24

Lub tuam tsev yuav puam tsuaj

(Mk. 13:1-2; Lk. 21:5-6)

1Thaus Yexu tawm ntawm lub tuam tsev moog, nwg cov thwjtim txawm lug taw teg rua tej tsev huv lub loog tuam tsev rua Yexu saib. 2Yexu txawm has rua puab tas, “Mej pum tej nuav huvsw lov? Kuv has tseeb rua mej tas tej txhwb zeb kws tib ib lub tshooj ib lub nuav yuav tsw tshuav ib lub kws tsw raug muab ua pob taag.”

Tej xwm txheej thaus nplajteb kawg

(Mk. 13:3-13; Lk. 21:7-19)

3Thaus Yexu nyob tsawg sau roob Txwv Aulib, cov thwjtim txawm lug cuag nwg tuabywv has tas, “Thov qha peb paub tas tej xwm txheej nuav yuav tshwm lug thaus twg, hab muaj yaam txujci twg qha kuas paub tas koj yuav tshwm plawg lug hab lub caij lub nyoog yuav kawg?”
4Yexu txhad teb puab tas, “Ca le ceev faaj tuab zoo tsw xob ca leejtwg ntxag mej yuam kev. 5Tsua qhov yuav muaj ntau leej tuav kuv lub npe lug has tas, ‘Kuv yog tug Kheto,’ mas puab yuav ua rua tuabneeg coob coob yuam kev. 6Mej yuav nov suab ua tsuv ua rog hab nov moo ua rog. Ca le ceev faaj tsw xob poob sab hlo le, tsua qhov tej nuav yeej yuav tsum tshwm lug tassws tsw tau txug thaus kawg. 7Ib lub tebchaws yuav sawv tawm tsaam rua ib lub tebchaws, ib tug vaajntxwv yuav tawm tsaam rua ib tug vaajntxwv, yuav muaj kev tshaib nqhes hab ntuj qeg ntau qhov. 8Tej xwm txheej nuav huvsw yog chiv ua mob teb xwb.
9“Lub swjhawm ntawd luas yuav muab mej cob rua kev tswm txom hab muab mej tua pov tseg. Ib tsoom tebchaws suavdawg yuav ntxub mej vem yog tim kuv lub npe. 10Thaus ntawd ntau leej yuav thim hab ib leeg faav xeeb rua ib leeg hab ib leeg ntxub ib leeg. 11Yuav muaj ntau tug cuav xwbfwb cev lug tshwm tuaj ua rua tuabneeg coob coob yuam kev. 12Vem kev phem nthuav daav zuj zug, tej tuabneeg coob coob txujkev hlub yuav txag quas zug moog. 13Tassws tug kws thev taug txug thaus kawg yuav dim. 14Txuj xuv zoo kws has txug Vaajtswv lub tebchaws yuav raug muab tshaaj tawm thoob plawg lub nplajteb ua timkhawv rua ib tsoom tebchaws, mas thaus ntawd lub swjhawm kawg yuav lug txug.
15“Thaus mej pum yaam kws qas vuab tsuab kws ua kuas lamswm taag txawb ca rua huv lub chaw dawb huv lawv le xwbfwb Taniyee kws cev Vaajtswv lug tau qha tseg lawd (ca tug kws nyeem nkaag sab nawj), 16mas thaus hov cov kws nyob huv Yutia ca le tswv moog rua peg tej roob, 17tug kws nyob sau txheej tsev laag tshaav tsw xob nqeg muab nwg tej hov txhua chaw huv tsev, 18hab tug kws nyob tom teb tsw xob rov lug muab nwg lub tsho ntev.
19“Nub ntawd cov kws suab mivnyuas hab cov kws muaj mivnyuas noj mig yuav txom nyem kawg le lauj! 20Ca le thov kuas mej tsw xob tau tswv rua lub caij ntuj no lossws nub Xanpatau. 21Vem tas lub swjhawm ntawd yuav muaj kev ceblaaj txom nyem luj kawg le, txwj thaus tswm ntuj tswm teb lug txug naj nub nwgnuav tsw tau muaj dua le ntawd hab dhau ntawd moog yuav tsw muaj dua le lawm. 22Yog tsw muab lub caij lub nyoog hov txav kuas tuab lu, yuav tsw muaj tuabneeg dim tau le. Tassws vem saib rua cov kws tub xaiv ca lawd, txhad muab lub caij lub nyoog txav kuas tuab lu.
23“Thaus ntawd yog leejtwg has rua mej tas, ‘Saib maj, tug Kheto nyob ntawm nuav,’ lossws has tas, ‘Nwg nyob tim u,’ mej tsw xob ntseeg. 24Tsua qhov tas yuav muaj cov cuav Kheto hab cov cuav xwbfwb cev lug sawv lug ua txujci tseem ceeb hab txujci phemfwj kws luj kawg, mas yog ua tau, tej txujci hov yuav ntxag cov kws tub xaiv ca lawd kuas yuam kev. 25Saib nawj, kuv tub has rua mej ua ntej lawm. 26Yog le nuav yog puab has rua mej tas, ‘Saib maj, nwg nyob huv tebchaws moj saab qhua,’ tsw xob tawm moog saib. Yog puab has tas, ‘Nwg nyob huv txaaj,’ kuj tsw xob ntseeg. 27Tsag lig xub tawm saab nub tuaj ci moog rua saab nub poob le caag, qhov kws Tuabneeg leej Tub tshwm plawg lug yuav zoo ib yaam le ntawd. 28Tsaj tuag hovtwg, daav noj twm yuav sau nthwv lug rua hov ntawd.

Tuabneeg leej Tub yuav lug

(Mk. 13:24-27; Lk. 21:25-28)

29“Thaus dhau tej kev ceblaaj txom nyem ntawd lawm,
  “ ‘lub nub yuav tsaus moog, lub hli yuav tsw ci,
   tej nub qub yuav poob sau ntuj lug,
  tej kws muaj fwjchim sau nruab ntug
   yuav raug muab cu ua zug quas kais.’
30Thaus ntawd yaam txujci kws qha txug Tuabneeg leej Tub, yuav tshwm rua sau nruab ntug. Txhua haiv tuabneeg huv qaab ntuj yuav ntaus hauv sab quaj ntsuag, hab puab yuav pum Tuabneeg leej Tub nrug nwg tug fwjchim hab meej mom luj nrug fuab sau ntuj lug. 31Nwg yuav khaiv nwg cov tubkhai ntuj nrug suab raaj suab xyu nrov heev lug, mas puab yuav qaws cov tuabneeg kws nwg xaiv ca lawd taag nrho plaub ceg kaum ntuj txwj saab ntuj nuav moog thoob plawg saab ntuj tim u huvsw.

Saib tsob ntoo cua

(Mk. 13:28-31; Lk. 21:29-33)

32“Ca le kawm tej pev lug ntawm tsob ntoo cua. Thaus tej ceg mog nyoos hab chiv hlaav nplooj, mej kuj paub tas yuav txug lub caij ntuj kub. 33Ib yaam le ntawd, thaus mej pum tej xwm txheej nuav huvsw mej kuj paub tas nwg tub lug ze ntawm qhov rooj lawm. 34Kuv has tseeb rua mej tas, tam tuabneeg nuav yuav tsw tau dua taag moog txug thaus txhua yaam nuav tshwm lug lawm. 35Lub ntuj hab lub nplajteb yuav dua moog, tassws kuv tej lug yuav tsw pluj hlo le.

Tsw muaj leejtwg paub lub caij lub nyoog

(Lk. 17:26-27)

36“Tassws nub ntawd hab teev ntawd tsw muaj leejtwg paub, txawm yog cov tubkhai ntuj hab leej Tub kuj tsw paub tsuas yog leej Txwv tuab leeg paub xwb. 37Tam kws Nau‑a nyob zoo le caag, tes thaus Tuabneeg leej Tub tshwm plawg lug kuj yuav zoo ib yaam le ntawd. 38Tsua qhov ua ntej kws dej tsw tau nyaab, tej tuabneeg noj haus ua tshoob qua tub qua ntxhais moog txug nub kws Nau‑a nkaag rua huv lub nkoj, 39mas puab tub tsw paub moog txug thaus dej lug nyaab hlo puab hab kuav taag nrho huvsw. Thaus Tuabneeg leej Tub tshwm plawg lug yuav zoo ib yaam le ntawd. 40Thaus ntawd muaj ob tug txwvneej nyob tom teb, los yuav coj ib tug moog yuav tseg ib tug ca. 41Muaj ob tug quaspuj zum zeb huv lub tsev zeb, los yuav coj ib tug moog yuav tseg ib tug ca. 42Vem le nuav mej yuav tsum ceev faaj zuv tog, tsua qhov mej tsw paub tas mej tug Tswv yuav lug rua nub twg. 43Ca le paub tas, yog tug tswv tsev xub paub tas tub saab yuav tuaj mo ntuj thaus twg, nwg yuav zuv tog tsw kheev kuas tho tau nwg lub tsev. 44Yog le nuav mej yuav tsum npaaj txhwj tsua qhov Tuabneeg leej Tub yuav lug rua teev kws mej tsw ncu xaav txug.

Tug qhev tsw ncaaj

(Lk. 12:41-48)

45“Leejtwg yog tug qhev ncaaj hab ntse kws tug lospaav tsaa saib cov tub qhe hab faib mov rua puab noj lawv swjhawm? 46Thaus tug lospaav lug pum nwg tseed ua num le hov, tug qhev hov yuav tau nyob kaaj sab lug. 47Kuv has tseeb rua mej tas, tug lospaav yuav tsaa nwg ua tug saib taag nrho lospaav tej cuab txhaj cuab taam huvsw. 48Tassws yog tug qhev hov phem hab xaav has tas, ‘Kuv tug lospaav lug qeeb,’ 49tes nwg txawm chiv muab nwg paab tub qhe ntaus hab moog nrug cov qaug cawv noj haus ua ke, 50mas nwg tug lospaav yuav lug rua nub kws nwg tsw ncu xaav txug hab teev kws nwg tsw paub, 51mas tug lospaav yuav muab nwg tsuav ua tej dwb daim hab tu chaw rua nwg nrug cov tuabneeg ncauj lug zoo sab phem nyob, yog lub chaw kws muaj kev quaj qes nav quas qawv.”