25

Kaum tus hluas nkauj

1“Thaum txog hnub ntawd Ntuj Ceeb Tsheej yuav piv zoo ib yam li kaum tus hluas nkauj nqa teeb mus tos tus nraug vauv. 2Muaj tsib tug ruam muaj tsib tug ntse. 3Cov uas ruam nqa teeb tiamsis tsis nqa roj mus. 4Cov uas ntse coj teeb thiab coj hwj roj mus. 5Tus nraug vauv tuaj lig lig ces lawv txawm ncaws dab ntub tsaug zog lawm.
6“Thaum ib tag hmo, muaj suab hu hais tias, ‘Tus nraug vauv tuaj lawm lauj! Cia li tawm mus tos nws.’ 7Cov hluas nkauj ntawd sawvdaws txawm sawv tsees los kho lawv tej teeb xeeb. 8Cov uas ruam hais rau cov uas ntse tias, ‘Thov faib nej li roj rau peb thiab, vim peb tej teeb twb yuav tuag.’ 9Cov uas ntse teb tias, ‘Ntshai tsam roj tsis txaus rau peb thiab nej. Nej cia li mus yuav roj ntawm cov uas muag roj rau nej.’ 10Thaum lawv cov tawm mus yuav roj lawd, tus nraug vauv txawm tuaj txog, mas cov uas npaj txhij lawd kuj tau nrog nws mus rau hauv rooj tshoob, ces lub qhov rooj txawm raug muab kaw lawm. 11Dhau ntawd tsib tug hluas nkauj ruam ntawd txawm los mas hais tias, ‘Yawg hlob, yawg hlob, thov qheb qhov rooj rau peb.’ 12Tus nraug vauv teb tias, ‘Kuv hais tseeb rau nej tias, kuv tsis paub nej.’ 13Vim li no nej yuav tsum zov tos, rau qhov nej tsis paub tias yog hnub twg thiab yog teev twg.

Muab nyiaj rau cov tub qhe

(Lk. 19:11-27)

14“Hnub ntawd piv ib yam li ib tug yawg uas yuav mus kev deb, nws txawm hu nws cov tub qhe los cuag nws thiab muab nws tej cuab txhiaj cuab tam rau lawv saib. 15Nws muab tsib tala rau ib tug, muab ob tala rau ib tug thiab ib tala rau dua ib tug, muab rau txhua tus raws li nyias tus peevxwm, ces nws txawm mus lawm. 16Tus uas tau tsib tala txawm coj cov nyiaj ntawd mus ua lag ua luam tamsid mas tau tshaj thawj tsib tala. 17Ib yam nkaus tus uas tau ob tala kuj tau tshaj thawj ob tala thiab. 18Tiamsis tus uas tau ib tala txawm mus khawb qhov muab nws tus lospav li nyiaj zais cia.
19“Dhau ntev loo, cov tub qhe ntawd tus lospav txawm rov los tshuaj saib tej nyiaj txiag ntawd lawv siv li cas. 20Tus uas tau tsib tala txav los thiab coj tsib tala uas yog tshaj thawj los hais tias, ‘Yawg hlob, koj muab tsib tala cob rau kuv. Saib maj, kuv tau tshaj thawj tsib tala thiab.’ 21Tus lospav hais rau nws tias, ‘Tus tub qhe zoo thiab ncaj ncees, koj ua zoo lawm. Koj ua ncaj rau tej yam tsawg tsawg, kuv yuav tsa koj saib xyuas tej yam uas ntau heev. Koj cia li los nrog kuv zoo siab xyiv fab.’ 22Tus uas tau ob tala kuj txav los thiab hais tias, ‘Yawg hlob, koj muab ob tala cob rau kuv. Saib maj, kuv tau tshaj thawj ob tala thiab.’ 23Tus lospav hais rau nws tias, ‘Tus tub qhe zoo thiab ncaj ncees, koj ua zoo lawm. Koj ua ncaj rau tej yam tsawg tsawg, kuv yuav tsa koj saib xyuas tej yam uas ntau heev. Koj cia li los nrog kuv zoo siab xyiv fab.’ 24Tus uas tau ib tala kuj txav los thiab hais tias, ‘Yawg hlob, kuv yeej paub tias koj yog ib tug neeg tsiv tsaim, koj hlais tej qoob uas koj tsis tau cog thiab sau tej uas koj tsis tau tseb. 25Kuv ntshai kuv thiaj muab koj tala nyiaj zais rau hauv av lawm. Saib maj, koj tala nyiaj nyob no.’ 26Tus lospav txawm teb nws tias, ‘Niag tub qhe phem thiab tub nkeeg, koj paub tias kuv hlais tej uas kuv tsis tau cog thiab sau tej uas kuv tsis tau tseb lov? 27Yog li ntawd, tsim nyog koj coj kuv cov nyiaj mus tso rau hauv tsev cia nyiaj, es thaum kuv rov los kuv thiaj tau kuv cov nyiaj thiab tau cov paj. 28Yog li no cia li muab nws ib tala nyiaj ntawd rho mus rau tus uas muaj kaum tala. 29Rau qhov txhua tus uas muaj lawd yuav muab tsav kom muaj ntau nplua mias, tiamsis tus uas tsis muaj, txawm yog tej uas nws muaj los yuav muab rho ntawm nws mus. 30Cia li muab tus tub qhe tsis tsim txiaj ntawd laim tawm mus rau sab nraud uas tsaus ntuj nti, qhov ntawd yuav muaj kev quaj tom hniav qas qawv.’

Teem txim thaum kawg

31“Thaum Neeg leej Tub nrog nws lub hwjchim ci ntsa iab thiab cov tubtxib saum ntuj sawvdaws nqes los, thaum ntawd nws yuav zaum saum nws lub zwm txwv uas muaj hwjchim ci ntsa iab. 32Ib tsoom tebchaws sawvdaws yuav raug sau zog tuaj ua ke rau ntawm nws xubntiag, mas nws yuav muab lawv cais ua ob pab ib yam li tus yug yaj cais cov yaj tawm ntawm cov tshis. 33Nws yuav muab cov yaj tso nyob rau ntawm nws sab xis, muab cov tshis tso nyob rau ntawm nws sab laug. 34Thaum ntawd vajntxwv yuav hais rau cov uas nyob ntawm nws sab xis tias, ‘Nej cov uas tau koob hmoov ntawm kuv leej Txiv cia li los txais lub tebchaws uas twb npaj tseg rau nej txij thaum tsim lub ntiajteb los lawm ua nej tug. 35Vim thaum kuv tshaib nej pub rau kuv noj, thaum kuv nqhis dej nej pub kuv haus, thaum kuv ua qhua txawv ntsej muag nej hu kuv los tsev, 36thaum kuv liab qab nej muab rau kuv hnav, thaum kuv muaj mob nej tuaj xyuas kuv, thaum kuv raug kaw hauv tsev lojfaj nej tuaj xyuas kuv.’
37“Mas cov neeg ncaj ncees yuav teb nws tias, ‘Tus Tswv, thaum twg peb pom koj tshaib es tau muab rau koj noj, lossis pom koj nqhis es muab rau koj haus? 38Thaum twg peb pom koj ua qhua txawv ntsej muag es tau hu koj los tsev, lossis pom koj liab qab es muab rau koj hnav? 39Thaum twg peb pom koj muaj mob lossis raug kaw es tuaj xyuas koj?’ 40Vajntxwv yuav teb lawv tias, ‘Kuv hais tseeb rau nej tias, qhov uas nej tau ua rau kuv cov kwvtij no ib tug twg uas me dhau, kuj yog ua rau kuv lawm.’
41“Mas nws yuav hais rau cov uas nyob ntawm nws sab laug tias, ‘Nej cov uas raug tsawm foom, cia li khiav ntawm kuv mus rau hauv cub tawg uas kub ib txhis uas npaj tseg cia rau dab Ntxwg Nyoog thiab nws cov tubtxib lawm. 42Rau qhov thaum kuv tshaib nej tsis pub rau kuv noj, thaum kuv nqhis dej nej tsis pub kuv haus, 43thaum kuv ua qhua txawv ntsej muag nej tsis hu kuv los tsev, thaum kuv liab qab nej tsis muab rau kuv hnav, thaum kuv muaj mob thiab raug kaw hauv tsev lojfaj nej tsis tuaj xyuas kuv.’ 44Mas lawv yuav teb nws tias, ‘Tus Tswv, thaum twg peb pom koj tshaib lossis nqhis dej lossis ua qhua txawv ntsej muag lossis liab qab lossis mob lossis raug kaw, es tsis tu koj?’ 45Nws yuav teb lawv tias, ‘Kuv hais tseeb rau nej tias, qhov uas nej tsis tau ua rau cov no ib tug twg uas me dhau, kuj yog tsis ua rau kuv lawm.’ 46Mas lawv yuav tawm mus raug teem txim ib txhis tsis kawg, tiamsis cov ncaj ncees yuav tau txojsia ntev mus ib txhis tsis kawg.”