21

Yexus Caij Tus Neesluav Mus Hauv Yeluxalees

(Malakaus 11.1-11; Lukas 19.28-40; Yauhas 12.12-19)

1Thaum Yexus thiab nws cov thwjtim mus yuav txog lub nroog Yeluxalees, lawv mus txog ntawm lub zos Npefakhes uas nyob ntawm roob txiv ntoo roj. Yexus txawm txib ob tug thwjtim ua ntej mus 2thiab qhia nkawd hais tias, “Neb cia li ncaj nraim mus rau hauv lub zos uas nyob tom neb hauv ntej, thaum neb mus txog neb yuav pom ob niamtub neesluav khi cia qhov ntawd. Neb cia li daws thiab cab los rau kuv. 3Yog muaj leejtwg nug neb, neb cia li teb hais tias, ‘Tus Tswv xav siv’; ces tus ntawd yuav cia neb cab los tamsim ntawd.”
4Muaj li no kom tiav raws li tus cev Vajtswv lus tau qhia tseg lawm hais tias,
  5“Cia li qhia rau cov neeg uas nyob hauv lub nroog Xi-oos
  hais tias nej tus vajntxwv tabtom los cuag nej!
  Nws txo hwjchim thiab caij ib tug menyuam neesluav los.”
6Ob tug thwjtim txawm mus ua raws li Yexus qhia. 7Nkawd thiaj cab tau ob niamtub neesluav los, nkawd hle nkawd ob lub tsho ntev los pua tus menyuam neesluav nraubqaum rau Yexus caij. 8Cov neeg coob coob uas nrog Yexus mus ntawd, muaj ibtxhia hle lawv tej tsho los pua kev, thiab ibtxhia txiav nplooj ntoos los pua kev. 9Cov neeg coob coob uas mus ua Yexus ntej thiab cov uas raws Yexus qab qw nrov nrov hais tias, “Cia li qhuas Daviv tus Tub! Thov Vajtswv foom koob hmoov rau tus uas Vajtswv txib los! Cia li qhuas Vajtswv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej!”
10Thaum Yexus mus txog hauv lub nroog Yeluxalees lawm, cov neeg uas nyob hauv lub nroog, ras zom zaws thiab sib nug hais tias, “Tus no yog leejtwg?”
11Cov neeg coob coob ntawd teb hais tias, “Tus no yog Yexus uas yog ib tug cev Vajtswv lus, nws tuaj pem lub nroog Naxales uas nyob hauv lub xeev Kalilais tuaj.”

Yexus Ntiab Cov Neeg ua Luam Ntawm Lub Tuamtsev

(Malakaus 11.15-19; Lukas 19.45-48; Yauhas 2.13-22)

12Yexus mus rau ntawm lub Tuamtsev, thiab ntiab cov neeg uas tuaj ua lag ua luam ibncig ntawm lub Tuamtsev tawm mus. Nws muab cov neeg pauv nyiaj tej rooj thiab cov neeg uas muag nquab tej rooj zaum ntxeev pes hlo. 13Yexus hais rau lawv hais tias, “Vajtswv Txojlus sau tseg hais tias, ‘Sawvdaws yuav hu kuv lub Tuamtsev hais tias, yog lub tsev uas thov Vajtswv.’ Tiamsis nej muab ua qhov chaw rau tubsab nkaum!”
14Muaj cov neeg digmuag thiab cegtawv tuaj cuag Yexus hauv lub Tuamtsev, thiab Yexus kho lawv txhua tus zoo huv tibsi. 15Thaum cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai pom tej txujci tseemceeb uas Yexus ua ntawd, thiab hnov cov menyuam yaus uas tuaj nyob hauv lub Tuamtsev qw hais tias, “Cia li qhuas Daviv tus Tub!” Ces lawv chim kawg li. 16Lawv hais rau Yexus hais tias, “Koj tsis hnov tej lus uas cov menyuam ntawd hais los?”
 Yexus teb hais tias, “Kuv hnov. Nej tsis tau nyeem Vajtswv Txojlus uas hais tias, ‘Koj twb cob cov menyuam yaus thiab cov menyuam mos liab kom paub qhuas Vajtswv lawm los.’ ”
17Yexus txawm ncaim lawv thiab tawm hauv lub nroog mus pw tom lub zos Npethanis lawm.

Yexus Foom Tsob Txiv Ncuavpias

(Malakaus 11.12-14,20-24)

18Hnub tom qab thaum sawv ntxov, Yexus taug kev rov mus rau tom lub nroog, nws tshaib plab. 19Nws pom ib tsob txiv ncuavpias nyob ntawm ntug kev, nws txawm mus saib, tiamsis tsis pom muaj txiv li, tsuas muaj nplooj xwb. Yexus hais rau tsob ntoo hais tias, “Txij no mus koj yuav tsis tau txi txiv ib zaug li lawm!” Tamsim ntawd tsob txiv ncuavpias txawm cia li qhuav lawm.
20Thaum cov thwjtim pom li ntawd lawv xav tsis thoob thiab hais tias, “Ua li cas tsob txiv ncuavpias no yuav tuag sai ua luaj li ntawd?”
21Yexus teb hais tias, “Kuv qhia tseeb rau nej hais tias, yog nej ntseeg tiag tiag, nej yeej muaj cuabkav ua tau ib yam li kuv ua rau tsob txiv ncuavpias no. Tsis tas li ntawd xwb, yog nej hais rau lub roob no hais tias, ‘Cia li txav lawm nram dej hiavtxwv,’ ces lub roob yeej yuav mus raws li nej hais. 22Yog nej ntseeg tiag, nej thov yam twg, nej yuav tau yam ntawd.”

Leejtwg Tso Cai rau Yexus

(Malakaus 11.27-33; Lukas 20.1-8)

23Yexus rov mus rau hauv lub Tuamtsev; thaum nws tabtom qhia, cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov txwjlaug txawm tuaj nug Yexus hais tias, “Ua li cas koj muaj cai tuaj ua tej no? Leejtwg tso cai rau koj?”
24Yexus teb lawv hais tias, “Kuv yuav nug nej ib los, yog nej teb tau, kuv mam li qhia rau nej paub hais tias yog vim li cas kuv muaj cai ua tej no. 25Leejtwg tso cai rau Yauhas muab neeg ua kevcai raus dej, Vajtswv lossis neeg?”
 Lawv txawm sib tham hais tias, “Yog peb teb hais tias, ‘Vajtswv kom Yauhas ua,’ nws yuav hais rau peb hais tias, ‘Vim li cas nej ho tsis ntseeg Yauhas tej lus?’
26Yog peb teb hais tias, ‘Neeg kom Yauhas ua,’ Peb ntshai nyob tsam cov pejxeem ho ua phem rau peb, rau qhov sawvdaws yeej paub hais tias Yauhas yog ib tug cev Vajtswv lus.” 27Yog li ntawd, lawv thiaj teb Yexus hais tias, “Peb tsis paub!”
 Yexus hais rau lawv hais tias, “Yog li ntawd, kuv yuav tsis qhia rau nej paub hais tias yog leejtwg tso cai rau kuv ua tej no thiab.”

Zaj Lus Pivtxwv Hais Txog Ob Tug Tub

28“Nej xav li cas? Muaj ib tug txivneej muaj ob tug tub. Leej txiv mus hais rau tus tub hlob hais tias, ‘Metub, hnub no koj mus tu kuv lub vaj txiv hmab.’ 29Tus tub teb hais tias, ‘Kuv tsis mus.’ Tiamsis tom qab ntawd nws txawm mus lawm. 30Leej txiv ho mus hais rau tus tub yau ib yam li ntawd thiab. Tus tub yau teb hais tias, ‘Txiv, kuv mam li mus.’ Tiamsis nws tsis mus. 31Ob tug tub no, tus twg yog tus uas mloog leej txiv lus?”
 Lawv teb hais tias, “Yog tus tub hlob.”
 Yexus hais rau lawv hais tias, “Kuv qhia rau nej hais tias, cov neeg sau se thiab cov niamntiav yuav xub tau mus rau hauv Vajtswv lub Tebchaws ua ntej nej.
32Rau qhov Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej twb los qhia txojkev ncaj ncees rau nej, tiamsis nej tsis ntseeg, tsuas yog cov neeg sau se thiab cov niamntiav thiaj ntseeg xwb. Txawm yog nej pom li ntawd los nej tsis tso nej tej kev txhaum tseg thiab los ntseeg nws tej lus.”

Cov Neeg uas Tu Lub Vaj Txiv Hmab

(Malakaus 12.1-12; Lukas 20.9-19)

33Yexus hais tias, “Nej mloog, kuv yuav qhia ib zaj lus pivtxwv rau nej. Muaj ib tug tswv vaj, nws xov tau ib lub vaj thiab cog txiv hmab rau hauv, nws khawb ib lub qhov tsuam txiv hmab thiab ua lub chaw tsomfaj zov. Nws muab tso rau ib cov neeg tu sib faib cov txiv, ces nws txawm mus rau lwm tebchaws lawm. 34Thaum txog lub caij de txiv hmab, nws txawm txib nws cov tubtxib mus sau cov txiv hmab uas yog nws tug los rau nws. 35Tiamsis cov neeg uas tu lub vaj txawm muab tus tswv cov tubtxib ntes, muab ib tug ntaus, muab ib tug tua thiab muab pobzeb ntaus ib tug. 36Tus tswv txib dua ib cov tubtxib coob dua thawj pab mus, cov neeg uas tu lub vaj kuj ua phem rau cov tubtxib ntawd ib yam nkaus li thawj zaug thiab. 37Thaum kawg tus tswv vaj txib nws tus tub mus cuag lawv. Nws xav hais tias, ‘Lawv yuav hwm kuv tus tub.’ 38Tiamsis thaum cov neeg uas tu lub vaj pom tus tswv tus tub tuaj, lawv sib tham hais tias, ‘Tus no yog tus tswv vaj tus tub, peb cia li muab nws tua povtseg, peb thiaj tau nws lub vaj!’ 39Lawv txawm ntes kiag nws, muab nws thawb mus rau sab ntug vaj nraud thiab muab nws tua povtseg.”
40Yexus nug hais tias, “Thaum tus tswv vaj rov qab los, nws yuav ua li cas rau cov neeg uas tu lub vaj ntawd?” 41Lawv teb hais tias, “Nws yuav muab cov neeg siab phem uas tu lub vaj ntawd tua povtseg huv tibsi, thiab muab lub vaj ntawd rau lwm cov tu. Thaum txog lub caij faib txiv hmab, lawv yuav faib cov uas yog nws tug rau nws.”
42Yexus hais rau lawv hais tias, “Nej tsis tau nyeem Vajtswv Txojlus uas hais tias,
  ‘Lub pobzeb uas cov kws ua tsev muab povtseg,
   lub ntawd twb los ua lub thawj lawm.
  Qhov no yog tus Tswv ua;
   peb pom li ntawd, peb xav tsis thoob li!’ ”
43Yexus hais ntxiv hais tias, “Kuv qhia rau nej hais tias, Vajtswv yuav muab nws lub Tebchaws tshem tawm ntawm nej mus rau ib haivneeg uas mloog Vajtswv lus.”
44[Yog leejtwg ntog tsoo lub pobzeb ntawd, tus ntawd lub cev yuav tawg tas, yog lub pobzeb ntawd poob los tsoo leejtwg, tus ntawd lub cev yuav ntsoog tas huv tibsi.]
45Thaum cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov Falixais hnov tej lus pivtxwv uas Yexus qhia ntawd, lawv paub hais tias yog Yexus hais txog lawv. 46Ces lawv txawm xav ntes Yexus tamsim ntawd, tiamsis lawv ntshai cov pejxeem, rau qhov sawvdaws yeej paub hais tias Yexus yog ib tug cev Vajtswv lus.