24

Chúa Báo Trước Ðền Thờ Bị Phá Hủy

(Mác 13:1-2; Lu 21:5-6)

1Khi Ðức Chúa Jesus rời đền thờ ra đi, các môn đồ Ngài đến gần và chỉ cho Ngài những công trình kiến trúc của đền thờ. 2Ngài nói, “Các ngươi đều thấy tất cả các công trình kiến trúc nầy phải không? Quả thật, Ta nói với các ngươi, rồi đây sẽ không còn một tảng đá nào chồng trên tảng đá nào. Tất cả sẽ bị đổ xuống.”

Ðiềm Báo Trước Ngày Tận Thế

(Mác 13:3-13; Lu 21:7-19)

3Khi Ngài đang ngồi trên Núi Ô-liu, các môn đồ Ngài đến gặp riêng Ngài và thưa rằng, “Xin Thầy cho chúng con biết khi nào điều ấy sẽ xảy ra? Và có dấu hiệu gì sẽ báo trước ngày Thầy đến và kỳ tận thế chăng?”
4Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ, “Hãy coi chừng, để không ai dẫn các ngươi đi lạc. 5Vì sẽ có nhiều người mạo danh Ta, đến, và nói rằng, ‘Ta là Ðấng Christ!’ và họ sẽ dẫn nhiều người đi lạc. 6Các ngươi sẽ nghe nói về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy coi chừng, đừng bối rối, vì những điều ấy phải xảy đến, nhưng chưa là cuối cùng đâu. 7Vì dân nầy sẽ nổi lên chống lại dân khác, nước nọ nghịch với nước kia, nhiều chỗ sẽ có nạn đói, ôn dịch, và động đất. 8Nhưng tất cả những điều ấy chỉ là những cơn quặn thắt bắt đầu của cơn đau chuyển bụng sinh.
9Bấy giờ người ta sẽ bắt nộp các ngươi để hành hạ và giết đi. Các ngươi sẽ bị các dân ghen ghét vì danh Ta. 10Khi ấy nhiều người sẽ bỏ đạo, phản bội nhau, và thù ghét nhau. 11Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dẫn dắt nhiều người đi lạc, 12và vì tội ác gia tăng, lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. 13Nhưng ai bền chí đến cuối cùng sẽ được cứu. 14Tin Mừng nầy của vương quốc Ðức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp thế giới, để làm chứng cho mọi dân tộc, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”

Thời Kỳ Hoạn Nạn

(Mác 13:14-23; Lu 21:20-24)

15“Vậy khi các ngươi thấy những điều gớm ghiếc gây cho hoang tàn xảy ra trong nơi thánh, như Tiên Tri Ða-ni-ên đã nói trước, –ai đọc hãy cố hiểu– 16bấy giờ ai đang ở Giu-đê, hãy trốn lên núi; 17ai đang ở trên sân thượng, đừng xuống lấy vật gì trong nhà; 18ai đang ở ngoài đồng, đừng trở về nhà lấy áo choàng. 19Trong những ngày đó, tội nghiệp thay cho những phụ nữ mang thai và những người mẹ có con thơ còn bú! 20Hãy cầu nguyện để cơn chạy trốn đó không nhằm vào mùa đông hay ngày Sa-bát. 21Vì lúc đó sẽ có cơn hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi trời đất được dựng nên cho đến bấy giờ chưa hề có như vậy, và sau đó cũng không có. 22Và nếu những ngày ấy không giảm bớt, không ai có thể thoát khỏi; nhưng vì những người được chọn, những ngày ấy sẽ được giảm bớt.
23Bấy giờ nếu ai nói với các ngươi, ‘Nầy, Ðấng Christ ở đây,’ hoặc ‘Ngài ở đó,’ thì đừng tin. 24Vì các Ðấng Christ giả và các tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu kỳ phép lạ lớn để, nếu có thể được, lừa gạt ngay cả những người được chọn đi sai lạc. 25Hãy coi chừng, Ta đã nói trước với các ngươi. 26Vậy nếu người ta bảo các ngươi, ‘Này! Ngài ở trong đồng hoang,’ đừng đến đó. Nếu họ bảo, ‘Này, Ngài ở trong mật thất,’ đừng tin. 27Vì như sét chớp ở phương đông và nhoáng ở phương tây thể nào, sự hiện đến của Con Người cũng thể ấy. 28Xác chết ở đâu, kên kên bâu lại đó.”

Chúa Quang Lâm

(Mác 13:24-27; Lu 21:25-28)

29“Ngay sau những ngày hoạn nạn ấy, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng sẽ không tỏa sáng, các ngôi sao sẽ từ trời sa xuống, và các quyền lực trên không trung sẽ bị rúng động. 30Bấy giờ dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện trên trời, và mọi chi tộc trên đất sẽ than khóc. Họ sẽ thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến. 31Con Người sẽ sai các thiên sứ mình dùng tiếng kèn lớn tập họp những người được chọn khắp bốn phương trời, từ chân trời nầy đến chân trời kia.”

Bài Học về Cây Vả

(Mác 13:28-31; Lu 21:29-33)

32“Các ngươi hãy học bài học về cây vả. Khi cành nó vừa đâm chồi nẩy lộc, các ngươi biết mùa hè sắp đến. 33Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy, khá biết rằng Con Người sắp đến, tới cổng rồi. 34Quả thật, Ta nói với các ngươi, dòng dõi nầy sẽ không qua đi trước khi những điều ấy xảy ra. 35Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta nói sẽ không qua đi.”

Không Ai Biết Trước Ngày Giờ Chúa Trở Lại

(Mác 13: 32-37; Lu 17:26-30, 34-36)

36“Nhưng về ngày nào và giờ nào thì không ai biết. Ngay cả các thiên sứ trên trời cũng không biết, nhưng chỉ Cha biết mà thôi. 37Vì như trong thời Nô-ê thể nào, khi Con Người đến cũng thể ấy. 38Vì giống như trong thời đó, trước khi nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu. 39Họ chẳng quan tâm gì cho đến khi nước lụt đến và cuốn đi hết thảy. Khi Con Người đến cũng vậy. 40Bấy giờ có hai người nam ở ngoài đồng, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. 41Hai người nữ xay cối, một người được đem đi, một người bị bỏ lại.
42Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. 43Nhưng hãy hiểu điều nầy, nếu chủ nhà biết canh nào kẻ trộm sẽ đến, chủ nhà sẽ thức canh và không để cho kẻ trộm khoét vách vào nhà. 44Vậy các ngươi phải sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.”

Ðầy Tớ Trung Tín và Ðầy Tớ Bất Trung

(Lu 12:41-48)

45“Vậy ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà chủ đã đặt làm quản gia nhà mình, để cấp phát lương thực cho các gia nhân đúng kỳ? 46Phước cho đầy tớ ấy khi chủ về và thấy người ấy làm như vậy. 47Quả thật, Ta nói với các ngươi, chủ sẽ đặt người ấy quản trị toàn thể tài sản của mình. 48Nhưng nếu đầy tớ ấy xấu và nghĩ thầm trong lòng, ‘Chủ ta sẽ về trễ,’ 49nên đánh đập các bạn cùng làm đầy tớ với mình, và ăn nhậu với phường say sưa. 50Chủ của đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết; 51chủ sẽ phân thây nó, rồi nhốt nó chung chỗ với bọn đạo đức giả, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”