv cev no xwb, nej yuav hais rau lub roob no tias, ‘Cia li rho kiag ntab plaws rau hauv hiavtxwv,’ los yuav muaj li ntawd. 22Yog nej ntseeg tiag mas nej yeej yuav tau txhua yam uas nej thov.”

Leejtwg muab hwjchim rau Yexus

(Mk. 11:27-33; Lk. 20:1-8)

23Thaum nws nkag mus rau hauv lub tuam tsev, cov pov thawj hlob thiab cov kev txwj laus tuaj cuag nws rau thaum nws tabtom qhuab qhia thiab hais tias, “Koj muaj hwjchim dabtsi thiaj ua tau tej no thiab leejtwg muab lub hwjchim no rau koj?” 24Yexus teb lawv tias, “Kuv yuav nug nej ib los thiab. Yog nej teb tau, kuv li qhia rau nej tias kuv muaj hwjchim dabtsi thiaj ua tau tej no. 25Txoj kevcai raus dej uas Yauhas ua ntawd, los qhovtwg los? Los saum ntuj los lossis los ntawm neeg los?” Lawv txawm sablaj tias, “Yog peb hais tias, ‘Los saum ntuj los,’ nws yuav hais rau peb tias, ‘Yog li ntawd, ua cas nej tsis ntseeg Yauhas?’ 26Yog peb hais tias, ‘Los ntawm neeg los,’ peb kuj ntshai cov pejxeem, rau qhov lawv sawvdaws suav tias Yauhas yog ib tug xibhwb cev Vajtswv lus.” 27Lawv txawm teb Yexus tias, “Peb tsis paub.” Yexus thiaj hais rau lawv tias, “Kuv kuj tsis qhia rau nej tias kuv muaj hwjchim dabtsi thiaj ua tau tej no.

Piv lus hais txog ob tug tub

28“Nej xav li cas? Ib tug yawg muaj ob tug tub. Leej txiv mus hais rau thawj tug hais tias, ‘Tub 'e, hnub no cia li mus ua haujlwm hauv lub vaj txiv hmab.’ 29Tus tub ntawd teb tias, ‘Kuv tsis mus,’ tiamsis dhau ntawd nws ntxeev dua siab mas ho mus ua lawm. 30Leej txiv mus hais rau tus tub uas ob hais ib yam nkaus. Tus tub ntawd teb tias, ‘Txiv, kuv yuav mus,’ tiamsis ho tsis mus. 31Ob tug tub no tus twg ua raws li leej txiv lub siab?” Lawv hais tias, “Yog thawj tug.” Yexus hais rau lawv tias, “Kuv hais tseeb rau nej tias, cov neeg sau se thiab cov poj muag cev xub nkag rau hauv Vajtswv lub tebchaws ua nej ntej. 32Rau qhov Yauhas twb tuaj qhia txojkev ncaj ncees rau nej, los nej tsis ntseeg nws, tiamsis cov uas sau se thiab cov poj muag cev twb ntseeg. Txawm yog nej twb pom lawm los nej kuj tsis ntxeev dua siab ntseeg nws.

Cov uas tu lub vaj txiv hmab

(Mk. 12:1-12; Lk. 20:9-19)

33“Cia li mloog dua ib zaj piv lus. Muaj ib tug tsiv teb cog tau ib vaj txiv hmab thiab xov laj kab thiab khawb qhov tsuam kua txiv hmab thiab ua ib lub tsev zov, thiab muab tso rau ib cov tu faib txiv ces txawm mus lwm tebchaws lawm. 34Thaum ze lub caij de txiv, nws txib nws cov tub qhe mus cuag cov uas tu lub vaj ntawd yuav sau tej txiv uas yog nws li feem. 35Cov uas tu lub vaj txawm muab cov tub qhe ntawd ntes muab ib tug ntaus, muab ib tug tua pov tseg thiab muab pob zeb ntaus dua ib tug. 36Mas tus tswv vaj rov tso dua ib co tub qhe coob dua thawj zaug mus, los cov uas tu lub vaj kuj ua ib yam nkaus li ntawd rau lawv. 37Zaum kawg nws tso nws tus tub mus hais tias, ‘Nyaj lawv yuav hwm kuv tus tub.’ 38Thaum cov uas tu lub vaj pom tus tswv tus tub tuaj lawv txawm sib hais tias, ‘Tus no yog tus uas saws nws qub txeeg qub teg. Peb cia li muab nws tua thiab txeeb kiag nws qub txeeg qub teg.’ 39Lawv txawm muab nws ntes pov rau nraum ntug vaj thiab muab nws tua pov tseg. 40Yog li no thaum tus tswv vaj los, nws yuav ua li cas rau cov uas tu lub vaj ntawd?” 41Lawv hais rau Yexus tias, “Nws yuav muab cov neeg phem ntawd tua kom puam tsuaj tag thiab yuav muab lub vaj txiv hmab rau lwm cov tu uas yuav faib tej txiv rau nws raws li lub caij.”
42Yexus hais rau lawv tias, “Nej tsis tau nyeem hauv Vajtswv phau ntawv lov? Qhov uas hais tias,
  “ ‘Lub pob zeb uas cov Kws ua tsev
   muab xyeeb tseg lawm
  twb muab los teeb ua lub thawj
   rau ntawm kaum tsev lawm.
  Tej no yog tus Tswv ua,
   yog yam phimhwj
   uas peb qhov muag pom.’
43“Vim li no kuv hais rau nej tias, Vajtswv lub tebchaws yuav raug muab rho ntawm nej mus pub rau ib haiv neeg uas txi txiv phim lub tebchaws ntawd. 44[Leejtwg ntog mus tsiam lub pob zeb no tus ntawd yuav tawg ua tej dwb daim, lub pob zeb poob los tsuam leejtwg tus ntawd yuav ntsoog tag.]”
45Thaum cov pov thawj hlob thiab cov Falixai hnov zaj paj lug no, lawv kuj paub tias Yexus hais raug lawv. 46Lawv nrhiav kev ntes Yexus, tiamsis lawv ntshai cov pejxeem, rau qhov cov pejxeem ntseeg tias Yexus yog ib tug xibhwb cev Vajtswv lus.