24

Lub tuam tsev yuav puam tsuaj

(Mk. 13:1-2; Lk. 21:5-6)

1Thaum Yexus tawm ntawm lub tuam tsev mus, nws cov thwjtim txawm los taw tes rau tej tsev hauv lub loog tuam tsev rau Yexus saib. 2Yexus txawm hais rau lawv tias, “Nej pom tej no huvsi lov? Kuv hais tseeb rau nej tias tej txhib zeb uas tib ib lub tshooj ib lub no yuav tsis tshuav ib lub uas tsis raug muab ua pob tag.”

Tej xwm txheej thaum ntiajteb kawg

(Mk. 13:3-13; Lk. 21:7-19)

3Thaum Yexus zaum saum roob Txiv Aulib, cov thwjtim txawm los cuag nws twjywm hais tias, “Thov qhia peb paub tias tej xwm txheej no yuav tshwm los thaum twg, thiab muaj yam txujci twg qhia kom paub tias koj yuav tshwm plaws los thiab lub caij lub nyoog yuav kawg?”
4Yexus thiaj teb lawv tias, “Cia li ceev faj tib zoo tsis txhob cia leejtwg ntxias nej yuam kev. 5Rau qhov yuav muaj ntau leej tuav kuv lub npe los hais tias, ‘Kuv yog tus Khetos,’ mas lawv yuav ua rau neeg coob coob yuam kev. 6Nej yuav hnov suab ua tsov ua rog thiab hnov moo ua rog. Cia li ceev faj tsis txhob poob siab kiag li, rau qhov tej no yeej yuav tsum tshwm los tiamsis tsis tau txog thaum kawg. 7Ib lub tebchaws yuav sawv tawm tsam rau ib lub tebchaws, ib tug vajntxwv yuav tawm tsam rau ib tug vajntxwv, yuav muaj kev tshaib nqhis thiab ntuj qeeg ntau qhov. 8Tej xwm txheej no huvsi yog pib mob plab yug menyuam xwb.
9“Lub sijhawm ntawd luag yuav muab nej cob rau kev tsim txom thiab muab nej tua pov tseg. Ib tsoom tebchaws sawvdaws yuav ntxub nej vim yog tim kuv lub npe. 10Thaum ntawd ntau leej yuav thim thiab ib leeg fav xeeb rau ib leeg thiab ib leeg ntxub ib leeg. 11Yuav muaj ntau tus cuav xibhwb cev lus tshwm tuaj ua rau neeg coob coob yuam kev. 12Vim kev phem nthuav dav zuj zus, tej neeg coob coob txojkev hlub yuav txias zuj zus mus. 13Tiamsis tus uas thev taus txog thaum kawg yuav dim. 14Txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub tebchaws yuav raug muab tshaj tawm thoob plaws lub ntiajteb ua timkhawv rau ib tsoom tebchaws, mas thaum ntawd lub sijhawm kawg yuav los txog.
15“Thaum nej pom yam uas qias vuab tsuab uas ua kom liamsim tag txawb cia rau hauv lub chaw dawb huv raws li xibhwb Daniyee uas cev Vajtswv lus tau qhia tseg lawd (cia tus uas nyeem nkag siab nawj), 16mas thaum ntawd cov uas nyob hauv Yudia cia li khiav mus rau pem tej roob, 17tus uas nyob saum txheej tsev las tshav tsis txhob nqes muab nws tej qhov txhia chaw hauv tsev, 18thiab tus uas nyob tom teb tsis txhob rov los muab nws lub tsho ntev.
19“Hnub ntawd cov uas suab menyuam thiab cov uas muaj menyuam noj mis yuav txom nyem kawg li lauj! 20Cia li thov kom nej tsis txhob tau khiav rau lub caij ntuj no lossis hnub Xanpatau. 21Vim tias lub sijhawm ntawd yuav muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg li, txij thaum tsim ntuj tsim teb los txog niaj hnub nimno tsis tau muaj dua li ntawd thiab dhau ntawd mus yuav tsis muaj dua li lawm. 22Yog tsis muab lub caij lub nyoog ntawd txiav kom luv, yuav tsis muaj neeg dim tau li. Tiamsis vim saib rau cov uas twb xaiv cia lawd, thiaj muab lub caij lub nyoog txiav kom luv.
23“Thaum ntawd yog leejtwg hais rau nej tias, ‘Saib maj, tus Khetos nyob ntawm no,’ lossis hais tias, ‘Nws nyob tim ub,’ nej tsis txhob ntseeg. 24Rau qhov tias yuav muaj cov cuav Khetos thiab cov cuav xibhwb cev lus sawv los ua txujci tseem ceeb thiab txujci phimhwj uas loj kawg, mas yog ua tau, tej txujci ntawd yuav ntxias cov uas twb xaiv cia lawd kom yuam kev. 25Saib nawj, kuv twb hais rau nej ua ntej lawm. 26Yog li no yog lawv hais rau nej tias, ‘Saib maj, nws nyob hauv tebchaws moj sab qhua,’ tsis txhob tawm mus saib. Yog lawv hais tias, ‘Nws nyob hauv txaj,’ kuj tsis txhob ntseeg. 27Xob laim tawm sab hnub tuaj ci mus rau sab hnub poob li cas, qhov uas Neeg leej Tub tshwm plaws los yuav zoo ib yam li ntawd. 28Tsiaj tuag qhovtwg, dav noj twm yuav sau nthwv los rau qhov ntawd.

Neeg leej Tub yuav los

(Mk. 13:24-27; Lk. 21:25-28)

29“Thaum dhau tej kev ceeblaj txom nyem ntawd lawm,
  “ ‘lub hnub yuav tsaus mus, lub hli yuav tsis ci,
   tej hnub qub yuav poob saum ntuj los,
  tej uas muaj hwjchim saum nruab ntug
   yuav raug muab co ua zog koog.’
30Thaum ntawd yam txujci uas qhia txog Neeg leej Tub, yuav tshwm rau saum nruab ntug. Txhua haiv neeg hauv qab ntuj yuav ntaus hauv siab quaj ntsuag, thiab lawv yuav pom Neeg leej Tub nrog nws lub hwjchim thiab meej mom loj nrog huab saum ntuj los. 31Nws yuav txib nws cov tubtxib saum ntuj nrog suab raj suab xyu nrov heev los, mas lawv yuav qaws cov neeg uas nws xaiv cia lawd tag nrho plaub ceg kaum ntuj txij sab ntuj no mus thoob plaws sab ntuj tim ub huvsi.

Saib tsob ntoo cev

(Mk. 13:28-31; Lk. 21:29-33)

32“Cia li kawm tej piv lus ntawm tsob ntoo cev. Thaum tej ceg mos nyoos thiab pib hlav nplooj, nej kuj paub tias yuav txog lub caij ntuj kub. 33Ib yam li ntawd, thaum nej pom tej xwm txheej no huvsi nej kuj paub tias nws twb los ze ntawm qhov rooj lawm. 34Kuv hais tseeb rau nej tias, tiam neeg no yuav tsis tau dua tag mus txog thaum txhua yam no tshwm los lawm. 35Lub ntuj thiab lub ntiajteb yuav dua mus, tiamsis kuv tej lus yuav tsis ploj kiag li.

Tsis muaj leejtwg paub lub caij lub nyoog

(Mk. 13:32-37; Lk. 17:26-27)

36“Tiamsis hnub ntawd thiab teev ntawd tsis muaj leejtwg paub, txawm yog cov tubtxib saum ntuj thiab leej Tub kuj tsis paub tsuas yog leej Txiv tib leeg paub xwb. 37Tiam uas Nau‑a nyob zoo li cas, ces thaum Neeg leej Tub tshwm plaws los kuj yuav zoo ib yam li ntawd. 38Rau qhov ua ntej uas dej tsis tau nyab, tej neeg noj haus ua tshoob qua tub qua ntxhais mus txog hnub uas Nau‑a nkag rau hauv lub nkoj, 39mas lawv twb tsis paub mus txog thaum dej los nyab kiag lawv thiab kuav tag nrho huvsi. Thaum Neeg leej Tub tshwm plaws los yuav zoo ib yam li ntawd. 40Thaum ntawd muaj ob tug txivneej nyob tom teb, los yuav coj ib tug mus yuav tseg ib tug cia. 41Muaj ob tug pojniam zom zeb hauv lub tsev zeb, los yuav coj ib tug mus yuav tseg ib tug cia. 42Vim li no nej yuav tsum ceev faj zov tos, rau qhov nej tsis paub tias nej tus Tswv yuav los rau hnub twg. 43Cia li paub tias, yog tus tswv tsev xub paub tias tub sab yuav tuaj hmo ntuj thaum twg, nws yuav zov tos tsis kheev kom tho tau nws lub tsev. 44Yog li no nej yuav tsum npaj txhij rau qhov Neeg leej Tub yuav los rau teev uas nej tsis nco xav txog.

Tus qhev tsis ncaj

(Lk. 12:41-48)

45“Leejtwg yog tus qhev ncaj thiab ntse uas tus lospav tsa saib xyuas cov tub qhe thiab faib mov rau lawv noj raws sijhawm? 46Thaum tus lospav los pom nws tseem ua haujlwm li ntawd, tus qhev ntawd yuav tau nyob kaj siab lug. 47Kuv hais tseeb rau nej tias, tus lospav yuav tsa nws ua tus saib xyuas tag nrho lospav tej cuab txhiaj cuab tam huvsi. 48Tiamsis yog tus qhev ntawd phem thiab xav hais tias, ‘Kuv tus lospav los qeeb,’ 49ces nws txawm pib muab nws pab tub qhe ntaus thiab mus nrog cov qaug cawv noj haus ua ke, 50mas nws tus lospav yuav los rau hnub uas nws tsis nco xav txog thiab teev uas nws tsis paub, 51mas tus lospav yuav muab nws tsuav ua tej dwb daim thiab tu chaw rau nws nrog cov neeg ncauj lus zoo siab phem nyob, yog lub chaw uas muaj kev quaj tom hniav qas qawv.”